BAI TAP ON CHUONG HALOGEN

7 26 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 05:30

bài tập halogen đầy đủ bài tập halogen đầy đủ bài tập halogen đầy đủ bài tập halogen đầy đủ bài tập halogen đầy đủ bài tập halogen đầy đủ bài tập halogen đầy đủ bai tạp halogen đầy đủ bai tap halogen đầy đủ Chuyên đề: HALOGEN VÀ HP CHẤT I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN: 1/ Đặc điểm cấu tạo: Nguyên tử halogen có 7e lớp ns 2np5, bán kính nguyên tử nhỏ, có độ âm điện lớn ⇒ dễ nhận e, halogen có tính oxi hóa mạnh phi kim điển hình Ion halogenua X- có mức oxi hóa thấp nên thể tính khử I2 Br2 Cl2 Tính oxi hóa tăng F2 dần 2I- 2Br- 2ClTính khử giảm 2Fdần 2/ Lí tính: Halogen F2 Cl2 Br2 I2 Trạng Khí Khí Lỏng Rắn thái Màu Xanh Vàng Đỏ Tím sắc nhạt lục nâu than 3/ Tính oxi hóa halogen: Tác dụng Chú ý Ví dụ với Kim loại Oxi hóa kim loại 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 đến hóa trò cao Fe + I2 → FeI2 (trừ I2) có nhiệt độ Phi kim Trừ N2, C, O2 H2 + Cl2 → 2HCl 2P + 3Cl2 → PCl3 hay PCl5 Halogen Đẩy halogen tính oxi Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl tính hóa yếu khỏi dung Br2 + 2NaI → I2 + 2NaBr oxi hóa dòch muối yếu Chất khử H2S, Fe2+, Na2SO3, SO2 FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 Br2 + SO2 + H2O → H2SO4 + 2HBr 4Cl2 + H2S + 4H2O → H2SO4 + 8HCl Dung dòch Loãng nguội 2KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O kiềm đặc nóng đ, to 6KOH + 3Cl2  → 5KCl + KClO3 + 3H2O 2Ca(OH)2 + Cl2 → CaCl2 + Ca(ClO)2 + 2H2O H2O F2 phaân huûy H2O 2F2 + 2H2O → 4HF + O2 I2 không phản ứng Cl2 + H2O ƒ HCl + HClO 4/ Tính khử halogenua: a/ Các phản ứng minh họa khả khử giảm dần từ I- đến FChất phản HI HBr HCl HF ứng MnO2 I2 Br2 Cl2 H2SO4 đặc I2 (H2S, S) Br2 (SO2) FeCl3 I2 b/ Dựa vào tính khử X-, ta có phương pháp điều chế halogen Cl2: oxi hoá Cl- KMnO4 MnO2 K2Cr2O7 môi trường axit 2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O/ MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl + 7H2O Br2: oxi hóa Br- MnO2 môi trường axit MnO2 + 2KBr + 2H2SO4 → Br2 + K2SO4 + MnSO4 + 2H2O/ MnO2 + 4HBr → MnBr2 + Br2 + 2H2O I2: oxi hóa I- MnO2 môi trường axit MnO2 + 2KI + 2H2SO4 → I2 + K2SO4 + MnSO4 + 2H2O F2: điện phân nóng chảy KF, với anot than chì, catot thép 250o C Chú ý: NaCl + H2SO4 (đ)  → NaHSO4 + HCl 2NaBr + 2H2SO4 (ñ) → Na2SO4 + Br2 + SO2 + 2H2O/ 2NaI + 2H2SO4 (ñ) → Na2SO4 + I2 + SO2 + 2H2O II/ KIẾN THỨC BỔ SUNG: 1/ Hợp chất chứa oxi clo: Trong hợp chất, clo nhiều số oxi hóa khác nhau, chủ yếu số oxi hóa lẻ (-1, +1, +3, +5, +7) a/ Nước Javen: Là dung dòch thu cho khí clo qua dung dòch NaOH 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O Nước Javen có tính oxi hóa mạnh dùng để tẩy trắng, sát trùng NaClO muối axit yếu, không khí tác dụng với khí CO tạo dung dòch axit hipoclorơ axit bền có tính oxi hóa maïnh NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO b/ Clorua vôi: Công thức cấu tạo: Cl – Ca – O – Cl Chất bột màu trắng có mùi clo, điều chế cách cho khí clo tác dụng với vơi sữa Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O CaOCl2 muối axit: HClO HCl Trong không khí, clorua vôi tác dụng với CO2 tạo dung dòch axit hipoclorơ axit bền có tính oxi hóa mạnh 2CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl2 + 2HClO c/ Kali clorat: Tinh theå màu trắng, điều chế cách cho khí clo qua dd KOH nhiệt độ khoảng 70oC đ, to 6KOH + 3Cl2  → 5KCl + KClO3 + 3H2O Nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2, phản ứng dễ dàng: to 2KClO3  → 2KCl + 3O2 Chất oxi hóa mạnh, nổ dễ dàng đun nóng với lưu huỳnh cacbon: to 2KClO3 + 3S  → 2KCl + SO2 o t 2KClO3 + 3C  → 2KCl + 3CO2 d/ Các axit chứa oxi clo: Các axit chứa oxi clo gồm: axit hipoclorơ HClO, axit clorơ HClO 2, axit clorit HClO3, axit peclorit HClO4 Tính axit dung dòch tăng dần tính oxi hóa giảm dần theo thứ tự: HClO, HClO2, HClO3, HClO4 HClO: axit yếu bền: NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO 2HClO → 2HCl + O2 HClO2: axit trung bình, bền 3HClO2 → 2HClO3 + HCl HClO3: axit mạnh, bền nồng độ > 50% 3HClO3 → HClO4 + ClO2 + H2O HClO4: axit mạnh axit vô cơ, bền đun nóng với P 2O5 to 2HClO4  → Cl2O7 + H2O 2/ Giải toán liên quan đến halogen: a/ Nhận biết X- dung dòch AgNO3 ClBrIF↓AgCl ↓AgBr (vàng ↓AgI AgF tan AgNO3 (trắng) nhạt) (vàng) Riêng I- sau oxi hóa Fe 3+: 2Fe3+ + 2I- → 2Fe2+ + I2 Iot sinh làm hồ tinh bột có màu xanh đậm b/ Các halogen X2 (trong dung dòch) cô cạn bò bay Chú ý: + muối halogenua tác dụng với AgNO có tạo kết tủa (có thể muối tạo kết tủa) + Cho halogen X tác dụng với muối halogenua NaY, gặp trường hợp X2 thiếu, Y2 bò đẩy không hoàn toàn BÀI TẬP ƠN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG HALOGEN Dạng Hoàn thành sơ đồ phản ứng Câu 1: Viết phương trình phản ứng xảy cho sơ đồ sau: a) HCl → Cl2→ FeCl3→ NaCl → HCl → CuCl2→AgCl b) KMnO4→Cl2→HCl →FeCl3→AgCl→ Cl2→Br2→I2→ZnI2 →Zn(OH)2 c) MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi d) Cl2→KClO3→KCl→Cl2→Ca(ClO)2→CaCl2→Cl2→O2 e) KMnO4 → Cl2→ KClO3→ KCl → Cl2 → HCl → FeCl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 f) CaCl2 → NaCl → HCl → Cl2→ CaOCl2→ CaCO3→ CaCl2→ NaCl → NaClO Câu 2: Hãy biểu diễn sơ đồ biến đổi chất sau phương trình hố học: NaCl + H2SO4→ Khí (A) + (B) (A) + MnO2→ Khí (C) + rắn (D) + (E) (C) + NaBr → (F) + (G) (F) + NaI → (H) + (I) (G) + AgNO3→ (J) + (K) (A) + NaOH → (G) + (E) Câu 3: Xác định A, B, C, D hồn thành phương trình phản ứng sau: MnO2 + (A) → MnCl2 + (B)↑ + (C) (B) + H2 → (A) (A) + (D) → FeCl2 + H2 (B) + (D) → FeCl3 (B) + (C) → (A) + HClO DẠNG 2: NHẬN BIẾT - GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG – ĐIỀU CHẾ Câu 1: Nhận biết dung dịch nhãn sau phương pháp hoá học: a) KOH, K2SO4 , KCl, KNO3 c) NaCl, HCl, KOH, NaNO3, HNO3, Ba(OH)2 b) HCl, NaOH, Ba(OH)2 , Na2SO4 d) Chỉ dùng q tím: Na2SO4, NaOH, HCl, Ba(OH)2 Câu 2: Giải thích tượng sau, viết phương trình phản ứng: a) Cho luồng khí clo qua dung dịch kali bromua thời gian dài b) Thêm nước clo vào dung dịch kali iotua có chứa sẵn tinh bột c) Đưa ánh sáng ống nghiệm đựng bạc clorua có nhỏ thêm giọt dung dịch quỳ tím d) Sục khí lưu huỳnh đioxit vào dung dịch nước brom e) Tại điều chế nước clo khơng thể điều chế nước flo? Câu 3: a) Từ MnO2, HCl đặc, Fe viết phương trình phản ứng điều chế Cl2, FeCl2 FeCl3 b) Từ muối ăn, nước thiết bị cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế Cl , HCl nước Javel DẠNG 3: XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI, PHI KIM Câu 1: Điện phân nóng chảy muối 11,7g halogenua NaX người ta thu 2,24 lít khí (đktc) a) Xác định nguyên tố X ? b) Tính tích khí HX thu người ta cho X tác dụng với 4,48 lít H đktc ? c) Tính tỷ lệ % khí sau phản ứng ? Câu 2: Cho lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu 19g magie halogenua Cũng lượng đơn chất halogen tác dụng hết với nhôm tạo 17,8g nhôm halogenua Xác định tên halogen Câu 3: Cho 4,8 g kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl, thu 4,48 lít khí H (đktc) a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy tính số mol hiđro thu b)Xác định tên kim loại R c) Tính khối lượng muối khan thu Câu 4: Để hoà tan hoàn toàn 8,1g kim loại thuộc nhóm IIIA cần dùng 450 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch A V lít khí H2 (đktc) a) Xác định nguyên tử khối kim loại trên, cho biết tên kim loại b) Tính giá trị V c) Tính nồng độ mol dung dịch A, xem thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể Câu 5: Khi cho m (g) kim loại canxi tácdụng hoàn toàn với 17,92 lít khí X2 (đktc) thu 88,8g muối halogenua a) Viết PTPƯ dạng tổng quát b) Xác định công thức chất khí X2 dùng c) Tính giá trị m Câu 6: Cho 10,8g kim loại hoá trị III tác dụng với clo tạo thành 53,4g muối a) Xác định tên kim loại b) Tính lượng mangan dioxit thể tích dung dịch axit clohidric 37% (d = 1,19 g/ml) cần dùng để điều chế lượng clo phản ứng trên, biết hiệu suất phản ứng điều chế clo 80% Câu 7: Hòa tan 16 g oxit kim loại R hóa trị III cần dùng 109,5 g dung dịch HCl 20% Xác định tên R Câu 8: Hòa tan 15,3 g oxit kim loại M hóa trị II vào lượng dung dịch HCl 18,25% thu 20,8 g muối Xác định tên M khối lượng dung dịch HCl dùng Câu 9: Hòa tan 27,6g muối R2CO3 vào lượng dung dịch HCl 2M thu 29,8 g muối Xác định tên R thể tích dung dịch HCl dùng Câu 10: Hòa tan hồn tồn 1,7g hỗn hợp X gồm Zn kim loại (A) phân nhóm nhóm vào dung dịch axit HCl thu 0,672 lít khí H2 (đktc) Mặt khác hòa tan hết 1,9g (A) dùng khơng hết 200ml dd HCl 0,5M Tìm tên A Dạng Xác định haogen liên tiếpbằng pp nguyên tử khối trung bình Câu 1: Cho 3,87 gam hỗn hợp muối natri hai hologen liên tiếp tác dụng với dung dịch AgNO dư thu 6,63g kết tủa Hai halogen là: Câu 2: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX NaY (X, Y hai nguyên tố có tự nhiên, hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu 8,61 gam kết tủa Phần trăm khối lượng NaX hỗn hợp ban đầu Câu 3: Cho dung dịch chứa 10 gam hỗn hợp gồm hai muối KX KY (X, Y hai nguyên tố có tự nhiên, hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu 14,35 gam kết tủa Phần trăm khối lượng KX hỗn hợp ban đầu Câu 4: Cho 16,15 gam dung dịch hỗn hợp hai muối NaX, NaY ( X, Y hai halogen liên tiếp ) tác dụng với dung dịch AgNO3dư thu 33,15 gam kết tủa trắng X Y là: Câu 5: Cho dung dịch chứa 10 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX NaY (X, Y hai nguyên tố có tự nhiên, hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu 7,175 gam kết tủa Phần trăm khối lượng NaX hỗn hợp ban đầu Câu 6: Cho 12,65 gam dung dịch hỗn hợp hai muối NaX, NaY ( X, Y hai halogen liên tiếp ) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 21,15 gam kết tủa trắng X Y là: Dạng Tăng giảm khối lượng Câu Dẫn Cl2 vào 200 gam dung dịch KBr Sau phản ứng hoàn toàn khối lượng muối tạo thành nhỏ khối lượng muối ban đầu 4,45 gam Nồng độ phần trăm KBr dung dịch ban đầu Câu Cho Cl2 tác dụng với 30,9 gam NaBr sau thời gian thu 26,45 gam muối X Tính hiệu suất phản ứng Câu Cho Cl2 dư tác dụng hoàn toàn với 50 gam hỗn hợp X ( gồm NaCl KBr ) thu 41,1 gam muối khan Y Tính % khối lượng muối NaCl có X ? Câu Cho Br2 dư qua 41,45 gam hỗn hợp A gồm ( NaCl, NaBr, NaI ) thu 36,75 gam hỗn hợp muối B, tiếp tục cho Cl2 dư qua B thu 23,4 gam hỗn hợp muối C % khối lng mui NaBr A l Cõu : Hỗn hợp dung dịch A ( KBr, KI) Cho A vào dd brôm d ta thu đợc hỗn hợp B có khối lợng nhỏ A m gam Cho B vào nớc clo ta đợc hh C có khối lợng nhỏ B m gam.Tinh % A ? Câu Có hỗn hợp gồm NaCl NaBr, NaBr chiếm 10% khối lượng Hồ tan hỗn hợp vào nước rối cho khí clo lội qua dd dư Làm bay dd thu muối khan Khối lượng hh đầu thay đổi %? Câu Để làm 5g Br2 có lẫn tạp chất Cl2 người ta phải dùng lượng dd chứa 1,6g KBr Sau phản ứng làm bay dd thu 1,155g muối khan Hãy xác định tỷ lệ % khối lượng Cl2 Br2 đem phản ứng? Dạng Bài tập hiệu suất Câu Nung 12,87 g NaCl với H2SO4 đặc, dư thu lít khí đktc gam muối Na2SO4, biết hiệu suất phản ứng H= 90% Câu Cho 31,6 g KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl dư thu lít Cl2 (ở đktc) H phản ứng 75% Câu Cho 26,1 g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu 6,048 lít Cl2 (ở đktc).Tính hiệu suất phản ứng Câu Cho 2,24 lít H2 tác dụng với 3,36 lít Cl2 thu khí X Cho X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 11,48gam kết tủa trắng Tính hiệu suất phản ứng ? Câu Chi lít (đktc) H2 tác dụng với 0,672 lít Cl2 (đktc) hòa tan sản phẩm vào nước để 20 gam dụng dịch A Lấy gam A tác dụng với dung dịch AgNO dư thu 0,17 gam kết tủa Tính hiệu suất phản ứng H Cl2 (giả sử Cl2 H2 không tan nước) Câu Hỗn hợp 2,016 lít (đktc) khí A gồm H2 Cl2 có tỉ khối heli 8,1667 Nung A thu B Sục B qua dung dịch AgNO3, thu 8,16 gam kết tủa a Tính thành phần phần trăm theo thể tích khí A b Tính thành phần phần trăm theo thể tích khí B c Tính hiệu suất phản ứng H2 Cl2 Dạng Bài tập Cl2 + ( NaOH, KOH ) Bài Cho 0,896 lít Cl2 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M t0 thường thu dung dịch X Tính CM chất dung dịch X ? Bài Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol Cl2 0,15 mol Br2 tác dụng với 200 ml dung dịch Y gồm NaOH 1M KOH 1M.Phản ứng xảy nhiệt độ thường, tính khối lượng muối clorua thu sau phản ứng ? Bài Cho 2,24 lít khí Cl2 (đktc) tác dụng với 100ml dung dịch X gồm NaOH 2M Ca(OH) 0,5M nhiệt độ thường Tính khối lượng muối clorua thu ? Dạng Bảo toàn e + BT khối lượng Bài Hòa tan 10,14 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al lượng vừa đủ dung dịch HCl thu 7,84 lít khí A (đktc) 1,54gam chất rắn B, dung dịch C Cô cạn dung dịch C thu m gam muối, m có giá trị là: Bài Hòa tan hồn tồn 20 gam hỗn hợp Mg, Al Fe vào dung dịch axit HCl dư thấy có 11,2 lít khí (đktc) dung dịch X Cơ cạn dung dịch X khối lượng muối khan thu là: Bài Hòa tan hết 38,60 gam hỗn hợp gồm Fe kim loại M dung dịch HCl dư thấy 14,56 lít H (đktc) Khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu là: Bài Cho 5,1 gam hỗn hợp Al, Zn Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu 2,8 lít khí (đktc) Cơ cạn dung dịch thu muối khan có khối lượng là: Bài Cho 8,3 gam hỗn hợp Al, Fe, Mg tác dụng hết với dung dịch HCl Sau phản ứng khối lượng dung dịch HCl tăng thêm 7,8 gam Khối lượng muối tạo dung dịch là: Bài 6: 1,75 gam hỗn hợp gồm kim loại Fe, Al, Zn tan hết dung dịch HCl thu 1,12 khí (đktc) dung dịch X Cơ cạn X thu m gam muối m có giá trị là: Bµi Cho lợng halogen tác dụng hết với Mg ta đợc 19 gam magiehalogenua Cũng lợng halogen tác dụng hết với Al tạo 17,8 gam nhôm halogenua Xác định halogen Bi Cho lợng X2 tác dụng vừa đủ với kim lọai M hóa trị I , ngời ta thu đợc 4,12 gam h.chất A Cũng lợng X2 tác dụng hết với Al ta đợc 3,56 gam h.chất B Còn cho lợng M tác dụng lu huỳnh thu đợc 1,56 gam h.chất C Hãy xác định X2 ,A, B, C vµ M ? Bài Cho 23,1 gam hỗn hợp X ( gồm Cl2 Br2 ) có tỉ lệ mol 1:1 tác dụng vừa đủ với 8,85gam hỗn hợp Y ( Fe Zn) Tính % khối lượng Fe Y ? Bài 10 Cho 6,72 lít hỗn hợp X ( O2 Cl2 ) có tỉ khối so với H2 22,5 tác dụng vừa đủ với hỗn hợp Y ( Al Mg ) thu 23,7 gam hh clorua vµ oxit cđa hai kim loại Tính % K.lợng chất X vµ Y Bài 11 Cho 11,2 lít hh khí gồm Cl O2 đktc tác dụng vừa hết với 16,98g hh gồm Mg Al tạo 42,34g hh muối clorua oxit kim loại a) Tính thành phần % thể tích chất hh A a) Tính thành phần % ca mi cht B Bài tập phần halogen đề thi cao đẳng đại học Cõu 1: (H B – 2008) Dãy nguyên tố xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải A N, P, F, O B N, P, O, F C P, N, O, F D P, N, F, O Câu 2: Cho 31,84g hỗn hợp NaX NaY (X, Y nguyên tố halogen chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO dư thu 57,34g kết tủa Công thức muối A NaBr NaI B NaF NaCl C NaCl NaBr D Không xác định Câu 3: (ĐH A – 2007) Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na 2CO3 đồng thời khuấy đều, thu V lít khí (ở đktc) dung dịch X Khi cho dư nước vôi vào dung dịch X thấy có xuất kết tủa Biểu thức liên hệ V với a, b A V = 22,4(a + b) B V = 11,2(a - b) C V = 11,2(a + b) D V = 22,4(a - b) Câu 4: (ĐH B – 2009) Cho phản ứng sau 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 Số phản ứng HCl thể tính khử A B Câu 5: (ĐH A – 2008) Cho phản ứng sau 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O 2HCl + Fe → FeCl2 + H2 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O Số phản ứng HCl thể tính oxi hóa A B C D C D Câu6: (ĐH B – 2008) Cho dãy chất ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl- Số chất ion dãy có tính oxi hố tính khử A B C D Câu 7: (ĐH A – 2009) Nếu cho mol chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo lượng khí Cl2 nhiều A KMnO4 B CaOCl2 C K2Cr2O7 D MnO2 Câu 8: Cho m gam đơn chất halogen X2 tác dụng với Mg dư thu 19g muối Cũng m gam X2 cho tác dụng với Al dư thu 17,8g muối X A Flo B Clo C Iot D Brom Câu 9: (ĐH B – 2009) Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX NaY (X, Y hai nguyên tố có tự nhiên, hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu 8,61 gam kết tủa Phần trăm khối lượng NaX hỗn hợp ban đầu A 52,8% B 58,2% C 47,2% D 41,8% Câu 10: (CĐ A – 2009) Trong chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3 Số chất có tính oxi hố tính khử A B C D Câu 11: Phản ứng hydro chất sau thuận nghịch: A Flo B Clo C Iot D Brom Câu 12: (ĐH A – 2007) Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo cách A điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn B điện phân nóng chảy NaCl C cho F2 đẩy Cl2 khỏi dung dịch NaCl D cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng Câu 13: (ĐH B – 2007) Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) qua 2,5 lít dung dịch KOH 100 oC Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 37,25 gam KCl Dung dịch KOH có nồng độ (cho Cl = 35,5; K = 39) A 0,48M B 0,24M C 0,4M D 0,2M Câu 14: (ĐH B – 2009) Hoà tan hoàn tồn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng : 2) vào lượng nước (dư), thu dung dịch X Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn sinh m gam chất rắn Giá trị m A 28,7 B 68,2 C 57,4.D 10,8 Câu 16: Đặc điểm đặc điểm chung nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I A Có số oxi hoá -1 hợp chất B Tạo hợp chất liên kết cộng hoá trị co cực với hidro C Nguyên tử co khả thu thêm e D Lớp electron nguyên tử có electron Câu 17: (ĐH B – 2007) Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), 0,672 lít khí H (ở đktc) Hai kim loại (cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137) A Ca Sr B Sr Ba C Mg Ca D Be Mg Câu 18: (ĐH A – 2008) Để oxi hóa hồn tồn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 Cl2 có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 KOH tương ứng A 0,03 mol 0,08 mol B 0,03 mol 0,04 mol C 0,015 mol 0,08 mol D 0,015 mol 0,04 mol Câu19: (CĐ A – 2009) Chất dùng để làm khơ khí Cl2 ẩm A dung dịch H2SO4 đậm đặc B Na2SO3 khan C dung dịch NaOH đặc D CaO Câu 20: (ĐH A – 2009) Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch HCl loãng A Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO B AgNO3, (NH4)2CO3, CuS C KNO3, CaCO3, Fe(OH)3 D FeS, BaSO4, KOH ... xanh đậm b/ Các halogen X2 (trong dung dòch) cô cạn bò bay Chú ý: + muối halogenua tác dụng với AgNO có tạo kết tủa (có thể muối tạo kết tủa) + Cho halogen X tác dụng với muối halogenua NaY, gặp... Câu 2: Cho lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu 19g magie halogenua Cũng lượng đơn chất halogen tác dụng hết với nhơm tạo 17,8g nhôm halogenua Xác định tên halogen Câu 3: Cho 4,8 g... giá trị là: Bµi Cho mét lợng halogen tác dụng hết với Mg ta đợc 19 gam magiehalogenua Cũng lợng halogen tác dụng hết với Al tạo 17,8 gam nhôm halogenua Xác định halogen Bi Cho lợng X2 tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP ON CHUONG HALOGEN, BAI TAP ON CHUONG HALOGEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay