Nghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông (Luận văn thạc sĩ)

79 32 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 23:08

Nghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông ... hi u v h th ng thông tin h tr giúp quy nh; (ii) hi n tr ng c a công tác ng ngh nhu c u v toán quy nh; (iii) th nghi m v toán ng ngh cho h c sinh trung h c ph thông Các k t qu nghiên c u hi v... Cây quy nh r t c n thi t, giúp gi m thi th i gian vi c tìm ki nh thông tin, giúp cho em h t t nghi p THPT 68 H tr giúp quy nh không ph i m tài m i m , v i r t nhi u tài nghiên c u n l c áp d ng... dàng s d ng V m t th c ti n, lu xây d ng h th ng tr giúp quy sinh trung h c ph thông c yêu c i dùng d c gi i pháp k thu v n d ng n ngh nghi p cho h c Vi c k t h p lý thuy t v mơ hình khai phá d
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay