Kỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thử (Luận văn thạc sĩ)

92 17 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 23:53

Kỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thử P K CHUYÊN NGÀNH: : 60480104 : TS L , 2017 - Hàn Lâm giành tình giúp em hồn thành , , n Các , ngày 12 tháng 11 10 10 11 12 12 12 13 14 14 14 1.1.2 M 16 17 17 19 21 26 26 27 31 31 32 36 37 37 38 2.1.3 .38 39 2.1.5 39 41 48 48 50 53 Effect Graphing) 55 60 62 67 67 3.2 Áp d ng thi t k t ng ca ki m th cho m t s mô- gi ng v câu l nh có c u trúc t ng THCS Th i Phòng 77 3.2.1 Ch n l c m t s t p l p trình v câu l nh có c u trúc t THCS Th i Phòng 77 c t mơ3c ng n (input) theo d , trung bình, khó 78 88 3.3.1 Form 88 88 88 89 89 90 90 91 92 92 92 CNTT Công n CSDL Software technology Software Engineering Software testing Software quality assurance (SQA) Template Test case C Comparision testing K Dynamic testing Acceptance testing K Statement Coverge Decision coverage Decision/ Condition coverage Bao Equivalence Patitioning Branch and Relational Operation thông tin DANH 20 45 46 47 53 55 - 58 59 60 63 Hình 3.1 C 67 69 Hình 3.3 70 70 71 73 73 74 74 43 43 43 44 44 47 47 - - 59 - 60 64 : 65 11 K 65 72 75 76 77 P c 10 1WHILE; 22 + bx + c = 0, a 33.2.2 c t mô- un ch theo c p ng trình theo tốn ã ch n (input) d , trung bình, khó Bài t Program TinhTong; Uses crt; Var N,i,S:integer; Begin Clrscr; Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N); S:=0; i:=1; While i
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thử (Luận văn thạc sĩ), Kỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thử (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay