Tài liệu sóng điện từ

17 43 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 07:52

... cực dài C sóng ngắn D sóng cực ngắn Câu 17: Điều sau không với sóng điện từ ? A Sóng điện từ mang lượng B Sóng điện từ gồm thành phần điện trường từ trường dao động vuông pha C Sóng điện từ cho... làm thay đổi điện áp lưới điện C hồ quang điện phát sóng điện từ lan tới hình tivi D hồ quang điện phát sóng điện từ lan tới ăngten tivi Câu 11: Chọn câu sai Sóng điện từ truyền từ Hà Nội đến... Sóng điện từ cho tượng phản xạ khúc xạ ánh sáng D Sóng điện từ sóng ngang Câu 18: Sóng sóng nêu sau sóng dọc? A Sóng âm B Sóng thần C Sóng điện từ D Sóng mặt nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu sóng điện từ, Tài liệu sóng điện từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay