Phân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở Viettel Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

91 42 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 23:50

Phân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở Viettel Hải PhòngPhân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở Viettel Hải PhòngPhân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở Viettel Hải PhòngPhân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở Viettel Hải PhòngPhân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở Viettel Hải PhòngPhân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở Viettel Hải PhòngPhân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở Viettel Hải PhòngPhân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở Viettel Hải PhòngPhân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở Viettel Hải PhòngPhân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở Viettel Hải Phòng ... 88 CRM - CSDL CSKH DN KH TC TC/DN Khách hàng h hàng - CRM (Customer relationship management khách hàng khách hàng , khách hàng khách hàng D v Viettel kinh doanh - CNTT hách hàng giúp c P Viettel. .. cơng trình khách hàng khách hàng Danh sách khách hàng Nhóm Kh cơng trình khách hàng mãn k khách hàng khách trình khách hàng Nhóm i trình CDTN7 2.1.2.3 Mơ hình ho trình khách hàng khách hàng ng qu... o: TC01 khách hàng Nhóm tiên TC02 TC03 TC04 khách hàng trình khách hàng trình khách hàng TC05 khách Nhóm hàng gian TC06 trình khách hàng TC06 TC07 trình khách hàng khách trình khách hàng Nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở Viettel Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Phân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở Viettel Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay