Tìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim Liên (Luận văn thạc sĩ)

103 23 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 23:11

Tìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim LiênTìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim Liên B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHỊNG NGUY N TH THANH HUY N TÌM HI U CÔNG NGH GPS GIS NG D NG TRONG QU N LÁI XE C A CÔNG TY C PH N TAXI KIM LIÊN LU THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH: H TH NG THÔNG TIN MÃ S : 60480104 NG D N KHOA H C: TS H H i Phòng, 2017 M C L C B NG CÁC CH VI T T T B NG DANH M C CÁC HÌNH .8 L IC .10 l a ch tài: 12 ng nghiên c u 13 Ph m vi nghiên c u .13 ng nghiên c u c tài 14 Nh ng n i dung nghiên c u 14 u .14 c: 14 H TH A .15 1.1 CÁC THÀNH PH N C A GIS .16 1.1.1 Ph n c ng 16 1.1.2 Ph n m m 16 1.1.3 D li a 17 1.1.4 i 17 1.1.5 Chính sách qu n .18 1.2 NGUYÊN T C HO NG C A GIS 18 1.2.1 Tham kh a .19 1.2.2 Mơ hình vector Raster 19 1.3 CÁC CH A GIS 20 1.3.1 Thu th p nh p d li u 20 1.3.2 d li u 21 1.3.3 Truy v n tìm ki m d li u .21 1.3.4 Phân tích d li u khơng gian 23 1.3.5 Hi n th b 25 1.3.6 Xu t d li u .26 1.4 T CH C D LI U TRONG GIS 26 1.5 CÁC CÔNG NGH LIÊN QUAN .26 1.5.1 H tr thi t k máy tính 26 1.5.2 Vi n thám GPS - h th nh v toàn c u .27 1.5.3 H qu n tr d li u 27 1.6 GI I THI U CÔNG C PHÁT TRI N GIS C A MAPINFO 27 1.6.1 Gi i thi u v MapX: 27 1.6.2 H th u n 28 1.6.3 Các công c chu n c a MapX: 29 1.6.4 Qu n b theo mơ hình t ng 31 1.6.5 T o m i hay xóa b h a .32 1.6.6 Hi n th d li u c i s d ng lên b 34 1.6.7 Qu n l a ch ng hi n th b 35 1.7 TÌM HI U MAPXTREME .38 1.7.1 Xây d ng Servlet .40 1.7.2 MapJ API 45 1.8 K T LU N 49 H TH NH V TOÀN C U 51 2.1 TÓM T T L CH S PHÁT TRI N C A K THU NH V 51 2.1.1 GPS gì? 51 2.1.2 L ch s phát tri n c a GPS .51 2.2 NGUYÊN C A H TH NH V TOÀN C U GPS 52 tv 52 2.2.2 Nguyên t c c 52 2.3 H TH NG V TINH GPS .55 2.3.1 Thành ph n c a GPS .56 2.3.2 Qu o v tinh 57 2.3.3 Tín hi u GPS .59 2.3.4 C p xác c a GPS .60 2.4 H TH NG GLONASS, GALILEO 61 2.4.1 H th ng GLONASS 61 2.4.2 H th ng GALILEO 62 2.5 C NH V V TINH GPS 62 2.5.1 c u trúc máy thu 62 2.5.2 Giao th c c a máy thu GPS 64 2.5.3 nh v th c hi n b ng máy thu GPS .65 2.6 TÍN HI U MÁY THU 68 2.6.1 D ng sóng tín hi u GPS 68 2.6.2 C u trúc gói d li u GPS 69 2.6.3 Mã C/A tr i ph tín hi u GPS 70 2.7 M NG TÍN HI U GPS .73 2.8 NH KHO NG CÁCH T V N MÁY THU 74 2.8.1 c ly 74 2.8.2 song mang 75 2.9 M C NG D NG C A GPS .76 2.9.2 Các ng d ng tr a b m t 78 2.9.3.Các ng d ng tr a b bi n .78 2.9.4 Các ng d ng tr a b hàng không 79 2.9.5 Các ng d ng b 79 2.10 K T LU N 79 NG D NG CÔNG NGH GPS GIS TRONG QU N LÁI XE C A CÔNG TY C PH N TAXI KIM LIÊN .80 3.1 KI N TRÚC T NG QUÁT 80 3.1.1 Các thi t b g n xe 81 3.1.2 Trung tâm qu n v trí xe 83 3.1.3 i s d ng d ch v qua Internet 84 3.2 THI T K THI T B G N TRÊN XE .85 3.2.1 kh i c a thi t b g n xe 85 3.2.2 Gi i pháp cho kh u n 87 3.2.3 Gi i pháp cho kh i b nh 87 3.2.4 Gi i pháp cho kh i ngu n nuôi .88 3.2.5 Gi i pháp k t n i thông tin v i trung tâm 88 3.2.6 Gi i pháp cho k t n i thu nh n thông tin t GPS .88 3.3 QU N V TRÍ C A XE 89 3.3.1 Truy n thông .89 3.3.2 Ph n m m t i trung tâm 90 3.3.3 Hi n th b theo tiêu chu n MapInfo 92 3.3.4 Hi n th v trí hi n th i c a xe 92 3.3.5 Xem l i l trình xe 92 3.3.6 nh v trí n n web 92 3.4 NH .94 3.4.1 94 3.4.2 M t s yêu c u 95 3.5 GI I PHÁP CÔNG NGH GPS TRONG QU N XE TAXI C A CÔNG TY C PH N TAXI KIM LIÊN 95 3.5.1 m: 96 3.5.2 Nh ng t n t i: 97 3.5.3 Nh xu t, gi i pháp 99 3.6 K T LU N 101 CAD Computer - Added Design T C/A Croarse/Acquisition Code Mã xác CSDL Database C DBMS Database Management System ESA European Space Agency không gian Châu Âu M t giao di n l p trình ng d ng tiêu chu n JDBC Java Database Connectivity i lo d li u quan h GIS GPS GLONASS Geographic Information System Global positioning system H th a H th nh v toàn c u H th nh v v tinh Global orbiting Navigatinon l ng phòng v Satellite system khơng gian c u hành GNSS Global Navigation Satellite H th ng v System toàn c u nh v GSM/GPRS Global System for Mobile Communications/General Packet Radio Service D ch v vô n t ng h p phát tri n n n t ng cơng ngh thơng tin ng tồn c u D ch v nh v chu n SPS Standard Positioning Service PRN Psendo Random Noise Mã gi ng u nhiên Precision code Mã xác P PPS Precise Positionning Service không rào ch n D ch v xác nh v Mơ hình phân t ng c a GIS 18 Hình 1.2 Mơ hình Vector - Raster 20 Hình 1.3 Buffer bên m nh 22 Hình 1.4 K t qu tìm ki a ch 22 Hình 1.5 K t qu tìm ki m m ng giao thông 23 Hình 1.6 Phân tích x p ch ng mơ hình phân t ng 25 C u trúc phân t ng 31 Hình 1.8 Ki n trúc Thick Client/ Thin Server Thin client/Thick Server 40 Hình 1.9 Mơ hình truy nh p CSDL 48 Hình 1.10 S d ng Load Data ProviderRef .49 Hình 1.11 S d ng MapXtremeDataProvider 49 Hình 2.1 H GPS t a tâm 53 nh v GPS v i m t v tinh .54 Hình 2.3 Nguyên t nc nh v GNSS .55 Hình 2.4 Các thành ph n c a GPS .56 Hình 2.5 V tinh Kepler h t GPS 58 kh i máy thu GPS .63 nh v i v i hai máy thu GPS 66 nh v nhi u máy thu .67 nh v i .68 nguyên t o thành ph n tín hi Hình 2.11 Hàm t ng pha bang L1 .69 71 t ng quan h th ng 80 Hình 3.2 Các thi t b g n xe taxi 82 Hình 3.3 Nguyên ho ng 83 kh i thi t b g n xe .85 Hình 3.5 Mainboard c a thi t b nh v 89 B ng 1.1 Các cơng c chu n s n 30 B ng 1.2 Các công c s n .31 B ng 1.3 c t p h p Layers 36 B ng 1.4 Các ki u tìm ki m tr v Features .37 B c thao tác c a t p h p Features 37 B ng 1.6 c c a t p h p collections 38 B ng 1.6 T ng thành ph n ch a chung h th ng .41 B ng 1.7 Các thành ph n ch c nãng c a chúng h th ng 43 B ng 1.8 Các thành ph n ch B ng 2.1 Các lo B th ng 44 p GPS 65 chân IC .87 B ng 3.2 B ng tin nh n c u hình thi t b 99 - ng trình - B 10 - ng [1 Tr 23] Hình 3.5 3.3 3.3.1 Truy n thơng 89 Tuy nhiên cao PRS : xe trung tâm 3.3.2 Ph n m m t i trung tâm T Ghép n i v i modem GSM/GPRS qua c ng COM ng d ng GPS hi n th v trí xe m t s ch WebServer nh n yêu c u s d ng d ch v GIS t t ng yêu c i s d ng i s d ng CSDL t p trung SQL server N u n i th 90 Ki p gi a Modem -> Máy tính Ngày tháng $GPRMC 015633.720, A, 2101.9059, N, 10539.7909, E, 76.99 140705* Microsoft Sau Ki p gi a Máy tính -> Modem 91 ActiveX SMS control cho phép yêu 3.3.3 ) 3.3.4 Hi n th v trí hi n th i c a xe 3.3.5 Xem l i l trình xe trung ng CSDL 3.3.6 nh v trí n n web 92 MDF file [2 Tr 97] 93 3.4 Qu n v trí xe : C s d ng th tt i nh v trí c a b t k m t xe g n thi t b nh v GPS Receiver b Cung c p d ch v s t i th nh v web : C i s d ng th m hi n t i t Host Server, cho c v trí hi n t i c a xe 3.4.1 94 C u hình máy tính t i thi u b vi x 1.5GHz, b nh 256MB, CSDL Ngu n nuôi cho thi t b l p xe ph i không thu th nh N u m t ngu n s c d li u t GPS Anten máy thu GPS ph c t t i v trí h th nhìn th y c b u tr i, không b che ch n Xe ho ng nhà cao nh t 5m 3.5 GI I PHÁP CÔNG NGH C A CÔNG TY C GPS TRONG QU N XE TAXI PH N TAXI KIM LIÊN Công ty c ph n taxi Kim Liên doanh nghi p v n t i hành khách ng b t i Qu ng Yên Qu ng Ninh, tr c thu c công ty c ph n Mai Linh H Long M t nh ng thành viên c a công ty c ph n mai linh 2005, ch xe taxi ph c v cho nhu c Yên Do h n ch v kh ic i dân th xã Qu ng u bi n pháp qu n nên k P 95 , theo cho nhánh kinh doanh Cùng v i s phát tri n c a xã h i, c nh tranh m r a bàn c a m t s công ty taxi khác, công ty c ph n taxi Kim Liên i cách qu n truy n th ng b ng gi i pháp công ngh GPS qu n xe, nh ch v a công ty t u qu 20 chi c 3.5.1 m: xe, cho cơng ty , iám sát xe, xe 96 ng Tóm l i: Gi i pháp công ngh GPS qu n xe taxi i nhi u nh ng l i ích thi t th c cho cơng ty: Gi m chi phí, th i gian, nhân s cho vi c qu D u n, b n i v trí g n nh t Minh b ch hóa q trình s d ng tài s n xe, ki m sốt q trình v n hành, b ng Gi m b t r i ro trách nhi m pháp cho công ty Gi m thi u vi c s d ng xe trái phép S d ng vào m m vi công vi c C i thi n quan h v i khách hàng Nâng cao ch ng d ch v i th c nh tranh i nhu n cho công ty 3.5.2 Nh ng t n t i: ng d ng công ngh GPS qu n xe taxi c a công ty c ph n taxi Kim Liên m t gi i pháp t v i cho vi u hành mang l i l i nhu n cao cho cơng ty Tuy nhiên qua q trình tìm hi u, Tôi nh n th y bên c nh nh t tr i c a ng d ng, v n nh ng t n t i B L i m t ngu n L i m t tín hi u GSM/GPRS L i m t tín hi u GPS L i m t k t n i c ng d li u (c ng COM) L i m t k t n i c ng USB nên 97 ( hành vi T .) gi i h n c a xe u r t c n thi t không ch i v i hãng taxi Kim Liên mà c c k quan tr ng lu t giao thông v n t i c hi n nay, vi công tác s v t ch t giao thông c ta th c s kh thi, hi n tr ng c ta nhi u nh nhau, cho phép xe ch y v i t ng khác khác nhau, nên không th áp d ng m t v n t c chung cho t t c m t tr c ng nhi ng cao t c), m i v n t nh khác Trong khi, thi t b giám sát hành trình hi n ch th t c gi i h n b ng tay Vì th , vi c c nh báo xe ch y t th c s tv n cho phép, ng B ng 3.2 B ng tin nh n c u hình thi t b c a h th ng Vtracking Viettel m t minh ch ng cho vi c thi t l p v n t c gi i h n cho xe qu n STT *VTR VANTOCGH:80# *VTR VANTOCGH:80# *VTR VANTOCGH?# 98 Thiet lap van toc gioi han cong 80 STT *VTR XUNG CHEDOVANTOC?# GPS *VTR Thiet Lap Che van *VTR toc loi *VTR Thiet Lap Che van toc cong 3.2 tra 3.5.3 Nh xu t, gi i pháp nhiên , B bao lâu? xe 99 xe Tuy nhiên công c công ngh cao không ch giúp doanh nghi p ki m c hành vi c ng xe, d li u camera doanh nghi ng ho c x k lu t lái xe, giao thông, T - gi i h n c a xe gây , o thơng , taxi th nói, vi c ng d ng GPS khơng ch giúp doanh nghi p kinh doanh taxi c d qu u hành d dàng, ti t ki m, giúp n tai n n giao ng d ng GPS hi u qu , B GTVT c n ph i kh c ph c nh ng b t c nh v quy chu n k thu t qu c gia thi t b 100 ng b s k t n i v i thi t b d li n c a th gi i th ki m soát t GPS ng xe b ng ng d ng không nh ng c nh báo tài x b ng cách t o rung l c ho c phát tín hi u âm mà giành quy n ki p ga t tài x n cho tài x không th t t khác i l i ích cho xã h i, gi m b t tai n n giao u s cho phép ch ng thông 3.6 G -GIS 101 - GIS Trên - , giúp cho - - Cu i khái quát ph n thi t k h th ng qu n v trí c ng ng (taxi) d a cơng ngh GPS GIS ng ý ki n, gi i pháp kh c ph c m t s nh ng h n ch n t i vi c ng d nói riêng nh v qu n lái xe c a công ty c ph n taxi Kim Liên nh v ng nói chung t i Vi t Nam - 102 TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t [1.] PGS.TS Lê Hùng Lân, "Nghiên c u ng d ng cơng ngh t hóa qu u hành giao thông" - nt - ng ih c GTVT Hà N i 2006 [2.] Nguy n Th Y n, " ng d ng công ngh ng", Lu Th qu n - 2009 [3.] Ti ng Anh [4.] The Global Positioning System The Global Positioning System Principles of GPS positioning GPS signal and observables Errors and corrections Processing GPS data GPS measurement strategies Precision and accuracy - E Calais Purdue University - EAS Department Civil 3273 ecalais@purdue.edu [5.] Edition Elliott D Kaplan Christopher J Hegarty Library of Congress Understanding GPS [6.] Navigation, 1989 [7.] 103 Cataloging-in-Publication Editors Data ... CÔNG NGH GPS VÀ GIS TRONG QU N LÝ LÁI XE C A CÔNG TY C PH N TAXI KIM LIÊN .80 3.1 KI N TRÚC T NG QUÁT 80 3.1.1 Các thi t b g n xe 81 3.1.2 Trung tâm qu n lý v trí xe ... 44 p GPS 65 chân IC .87 B ng 3.2 B ng tin nh n c u hình thi t b 99 - ng trình - B 10 L I n lu GIS VÀ TÌM HI U CÔNG NGH GPS NG D NG TRONG QU N LÝ LÁI XE C A CÔNG TY C uc... qu n lý lái xe c a công ty c ph n taxi Kim Liên Gi i thi u khái quát ph n thi t k h th ng qu n lý v trí c ng ng d a cơng ngh GPS GIS bao g m ki n trúc t ng th c a h th ng v i: Thi t b g n xe,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim Liên (Luận văn thạc sĩ), Tìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim Liên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay