Kỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thử (Luận văn thạc sĩ)

92 45 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 23:53

Kỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thửKỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thử ... trình Các tiêu 19 ( - - ) Phân tích Xác minh úc Rà sốt mã 20 Hình 1.2 1.1.3.3 - 21 ên tác - - 22 - Môi ki + + quan 23 - - - to-back testing) 24 phiên - Kh - Hình 1.3 - 25 1.1.4 1.1.4 cách: Cách... - 60 64 : 65 11 K 65 72 75 76 77 P c 10 Các có vai ngày cao , mà tơi ch tài làm X 11 tồn 12 - - - máy tính : Khái ,c ,k ,k ,k ,k u ,á - un... technology Software Engineering Software testing Software quality assurance (SQA) Template Test case C Comparision testing K Dynamic testing Acceptance testing K Statement Coverge Decision coverage
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thử (Luận văn thạc sĩ), Kỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thử (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay