Tìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim Liên (Luận văn thạc sĩ)

103 57 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 23:11

Tìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim Liên ... CÔNG NGH GPS VÀ GIS TRONG QU N LÝ LÁI XE C A CÔNG TY C PH N TAXI KIM LIÊN .80 3.1 KI N TRÚC T NG QUÁT 80 3.1.1 Các thi t b g n xe 81 3.1.2 Trung tâm qu n lý v trí xe ... 44 p GPS 65 chân IC .87 B ng 3.2 B ng tin nh n c u hình thi t b 99 - ng trình - B 10 L I n lu GIS VÀ TÌM HI U CÔNG NGH GPS NG D NG TRONG QU N LÝ LÁI XE C A CÔNG TY C uc... qu n lý lái xe c a công ty c ph n taxi Kim Liên Gi i thi u khái quát ph n thi t k h th ng qu n lý v trí c ng ng d a cơng ngh GPS GIS bao g m ki n trúc t ng th c a h th ng v i: Thi t b g n xe,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim Liên (Luận văn thạc sĩ), Tìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim Liên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay