BAI LAM QTXNK QUY TRINH THUC HIEN HOP DONG XUAT KHAU

39 35 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 00:26

ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHĨM: ĐỖ TRƢƠNG ĐỨC LƢỢNG FT03 CAO THỊ HỒNG FT03 NGUYỄN BẠCH PHÚ QUỚI FT03 TRẦN ĐÌNH PHƢỚC FT03 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG FT03 NGUYỄN THỊ KIM HÂN FT03 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CƠNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG MỤC LỤC: I SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TY Lịch sử hình thành Cơ cấu tổ chức II QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƢỚC THỰC HIỆN NHỮNG CÔNG VIỆC Ở GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA KHÂU THANH TOÁN CHUẨN BỊ HÀNG HÓA ĐỂ XUẤT KHẨU VÀ KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU 14 LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN 19 THUÊ PHƢƠNG TIỆN VẬN TẢI NỘI ĐỊA 25 GIAO HÀNG CHO NGƢỜI VẬN TẢI 26 LẬP BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN 31 THANH LÝ HỢP ĐỒNG 39 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG I SƠ LƯỢC VỀ CƠNG TY LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Tiền thân Cơng ty TNHH MTV May mặc Bình Dƣơng Xí Nghiệp May Mặc Hàng Xuất Khẩu, đơn vị trực thuộc Công ty Sản xuấtXuất nhập Bình Dƣơng đƣợc thành lập vào tháng 11/1989 Trong thời gian đầu thành lập Xí Nghiệp có 02 phân xƣởng chuyên may gia công hai mặt hàng áo jacket hàng thun Với sách mở cửa kinh tế năm 1986, với trình hoạt động có hiệu quả, xí nghiệp mở rộng quy mơ sản xuất bƣớc chiếm lĩnh thị trƣờng nƣớc Đến ngày 01/01/2007, vào định thành lập bổ nhiệm thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên May mặc Bình Dƣơng (mơ hình hội đồng thành viên) đƣợc thành lập hoạt động theo luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, với tên giao dịch PROTRADE GARMENT JOINT STOCK COMPANY Trụ sở đặt tại: số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phƣờng Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng, nằm khu vực phát triển nhanh động Việt Nam bao gồm Tp Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dƣơng, tỉnh Đồng Nai, cách sân bay cảng biển từ 30 đến 40 phút Với bề dày 26 năm phát triển, công ty Cổ phần may mặc Bình Dƣơng có tảng vững mạnh với đội ngũ nhân viên 2.500 ngƣời nhiệt tình, sáng tạo chun nghiệp Nền tảng văn hóa doanh nghiệp Đoàn kết, Sáng tạo, Hợp tác Phát triển Thành lập: năm 1989 Thành phần kinh tế: sở hữu nhà nƣớc Nhân viên: 2500 ngƣời Sản phẩm: quần jean, áo sơ mi công sở, quần kaki, áo khoác,… Sản lƣợng hàng năm: 10 triệu Web: http://www.protradegarment.com Tổng diện tích: 65.803 m2 (gồm: khu sản xuất phân xƣởng, hệ thống kho bãi, khu làm việc khối văn phòng, khu bảo vệ, khu nhà cho công nhân nhân viên, bãi giữ xe, khu nhà ăn tập thể, khu sản xuất công ty) ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC Giám đốc NS – HC: Giám đốc Nhân – Hành chánh Phòng HC – QT: Phòng Hành chánh – Quản trị Phòng NS – TL: Phòng Nhân – tiền lƣơng Phòng IE: Phòng Nghiên cứu phát triển BP QA: Bộ phận Quản lý chất lƣợng ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG Nhận xét sơ đồ tổ chức cơng ty Cổ phần may mặc Bình Dƣơng: Mối quan hệ thành viên tổ chức đƣợc thực theo trực tuyến Cơ cấu theo thực tuyến mơ hình tổ chức quản lý, nhà quản trị định giám sát trực tiếp cấp dƣới; cấp dƣới nhận điều hành chịu trách nhiệm trƣớc ngƣời lãnh đạo trực tiếp ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG II QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC Vì mặt hàng xuất áo sơ mi nam, mặt hàng có nằm giấy chứng nhận đầu tƣ cơng ty nhƣ theo Nghị định số 187/2013/NĐ – CP ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2014 Nên công ty đƣợc phép xuất Điều 3: Quyền kinh doanh xuất khẩu/nhập (Nghị định số 187/2013/NĐ – CP) Đối với thƣơng nhân Việt Nam khơng có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc (dƣới gọi tắt thƣơng nhân): Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập quy định Nghị định văn pháp luật khác, thƣơng nhân đƣợc xuất khẩu, nhập hàng hóa khơng phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh Và mặt hàng không nằm “Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập theo giấy phép thuộc diện quản lý chuyên ngành Bộ Công Thƣơng” nên danh nghiệp không cần xin giấy phép xuất (Theo Phụ lục “Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập theo giấy phép thuộc diện quản lý chuyên ngành” – Ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ – CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 Chính phủ) THỰC HIỆN NHỮNG CƠNG VIỆC Ở GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA KHÂU THANH TOÁN Theo Bộ chứng từ nhóm, ngƣời xuất nhập chọn phƣơng thức tốn L/C Do đó, nhận đƣợc L/C từ ngân hàng thông báo, nhà xuất cần phải kiểm tra kỹ nội dung đối chiếu với Hợp đồng ngoại thƣơng số nội dung quan trọng sau đây: a Số hiệu ngày mở:  Trường điện 20 – Document Credit Number (Số hiệu thƣ tín dụng): ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CƠNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG Tất L/C phải có số hiệu riêng Ngân hàng mở L/C quy định, dùng để trao đổi thƣ từ, điện tín có liên quan đến việc thực L/C tham chiếu chứng từ có liên quan BCT theo L/C  Trường 31C – Date of Issue (Ngày mở thƣ tín dụng): Là ngày bắt đầu phát sinh cam kết ngân hàng mở L/C với nhà xuất khẩu, ngày ngân hàng mở L/C thức chấp nhận đơn xin mở L/C để nhà xuất kiểm tra xem nhà nhập thực việc mở L/C có hạn quy định hợp đồng hay không b Tên địa bên liên quan: L/C phải nêu rõ tên địa chỉ, số điện thoại fax (nếu có) ngƣời liên quan đến L/C gồm:  Trường 50 – Applicant (Ngƣời yêu cầu mở L/C (nhà nhập khẩu)):  Trường 59 – Beneficiary (Ngƣời hƣởng lợi L/C (nhà xuất khẩu)): ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CƠNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG  Đầu điện (phần Sender) thể tên, SWIFT CODE (nếu có) ngân hàng mở L/C (ngân hàng phát hành L/C): – Trường 57D – Advise Through Bank: thể tên, SWIFT CODE (nếu có) ngân hàng thông báo L/C: c Số tiền:  Số tiền L/C đƣợc thể trường 32B – Currency Code, Amount (Loại tiền tệ, số tiền) Ngoài số tiền đƣợc ghi cụ thể (thƣờng số chữ) trường 45A – Description of Goods and/or Services (mơ tả hàng hóa) Tên đơn vị tiền tệ phải ghi rõ theo quy định ISO (USD – Đôla Mỹ, VND – Đồng Việt Nam, CNY – Đồng Nhân Dân Tệ…)  Trƣờng hợp thƣ tín dụng có cho phép dung sai số thƣờng đƣợc ghi trường 39A – Tolerance (if any): L/C d Thời hạn giao hàng, ngày nơi hết hạn, thời hạn trả tiền:  Ngày nơi hết hạn hiệu lực L/C thời hạn mà ngân hàng mở L/C cam kết trả tiền cho nhà xuất khẩu, nhà xuất xuất trình BCT phù hợp với điều ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CƠNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG khoản điều kiện L/C thời hạn Ðịa điểm hết hiệu lực thƣờng quy định nƣớc ngƣời bán đƣợc thể trường 31D – Date and Place of Expiry:  Thời hạn giao hàng thể thời gian mà ngƣời xuất phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng lên phƣơng tiện vận tải (giao hàng lên tàu) Thời hạn giao hàng ngày cụ thể thƣờng đƣợc thể trƣờng 44C – Latest Date of Shipment (Ngày giao hàng cuối cùng)  Nếu giao hàng nhiều lần thơng tin thƣờng đƣợc thể trƣờng 44D – Shipment Period (Thời gian giao hàng): L/C  Nguyên tắc: Ngày giao hàng phải nằm thời hạn hiệu lực L/C, không đƣợc trùng với ngày hết hạn hiệu lực L/C phải không trễ ngày giao hàng cuối ngày 30/09/2017 Ngày giao hàng phải sau ngày mở L/C thời gian hợp lý Thời gian hợp lý đƣợc tính tối thiểu tổng số ngày cần có để thơng báo mở L/C, số ngày lƣu L/C ngân hàng thông báo, số ngày chuẩn bị hàng để giao cho ngƣời nhập Số ngày chuẩn bị hàng để giao phải nhiều hàng xuất mặt hàng phức tạp, phải điều động từ xa cảng phải tái chế lại trƣớc giao thời điểm giao hàng mùa ẩm ƣớt Ngƣợc lại, hàng xuất sản phẩm cơng nghiệp khơng đòi hỏi số ngày chuẩn bị lớn Ngày hết hạn hiệu lực L/C phải sau ngày giao hàng thời gian hợp lý Thời gian thƣờng đƣợc tính số ngày chuyển chứng từ từ nơi giao hàng đến quan nhà xuất khẩu, số ngày lập BCT toán, số ngày lƣu giữ chứng từ ngân hàng thƣơng lƣợng BCT (hoặc Ngân Hàng xuất trình/Ngân Hàng thông báo) số ngày chuyển chứng từ đến ngân hàng mở L/C Thời gian khơng có quy định đƣợc hiểu 21 ngày làm việc (theo khoản c Điều 24 UCP 600) ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG e Những nội dung hàng hóa:  Bao gồm nội dung nhƣ tên hàng, số lƣợng, trọng lƣợng, giá cả, quy cách, phẩm chất, bao bì, mã ký hiệu, … đƣợc thể chủ yếu trường điện 45A Description of Goods and/or Services (Mô tả hàng hóa/dịch vụ)  Đơi thơng tin đƣợc thể trường điện 46A – Documents Required (Các chứng từ yêu cầu) Trường điện 47A – Additional Conditions (Điều kiện khác) L/C f Những nội dung vận tải, giao nhận hàng hóa:  Điều kiện sở giao hàng (FOB, CIF, CIP,…) thƣờng đƣợc thể trường điện 45A Description of Goods and/or Services (Mơ tả hàng hóa/dịch vụ) 10 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG Sau nhận thơng tin khai hải quan điện tử, quan hải quan thực việc kiểm tra mã số thuế Công ty Nếu khơng có sai sót nội dung khai báo hải quan điện hàng đƣợc chấp nhận thông quan, hàng xuất đƣợc phân luồng cấp số tham chiếu với tờ khai THUÊ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NỘI ĐỊA Khi nhận đƣợc Booking confirmation hàng xuất 01 Container 20’và 02 Container 40’, nhân viên XNK Booking Cofirmation email tới Công ty cổ phần vận tải AA logictics để họ tiến hành kéo container rỗng vào kho Công ty seal hãng tàu để đóng hàng Booking đƣợc email vào ngày 19 tháng 10 năm 2017 tƣơng ứng với ngày cấp container booking confirmation 25 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CƠNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG GIAO HÀNG CHO NGƯỜI VẬN TẢI Sau kéo container rỗng về, nhân viên xuất nhập kiểm tra container tiến hành xếp hàng vào container Các thùng áo sơ mi đƣợc thả trƣợt theo băng tải có bánh lăn vào container, có hai cơng nhân phụ trách việc xếp, chất thùng áo vào container Nhân viên phòng xuất nhập khẩu, nhân viên kho bảo vệ giám sát việc chất hàng lên container Sau chất hàng lên container ba đơn vị đối chiếu, kiểm tra lại số lƣợng có đủ số kiện theo đơn hàng không Sau truyền tờ khai biết đƣợc kết phân luồng Luồng đỏ: nhân viên XNK không bấm SEAL hãng tàu, kéo container kiểm hố, sau có định thơng quan trả V5 biên bàn giao sau kiểm hoá hải quan, bấm seal hãng tàu Luồng vàng: chuẩn bị chứng từ xuất cho hải quan kiểm tra, sau có định thơng quan hải quna trả V5, bấn seal hãng tàu Luồng xanh: bấm seal hãng tàu vào cửa container ký phiếu xuất kho công ty để xuất hàng khỏi cơng ty 26 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CƠNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG In Packing list hạ bãi VGM (phiếu xác nhận trọng lƣợng ngƣời XK phát hành) cho đầu kéo hạ container Sau cont hạ bãi, nhân viên XNK ý tờ khai vào sổ tàu 27 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG 28 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CƠNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG Sau truyền tờ khai hạ bãi container, nhiên phải trƣớc thời gian cut off SI SI CUT OFF DATE: 2017/07/26 10:00 AM Nhân viên XNK gởi SI (Chi tiết B/L) VGM cho forwader đăng ký cont tạo draft B/L Sau hãng tàu nhận SI VGM tiến hành phát hành B/L nháp, nhà XK tiến hành kiểm tra B/L nháp theo thông tin SI VGM gửi cho hãng tàu Nếu thơng tin B/L nháp đúng, xác nhận với hãng tàu email Nếu sai đề nghị chỉnh sửa theo SI VGM gửi 29 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG 30 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CƠNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG LẬP BỘ CHỨNG TỪ THANH TỐN Cơng ty chuẩn bị chứng từ toán theo chứng từ mà L/C quy định: (1) Hóa đơn thƣơng mại thể giá FOB/ FCA HOCHIMINH CITY thể giá trị hàng hóa Ngày hóa đơn thƣơng mại phải sau ngày phát hàng L/C (2) Phiếu đóng gói (3) Đầy đủ vận đơn đƣờng biển xếp lên tàu, ký hậu để trống, b/l thể “Freight Collect” thể mục notify là: “OLYMP BEZNER KG Hoepfigheimer str 19, 74321 Bietigheim – Bissingen” (4) Bản copy Certificate of Origin form A form B đƣợc cấp quan có thẩm quyền (5) Beneficiaries Certificate thể “Certificate of Origin form A and/ or form B have been sent to applicant by courier within 10 days after shipping date.” (6) Bản photocopy bill (bill gửi C/O) ngày Lƣu ý: - Ngôn ngữ tất chứng từ phải giống với ngôn ngữ L/C - 01 container làm chứng từ, khơng gộp chung chứng từ Quy trình chuẩn bị chứng từ: Hóa đơn thƣơng mại: dựa vào phụ lục số 06 ngày 31/07/2017 (thuộc hợp đồng số 04/PR – OLYMP/2017 ngày 01/01/2017) lƣợng hàng hóa thực tế, nhà nhập phát hành hóa đơn thƣơng mại số 17PR369 ngày 25/07/2017, 17PR370 ngày 26/07/2017, 17PR371 ngày 26/07/2017 Trên hóa đơn phải thể giá FOB HOCHIMINH nhƣ theo L/C yêu cầu Phát hành 04 gốc 31 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG 32 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CƠNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG Phiếu đóng gói: dựa vào chi tiết đóng hàng kho phát hành phiếu đóng gói nhƣ sau: 33 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG Bill of Lading: Sau hàng hóa đƣợc xếp lên tàu Nhà nhập gửi chi tiết bill cho hãng tàu Trên chi tiết bill thể thông tin nhƣ sau:  Shipper (tên, địa chỉ, số điện thoại số fax): PROTRADE GARMENT JOINT STOCK COMPANY No.7/128, Binh Duc Quarter, Binh Hoa ward, Thuan An Town, Binh Duong province, Vietnam  Consignee (tên, địa chỉ, số điện thoại số fax) OLYMP BEZNER KG Hoepfigheimer str 19, 74321 Bietigheim – Bissingen  Notify (tên, địa chỉ, số điện thoại số fax) OLYMP BEZNER KG Hoepfigheimer str 19, 74321 Bietigheim – Bissingen  Tên hàng MEN SHIRTS (33,169 PCS) HS CODE: 620520 40 SH IS SUBSTITUDED FOR 40 SD  Số kiện/số kgs/số khối 2557 CARTONS/14,065 kgs/129 cbm  Số container/số seal  Thể “Freight Collect” – Cƣớc phí vận tải trả sau Sau gửi chi tiết B/L cho forwader họ gửi lại cho nhà nhập nháp B/L Nhà nhập dựa L/C kiểm tra B/L, có sai xót u cầu forwarder điều chỉnh sau yêu cầu forwarder phát hành B/L gốc 34 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG 35 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CƠNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG Certificate of Origin form B: nhà nhập chuẩn bị chứng từ nộp cho phòng Thƣơng mại Cơng nghiệp Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh để xin đƣợc cấp C/O form B Bộ hồ sơ bao gồm:  Đơn đề nghị cấp C/O đƣợc kê khai hoàn chỉnh hợp lệ;  Mẫu C/O tƣơng ứng đƣợc khai hoàn chỉnh;  Bản tờ khai hải quan hồn thành thủ tục hải quan (có đóng dấu y doanh nghiệp) Các trƣờng hợp hàng xuất khai báo tờ khai hải quan theo quy định pháp luật nộp tờ khai hải quan;  Bản hóa đơn thƣơng mại (có đóng dấu y thƣơng nhân);  Bản vận tải đơn chứng từ vận tải tƣơng đƣơng (có đóng dấu y thƣơng nhân) trƣờng hợp thƣơng nhân khơng có vận tải đơn Trƣờng hợp cấp C/O giáp lƣng cho lô hàng phần lô hàng từ khu phi thuế quan vào thị trƣờng nƣớc, chứng từ khơng bắt buộc phải nộp thực tế thƣơng nhân không có;  Bản tính tốn chi tiết hàm lƣợng giá trị khu vực (đối với tiêu chí hàm lƣợng giá trị khu vực); kê khai chi tiết mã HS nguyên liệu đầu vào mã HS sản phẩm đầu (đối với tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa tiêu chí cơng đoạn gia cơng chế biến cụ thể) Sau VCCI chi nhánh Hồ Chí Minh cấp cho nhà xuất gốc giấy chứng nhận xuất xứ 36 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CƠNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG 37 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG Theo nhƣ L/C yêu cầu nhà nhập phải xin Certificate of Origin form A form B gửi cho nhà nhập chuyển phát nhanh vòng 10 ngày sau ngày giao hàng Sau dùng scan C/O, copy Airway bill Beneficiaries Certificate đƣợc phát hành nhà xuất để đính kèm vào chứng từ tốn Nhƣng thực tế nhà nhập cần scan c/o gửi cho nhà nhập Còn gốc c/o đính kèm chung với chứng từ tốn xuất trình cho ngân hàng thơng báo ngân hàng BIDV để đƣợc toán Nên chứng từ toán gồm:  Commercial invoice gốc  Packing list gốc  Full set Bill of Lading  Certificate of Origin form B Sau phòng tài vụ cơng ty gửi chứng từ sau cho ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Dƣơng để đƣợc tốn Bộ hồ sơ bao gồm:  Giấy đề nghị gửi chứng từ hàng xuất khách hàng: 01 sao, có đóng dấu xác nhận NH BIDV (Phụ lục – BM03)  Bộ chứng từ xuất nêu kèm hối phiếu khách hàng: gốc  Thƣ tín dụng xuất sửa đổi (nếu có) xuất trình chứng từ lần đầu Sau Ngân Hàng BIDV tiến hành kiểm tra xem chứng từ có hợp lệ hay khơng Nếu chứng từ hợp lệ BIDV gửi cho NH phát hành để u cầu tốn, khơng hợp lệ BIDV gửi trả cho nhà xuất để điều chỉnh Trên thực tế nhà xuất nhà nhập hợp tác lần đầu tiên, toán L/C qua BIDV tới khâu chuẩn bị chứng từ toán, nhà xuất trƣớc yêu cầu bên liên quan phát hành chứng từ gốc nhà xuất gửi chứng từ nháp cho phận toán quốc tế BIDV để họ kiểm tra xem có hợp lệ khơng trƣớc, tránh trƣờng hợp phát sinh chi phí điều chỉnh chứng từ gốc Với khách hàng thân thiết L/C BIDV kiểm tra chứng từ nháp cho họ lần Vì hợp đồng 38 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CƠNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG nhà xuất nhà nhập có từ lâu, phƣơng thức toán L/C y hệt nên không cần gửi chứng từ nháp cho ngân hàng BIDV kiểm tra trƣớc THANH LÝ HỢP ĐỒNG Hợp đồng tự lý sau ngày hết hạn hợp đồng (ngày 01/05/2018) đƣợc quy định Điều khoản hợp đồng mua bán số 04/PR – OLYMP/2017 ký ngày 01/01/2017: “This contract is made in English in four copies at Binh Duong Province, each party keeps two copies of equal validity and unitl date May 01st, 2018.” 39 ... tiếp ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG II QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ... L/C chủ yếu đƣợc quy định trường 46A – Documents Required: 12 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CƠNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG  Ngoài đƣợc quy định thêm trường... hiệu thƣ tín dụng): ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG Tất L/C phải có số hiệu riêng Ngân hàng mở L/C quy định, dùng để trao đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI LAM QTXNK QUY TRINH THUC HIEN HOP DONG XUAT KHAU, BAI LAM QTXNK QUY TRINH THUC HIEN HOP DONG XUAT KHAU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay