Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện nông cống, tỉnh thanh hóa

145 3 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:28

PHẦN 1.MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨUTrong những năm gần đây sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Cùng với các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch thì nông nghiệp đã góp một phần không nhỏ trong sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đang dần được nâng cao và cải thiện trong những năm gần đây.Tuy nhiên, nông nghiệp nước ta còn bộc lộ nhiều hạn chế và không bền vững do mức độ cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt nguồn lực hiện có, quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún. Vì vậy để phát triển sản xuất nông nghiệp cần phải có những định hướng mới hơn để nâng cao được chất lượng cuộc sống người dân cũng như tăng tỉ trọng GDP của đất nước. Với xu hướng hội nhập và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, thời gian qua Việt Nam đã và đang có những bước tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường (tăng trưởng xanh). Cùng với đó, Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với một tình hình chung, đó là các thách thức do hậu quả của các cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội xảy ra liên tiếp. Đồng thời, bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt. Đứng trước những thách thức này, Tăng trưởng xanh được coi là một chương trình toàn diện, tạo ra hướng tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế, hướng tới phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, nuôi dưỡng cuộc sống của con người và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Chính vì vậy nhiều quốc gia trên thế giới đang tiếp cận theo xu hướng mới này nhằm hướng tới phát triển bền vững.Tại Việt Nam, thời gian qua, Chính phủ cũng đã hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh thông qua phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, kế hoạch quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 20142020. Trong đó, nhấn mạnh quan điểm Tăng trưởng xanh là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Ngoài ra, chiến lược cũng xác định mục tiêu Khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị tăng cao, hạn chế, tiến tới xóa bỏ những ngành sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện phát triển các ngành sản xuất xanh mới. Có thể nói, đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để các ngành kinh tế phát triển hướng đến tăng trưởng xanh. Điều này đã làm cho nông nghiệp phát triển theo một xu hướng hoàn toàn mới, vừa nâng cao được giá trị sản phẩm tạo ra, vừa đảm bảo chất lượng môi trường trong quá trình sản xuất.Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cơ bản đang là huyện thuần nông, công nghiệp, dịch vụ đang dần phát triển. Nhằm triển khai kế hoạch hành động Quốc gia theo hướng tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020 của Thủ Tướng chính phủ theo quyết định số 403QĐTTg ngày 2032014, quyết định 4162QĐUBND về phê duyệt đề cương kế hoạch hành động và Quyết định số 359QĐUBND ngày 28012016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, huyện Nông Cống đã và đang tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm hướng tới tăng trưởng xanh trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Mặc dù vậy, việc phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện theo định hướng tăng trưởng xanh cũng gặp rất nhiều khó khăn thách thức do thói quen canh tác không khoa học, lạm dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật trong trồng trọt, việc quản lý chất lượng đầu vào của ngành chăn nuôi còn hạn chế, ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Mặt khác việc tiếp cận mục tiêu tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện mới chỉ diễn ra trong thời gian ngắn gây khó khăn trong công tác triển khai thực hiện. Vì vậy, làm thế nào để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo định hướng tăng trưởng xanh là vấn đề đã và đang thu hút sự quan tâm của các cấp các ngành trong huyện. Chính vì vậy tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa” để góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả.1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1.2.1. Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thểGóp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh.Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện trong thời gian tới. MỤC LỤC MỤC LỤC i MỤC LỤC i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ ix DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN x Nghiên cứu sử dụng phương pháp sau: Phương pháp chọn điểm nghiên cứu; Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp; Phương pháp tham vấn chuyên gia, Phương pháp phân tích xử lý số liệu, Hệ thống tiêu nghiên cứu THESIS ABSTRACT xii THESIS ABSTRACT xii PHẦN PHẦN MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể i 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN 1.4 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN 1.5 KẾT CẤU NỘI DUNG LUẬN VĂN 1.5 KẾT CẤU NỘI DUNG LUẬN VĂN .4 PHẦN PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .5 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .5 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN .5 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Mối quan hệ tăng trưởng xanh nông nghiệp, tiêu chí đánh giá phát triển sản xuất nơng nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh 2.1.3 Các nội dung thực nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN .34 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 34 2.2.1 Tăng trưởng xanh sản xuất nông nghiệp giới 2.2.2 Tăng trưởng xanh sản xuất nông nghiệp Việt Nam 2.2.3 Bài học kinh nghiệm rút vận dụng nghiên cứu phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nông Cống ii PHẦN 46 PHẦN 46 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .46 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .46 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 46 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .46 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Nông Cống 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Nông Cống Về lao động, năm 2014 có 110.670 lao động độ tuổi, chiếm 61,63% tổng số nhân khẩu, năm 2016 có 118.050 lao động chiếm 64,38% tổng số nhân khẩu, tốc độ tăng bình quân năm 3,28% 51 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 56 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 56 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu PHẦN 60 PHẦN 60 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 60 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 60 4.1 KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 60 4.1 KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 60 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NƠNG CỐNG, TỈNH THANH HĨA 60 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA 60 4.1.1 Khái quát tình hình sản xuất ngành trồng trọt 4.1.2 Khái qt tình hình sản xuất ngành chăn ni 4.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NƠNG CỐNG, TỈNH THANH HĨA 64 4.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HĨA 64 iii 4.2.1 Đánh giá tình hình xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh 4.2.2 Đánh giá công tác tuyên truyền phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh 4.2.3 Đánh giá tình hình xây dựng mơ hình phát triển sản xuất nơng nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh 4.2.4 Đánh giá việc triển khai áp dụng tiến kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh 4.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA .93 4.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA 93 4.3.1 Yếu tố khách quan 4.3.2 Yếu tố chủ quan 4.4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NƠNG CỐNG, TỈNH THANH HĨA 106 4.4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA 106 4.4.1 Định hướng 4.4.2 Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa PHẦN 120 PHẦN 120 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 120 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 120 5.1 KẾT LUẬN 120 5.1 KẾT LUẬN 120 5.2 KIẾN NGHỊ 122 5.2 KIẾN NGHỊ 122 5.2.1 Đối với Nhà nước quan, đơn vị thực thi sách iv 5.2.2 Đối với quyền UBND huyện Nông Cống TÀI LIỆU THAM KHẢO 124 TÀI LIỆU THAM KHẢO 124 PHỤ LỤC 127 PHỤ LỤC 127 131 131 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt BĐKH Nghĩa tiếng Việt Biến đổi khí hậu BVTV Bảo vệ thực vật HTX Hợp tác xã KH-CN Khoa học – Công nghệ KNK Khí nhà kính KT-XH Kinh tế - xã hội NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Phát triển bền vững PTBV QĐ TNMT Quyết định Tài nguyên Môi trường TP Thành phố TTX Tăng trưởng xanh UBND Ủy ban nhân dân UCA Liên hiệp HTX tiêu thụ nơng sản an tồn UNDP Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNEP Chương trình Mơi trường Liên Hợp quốc TNXP Thanh niên xung phong VAC Vườn ao chuồng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Nông nghiệp tăng trưởng xanh: Phối hợp (+) đánh đổi (-) 13 Bảng 3.1 Tình hình sử dụng đất huyện Nông Công năm 2014 - 2016 50 Bảng 3.2 Tình hình lao động huyện Nông Cống năm 2014 - 2016 52 Bảng 3.3 Tình hình phát triển sản xuất huyện Nơng Cống năm 2014 – 2016 .55 Bảng 4.1 Diện tích, sản lượng lương thực địa bàn huyện Nông Cống giai đoạn 2014 – 2016 61 Bảng 4.2 Số lượng, sản lượng đàn gia súc, gia cầm địa bàn huyện Nông Cống giai đoạn 2014 – 2016 62 Bảng 4.3 Phân bố quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Nông Cống 65 Bảng 4.4 Kết công tác tuyên truyền phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyên Nông Cống năm 2016 67 Bảng 4.5 Đánh giá hộ điều tra công tác tuyên truyền tăng cường áp dụng sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh 68 Bảng 4.6 Các loại rau trồng vùng sản xuất RAT địa bàn huyện Nông Cống giai đoạn 2014 - 2016 70 Bảng 4.7 Tổng hợp mơ hình phát triển kinh tế VAC địa bàn huyện Nông Cống năm 2016 73 Bảng 4.8 Tổng hợp mơ hình chăn ni hữu địa bàn huyện Nông Cống năm 2016 75 Bảng 4.9 Tổng hợp trang trại chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGap địa bàn huyện Nông Cống năm 2016 79 Bảng 4.10 Số hộ điều tra có mơ hình sản xuất nơng nghiệp áp dụng theo định hướng tăng trưởng xanh 81 Bảng 4.11 Đánh giá hộ điều tra khó khăn việc áp dụng sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh .81 Bảng 4.12 Khối lượng trung bình phân bón sử dụng nơng nghiệp huyện Nơng Cống năm 2016 83 Bảng 4.13 Khối lượng trung bình phân bón tối ưu sử dụng nông nghiệp huyện Nông Cống năm 2016 83 Bảng 4.14 Lượng phân bón sử dụng vùng sản xuất RAT 84 Bảng 4.15 Lượng đạm ure kali vùng RAT .85 vii Bảng 4.16 Bộ thuốc khuyến cáo nơng dân sử dụng phòng trừ sâu bệnh 85 Bảng 4.17 Hiệu sản xuất khí Biogas từ nguồn nguyên liệu .89 Bảng 4.18 Tình hình thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng 91 Bảng 4.19 Tình hình thu gom nilong sau sử dụng 92 Bảng 4.20 Kết cấu hạ tầng địa bàn huyện Nông Cống (2012-2016) .96 Bảng 4.21 Hệ thống cơng trình thủy lợi lực tưới huyện Nơng Cống năm 2016 97 Bảng 4.22 Đánh giá hộ điều tra điều kiện sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp xanh .97 Bảng 4.23 Đánh giá việc thay đổi liều lượng thuốc BVTV sản xuất 99 Bảng 4.24 Lý thay đổi liều lượng thuốc BVTV 99 Bảng 4.25 Ý thức hộ điều tra việc thay đổi lượng loại phân bón sử dụng trồng trọt 101 Bảng 4.26 Nhận thức hộ điều tra phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh 104 viii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 3.1 Bản đồ hành huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa 47 Hình 3.1 Bản đồ hành huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa 47 Hình 4.1 Mơ hình Vườn – Ao – Chuồng .72 Hình 4.2 Bể biogas áp dụng cho chăn ni nơng hộ 89 Hình 4.3 Xử lý nước thải chăn nuôi hầm biogas, công nghệ hầm biogas, nước thải chuồng bò, heo theo mơ hình trang trại 89 Hình 4.4 Chu trình thuốc bảo vệ thực vật sử dụng 98 Sơ đồ 4.1 Sự kết hợp bốn nhà phát triển sản xuất nông nghiệp 116 Hình "Nơng nghiệp xanh" mơ hình trồng rau thành phố Đà Lạt 131 Hình Mơ hình trồng rau mang lại hiệu cao Tổng đội TNXP 131 132 ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Hằng Tên luận văn: Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Ngành: Phát triển nơng thơn Mã số: 60.62.01.16 Tên cở sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp sau: Phương pháp chọn điểm nghiên cứu; Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp; Phương pháp tham vấn chuyên gia, Phương pháp phân tích xử lý số liệu, Hệ thống tiêu nghiên cứu Kết kết luận Đề tài hệ thống hóa phần sở lý luận thực tiễn phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh yếu tố ảnh hưởng… Từ đó, rút số học kinh nghiệm vận dụng nghiên cứu phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa Tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua: - Công tác xây dựng kế hoạch hành động quyền tỉnh, huyện trọng quan tâm, với nhiều mục tiêu cụ thể - Công tác tuyên truyền, xây dựng mơ hình phát triển sản xuất nơng nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh thực qua nhiều hình thức khác - Việc triển khai áp dụng tiến kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh thực tương đối tốt x dẫn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nơng sản hàng hóa thị trường Đồng thời, tự người sản xuất nên chủ động việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tránh tình trạng phụ thuộc, bị động vào hỗ trợ Nhà nước địa phương - Huyện thành lập số chợ đầu mối để qui tụ hàng hố có qui mơ lớn Tại đây, quan chức kiểm soát chặt chẽ giá nhằm rút ngắn khoảng cách giá người sản xuất người tiêu dùng Thực tế nay, hộ sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Nông Cống tạo nhiều sản phẩm nơng sản sạch, có giá trị thị trường rau an toàn, sản phẩm chăn nuôi hữu cơ, sản phẩm chăn nuôi VietGAP cơng tác tổ chức thị trường nhiều hạn chế chưa có liên kết hợp tác tác nhân việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm nên việc tiêu thụ sản phẩm ”sạch” địa bàn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lý người sản xuất, không dám mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất 4.4.2.10 Một số giải pháp khác Trong nguồn lực để phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh nguồn vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp nguồn lực quan trọng Việc hình thành phát triển mơ hình sản xuất nơng nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh đòi hỏi nguồn vốn đầu tư ban đầu lớn so với mơ hình phát triển sản xuất nơng nghiệp thơng thường, đó, hộ sản xuất nơng nghiệp cần có hỗ trợ từ nguồn vốn cho việc phát triển mở rộng mơ hình sản xuất nơng nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh Bên cạnh đó, phương thức, thủ tục cho vay, thu nợ cần phải phù hợp với đặc điểm loại mơ hình sản xuất phải có tính linh hoạt cao Bên cạnh đó, cần tập trung vào giải pháp thị trường để tạo điều kiện tốt cho người sản xuất việc tiêu thụ nơng sản hàng hóa Trong cần lưu ý mối liên kết hộ sản xuất nông nghiệp với tổ chức, doanh nghiệp tiêu thụ, phân phối hàng nông sản, để sản phẩm nông nghiệp xanh đưa thị trường với giá trị thực Sản xuất nơng nghiệp ln có tính rủi ro cao tác động yếu tố thời tiết, khí hậu Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nơng nghiệp cần có sách bảo hiểm cho nơng nghiệp Đây lĩnh vực 118 nhiều địa phương tổ chức bảo hiểm nên cần Nhà nước có sách hỗ trợ tổ chức thực bảo hiểm nông nghiệp 119 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Phát triển nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh hướng cho ngành nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa nói chung huyện Nơng Cống nói riêng Với đề tài nghiên cứu “Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa”, nghiên cứu đạt kết sau: Đề tài hệ thống hóa phần sở lý luận thực tiễn, đưa khái niệm tăng trưởng xanh, sản xuất nông nghiệp sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh; mối quan hệ tăng trưởng xanh nông nghiệp; hoạt động nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh; yếu tố ảnh hưởng… Trên sở nghiên cứu thực tiễn phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh số nước giới tỉnh thành nước, nghiên cứu rút số học kinh nghiệm vận dụng nghiên cứu phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa Qua nghiên cứu đánh giá tình hình phát triển sản xuất nơng nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, kết cho thấy: - Công tác xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh quyền tỉnh, huyện trọng quan tâm, việc triển khai xây dựng kế hoạch hành động với nhiều mục tiêu cụ thể, có xây dựng quy hoạch chi tiết vùng sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Nông Cống - Công tác tuyên truyền phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh xác định khâu quan trọng để người hiểu lợi ích sách, mơ hình mang lại Cơng tác tun truyền thực qua lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật; hướng dẫn thực quy trình sản xuất; lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền hệ thống đài truyền thanh; tuyên 120 truyền qua hệ thống văn - Tình hình xây dựng mơ hình phát triển sản xuất nơng nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nơng Cống gồm có: mơ hình trồng rau an tồn xã Vạn Hòa, Vạn Thắng, Thăng Long, Cơng Liêm; mơ hình VAC phát triển hầu hết xã địa bàn huyện; mơ hình chăn ni hữu xã Tân Khang, Cơng Bình thị trấn Nơng Cống; mơ hình chăn ni theo tiêu chuẩn VietGAP xã Minh Nghĩa, Vạn Hòa, Tế Thắng, Tế Lợi; mơ hình cánh đồng suất chất lượng cao xã: Trường Giang, Tượng Văn, Trung Thành, Công Liêm, Trường Giang - Đánh giá việc triển khai áp dụng tiến kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh cho thấy: việc sử dụng phân bón trồng trọt vùng sản xuất rau an toàn cho thấy 100% số hộ sản xuất rau sử dụng lượng phân lân vượt mức cho phép phân hữu lại sử dụng mức hạn chế, việc bón phân đạm phân kali hộ vùng sản xuất rau an toàn đảm bảo mức khuyến cáo định mức kỹ thuật sản xuất rau an tồn UBND huyện Nơng Cống đề Cơng tác dự báo sâu bệnh trồng quan tâm thực thường xuyên, phát sớm đối tượng sâu bệnh hại trồng, thông báo đạo kịp thời việc sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ nên thời gian qua địa bàn huyện khơng có tượng sâu bệnh phát sinh diện rộng Tình hình sử dụng thức ăn chăn ni kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ phía quan quản lý Tình hình chất thải chăn ni phần xử lý hầm khí sinh học biogas đệm lót sinh học Tình hình thu gom phụ phẩm sản xuất nông nghiệp bước đầu thực thành công số xã địa bàn huyện Vạn Hòa, Minh Nghĩa, Cơng Liêm, Tế Nông, Tế Tân, Tân Khang với 250 thùng thu gom - Nghiên cứu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh cho thấy: nhóm yếu tố khách quan bao gồm yếu tố liên quan đến chủ trương, sách tỉnh Thanh Hóa huyện Nông Công việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh, yếu tố sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, trạng môi trường, xu thị trường sản phẩm nơng nghiệp sạch; nhóm yếu tố chủ quan có nhận thức người dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh phong tục tập quán sản xuất nông nghiệp người dân địa phương 121 Trên sở nghiên cứu đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh, nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh, bao gồm: công tác tuyên truyền giáo dục, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu đưa giống trồng vật nuôi vào sản xuất, tái sử dụng phụ phẩm phế thải nông nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với Nhà nước quan, đơn vị thực thi sách - Xây dựng sách hỗ trợ giống trồng, vật ni có khả chống chịu sâu dịch bệnh, có suất cao, thích ứng với điều kiện tự nhiên khí hậu, đất đai hệ sinh thái địa bàn huyện Nông Cống - Tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức người dân việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh, thân thiện với môi trường - Ban hành tiêu môi trường hoạt động sản xuất nơng nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh Có chế tác động, quy định xử phạt trang trại, hợp tác xã hay hộ sản xuất kinh doanh cá thể có sai phạm hoạt động sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên sử dụng mức, tận thu, tận diệt - Thực chuyển giao công nghệ ứng dụng kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn tăng trưởng xanh đến với trang trại, gia trại Hình thành mơ hình mẫu ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mở lớp tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho hộ nông dân áp dụng công nghệ - Tăng cường sách thơng thống hỗ trợ đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nông Cống Tập trung hỗ trợ cho trang trại, gia trại sách ưu đãi tín dụng, cho vay vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc ứng dụng công nghệ cao, đầu tư hệ thống ứng dụng lượng với lãi suất vay ưu đãi 5.2.2 Đối với quyền UBND huyện Nơng Cống - Liên tục khảo sát thực trạng ngành nông nghiệp huyện để đánh giá hoạt động sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện có phát triển theo định 122 hướng tăng trưởng xanh hay không Trên sở kịp thời phát tồn đọng, yếu trình triển khai thực để đề xuất sở, ban ngành có sách, biện pháp khắc phục kịp thời - Hỗ trợ xã thành lập trung tâm chuyển giao kỹ thuật, huấn luyện mơ hình mẫu sản xuất nơng nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh để người nông dân xã học tập phát triển diện rộng - Nhanh chóng phổ biến sách, nghị định từ Trung ương, tỉnh cụ thể hóa chiến lược phát triển ngành nông nghiệp huyện - Trước đưa sách phát triển tiêu cần đạt kinh tế, văn hóa, xã hội cần đánh giá mức độ tác động đến vấn đề phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO Anh Tùng (2011) Phát triển Nông nghiệp hữu giới Tạp chí Thơng tin Khoa học Cơng nghệ Số 8, tr – 11 Bộ NN&PTNT (2017) Quyết định số 923/QĐ-BNN-KH, Phê duyệt kế hoạch tăng trưởng xanh ngành nông nghiệp đến năm 2020 Hà Nội Bùi Duy Ninh (2017) Tạo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm Nguồn xuất bản: trang thông tin điện tử sở Nơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Ngày truy cập 25/6/2017 http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/ Post.aspx?List=f73cebc3-9669-400e-b5fd-9e63a89949f0&ID=3094 Lê Ngọc Hồ (2012) Israel với mơ hình nơng nghiệp xanh lý tưởng Ngày truy cập 15/5/2017 https://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/israel-voi-mo-hinh-nongnghiep-xanh-ly-tuong-2223089.html Lê Thị Thùy Linh (2017) Phân tích hoạt động bảo vệ mơi trường mơ hình sản xuất rau địa bàn huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa Khóa luận tốt nghiệp đại học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mai Anh (2014) Đà Lạt, Nông nghiệp xanh phát triển bền vững Nguồn xuất bản: báo điện tử Đăk Nông Ngày truy cập 20/6/2017 http://baodaknong.org.vn/kinh-te/da-lat-nong-nghiep-xanh-phat-trien-ben-vung29620.html Nguyễn Chi Mai (2017) Liên kết sản xuất: xu phát triển tất yếu nông nghiệp đại Ngày truy cập 14/7/2017 http://thepangroup.vn/lien-kettrong-san-xuat-xu-the-phat-trien-tat-yeu-cua-nong-nghiep-hien-dai-tim-chat-ketdinh-vi10865.htm.WUf7Mh-g82w Nguyễn Đỗ Anh Tuấn Đặng Minh Khôi (2015) Tổng quan chiến lược sách phát triển nơng nghiệp xanh Việt Nam Viện sách chiến lược phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Hà Nội 10 Nguyễn Ngọc Hùng (2004) Chuyển giao kỹ thuật xây dựng mơ hình xử lý chất thải trại chăn nuôi lợn nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam, Tp Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Quốc Vọng (2016) Phát triển nông nghiệp hữu Việt Nam: báo cáo từ thị trường hữu giới Úc, Hội thảo Nhận diện sản phẩm nông nghiệp 124 organic Việt Nam – xu hướng phát triển xúc tiến liên kết sản xuất tiêu thụ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thông Việt Nam, tr8 12 Nguyễn Thế Đặng (Ch.b) Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thị Mão (2012) Giáo trình Nơng nghiệp hữu cơ; giáo trình cho đào tạo đại học, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Thắm (2012) Chính sách tăng trưởng xanh triển vọng hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, Tập san Khoa học xã hội & Nhân văn, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP Hồ Chí Minh, số 58 14 Nguyễn Văn Bộ (2013) Nơng nghiệp hữu cơ: trạng giải pháp nghiên cứu - phát triển Ngày truy cập 16/8/2016 http://iasvn.org/ 15 Nguyễn Trọng Hồi (2014) Phát triển nơng nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh: Tiếp cận hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đồng Sông cửu long Tạp chí Phát triển kinh tế số 284, tháng 6/2014, trang số 44 – 62 16 Phạm Bảo Dương (2013) Phát triển sản xuất rau hữu – hướng cho nơng nghiệp Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 419, tr 63 – 69 17 Phạm Quốc Trí (2014) Phát triển nơng nghiệp huyện Hòa Vang theo hướng tăng trưởng xanh đến năm 2020 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 18 Phan Thị Ngọc Diệp (2015) Tăng trưởng xanh nông nghiệp thơng minh ứng phó biến đổi khí hậu Nguồn xuất bản: trang thông tin điện tử Thủy sản Việt Nam Ngày truy cập 12/6/2017 http://www.thuysanvietnam.com.vn/tang-truong-xanhva-nong-nghiep-thong-minh-ung-pho-bien-doi-khi-hau-article-14164.tsvn 19 Tổng cục thống kê (2016) Xu hướng phát triển nông nghiệp hữu sản xuất nông sản Việt Nam, tài liệu chương trình báo cáo phân tích xu hướng cơng nghệ (08/2016) Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học Cơng nghệ, Tp.Hồ Chí Minh 20 Thủ tướng phủ (2012 ) Quyết định 1393/QĐ – TTg, Phê duyệt chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội 21 Thủ tướng phủ (2013) Quyết định 899/QĐ-TTg, Phê duyệt đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững, Hà Nội 22 Thủ tướng phủ (2014) Quyết định 403/QĐ-TTg, Phê duyệt kế hoạch hành 125 động quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, Hà Nội 23 Trương Hợp Tác (2009) Ảnh hưởng việc sử dụng phân bón đến mơi trường, Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn, Hà Nội 24 UBND huyện Nơng Cống (2013-2016) Báo cáo tình hình tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Nông Cống, huyện Nông Cống 25 UBND tỉnh Thanh Hóa (2016) Quyết định 359/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch hành động thực chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 26 Vũ Anh Dũng (2011) Tăng trưởng xanh: Bản chất, xu hướng phát triển kinh nghiệm Hàn Quốc, đề tài nghiên cứu cấp trường, trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 27 Vũ Văn Hùng (2017) Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng tăng trưởng xanh Nguồn xuất bản: Trường ĐH Thương Mại, Ngày truy cập 26/8/2017 http://www.cantholib.org.vn 126 PHỤ LỤC Phiếu số: Xã : Thôn : PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH Tên chủ hộ…………………… Tuổi…… Nam/Nữ… Trình độ văn hố… I THƠNG TIN CHUNG Số nhân khẩu: Nam: …….Nữ: …… Số người độ tuổi lao động: Số lao động tham gia sản xuất nông nghiệp: ……… Nguồn thu nhập gia đình: Trồng trọt Chăn ni Ni trồng thủy sản Khác Tổng diện tích đất nơng nghiệp: m2 Trong đó: - Đất lúa: ……………………m2 - Đất chuyên màu: m2 - Đất lúa – màu: .m2 - Đất VAC: .m2 - Đất trồng lâu năm:……………………… m2 - Đất nuôi trồng thủy sản: m2 - Đất chăn nuôi: .m2 -Đất nông nghiệp khác:………………………m2 127 II SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP XANH Ông/bà nghe sản xuất nông nghiệp xanh chưa? Đã nghe Chưa nghe Nếu nghe ông/bà nghĩ hiểu loại hình sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh? - Không hiểu - Hiểu phần - Đã hiểu Gia đình ơng/bà có áp dụng sản xuất nơng nghiệp xanh khơng? Có Khơng Nếu có, xin ơng/bà vui lòng trả lời câu hỏi sau: 3.1 Gia đình ơng/bà áp dụng sản xuất nơng nghiệp xanh cho loại hình sản xuất nào? Trồng trọt Chăn nuôi Nuôi trồng thủy sản Khác 3.2 Ông/bà thấy việc áp dụng sản xuất nông nghiệp xanh thuận lợi 3.3 Ông/bà thấy việc áp dụng sản xuất nơng nghiệp xanh gặp khó khăn gì? - Quy trình sản xuất nghiêm ngặt - Tốn nhiều thời gian chăm sóc - Đầu sản phẩm gặp khó khăn Với việc sử dụng thuốc BVTV phân bón hóa học nay, thời gian tới, Ơng/bà có định thay đổi liều lượng sử dụng khơng? - Không thay đổi - Tăng liều lượng - Giảm liều lượng - Khơng sử dụng Lý Ơng/bà thay đổi liều lượng thuốc BVTV sử dụng gì? - Công trùng kháng thuốc 128 - Nhà sản xuất khuyến cáo - Nhiều loại sâu bệnh - Để đảm bảo hiệu sản xuất - Các hộ bên cạnh tăng liều dùng Ơng/bà có ý định thay đổi loại phân bón sử dụng thời gian tới, chuyển dần tư phân bón hóa học sang phân hữu khơng? - Khơng, tiếp tục sử dụng phân bón hóa học □ - Sử dụng kết hợp phân hóa học phân hữu □ - Chuyển sử dụng phân hữu phân bón vi sinh □ Bao bì thuốc BVTV sau xử dụng ơng/bà xử lý nào? - Xử lý chung với rác thải sinh hoạt - Bỏ bờ ruộng - Bỏ vào thùng thu gom theo quy định Sau sử dụng tuối nilong che phủ ông/bà xử lý nào? - Tái sử dụng - Xử lý chung với rác thải sinh hoạt - Bỏ bờ ruộng - Bỏ vào thùng thu gom theo quy định Công tác tuyên truyền việc tăng cường áp dụng sản xuất nông nghiệp xanh địa bàn? - Rất thường xuyên - Thường xuyên - Thỉnh thoảng - Hiếm - Không 10 Các mô hình phát triển sản xuất nơng nghiệp xanh mà ông/bà biết thực địa bàn 129 11.Nhà nước địa phương có sách nhằm thúc đẩy người dân địa bàn áp dụng mơ hình sản xuất nơng nghiệp xanh khơng? Có Khơng Nếu có sách gì? 12 Cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp - Rất tốt - Tốt - Trung bình - Kém 15 Ơng/bà có mơng muốn áp dụng loại hình sản xuất nơng nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh thời gian tới khơng? - Có điều kiện cho phép - Chưa (nhưng cân nhắc tương lai) - Không áp dụng III NHẬN XÉT CHUNG …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Chủ hộ Điều tra viên (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) 130 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC MƠ HÌNH SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH Hình "Nơng nghiệp xanh" mơ hình trồng rau thành phố Đà Lạt Hình Mơ hình trồng rau mang lại hiệu cao Tổng đội TNXP 131 Hình Mơ hình chăn ni lợn theo tiêu chuẩn VietGap Hình Sử lý chất thải chăn ni đệm lót sinh học ni lợn Hình Tình hình thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng 132 ... 4.4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NƠNG CỐNG, TỈNH THANH HĨA 106 4.4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG... trạng phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa; từ đề xuất giải pháp nhằm tăng cường phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng. .. hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện nông cống, tỉnh thanh hóa, Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện nông cống, tỉnh thanh hóa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay