Nâng cao vai trò của đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh

118 100 1
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:24

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, 85 năm qua, Đoàn Thanh niên đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng như: Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, thanh niên thời đại Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết lên những trang sử hào hùng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, đòi hỏi tổ chức Đoàn thanh niên phải tiếp tục xây dựng củng cố và nâng cao chất lượng, vai trò hoạt động nhằm đáp ứng những yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm đi đầu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đã tham gia, đảm nhận nhiều công trình, phần việc, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, đặc biệt là tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành công chung của phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.Thực hiện Nghị quyết số 26NQTW, ngày 0582008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 2020, đồng thời cụ thể hóa nội dung phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; xây dựng Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 2020” và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324QĐTTg, ngày 18022013. Đây là đề án quan trọng, tạo cơ chế cho các cấp bộ Đoàn triển khai các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện đường lối của Đảng, trong những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới đã diễn ra sôi nổi ở khắp các huyện, thị xã trong tỉnh Bắc Ninh, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, phát huy được sức mạnh của cả xã hội, trong đó đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu. Với phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Ninh nói chung và Đoàn thanh niên huyện Lương Tài nói riêng đã thực hiện những công trình, phần việc cụ thể góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh. Thanh niên đã chủ động chọn lĩnh vực tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm nhận các hạng mục xây dựng hạ tầng, như: làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, điểm vui chơi của thanh thiếu nhi, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng… Có thể khẳng định trong những năm qua, vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới là hết sức quan trọng, được ghi nhận và đánh giá cao.Trong thời gian tới cần nâng cao hơn nữa vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới và thể hiện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Việc nghiên cứu để nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới và đưa ra các giải pháp phù hợp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên để đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Nhằm thực hiện những vấn đề nêu trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh” làm nội dung luận văn nghiên cứu với mong muốn góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng huyện Lương Tài ngày càng phát triển. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1.2.1. Mục tiêu chungTrên cơ sở đánh giá vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Lương Tài, đề xuất giải pháp chủ yếu để nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới của huyện trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới. Đánh giá thực trạng vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới tại Huyện Lương Tài trong những năm qua. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới tại địa bàn nghiên cứu. Đề xuất giải pháp chủ yếu để nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lương Tài những năm tới.1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI1.3.1. Đối tượng nghiên cứuNhững vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.Đối tượng khảo sát: các cá nhân, đơn vị, cơ quan trong huyện Lương Tài và các tổ chức có liên quan.1.3.2. Phạm vi nghiên cứu1.3.2.1. Phạm vi về thời gianNghiên cứu về vai trò của Đoàn thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Lương Tài từ năm 2012 2016 (trong nhiệm kỳ 2012 2017 của Đại hội Đoàn thanh niên tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII và Đại hội Đoàn thanh niên huyện Lương Tài lần thứ XX).1.3.2.2. Phạm vi về không gianPhạm vi nghiên cứu của đề tài trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh có sự tham gia của đoàn thanh niên trong việc xây dựng nông thôn mới. 1.3.2.3. Phạm vi về nội dungĐề tài nghiên cứu các nội dung về sự tham gia của Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh trong việc xây dựng nông thôn mới, cụ thể: Xây dựng đường giao thông nông thôn; đường điện chiếu sáng; bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế nông thôn và chuyển giao Khoa học kỹ thuật; Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; an sinh xã hội; Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; Tham gia phát triển kinh tế nông thôn;1.4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Lương Tài, Đoàn thanh niên có vai trò như thế nào? Đoàn thanh niên tham gia thực hiện nội dung nào trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại huyện Lương Tài? Những thuận lợi, khó khăn trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới của Đoàn thanh niên tại huyện Lương Tài?1.5. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC, THỰC TIỄN1.5.1. Những đóng góp mới Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đánh giá được thực trạng và kết quả trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới của Đoàn thanh niên huyện Lương Tài. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, luận văn đã đề ra các giải pháp để phát huy tốt vai trò của Đoàn thanh niên trong việc xây dựng nông thôn mới tại huyện Lương Tài.1.5.2. Ý nghĩa khoa học Đề tài sẽ góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để đề ra các giải pháp góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới của huyện trong thời gian tới.1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng nông thôn mới của Đoàn thanh niên qua đó giúp tổ chức đoàn đề ra các giải pháp để nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới thời gian tới. ... tài địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh có tham gia đoàn niên việc xây dựng nông thôn 1.3.2.3 Phạm vi nội dung Đề tài nghiên cứu nội dung tham gia Đoàn niên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc. .. vai trò Đồn niên xây dựng nơng thơn Đánh giá thực trạng vai trò Đồn niên xây dựng nông thôn Huyện Lương Tài những năm qua Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến vai trò Đồn niên xây dựng nông thôn địa. .. VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM -  - NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA ĐỒN THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NƠNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành : Phát triển nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao vai trò của đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh, Nâng cao vai trò của đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay