Chính sách tiền lương khu vực công ở việt nam

17 15 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 08:01

LỜI MỞ ĐẦU Chính sách tiền lương có ảnh hưởng đến lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội và có tác động lớn đến hệ thống kinh tế xã hội của cả nước trên tầm vĩ mô, tác động lớn đến bản thân người lao động hưởng lương và gia đình họ; do vậy tiền lương là mối quan tâm hàng đầu và là động lực làm việc của người lao động trong bất cứ tổ chức nào. Với tầm quan trọng đó, việc xây dựng một hệ thống tiền lương khoa học, hợp lý, làm đòn bẩy kích thích năng suất và chất lượng, hiệu quả lao động luôn là nhiệm vụ lớn đặt ra cho các cơ quan Nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động của khu vực Nhà nước kém hấp dẫn hơn so với khu vực tư nhân và làn sóng ra đi của những người tài, có năng lực trong các cơ quan Nhà nước đang gia tăng. Mặc dù trong những năm qua luôn được Nhà nước quan tâm cải cách, điều chỉnh song chính sách tiền lương khu vực công ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và bất hợp lý, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các cơ quan Nhà nước nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Với tầm quan trọng và thực trạng của chính của chính sách tiền lương khu vực công của nước ta hiện nay, em đã chọn đề tài Chính sách tiền lương khu vực công ở Việt Nam làm đề tài tiểu luận của mình.+ Mục tiêu nghiên cứu: Thực trạng chính sách tiền lương Việt Nam, đối chiếu với cơ sở lý luận và thực tiễn, tìm ra những ưu, nhược điểm, nguyên nhân của hạn chế, đưa ra những khuyến nghị nhằm góp phần xây dựng chính sách tiền lương trong khu vực công một cách hợp lý.+ Đối tượng nghiên cứu: Chính sách tiền lương khu vực hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang của Việt Nam.+ Nội dung bài tiểu luận gồm 3 phần:1. Cơ sở lý luận về tiền lương2. Thực trạng chính sách tiền lương khu vực công ở Việt Nam3. Một số khuyến nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG 1.1 Môt số khái niệm 1.1.1 Khái niệm tiền lương 1.1.2 Khái niệm tiền lương khu vực công 1.1.3.Khái niệm sách tiền lương 1.2 Nội dung sách tiền lương khu vực công 1.2.1.Tiền lương tối thiểu (cơ sở) 1.2.2.Hệ thống thang bảng lương 1.2.3 Cách trả lương .2 1.2.4 Phụ cấp lương 2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG KHU VỰC CƠNG Ở VIỆT NAM .4 2.1 Khái quát chung sách tiền lương khu vực công 2.1.1 Tiền lương sở 2.1.2 Hệ thống thang bảng lương chế độ nâng bậc lương 2.1.3 Chế độ phụ cấp: 2.1.4 Cách trả lương .6 2.2 Đánh giá chung sách tiền lương khu vực công 2.2.1 Ưu điểm: .7 2.2.2 Nhược điểm MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ .12 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Chính sách tiền lương có ảnh hưởng đến lớn đến phát triển kinh tế - xã hội có tác động lớn đến hệ thống kinh tế - xã hội nước tầm vĩ mô, tác động lớn đến thân người lao động hưởng lương gia đình họ; tiền lương mối quan tâm hàng đầu động lực làm việc người lao động tổ chức Với tầm quan trọng đó, việc xây dựng hệ thống tiền lương khoa học, hợp lý, làm đòn bẩy kích thích suất chất lượng, hiệu lao động nhiệm vụ lớn đặt cho quan Nhà nước, đặc biệt bối cảnh thị trường lao động khu vực Nhà nước hấp dẫn so với khu vực tư nhân sóng người tài, có lực quan Nhà nước gia tăng Mặc dù năm qua Nhà nước quan tâm cải cách, điều chỉnh song sách tiền lương khu vực công nước ta nhiều hạn chế bất hợp lý, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động quan Nhà nước nói riêng phát triển kinh tế - xã hội nói chung Với tầm quan trọng thực trạng của sách tiền lương khu vực công nước ta nay, em chọn đề tài '' Chính sách tiền lương khu vực cơng Việt Nam'' làm đề tài tiểu luận + Mục tiêu nghiên cứu: Thực trạng sách tiền lương Việt Nam, đối chiếu với sở lý luận thực tiễn, tìm ưu, nhược điểm, nguyên nhân hạn chế, đưa khuyến nghị nhằm góp phần xây dựng sách tiền lương khu vực công cách hợp lý + Đối tượng nghiên cứu: Chính sách tiền lương khu vực hành nghiệp lực lượng vũ trang Việt Nam + Nội dung tiểu luận gồm phần: Cơ sở lý luận tiền lương Thực trạng sách tiền lương khu vực công Việt Nam Một số khuyến nghị CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG 1.1 Môt số khái niệm 1.1.1 Khái niệm tiền lương Tiền lương giá sức lao động, hình thành cở sở thỏa thuận người lao động với người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động(bằng văn miệng), phù hợp với quan hệ cung-cầu sức lao động thị trường lao động phù hợp với quy điịnh tiền lương pháp luật lao động Tiền lương người sử dụng lao động trả cho người lao động cách thường xuyên, ổn định khoảng thời gian hợp đồng lao động( tuần, tháng, năm…).[1,9] 1.1.2 Khái niệm tiền lương khu vực công Tiền lương khu vực công số tiền mà quan, tổ chức Nhà nước trả cho người lao động theo chế, sách Nhà nước thể hệ thống thang, bảng lương Nhà nước quy định Trong hoạt động công vụ, tiền lương đóng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, yếu tố tiên thu hút giữ người có tài tham gia hoạt động khu vực công, tránh tượng chảy máu chất xám từ khu vực công sang khu vực tư 1.1.3.Khái niệm sách tiền lương Chính sách tiền lương hệ thống nguyên tắc, thực hành nhà nước lĩnh vực tiền lương nhằm phát triển sách Nhà nước ban hành giải vấn đề tiền lương nhằm điều tiết quan hệ tiền lương, tiền thưởng thu nhập, bảo đảm lợi ích người lao động, thường xuyên cải thiện mức sống cho người lao động phát huy vai trò kích thích tiền lương việc thúc đẩy động lực phát triển 1.2 Nội dung sách tiền lương khu vực công 1.2.1.Tiền lương tối thiểu (cơ sở) Tiền lương sở mức lương thấp theo quy định Luật lao động Quốc hội Việt Nam ban hành Đó số tiền trả cho người lao động làm công việc giản đơn xã hội với điều kiện làm việc cường độ lao động bình thường, lao động chưa qua đào tạo nghề Số tiền đủ để người lao động tái sản xuất giản đơn sức lao động, đóng bảo hiểm tuổi già nuôi Mức lương tối thiểu dùng làm sở để tính mức lương hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương thực số chế độ khác theo quy định pháp luật [1,111] 1.2.2.Hệ thống thang bảng lương  Hệ thống thang, bảng lương năm 2004 áp dụng khu vực công dựa theo thâm niên chủ yếu, người nhiều tuổi làm việc nhiều năm nhận lương cao người tuổi Hệ thống thang, bảng lương hành chưa xây dựng dựa giá trị công việc thực tế quan, đơn vị mà có thang, bảng lương áp dụng cho toàn hệ thống Thang lương: dùng để xác định quan hệ tỷ lệ tiền lương công nhân nghề họ đảm nhiệm cơng việc có mức độ phức tạp khác Mỗi thang lương gồm bậc lương định hệ số lương phù hợp với bậc lương Thông thường, số bậc thang lương hệ số lương bậc phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất (mức độ phức tạp cơng việc, trình độ lành nghề công nhân, yếu tố trách nhiệm, điều kiện lao động) Hệ số mức lương: rõ lao động cơng nhân bậc phải trả cao mức lương tối thiểu lần Bảng lương: theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang 1.2.3 Cách trả lương Cơ chế trả lương hành trả lương theo hệ thống tháng bảng lương Nhà nước quy định Vì không tạo khác biệt chế trả lương cho loại công nhân việc chức khác Hiện nay, có đại học hưởng lương chuyên viên tương đương định kỳ năm tăng lương lần Trong trình cải cách hệ thống sách tiền lương khu vực hành chính, nghiệp thời gian qua, việc trả lương theo kết công việc đặt ra, song thực tế thực theo cách thức cũ, người làm nhận lương người làm nhiều Cơ chế trả lương tăng lương dựa chủ yếu theo “thâm niên” Những vấn đề xem điểm yếu rào cản lớn chế độ tiền lương hành Phương thức khơng phù hợp với xu hướng trả lương nhiều quốc gia giới áp dụng trả lương theo vị trí cơng việc kết hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức.  1.2.4 Phụ cấp lương Phụ cấp lương khoản tiền bổ sung cho lương cấp bậc, lương cấp hàm điều kiện lao động , mức độ phức tạp công việc điều kiện sinh hoạt có yếu tố khơng ổn định [1,266] Bao gồm loại phụ cấp sau: - Phụ cấp chức vụ lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức; - Phụ cấp thâm niên vượt khung; - Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo; - Phụ cấp khu vực; - Phụ cấp đặc biệt; - Phụ cấp thu hút; - Phụ cấp lưu động; - Phụ cấp độc hại, nguy hiểm; - Các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề công việc: thâm niên nghề, ưu đãi nghề, trách nhiệm theo nghề; trách nhiệm theo công việc 1.2.5 Quản lý nhà nước tiền lương Bộ máy quản lý tiền lương khu vực công Việt Nam gồm : khu vực hành chính, khu vực nghiệp có thu, khu vực lực lượng vũ trang Mỗi khu vực phân cấp để quản lý:  Bộ máy quản lý tiền lương khu vực cơng hành chính: Bộ Nội Vụ, Sở Nội Vụ, Phòng Nội Vụ  Bộ máy quản lý tiền lương khu vực cơng nghiệp có thu: Bộ Lao động thương binh xã hội, Sở Lao động thương binh xã hội, Phòng Lao động thương binh xã hội  Bộ máy quản lý tiền lương khu vực công lực lượng vũ trang: Bộ Quốc Phòng – Bộ Cơng An, Ban huy quân khu – Sở Công An, Ban huy quân cấp huyện, xã THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM 2.1 Khái quát chung sách tiền lương khu vực cơng Việc Chính phủ ban hành Nghị định quy định hệ thống thang bảng lương, mức lương tối thiểu(cơ sở), mức phụ cấp; quy định nguyên tắc xếp lương phụ cấp, quy định thời gian nâng bậc lương; thời hạn, trước thời hạn, kéo dài thời gian nâng bậc lương; nguyên tắc trả lương, chế độ trả lương, nguồn chi trả; có quản lý Nhà nước thông qua quy định sách tiền lương Theo Nghị định 204/2004/N Đ-CP ngày 14/12/2004; phạm vi điều chỉnh: cán bộ, công chức, viên chức quan Nhà nước, đơn vị nghiệp Nhà nước, cán chuyên trách công chức xã, phường, thị trấn, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sỹ, công nhân quan , đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (gồm công an, quân đội) 2.1.1 Tiền lương sở Tiền lương sở: Từ tháng 01/2003 đến /2016 qua 10 lần điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 290.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng: (mức lương tối thiểu điều chỉnh tuỳ thuộc vào mức tăng trưởng kinh tế, số giá sinh hoạt cung cầu lao động theo thời kỳ) Bảng 2.1.Tiền lương sở giai đoạn 2003-2016 Đơn vị tính: đồng STT Ngày bắt đầu áp dụng Tiền lương cở sở(đồng/tháng) 01/01/2003 290.000 01/10/2005 350.000 01/10/2006 450.000 01/01/2008 540.000 01/5/2009 650.000 01/5/2010 730.000 01/5/2011 830.000 01/5/2012 1.050.000 01/7/2013 1.150.000 10 01/5/2016 1.210.000 Nguồn:Dựa theo nghị định mức lương tối thiểu phủ 2.1.2 Hệ thống thang bảng lương chế độ nâng bậc lương + Hệ thống thang bảng lương - Nghị định 204/2004/ NĐ-CP quy định xếp lương theo bảng lương sau: ( phụ lục bảng lương cán bộ, công chứ, viên chức ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/N Đ-CP ngày 14/12/2004) Bảng 1: Bảng lương chuyên gia cao cấp Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức quan nhà nước (bao gồm cán giữ chức danh bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc cơng chức hành hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo công chức xã, phường, thị trấn) Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp Nhà nước Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ quan nhà nước đơn vị nghiệp Nhà nước Bảng 5: Bảng lương cán chuyên trách xã, phường, thị trấn Bảng 6: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân Bảng 7: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.(Người làm công tác yếu tổ chức yếu, tuỳ theo đối tượng xếp lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân (bảng 6) với mức lương cao mức lương cấp bậc quân hàm Thiếu tướng (trừ sĩ quan quân đội nhân dân sĩ quan công an nhân dân điều động, biệt phái) bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân (bảng 7);Công nhân làm việc quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tổ chức yếu áp dụng thang lương, bảng lương quy định công ty nhà nước) + Chế độ nâng bậc lương Chế độ nâng bâc lương (trên sở hoàn thành nhiệm vụ thời gian giữ bậc lương) - Theo niên hạn: năm chuyên gia cao cấp; năm ngạch từ loại A0 đến loại A3; loại B loại C 02 năm - Trước thời hạn: lập thành tích xuất sắc thức nhiệm vụ, nghỉ hưu đa 12 tháng - Đối với Lực lưỡng vũ trang theo cấp bậc quan hàm (thực theo pháp luật hành lực lượng vũ trang ví dụ: năm với cấp uý, năm với cấp tá quân hàm gắn với chức vụ 2.1.3 Chế độ phụ cấp: Nghị định số 204/2004/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp lương cho cán bộ, công chức, viên chức nhân viên thừa hành phục vụ quan nhà nước đơn vị nghiệp Nhà nước gồm loại: - Phụ cấp chức vụ (bằng hệ số phụ cấp nhân với mức lương sở) - Phụ cấp thâm niên vượt khung (bằng tỷ lệ % hưởng nhân với mức lương cuối nghạch chức danh) - Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo (bằng 10% nhân với mức lương hưởng cộng với phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung (nếu có)) - Phụ cấp khu vực (bằng hệ số phụ cấp nhân với tiền lương sở) - Phụ cấp đặc biệt (bằng 30%, 50%, 100% nhân với mức lương hưởng cộng với phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung) - Phụ cấp thu hút (20%, 30%, 50%,hoặc 70% nhân với mức lương hưởng cộng với phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung) - Phụ cấp lưu động (bằng hệ số phụ cấp nhân với tiền lương sở) - Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (bằng hệ số phụ cấp nhân với tiền lương sở - Các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề công việc(Phụ cấp thâm niên nghề; Phụ cấp ưu đãi theo nghề; Phụ cấp trách nhiệm theo nghề tỷ lệ % hưởng nhân với mức lương hưởng cộng với phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung); phụ cấp trách nhiệm công việc theo tiền lương sở; phụ cấp quốc phòng an ninh theo mức lương hưởng cộng với phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung 2.1.4 Cách trả lương - Mức lương - Mức lương = Hệ số lương nhân với tiền lương sở - Những người có phụ cấp tính theo quy định chế độ phụ cấp - Một số ngành có hệ số lương tăng thêm như: Thuế, KBNN, BHXH phụ thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ đơn vị cá nhân vào kết bình xét A, B, C hàng quý, năm - Nguyên tắc trả lương: Việc trả lương phải gắn với kết thực nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức(đảm bảo ngày công nhiệm vụ giao) nguồn trả lương (từ ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ từ nguồn thu theo quy định pháp luật dùng để trả lương) quan, đơn vị - Nguồn kinh phí để thực chế độ tiền lương: + Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương khoản có tính chất lương) quan hành chính, đơn vị nghiệp thuộc Bộ, quan Trung ương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương + Sử dụng tối thiểu 40% số thu để lại theo chế độ đơn vị nghiệp có thu (kể đơn vị thực chế tài đơn vị nghiệp có thu) Riêng đơn vị nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% + Sử dụng tối thiểu 40% số thu để lại theo chế độ quan hành có thu + Ngân sách địa phương sử dụng 50% số tăng thu dự toán năm kế hoạch so với dự toán năm trước liền kề Thủ tướng Chính phủ giao 50% số tăng thu thực so với dự toán năm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao + Ngân sách Trung ương bổ sung nguồn kinh phí thực chế độ tiền lương cho Bộ, quan Trung ương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trường hợp thực quy định mà thiếu 2.2 Đánh giá chung sách tiền lương khu vực cơng 2.2.1 Ưu điểm: + Về sách tiền lương nói chung Nhà nước ban hành Nghị định quy định cụ thể sách tiền lương khu vực công hệ thống thang bảng lương để tổ chức áp dụng thơng qua Nhà quản lý điều chỉnh phù hợp với loại hình đơn vị, cân đối thu, chi ngân sách, bảo vệ quyền lợi cho người lao động; hệ số lương mức lương tối thiểu sở để đơn vị sử dụng lao động làm sở đóng thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN chế độ khác theo quy định + Về tiền lương sở: - Tiền lương cở sở Chính phủ quy định cụ thể hố quy định Bộ Luật Lao động, có ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ quyền lợi người lao động (chống đói nghèo bóc lột), sở để người sử dụng lao động người lao động thoả thuận mức tiền công (thấp mức lương tối thiểu phải cao 7% với LĐ qua đào tạo nghề) giải quyền lợi khác cho người lao động theo pháp luật quy định - Hàng năm tuỳ thuộc vào mức tăng trưởng kinh tế, số giá sinh hoạt cung cầu lao động Nhà nước điều chỉnh tiền lương tối thiểu phù hợp góp phần ổn định cải thiện sống người lao động; kích cầu tiêu dùng góp phần chống suy giảm kinh tế; góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp +Về thang bảng lương nâng bậc lương: - Hệ thống thang bảng lương theo Nghị định 204/2004/N Đ- CP Nghị định ngày 14/12/2004 có tính yếu tố thị trường có tiền tệ hố tiền nhà vào lương có tác dụng nâng cao vai trò tiền lương kinh tế - Qua lần cải cách năm 2004, số lượng bảng lương khu vực hành Nhà nước rút bớt từ 21 xuống bảng lương, số lượng bậc bảng lương không nhiều Quan hệ tiền lương xác định theo quan hệ: tối thiểu - trung bình - tối đa theo chức danh: nhân viên tạp vụ - chuyên viên tốt nghiệp đại học hết tập - chủ tịch nước, tương ứng - 2,34 - 13,0 (mức khởi điểm tăng so với trước) Đồng thời, xây dựng bảng lương cho ngạch cơng chức, sử dụng phương pháp phân tích, chuyên gia để xác định mức độ phức tạp lao động chức danh Các mức tiền lương thang giá trị, làm trả lương cho công chức tính tốn khoản chịu thuế, đóng bảo hiểm xã hội - Cán bộ, công chức bổ nhiệm quan hành chính, bầu cử, tư pháp, Đảng, đoàn thể xếp theo bảng lương chuyên môn nghiệp vụ, phần tiền lương chức vụ không nằm cấu bảng lương mà quy định phụ cấp chức vụ tương ứng (hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tính so với tiền lương tối thiểu) thơi vị trí lãnh đạo (trước công chức, viên chức bổ nhiệm khơng tính đến thời gian giữ bậc lương mà hưởng theo chức danh bổ nhiệm; chuyển xếp lương vướng mắc) - Quy định rõ quản lý tốt việc nâng bậc lương niên hạn, trước niên hạn chuyển ngạch lương (trước thực nâng bậc chuyển ngạch có nhiều hạn chế) + Về chế độ phụ cấp - Các chế độ phụ cấp bảo đảm mục tiêu khuyến khích, động viên người lao động, bù đắp hao phí lao động chưa tính tiền lương 2.2.2 Nhược điểm + Về sách tiền lương nói chung: Thứ nhất, tiền lương thấp, công chức không sống lương mà chủ yếu từ thu nhập ngồi lương (vậy tiền lương khơng phải thu nhập chính, khơng tính thuế thu nhập xác) Các khoản thu nhập ngồi lương khác quan nhà nước vị trí cơng chức, nhìn chung Nhà nước chưa quản lý Điều dẫn đến tượng không cơng sách tiền lương thu nhập công chức, đồng thời nảy sinh tâm lý sẵn sàng "chạy chọt" để vào quan hay vị trí mang lại nhiều thu nhập ngồi lương tốt Nhược điểm khơng nguyên nhân làm giảm hiệu hoạt động quan nhà nước mà nguyên nhân dẫn đến tiêu cực, tham nhũng (cả vật chất thời gian), hối lộ, biến chất phận công chức Thứ hai, tiền lương khơng thu nhập cơng chức, dần tác dụng động lực thúc đẩy công chức thực thi công vụ tốt, khiến không công chức làm việc chiếu lệ để giữ chỗ quan nhà nước, dành sức để làm ngồi lợi dụng vị trí mà đảm đương quan nhà nước làm chỗ dựa để làm ngồi Trong nhiều trường hợp, cơng chức bỏ hẳn quan nhà nước làm cho tổ chức khu vực nhà nước với mức lương hấp dẫn Đây nguyên nhân dẫn đến tình trạng "chảy máu chất xám" Thứ ba, chế "bình quân chủ nghĩa", "đến hẹn lại lên" cách trả lương tăng lương cho công chức điểm yếu sách tiền lương Nhiều người có tuổi thiếu lực hưởng mức lương cao gấp hai, gấp ba cơng chức trẻ có lực thật Khơng có khác rõ ràng chế trả lương cho công chức làm việc với chất lượng hiệu khác Dù làm nhiều hay ít, hiệu hay khơng, miễn khơng bị kỷ luật, công chức trả lương theo ngạch, bậc hay cấp thâm niên Thực tế đầy mâu thuẫn vơ hình chung làm triệt tiêu động lực phát triển công chức + Về tiền lương sở: - Việc tăng lương sở nhiều lần thời gian qua nỗ lực lớn Nhà nước cải cách sách tiền lương công chức, không mang lại thay đổi đáng kể lương thực tế gắn với tốc độ gia tăng giá tiêu dùng Do đó, việc nâng lương tối thiểu khơng có tác dụng cải thiện đời sống công chức không làm thay đổi hiệu quả, chất lượng công việc theo chiều hướng tích cực - Khi Nhà nước chuẩn bị tăng lương tối thiểu giá thị trường tăng trước, tăng lớn tỷ lệ tăng lương tối thiểu nên thực tế chạy đua giữu lương giá, tức lỗ lực để trì ổn định lương (lương danh nghĩa tăng lương thực tế trì bị giảm đi) - Mức lương tối thiểu không đảm bảo sống tối thiểu chưa nói đến việc tái sản xuất mở rộng nhu cầu khác cho thân gia đình Từ năm 2003 đến nay, tiền lương tối thiểu chung điều chỉnh 10 lần (từ 290.000 đồng/tháng lên1.210.000đồng/tháng) Việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung thực chủ yếu sở số giá tiêu dùng khả ngân sách, chưa bảo đảm nhu cầu tối thiểu cán bộ, công chức viên chức Mức tăng tiền lương thấp nên đời sống người hưởng lương gặp nhiều khó khăn So sánh tiền lương tối thiểu chung với kết tính tốn Bộ Lao động - Thương binh Xã hội theo phương pháp nhu cầu tối thiểu (chưa tính đủ tiền nhà) cho thấy: mức lương tối thiểu chung Chính phủ quy định đáp ứng khoảng 50% mức lương tối thiểu tính theo phương pháp nhu cầu tối thiểu Cụ thể, năm 2003 cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương 290.000 đồng/tháng nhu cầu tối thiểu tiêu 576.000 đồng/tháng; năm 2008 hưởng lương 540.000 đồng/tháng, nhu cầu tối thiểu 1.048.000 đồng/tháng; năm 2011 830.000 đồng/tháng nhu cầu tối thiểu 1.410.000 đồng/tháng; năm 2016 hưởng lương 1.210.000 đồng/tháng, nhu cầu tối thiểu 2.400.000 đồng/tháng Mức lương tối thiểu cán bộ, công chức, viên chức thấp nhiều so với mức lương tối thiểu vùng từ 2,4 triệu (vùng IV - vùng thấp nhất) đến 3.5 triệu đồng (vùng I - vùng cao nhất) khu vực doanh nghiệp quy định Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14-11-2015 Chính phủ Với mức lương tối thiểu 1.210.000 đồng từ tháng 5-2016 áp dụng với cán bộ, công chức viên chức 50,4% vùng IV - vùng thấp (vùng có thị trường lao động phát triển huyện nghèo) 34,6% vùng I - vùng cao (vùng có thị trường lao động phát triển TP Hồ Chí Minh, Hà Nội) Hiện tiền lương sở sở để tính tốn tiền lương cán bộ, công chức khu vực hành Nhà nước, nhiên, lương tối thiểu chưa đáp ứng mức sống tối thiểu chức danh lao động phục phụ, tạp vụ Tiền lương cơng chức thấp, khơng khuyến khích tính tích cực, tinh thần trách nhiệm cao công việc có hệ lụy thúc đẩy dòng chảy lao động chun môn nghiệp vụ từ khu vực sang khu vực doanh nghiệp Nhà nước - Phân biệt đối xử mức lương tối thiểu theo chủ sở hữu Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, doanh nghiệp tư nhân khu vực Nhà nước (đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, doanh nghiệp tư nhân lương thấp lương tối thiểu cao tuỳ ý khuyến khính khu vực Nhà nước phải gắn chặt với lương tối thiểu) + Về thang bảng lương - Quan hệ mức lương tối thiểu - trung bình - tối đa theo Đề án tiền lương thấp nhiều so với mức lương thị trường, dẫn đến hệ thống thang, bậc lương bình qn, mức lương xác định chức danh tương ứng chưa phản ánh mức độ phức tạp công việc, chưa bảo đảm cho công chức sống lương nên hạn chế khả giữ thu hút người giỏi vào làm việc quan nhà nước - So với khu vực nghiệp Nhà nước có thu, tiền lương cơng chức khu vực hành Nhà nước thấp hơn, tạo khoảng cách bất hợp lý người lao động làm công việc, ngành nghề Thực tế cho thấy, tiền lương viên chức khu vực nghiệp có thu gấp từ đến lần so với tiền lương quy định bảng lương Nhà nước; hệ sô lương Lực lượng vũ trang cao nhiều với dân ví dụ hàm sĩ quan 3,2 dân đại học 2,34 (so với đơn vị quân đội làm kinh tế) - Trong hệ thống lương công chức chuyên môn nghiệp vụ nay, số ngạch có hệ số giãn cách bậc lương thấp, làm tăng tính bình qn trả lương giảm tính kích thích tiền lương cán bộ, cơng chức Ví dụ, cơng chức nhóm A2.1 chênh lệch bậc liền kề 0,34, cơng chức nhóm A3.1 0,36, cơng chức nhóm A1 0,33 (với khoảng cách 0,33 sau năm tăng 273 900đ nên việc nâng bậc lương khơng có ý nghĩa lắm) - Trong cải cách tiền lương năm 2004, việc tiền tệ hố tiền nhà vào lương có tác dụng nâng cao vai trò tiền lương kinh tế Tuy nhiên, mức lương thấp cấu tiền nhà tiền lương thấp nên không ý nghĩa nhiều khả thuê, mua nhà cơng chức thị trường bất động sản Ngồi ra, chưa tiền tệ hoá đầy đủ vào lương công chức dịch vụ công vụ nên chưa thể hết thực chất tiền lương phận chức danh công chức - Tiền lương công chức thấp, hàng năm lại chịu tác động lạm phát cao, ảnh hưởng đến mức sống người lao động Đặc biệt nghiêm trọng, năm 2007 2008, tác động khủng hoảng kinh tế giới 10 lạm phát tăng cao nước ta (chỉ số giá tiêu dùng năm 2007 tăng 12,63%, năm 2008: 22,97%), năm 2010 lạm phát đến số, làm cho tiền lương thực tế công chức giảm nhanh Một số mặt hàng tăng với tốc độ nhanh, tăng giá vàng (tháng 10/2005 12 triệu đồng/10 chỉ, đến 10/2010 35,5 triệu đồng/10 chỉ, tăng bình quân 39,16%/năm), tăng giá bất động sản giá mặt hàng có liên quan đến nhu cầu hàng hố để đảm bảo nâng cao mức sống cán bộ, công chức (một công chức mức lương 5tr/tháng sống Hà nội muốn mua nhà phải nhịn ăn 20 năm) - Chính sách tiền lương chưa có hướng tạo mở, phân cấp cho địa phương chủ động mở rộng quỹ tiền lương có tính đến trình độ phát triển tỉnh, thành phố Chính vậy, cần tạo điều kiện cho địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, GDP bình qn/người cao có chế hình thành bổ sung quỹ tiền lương để nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức + Về phụ cấp: - Hệ thống phụ cấp lương có q nhiều loại phụ cấp, số loại có tính chất trùng lặp phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt, chưa kể số loại phụ cấp có nhiều hệ số, chênh lệch hệ số không đáng kể (phụ cấp khu vực ) Các quy định cách tính phụ cấp khơng mang tính thống nhất, có loại tính theo mức tiền lương tối thiểu chung, có loại tính % so với tiền lương hưởng, quy định mức tiền Việc tính phụ cấp theo mức lương tối thiểu có hạn chế khả nâng cao phụ cấp lương cho cán bộ, công chức 11 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ - Nên quy định 02 mức lương tối thiểu, 01 mức cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 01 mức cho cho doanh nghiệp, đơn vị lại thay cho mức - Duy trì mức lương tối thiểu vùng có hướng giảm dần khoảng cách chênh lệc vùng; - Coi trọng giải pháp chống làm phát kiểm sốt bình ổn giá để nâng hiệu việc tăng lương tối thiểu, không nên thông báo sớm việc tăng lương tối thiểu để trách tình trạng giá tăng trước - Hằng năm, số (CPI), tăng trưởng kinh tế đất nước, thị trường lao động để điều chỉnh mức lương tối thiểu chung cho hợp lý, làm cho khu vực xây dựng mức lương tối thiểu ngành, vùng mức lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống tối thiểu - Để việc tăng lương có ý nghĩa nên cải cách hệ thống thang bảng lương tăng hệ số khởi điểm nhóm, ngạnh lương ví dụ chuyên viên khởi điểm 3,5 thay cho 2,34 khoảng cách bậc lương 0,5 thay cho 0,33 - Cải cách tiền lương phải gắn liền với tốc độ tăng trưởng kinh tế tình hình kinh tế - xã hội đất nước Trong đó, số tiêu quan trọng cần tính đến thiết kế tốc độ phát triển kinh tế, GDP/người, khả tài quốc gia, giá sức lao động thị trường lao động, số giá sinh hoạt -Thực tăng tiền lương danh nghĩa lẫn tiền lương thực tế, tăng tiền lương thực tế hướng trọng tâm - Tiền tệ hoá tiền lương để tránh tượng bình quân, bao cấp lương - Cần tách riêng khu vực hoàn thiện chế tiền lương khu vực: sản xuất kinh doanh; nghiệp (khoa học, giáo dục, y tế) với khu vực cán bộ, công chức lực lượng vũ trang - Tiếp tục mở rộng quan hệ tiền lương (tối thiểu - trung bình - tối đa) nhằm khắc phục tượng bình quân chi trả lương, động viên khuyến khích người có tài, có trình độ n tâm cơng tác khu vực cơng nói chung - Cải cách tiền lương phải gắn với cải cách hành (tinh giản biên chế, thu gọn tổ chức, máy); nâng cao lực cán bộ, công chức người lao động hưởng lương tất khu vực đáp ứng yêu cầu đòi hỏi đất nước thời kỳ - Về tạo nguồn: Bên cạnh giải pháp (tiết kiệm chi 10%; sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương để chi lương; tách khu vực nghiệp công khỏi đối tượng cán bộ, công chức ) cần cấu lại chi thường xuyên chi đầu tư phát triển Luật ngân sách Khuyến khích điạ phương hộ trợ lương đặc biệt đối 12 với khối HCSN khơng có thu 13 KẾT LUẬN Sau phân tích thực trạng tìm ngun nhân, tồn thời gian tới xây dựng chế sách tiền lương phù hợp, đảm bảo đời sống cho người lao động, khuyến khích thu hút người tài vào làm việc khu vực nhà nước nhiều Để thực thành cơng, cải cách sách tiền lương cần phải tiến hành đồng với nội dung cải cách khác hệ thống hành Nhà nước Cải cách sách tiền lương khơng đơn giải vấn đề lương tối thiểu, mà cần phải đạt tới công hợp lý việc trả lương cho công chức thông qua việc trả lương vào chế thị trường, dựa vị trí cơng việc đảm nhận theo kết cơng việc xây dựng lộ trình lương tối thiểu hệ thống thang bảng lương phù hợp ổn định lâu dài Chính sách tiền lương khu vực cơng có tác động lớn đến người lao động hưởng lương khu vực cơng, xây dựng sách tiền lương thực đầu tư cho phát triển, tạo động lực để kinh tế phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ cơng, góp phần làm nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động máy Nhà nước Cuối em xin cảm ơn TS Đồn Thị Yến hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành tiểu luận Bài viết em nhiều thiết sót mong có góp ý thêm cho em hồn chình Em xin trân thành cảm ơn ! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Lê Thanh Hà (2011), Giáo trình Quản trị nhân lực(tập II), NXB Lao động-xã hội, Hà Nội 2.PGS.TS Nguyễn Tiệp(2010), Giao trình tiền lương- tiền công, NXB Lao động- xã hội, Hà Nội Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 ... phần: Cơ sở lý luận tiền lương Thực trạng sách tiền lương khu vực công Việt Nam Một số khuyến nghị CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG 1.1 Môt số khái niệm 1.1.1 Khái niệm tiền lương Tiền lương giá sức... nhiệm theo công việc 1.2.5 Quản lý nhà nước tiền lương Bộ máy quản lý tiền lương khu vực công Việt Nam gồm : khu vực hành chính, khu vực nghiệp có thu, khu vực lực lượng vũ trang Mỗi khu vực phân... quản lý tiền lương khu vực công lực lượng vũ trang: Bộ Quốc Phòng – Bộ Cơng An, Ban huy quân khu – Sở Công An, Ban huy quân cấp huyện, xã THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tiền lương khu vực công ở việt nam, Chính sách tiền lương khu vực công ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay