BAI TAP ON CHUONG HALOGEN

7 58 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 05:30

bài tập halogen đầy đủ bài tập halogen đầy đủ bài tập halogen đầy đủ bài tập halogen đầy đủ bài tập halogen đầy đủ bài tập halogen đầy đủ bài tập halogen đầy đủ bai tạp halogen đầy đủ bai tap halogen đầy đủ ... xanh đậm b/ Các halogen X2 (trong dung dòch) cô cạn bò bay Chú ý: + muối halogenua tác dụng với AgNO có tạo kết tủa (có thể muối tạo kết tủa) + Cho halogen X tác dụng với muối halogenua NaY, gặp... Câu 2: Cho lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu 19g magie halogenua Cũng lượng đơn chất halogen tác dụng hết với nhơm tạo 17,8g nhôm halogenua Xác định tên halogen Câu 3: Cho 4,8 g... giá trị là: Bµi Cho mét lợng halogen tác dụng hết với Mg ta đợc 19 gam magiehalogenua Cũng lợng halogen tác dụng hết với Al tạo 17,8 gam nhôm halogenua Xác định halogen Bi Cho lợng X2 tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP ON CHUONG HALOGEN, BAI TAP ON CHUONG HALOGEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay