Kế toán bán hàng và xác định kết quả doanh thu tại công ty chè

74 72 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 08:29

Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ iii LỜI MỞ ĐẦU vii CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ HÀ NAM .1 1.1 Qúa trình hình thành phát triển Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam 1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam 1.2.1 Chức lĩnh vực hoạt động .2 1.2.2 Tổ chức sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sơ đồ 1.1 Quy trình sản xuất chè Doanh nghiệp .2 1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lí Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam .3 1.3.1 Tổ chức máy quản lý doanh nghiệp .3 1.3.2 Sơ đồ máy quản lý doanh nghiệp Sơ đồ 1.2 Bộ máy quản lý doanh nghiệp 1.3.3 Chức nhiệm vụ phận 1.4 Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam 1.4.1 Khái quát tổ chức máy kế toán doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam Sơ đồ 1.3 Bộ máy kế toán doanh nghiệp (Nguồn phòng hành nhân sự) 1.4.2 Chế độ kế tốn hình thức ghi sổ kế tốn mà doanh nghiệp áp dụng Sơ đồ 1.4 Trình tự ghi sổ kế toán Hình 1.1 Giao diện phần mềm kế toán máy Việt Đà 1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.5.1 Doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp năm gần (20142016) Bảng 1.1 Tình hình kết kinh doanh 03 năm ( 2014 – 2016 ) 1.5.2 Tình hình tài sản nguồn vốn doanh nghiệp .12 Bảng 1.2 Tình hình tài 03 năm ( 2014 – 2016 ) 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ HÀ NAM 14 2.1 Một số phần hành kế tóan doanh nghiệp 14 2.1.1 Kế toán vốn tiền 14 Sổ quỹ 15 Bảng tổng hợp chi tiết 15 Sơ đồ 2.1 Trình tự ghi sổ nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt 15 Sổ Nhật ký chung 16 SV: Trương Việt Đức i Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Bảng tổng hợp chi tiết 16 Sơ đồ 2.2 Trình tự kế toán tiền gửi ngân hàng .16 2.1.2 Kế toán hàng tồn kho 16 Sơ đồ 2.3 Trình tự kế tốn hàng tồn kho 17 2.1.3 Kế toán tài sản cố định .19 Sơ đồ 2.4 Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán tăng tài sản cố định 20 Sơ đồ 2.5 Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán giảm tài sản cố định 20 Sơ đồ 2.6 Tổ chức kế toán tổng hợp tài sản cố định .21 2.1.4 Kế toán tiền lương 21 Sơ đồ 2.7: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tài sản cố định 23 2.1.5 Kế tốn tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ .24 Sơ đồ 2.9 Trình tự hạch toán doanh nghiệp 26 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam 28 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng doanh nghiệp 28 Hình 2.1 Đơn đặt hàng Cơng ty TNHH Đại Lộc .29 Hình 2.2 Hóa đơn giá trị gia tăng 30 Hình 2.3 Giao diện phân hệ bán hàng 31 Hình 2.4 Giao diện phân hệ tạo đối tượng khách hàng 32 Hình 2.5 Giao diện tạo đối tượng khách hàng doanh nghiệp Đại Lộc 33 Hình 2.6 Giao diện nhập liệu hóa đơn bán hàng số 140 33 Hình 2.7 Hóa đơn giá trị gia tăng 35 Hình 2.8 Giao diện nhập liệu hóa đơn bán hàng số 145 35 Hình 2.9 Giao diện chọn sổ chi tiết tài khoản 36 Hình 2.10 Giao diện chọn sổ chi tiết tài khoản 5111 37 Hình 2.12 Giao diện tài khoản 511 38 Hình 2.13 Giao diện chọn sổ nhật ký chung 39 Hình 2.14 Giao diện sổ nhật ký chung 40 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 40 Hình 2.15 Phiếu xuất kho .40 Hình 2.16 Giao diện chọn phương pháp tính giá 42 Hình 2.17 Giao diện chọn phương pháp tính giá bình quân 42 Hình 2.19 Giao diện sổ chi tiết tài khoản 632 44 Hình 2.21 Giao diện sổ tài khoản 155 .45 2.2.3 Kế tốn chi phí bán hàng 45 Hình 2.22 Hóa đơn cước vận chuyển chè .46 Hình 2.23 Giao diện phân hệ tạo đối tượng khách hàng .46 Hình 2.24 Giao diện tạo đối tượng khách hàng Cơng ty Khánh Hòa 46 Hình 2.25 Giao diện Thiết lập Chứng từ kế tốn khác 47 Hình 2.26 Giao diện Hạch tốn cước vận chuyển hàng hóa 47 Hình 2.27 Sổ chi tiết tài khoản 6421 .48 2.2.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 48 Hình 2.28 Hóa đơn giá trị gia tăng mua xăng 49 Hình 2.29 Giao diện Thiết lập Phiếu chi tiền mặt 50 Hình 2.30 Giao diện nhập Phiếu chi tiền mặt 50 Hình 2.31 Hóa đơn giá trị gia tăng tiền điện 51 SV: Trương Việt Đức ii Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Hình 2.32 Giao diện nhập Phiếu chi tiền điện .52 Hình 2.33 Giao diện chọn sổ chi tiết tài khoản 6422 53 Hình 2.34 Giao diện sổ tài khoản 642 .53 2.2.4 Doanh thu tài 53 2.2.5 Kế tốn chi phí tài 53 2.2.6 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hành 53 2.2.7 Kế toán xác định kết kinh doanh .54 Hình 2.34 Giao diện Thiết lập Kết chuyển 54 54 Hình 2.36 Giao diện Thực Kết chuyển 54 Hình 2.37 Giao diện chọn sổ chi tiết tài khoản 55 Hình 2.39 Giao diện Sổ chi tiết tài khoản 911 56 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ HÀ NAM 57 3.1 Đánh gía thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam .57 3.1.1 Ưu điểm .57 3.1.2 Hạn chế .57 Nguyên nhân hạn chế 58 3.2 Một số ý kiến tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam .58 3.2.1 Định hướng phát triển Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam thời gian tới 58 3.2.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam 59 KẾT LUẬN .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO .63 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ iii SV: Trương Việt Đức iii Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế LỜI MỞ ĐẦU vii CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ HÀ NAM .1 1.1 Qúa trình hình thành phát triển Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam 1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam 1.2.1 Chức lĩnh vực hoạt động .2 1.2.2 Tổ chức sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sơ đồ 1.1 Quy trình sản xuất chè Doanh nghiệp .2 1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lí Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam .3 1.3.1 Tổ chức máy quản lý doanh nghiệp .3 1.3.2 Sơ đồ máy quản lý doanh nghiệp Sơ đồ 1.2 Bộ máy quản lý doanh nghiệp 1.3.3 Chức nhiệm vụ phận 1.4 Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam 1.4.1 Khái quát tổ chức máy kế toán doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam Sơ đồ 1.3 Bộ máy kế toán doanh nghiệp (Nguồn phòng hành nhân sự) 1.4.2 Chế độ kế tốn hình thức ghi sổ kế toándoanh nghiệp áp dụng Sơ đồ 1.4 Trình tự ghi sổ kế tốn Hình 1.1 Giao diện phần mềm kế tốn máy Việt Đà 1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.5.1 Doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp năm gần (20142016) Bảng 1.1 Tình hình kết kinh doanh 03 năm ( 2014 – 2016 ) 1.5.2 Tình hình tài sản nguồn vốn doanh nghiệp .12 Bảng 1.2 Tình hình tài 03 năm ( 2014 – 2016 ) 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ HÀ NAM 14 2.1 Một số phần hành kế tóan doanh nghiệp 14 2.1.1 Kế toán vốn tiền 14 Sổ quỹ 15 Bảng tổng hợp chi tiết 15 Sơ đồ 2.1 Trình tự ghi sổ nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt 15 Sổ Nhật ký chung 16 Bảng tổng hợp chi tiết 16 Sơ đồ 2.2 Trình tự kế tốn tiền gửi ngân hàng .16 2.1.2 Kế toán hàng tồn kho 16 Sơ đồ 2.3 Trình tự kế toán hàng tồn kho 17 2.1.3 Kế toán tài sản cố định .19 SV: Trương Việt Đức iv Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Sơ đồ 2.4 Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán tăng tài sản cố định 20 Sơ đồ 2.5 Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán giảm tài sản cố định 20 Sơ đồ 2.6 Tổ chức kế toán tổng hợp tài sản cố định .21 2.1.4 Kế toán tiền lương 21 Sơ đồ 2.7: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tài sản cố định 23 2.1.5 Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ .24 Sơ đồ 2.9 Trình tự hạch tốn doanh nghiệp 26 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam 28 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng doanh nghiệp 28 Hình 2.1 Đơn đặt hàng Cơng ty TNHH Đại Lộc .29 Hình 2.2 Hóa đơn giá trị gia tăng 30 Hình 2.3 Giao diện phân hệ bán hàng 31 Hình 2.4 Giao diện phân hệ tạo đối tượng khách hàng 32 Hình 2.5 Giao diện tạo đối tượng khách hàng doanh nghiệp Đại Lộc 33 Hình 2.6 Giao diện nhập liệu hóa đơn bán hàng số 140 33 Hình 2.7 Hóa đơn giá trị gia tăng 35 Hình 2.8 Giao diện nhập liệu hóa đơn bán hàng số 145 35 Hình 2.9 Giao diện chọn sổ chi tiết tài khoản 36 Hình 2.10 Giao diện chọn sổ chi tiết tài khoản 5111 37 Hình 2.12 Giao diện tài khoản 511 38 Hình 2.13 Giao diện chọn sổ nhật ký chung 39 Hình 2.14 Giao diện sổ nhật ký chung 40 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 40 Hình 2.15 Phiếu xuất kho .40 Hình 2.16 Giao diện chọn phương pháp tính giá 42 Hình 2.17 Giao diện chọn phương pháp tính giá bình quân 42 Hình 2.19 Giao diện sổ chi tiết tài khoản 632 44 Hình 2.21 Giao diện sổ tài khoản 155 .45 2.2.3 Kế tốn chi phí bán hàng 45 Hình 2.22 Hóa đơn cước vận chuyển chè .46 Hình 2.23 Giao diện phân hệ tạo đối tượng khách hàng .46 Hình 2.24 Giao diện tạo đối tượng khách hàng Cơng ty Khánh Hòa 46 Hình 2.25 Giao diện Thiết lập Chứng từ kế tốn khác 47 Hình 2.26 Giao diện Hạch tốn cước vận chuyển hàng hóa 47 Hình 2.27 Sổ chi tiết tài khoản 6421 .48 2.2.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 48 Hình 2.28 Hóa đơn giá trị gia tăng mua xăng 49 Hình 2.29 Giao diện Thiết lập Phiếu chi tiền mặt 50 Hình 2.30 Giao diện nhập Phiếu chi tiền mặt 50 Hình 2.31 Hóa đơn giá trị gia tăng tiền điện 51 Hình 2.32 Giao diện nhập Phiếu chi tiền điện .52 Hình 2.33 Giao diện chọn sổ chi tiết tài khoản 6422 53 Hình 2.34 Giao diện sổ tài khoản 642 .53 2.2.4 Doanh thu tài 53 2.2.5 Kế tốn chi phí tài 53 SV: Trương Việt Đức v Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế 2.2.6 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hành 53 2.2.7 Kế toán xác định kết kinh doanh .54 Hình 2.34 Giao diện Thiết lập Kết chuyển 54 54 Hình 2.36 Giao diện Thực Kết chuyển 54 Hình 2.37 Giao diện chọn sổ chi tiết tài khoản 55 Hình 2.39 Giao diện Sổ chi tiết tài khoản 911 56 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ HÀ NAM 57 3.1 Đánh gía thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam .57 3.1.1 Ưu điểm .57 3.1.2 Hạn chế .57 Nguyên nhân hạn chế 58 3.2 Một số ý kiến tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam .58 3.2.1 Định hướng phát triển Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam thời gian tới 58 3.2.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam 59 KẾT LUẬN .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO .63 DANH MỤC VIẾT TẮT CNV CP CPBH CPQLDN SV: Trương Việt Đức Công nhân viên Chi phí Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp vi Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì DTT DN GTGT GVHB HH K/C TNDN TSCĐ VNĐ Khoa Kinh tế Doanh thu Doanh nghiệp Giá trị gia tăng Giá vốn hàng bán Hàng hóa Kết chuyển Thu nhập doanh nghiệp Tài sản cố định Việt Nam đồng LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối lưu thơng hàng hóa, thúc đẩy q trình tái sản xuất xã hội Hoạt động doanh nghiệp thương mại diễn theo chu kì T-H-T’ hay nói cách khác bao gồm hai giai đoạn mua bán hàng hóa Như vậy, hoạt động kinh doanh thương mại, bán hàng nghiệp vụ kinh doanh bản, giữ vai trò chi phối nghiệp vụ khác, chu kỳ kinh doanh diễn liên tục nhịp nhàng khâu bán hàng tổ chức tốt nhằm quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu suất sinh lợi SV: Trương Việt Đức vii Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Trong chế thị trường, cạnh tranh tượng tất yếu Nó vừa hội vừa thử thách doanh nghiệp Cơ chế thị trường cho phép đánh giá xác hiệu kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng đảm bảo thu hồi vốn có lãi có điều kiện tồn phát triển Ngược lại, doanh nghiệp tỏ non tổ chức hoạt động kinh doanh chẳng đến bờ vực phá sản, thực tế kinh tế nước ta chứng tỏ điều Vài năm trở lại đây, việc bán hàng hóa doanh nghiệp tồn quốc phải đối mặt với khơng khó khăn thử thách Một là, gia tăng ngày nhiều doanh nghiệp với loại hình kinh doanh làm cho cạnh tranh ngày trở lên gay gắt Thêm vào đó, với sách mở cửa kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh hãng nước Hai là, chế quản lý kinh tế nhiều bất cập gây khơng khó khăn trở ngại cho doanh nghiệp Do vậy, để đứng vững thương trường doanh nghiệp phải tổ chức tốt cơng tác bán hàng, có chiến lược bán hàng thích hợp cho phép doanh nghiệp chủ động thích ứng với mơi trường nắm bắt hội, huy động có hiệu nguồn lực có lâu dài để bảo toàn phát triển vốn, nâng cao hiệu kinh doanh Gắn liền với công tác bán hàng xác định kết kinh doanh, kế toán bán hàng xác định kết bán hàng giữ vai trò quan trọng phản ánh tồn q trình bán hàng doanh nghiệp việc xác định kết bán hàng cung cấp thơng tin cho nhà quản lý hiệu quả, tình hình kinh doanh đối tượng hàng hóa để từ có định kinh doanh xác kịp thời có hiệu DNTN chè Hà Nam doanh nghiệp thương mại chuyên kinh doanh sản phẩm chè đen, chè CTC, chè OP làm nguyên liệu cho doanh nghiệp xuất … Vì vậy, khâu bán hàng xác định kết bán hàng luôn ban lãnh đạo doanh nghiệp đặc biệt quan tâm Cũng doanh nghiệp khác, DNTN chè Hà Nam sử dụng kế tốn cơng cụ đắc lực điều hành hoạt động kinh doanh quản lý hoạt động kinh doanh Trong doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Vì mà việc tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng doanh nghiệp vào nề nếp đạt hiệu cao kinh doanh SV: Trương Việt Đức viii Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Qua thời gian thực tập doanh nghiệp thấy rõ tầm quan trọng công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, với giúp đỡ cán phòng kế tốn, tơi mạnh dạn sâu tìm hiểu đề tài “Thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh DNTN chè Hà Nam” Ngoài phần lời mở đầu,mục lục, danh mục bảng, đồ thị, sơ đồ, bảng từ viết tắt, kết luận danh mục tài liệu tham khảo kết cấu báo cáo thực tập tốt nghiệp em gồm chương: Chương 1: Khái quát doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh DNTN chè Hà Nam Chương 3: Nhận xét ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh DNTN chè Hà Nam Cuối cùng, em xin gửi lời biết ơn trân trọng đến Th.S Nguyễn Lam Hạnh phòng kế tốn doanh nghiệp giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập Mặc dù em cố gắng nắm bắt, áp dụng lý thuyết vào tình hình thực tế đơn vị thời gian thực tập kiến thức thân nhiều hạn chế nên chắn báo cáo thực tập tốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy cô để báo cáo thực tập em hoàn thiện SV: Trương Việt Đức ix Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ HÀ NAM 1.1 Qúa trình hình thành phát triển Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam * Khái quát trình hình thành phát triển doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam - Tên Doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam - Vốn điều lệ : 1.500.000.000 đồng ( Một tỷ năm trăm triệu đồng ) - Mã số thuế : 2600417624 - Trụ sở : Khu - xã Đồng Xuân- huyện Thanh Ba- Phú Thọ - Điện thoại : 0210.3886 011 - Fax : 0210 3886 225 - Giấy chứng nhận kinh doanh số 1801000318 sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày tháng 11 năm 2007 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh chè loại - Giám đốc : (Ông) Nguyễn Quang Đạt * Chiến lược phương hương phát triển doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam doanh nghiệp tư nhân tiền thân sở sản xuất chè Trước diễn biến chế thị trường khuyến khích mở mang thơng thống lập doanh nghiệp, doanh nghiệp thành lập để khai thác tiềm sẵn có địa phương, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, tăng sản phẩm cho xã hội, tiêu thụ sản phẩm cho người trồng chè, góp phần đóng góp ngân sách địa phương Đến doanh nghiệp có dây chuyền sản xuất khép kín với cơng xuất máy 120 chè búp tươi ngày Qua gần 10 năm tồn phát triển doanh nghiệp vượt qua nhiều khó khăn thử thách khơng ngừng đẩy mạnh phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, nắm bắt kịp thời hội nghiên cứu thị trường nên sản phẩm doanh nghiệp sản xuất đến đâu tiêu thụ đến Doanh thu tăng trưởng năm sau cao năm trước, tạo thu nhập việc làm cho người lao động Năm thành lập doanh nghiệp có 50 lao động đến có 66 lao động thường xuyên, ổn định Dưới lãnh đạo ban giám đốc, Doanh nghiệp tập trung lấy tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm vụ trọng tâm, chấp hành tốt SV: Trương Việt Đức Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Kế tốn vào Thu chi -> Chọn phiếu chi tiền mặt Hình 2.29 Giao diện Thiết lập Phiếu chi tiền mặt Hình 2.30 Giao diện nhập Phiếu chi tiền mặt Kế toán làm tương tự với nghiệp vụ kinh tế lại SV: Trương Việt Đức 50 Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Hình 2.31 Hóa đơn giá trị gia tăng tiền điện SV: Trương Việt Đức 51 Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Hình 2.32 Giao diện nhập Phiếu chi tiền điện Sau nhập đầy đủ chứng từ máy tính tự động xử lý số liệu vào sổ kế tốn có liên quan - Sổ chi tiết tài khoản 6422: kế toán vào tổng hợp sổ chi tiết tài khoản Khi lên, kế toán chọn kỳ báo cáo Tháng 11, máy tính tự động cập nhật ngày, sau kế tốn tích vào hiển thị tài khoản 6422 Máy tính tự động cập nhật sổ chi tiết tài khoản 6422 tháng 11 năm 2016 Sổ chi tiết tài khoản 6422 cho biết thơng tin chi phí quản lý doanh nghiệp tháng 11 năm 2016 SV: Trương Việt Đức 52 Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Hình 2.33 Giao diện chọn sổ chi tiết tài khoản 6422 Hình 2.34 Giao diện sổ tài khoản 642 2.2.4 Doanh thu tài Trong tháng khơng phát sinh nghiệp vụ doanh thu tài 2.2.5 Kế tốn chi phí tài Trong tháng khơng phát sinh nghiệp vụ chi phí tài 2.2.6 Kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp hành Trong tháng không phát sinh nghiệp vụ thuế thu nhập doanh nghiệp SV: Trương Việt Đức 53 Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế 2.2.7 Kế tốn xác định kết kinh doanh Sau nhập hết nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng, cuối tháng kế toán tiến hành kết chuyển để xác định kết kinh doanh sau: Từ giao diện phần mềm kế toán chọn phân hệ Tổng hợp -> Kết chuyển -> Thực kết chuyển Hình 2.34 Giao diện Thiết lập Kết chuyển Chọn tháng 11 thực kết chuyển Hình 2.36 Giao diện Thực Kết chuyển Kết chuyển xong, máy tính tự động cập nhật sổ chi tiết tài khoản 911 tháng 11 năm 2016 Sổ tài khoản 911 cho biết thông tin tình hình kết kinh doanh tháng SV: Trương Việt Đức 54 Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Từ giao diện hình, kế toán vào phân hệ Tổng hợp  chọn Sổ chi tiết tài khoản Hình 2.37 Giao diện chọn sổ chi tiết tài khoản Kế toán chọn thời gian Tháng 11, tài khoản 911, Chọn nút xem Hình 2.38 Giao diện chọn xem Sổ chi tiết tài khoản 911 SV: Trương Việt Đức 55 Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Hình 2.39 Giao diện Sổ chi tiết tài khoản 911 SV: Trương Việt Đức 56 Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ HÀ NAM 3.1 Đánh gía thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam 3.1.1 Ưu điểm Trong điều kiện khắc nhiệt thị trường, doanh nghiệp ngày đứng vững khẳng định vị thị trường Với hình thức kinh doanh đa dạng, phong phú doanh nghiệp tạo hiệu kinh doanh ngày cao tăng qua năm, đảm bảo đời sống ổn định cho người lao động toàn doanh nghiệp - Bộ máy kế toán doanh nghiệp tổ chức phù hợp với điều kiện yêu cầu nhà quản lý Các nhân viên kế toán qua trường lớp đào tạo chuyên ngành kế toán họ thành thạo tích cực cơng việc - Hệ thống chứng từ kế toán dùng để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới nghiệp vụ bán hàng với chế độ kế toán nhà nước tài Trình tự ln chuyển chứng từ hợp lý tạo điều kiện hạch toán đúng, đủ, kịp thời - Doanh nghiệp lập mã hàng, theo dõi chi tiết cho mặt hàng giúp cho việc quản lý tình hình nhập xuất hàng hóa cách đầy đủ, kịp thời xác - Cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp tổ chức cách linh hoạt, phản ánh kịp thời xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới hoạt động bán hàng đáp ứng yêu cầu nhà quản lý doanh nghiệp Công tác kế toán bán hàng doanh nghiệp dễ thực thi, cách tính đơn giản tổng kết kết cách xác, giúp cho ban lãnh đạo doanh nghiệp thấy xu kinh doanh thời gian tới để đầu tư vào thị trường nào, mặt hàng cho phù hợp doanh nghiệp có cần thay đổi phương thức bán hàng không 3.1.2 Hạn chế - Doanh nghiệp khơng áp dụng việc bán hàng có chiết khấu, giảm giá cho khách hàng Đây nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu việc tiêu thụ hàng hóa điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt - Trên thực tế Doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại kế tốn lại khơng hạch tốn máy tính dẫn đến việc xác định kết bán hàng khơng xác SV: Trương Việt Đức 57 Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế - Doanh nghiệp chưa theo dõi chi tiết chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Chí phí nhân viên bán hàng, chi phí khấu hao TSCĐ phận bán hàng Doanh nghiệp phản ánh tập trung vào chi phí quản lý doanh nghiệp điều gây khó khăn cho việc theo dõi sử dụng chi phí phận - Hiện Doanh nghiệp chưa có quỹ dự phòng cho kế tốn hàng tồn kho dự phòng phải thu khó đòi Điều ảnh hưởng xấu đến tình hình tài Doanh nghiệp có rủi ro kinh doanh Nguyên nhân hạn chế *Khách quan Doanh nghiệp khơng chủ động việc kiểm sốt chất lượng sản phẩm người dân trực tiếp làm chè sử dụng nhiều chất hóa học kích thích tăng trưởng vào chè nên hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật hàng hóa cao Sản phẩm Doanh nghiệp chưa đa dang, nên việc cạnh tranh gặp khó khăn Doanh nghiệp không tự định giá bán cho khách hàng mà phụ thuộc vào việc kiểm tra, định giá người mua * Chủ quan Do trình độ kế tốn viên Doanh nghiệp hạn chế nên nhiều họ chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng nợ phải thu khó đòi Khi tiến hành lập dự phòng làm giảm rủi ro cho Doanh nghiệp từ làm tăng lợi nhuận cho Doanh nghiệp Doanh nghiệp theo dõi chi phí chung vào chi phí quản lý doanh nghiệp kế tốn khơng nhiều thời gian để theo dõi chi tiết chi phí cho phận Doanh nghiệp hầu hết kế tốn viên trẻ thiếu kinh nghiệm thực tế 3.2 Một số ý kiến tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam 3.2.1 Định hướng phát triển Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam thời gian tới Hiện nay, kinh tế nước ta có xu hướng ngày phát triển điều tạo nhiều hội cho tất doanh nghiệp phát triển, bên cạnh cạnh tranh ngày gay gắt doanh nghiệp với Vì vậy, doanh nghiệp muốn đạt thành cơng để phát triển lâu dài cần đề phương hướng chiến lược hoạt động cụ thể làm kim nan cho hoạt động SV: Trương Việt Đức 58 Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế doanh nghiệp Hiện nay, DNTN chè Hà Nam cần đề phương hướng, mục tiêu phát triển cụ thể sau: - Phải tập trung vào việc mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần tăng doanh thu tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp - Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh: cải tiến sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị… - Tổ chức khai thác, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng, đối tác làm ăn với Doanh nghiệp - Phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao, nâng cao mức lương đời sống cho tầng lớp cán công nhân viên tồn Doanh nghiệp - Tích cực cơng tác thu hồi, huy động vốn để tăng vòng quay, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh Tổ chức kế tốn doanh nghiệp có hiệu hay khơng phụ thuộc lớn vào chiến lược phát triển, vào cách tổ chức máy kế toán Doanh nghiệp Do để hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn xác định kết bán hàng nói riêng Doanh nghiệp cần: - Quản lý sử dụng có hiệu chi phí quản lý doanh nghiệp, cải tiến khâu trình bán hàng nhằm tạo điều kiện mua hàng thuận lợi cho khách hàng -Doanh nghiệp cần có biện pháp tăng nhanh khối lượng hàng hóa tiêu thụ, tăng doanh thu bán hàng góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp -Nâng cao trình độ kế tốn viên Doanh nghiệp cơng việc kế tốn cơng tác tham mưu tư vấn cho lãnh đạo Như kế toán Doanh nghiệp không thành thạo mặt nghiệp vụ kế tốn mà có khả dự báo tình hình kinh tế, nhu cầu thị trường, lãi suất, giá cả…từ cung cấp đầy đủ thơng tin cho phận liên quan trình kinh doanh giúp ban giám đốc đưa định đắn việc tăng cường công tác bán hàng Doanh nghiệp 3.2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam * Về máy kế toán Bộ phận kế toán quản lý tính bí mật hệ thống kế tốn, đảm bảo tính an tồn cho liệu kế tốn, cần xác định rõ nhiệm vụ kế toán viên quyền hạn SV: Trương Việt Đức 59 Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế phần hành việc ghi chép sổ sách Tại DNTN chè Hà Nam có kiêm nhiệm kế tốn thủ quỹ Mỗi kế tốn viên phân cơng làm phần hành định có trách nhiệm đảm bảo tính xác, bí mật liệu tránh trường hợp bị sửa chữa người khơng có quyền hành Riêng kế toán trưởng kế toán tổng hợp vào phần hành phần mềm kế toán để lấy số liệu kiểm tra Việc xác định rõ trách nhiệm giúp công ty quản lý cách dễ dàng công tác kế tốn tốn, xảy gian lận, sai sót phần tìm ngun nhân Nâng cao trình độ chun mơn tin học kế tốn viên khắc phục nhược điểm hình thức kế toán máy, tránh cố liệu kế tốn Đồng thời cơng ty trang bị thiết bị đảm bảo cho hệ thống máy tính tránh cố bất ngờ sụt điện * Về trình độ kế tốn Kế tốn cơng ty khơng đảm nhiệm việc ghi chép, tính tốn, xử lý cơng việc kế tốn mà có nhiệm vụ tư vấn, dự báo cho ban giám đốc công tác tài Để thực đồng thời hai cơng việc cơng ty cần phải tạo đào tạo nhân viên kế tốn khơng nâng cao trình độ chun mơn cơng tác kế tốn hàng ngày, mà phải có khả dự báo tình hình kinh tế, nhu cầu thị trường, lãi suất, giá môi trường kinh tế biến động, từ thu thập đầy đủ cung cấp thơng tin cho phận liên quan trình kinh doanh * Hoàn thiện mặt nghiệp vụ kế tốn - Các khoản mục chi phí lương nhân viên bán hàng, chi phí khấu hao tài sản cố định phận bán hàng kế toán phải tách khỏi chi phí quản lý - Tiến hành thực hạch toán nghiệp vụ hàng bán bị trả lại phần mềm kế tốn để xác định xác kết bán hàng kỳ * Tập huấn thơng tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ tài có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 : - Hiện doanh nghiệp cần cập nhật thay đổi tài điển hình Thơng tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ tài bao gồm thay đổi hệ thống tài khoản, tiền tệ, quy định sử dụng sổ sách, chứng từ kế toán doanh nghiệp cập nhật thơng tư thơng qua phần mềm kế tốn Việt Đà để từ áp dụng theo quy định phát luật tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp * Đào tạo tin học SV: Trương Việt Đức 60 Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Thực bảo trì máy vi tính thường xun giúp cho máy tính hoạt động tốt, phục vụ tốt cho cơng tác kế tốn Để hệ thống máy tính doanh nghiệp hoạt động ổn định, doanh nghiệp nên th dịch vụ chăm sóc, bảo trì, sửa chữa máy tính doanh nghiệp chuyên máy tính Khi có cố bất ngờ kịp thời sửa chữa, tránh ảnh hưởng tới công việc Doanh nghiệp nên tận dụng chức phần mềm kế toán máy việc thiết lập phân quyền nhân viên kế toán như: đặt mật cho phần mềm, phân quyền hạn cho máy vi tính cho người Hệ thống máy tính cần cài đặt phần mềm diệt virus có quyền BKAV Định kỳ, kế toán doanh nghiệp nên thực lưu liệu đĩa tránh tình trạng gặp cố liệu trình làm việc với phần mềm kế toán máy * Sự chuẩn bị để áp dụng Thông tư Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ tài chính: Hướng dẫn Chế độ kế tốn danh nghiệp vừa nhỏ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 thay chế độ kế toán theo Quyết định 48 Theo Thơng tư 133/2016/TT-BTC có số điểm đáng ý sau: - Đối tượng áp dụng là: Những DN nhỏ vừa (bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc lĩnh vực, thành phần kinh tế theo quy định pháp luật - DN nhỏ vừa lựa chọn áp dụng Chế độ kế tốn doanh nghiệp theo Thơng tư 200 theo Thông tư 133 Nhưng phải thông báo cho quan thuế (Phải thực từ đầu năm tài quán năm) - DN mở thêm tài khoản cấp cấp tài khoản khơng có qui định danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư mà khơng phải đề nghị Bộ tài chấp thuận - Những tài khoản bổ sung thêm: TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; TK 136 - Phải thu nội bộ; TK 151 - Hàng mua đường TK 228 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác TK 336 - Phải trả nội SV: Trương Việt Đức 61 Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế - Những tài khoản bị xóa bỏ theo Thơng tư 133: TK 142 – Trả trước ngắn hạn; TK 159 – Các khoản dự phòng TK 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ TK 221 – Đầu tư tài dài hạn TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn TK 311 – Vay ngắn hạn TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả TK 351 – Qũy dự phòng trợ cấp việc làm TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu TK bảng: 001, 002 003, 004, 007 KẾT LUẬN Có thể nói cơng tác kế tốn quan trọng tất loại hình doanh nghiệp kinh tế thị trường Trong cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng phận thiếu tồn cơng tác kế tốn , cung cấp số liệu kịp thời cho việc phân tích tình hình hoạt động bán hàng, phản ánh cách xác đầy đủ kết cuối trình bán hàng, cung cấp thơng tin cần thiết cho Ban giám đốc để hoạch định chiến lược kinh doanh Qua thời gian thực tập DNTN chè Hà Nam, em dần làm quen với cơng việc kế tốn Doanh nghiệp đặc biệt cơng việc kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Để hạch toán thực nghệ thuật đo lường, mô tả giải thích hoạt động kinh tế, ngồi việc theo sát chế độ kế tốn hành, vận dụng chế độ kế tốn mà Bộ Tài Chính ban hành cách sáng tạo, khoa học, phù hợp với điều kiện doanh nghiệp điều kiện vô khó khăn mà nhà SV: Trương Việt Đức 62 Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Quản lý phải thực Việc hồn thành cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng yêu cầu cần thiết để giúp cho kế toán thực phát huy tác dụng trở thành cơng cụ sắc bén phục vụ quản lý kinh tế Để không ngừng phát triển thời gian tới doanh nghiệp cần quan tâm tới sách nhằm thúc đẩy cơng tác bán hàng như: Chính sách giá cả, sách quảng cáo giới thiệu sản phẩm, khách hàng có quan hệ làm ăn lâu dài với Doanh nghiệp mua hàng với số lượng lớn hưởng chiết khấu thương mại Doanh nghiệp cần đa dạng hóa phương thức bán hàng Quá trình bán hàng Doanh nghiệp không bán hàng theo phương thức bán hàng truyền thống bán hàng trực tiếp, mà Doanh nghiệp nên mở rộng hình thức bán hàng khác như: Chào hàng mạng, tăng cường thêm nhân viên tiếp thị tìm kiếm khách hàng tiềm làm ăn với Doanh nghiệp Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo hướng dẫn em thời gian thực tập hoàn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn anh chị em, tập thể công nhân viên DNTN chè Hà Nam giúp đỡ em hoàn thành tốt viết TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2008), “Chế độ kế toán doanh nghiệp - Hệ thống tài khoản kế tốn”, NXB Tài chính, NXB Lao động, Hà Nội Bộ Tài (2008), “Chế độ kế toán doanh nghiệp - Báo cáo tài chính, chứng từ sổ kế tốn, sơ đồ kế tốn”, NXB Lao động, Hà Nội Bộ Tài (2006), Quyết định số 48/2006/QĐ- BTC Bộ tài ban hành ngày 04 tháng năm 2006 chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ Bộ Tài (2016), Thơng tư 133/2016/TT- BTC Bộ tài ban hành ngày 26 tháng năm 2016 chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ PGS.TS Nguyễn Văn Công (2010), Lý thuyết thực hành Kế tốn tài chính, NXB Kinh tế quốc dân Hà Nội, Hà Nội GS.TS Ngô Thế Chi TS Trương Thị Thủy đồng chủ biên (2010), Giáo trình Kế tốn tài chính, NXB Tài Chính, Hà Nội TS Phan Đức Dũng (2008), Bài tập giải kế tốn tài chính, NXB Thống kê, Hà Nội SV: Trương Việt Đức 63 Lớp:KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế PGS.TS Võ Văn Nhị (2007), Nguyên lý kế toán, NXB thống kê, Hà Nội TS Trương Thị Thủy, Ths Nguyễn Thị Hòa, Ths Bùi Thị Thu Hương (2010), Thực hành Kế tốn tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội 10 Hệ thống chứng từ kế toán năm 2016 DN tư nhân Chè Hà Nam SV: Trương Việt Đức 64 Lớp:KTLT3-Đ15 ... - Tên Doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam - Vốn điều lệ : 1.500.000.000 đồng ( Một tỷ năm trăm triệu đồng ) - Mã số thuế : 2600417624 - Trụ sở : Khu - xã Đồng Xuân- huyện Thanh Ba-... 31/12 năm dương lịch - Kỳ kế toán: Tháng - Đơn vị tính: Đồng Việt Nam - Hình thức kế tốn: Kế tốn máy - Phương pháp tính giá vật tư, hàng hóa xuất kho: bình qn gia quyền kỳ dự trữ - Phương pháp ghi... huyện Thanh Ba- Phú Thọ - Điện thoại : 0210.3886 011 - Fax : 0210 3886 225 - Giấy chứng nhận kinh doanh số 1801000318 sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày tháng 11 năm 2007 - Ngành nghề kinh doanh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả doanh thu tại công ty chè, Kế toán bán hàng và xác định kết quả doanh thu tại công ty chè, Sổ Nhật ký chung, CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ HÀ NAM, (Nguồn phòng hành chính nhân sự), Sơ đồ 2.7: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tài sản cố định, Nguyên nhân của hạn chế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay