Nghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông (Luận văn thạc sĩ)

79 8 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 23:08

Nghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thôngNghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NGUY P NGHIÊN C U H TH NG TR GIÚP QUY NH N NGH NGHI P CHO H C SINH TRUNG H C PH THÔNG LU THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH: H TH NG THÔNG TIN MÃ S : 60480104 NG D N KHOA H C: TRUNG TU N H i Phòng, 10/2017 i Lu u h th ng tr giúp quy n ngh nghi p cho h c sinh trung h c ph c hoàn thành không nh ng nh s n l c c a cá nhân tác gi mà có s tr giúp, t r t nhi u t p th cá nhân c h t, tác gi xin chân thành c tc , , ti , th y giáo cô giáo c a Khoa công ngh i h c Dân l p H i Phòng t tình gi ng d y, t u ki n thu n l i cho tác gi trình h c t p, nghiên c u, c t p c a khóa h c c bi t, tác gi bày t lòng bi th y cô h ng khoa h lu n th y Trung Tu n, i gian ch b o t n tình giúp em hồn thành Tác gi xin chân thành c GD i Phòng, Ban giám hi u giáo ng THPT Lê Ích M c huy n Th y Nguyên thành ph H t om u ki n thu n l i cho tác gi su t trình h c t p, nghiên c u hoàn thành lu Tác gi xin c , b n bè, tác gi hồn thành khóa h c lu ng nghi p, ng viên ti p thêm ngh l c M u c g ng, song lu gi r t mong s ch b o, góp ý c a nhà khoa h c, th i nh ng thi u sót Tác ng nghi p Xin trân tr ng c H i Phòng, Nguy ii p L IC ii M C L C iii DANH SÁCH NH NG T VI T T T vi Danh m c hình v b ng bi u vii M U 1 Lý ch tài M c tiêu nghiên c u .2 N i dung nghiên c u u C u trúc lu .3 T NG QUAN V H TH NG TR GIÚP QUY NH 1.1 H th ng thông tin 1.2 H tr giúp quy 1.2.1 Quy nh .4 nh .4 1.2.2 Quá trình quy 1.3 H tr giúp quy nh nh 1.3.1 Khái ni m h tr giúp quy nh 1.3.2 Các thành ph n c a h tr giúp quy 1.3.3 Mơ hình quy nh 1.3.4 Phân lo i h tr giúp quy 1.3.5 nh nh .9 c c a h tr giúp quy - nh 11 13 1.4 Quá trình ng d ng tin h c toán phi c u trúc 14 1.4.1 Bài toán phi c u trúc .14 1.4.2 Lo i toán phi c u trúc .14 .16 1.5.1 Khái ni m v quy 1.5.2 M t s v n nh 16 s d ng quy t giá quy t nh 17 nh l nh v c khai phá d li u 19 22 iii 1.6.1 Gi i thi u v thu t toán quy nh 22 1.6.2 Gi i thi u thu t toán C4.5 .22 nh 1.6.3 Thu t toán C4.5 dùng Gain-entropy làm o l a ch n thu c tính t t 23 v i c ch riêng x lý nh ng giá tr thi u .26 1.6.5 Tránh v 1.6.6 Chuy n d li u .26 i t quy t nh sang lu t .27 1.6.7 Nh n xét v thu t toán C4.5 28 1.7 K t lu n 28 29 NHU C U RA QUY I V I VI C L A CH N NGH NGHI P C A H C SINH TRUNG H C PH THÔNG .29 2.1 Th c tr ng c a vi c ch n ngh c a niên 29 2.1.1 Th c tr ng chung c a niên 29 2.1.2 Th c tr ng c a l a ch n ngh nghi p c a h c sinh 31 2.2.3 Nhu c u v ngu n nhân l c 33 tr giúp quy 2.2.1 V ngành ngh 2.2.2 Ngành ngh nh 35 ng .35 i ch i 40 ng ngh t giáo d c ph thông 43 n ngh t giáo d c .43 n nh h th ng công ngh thông tin 46 2.4 K t lu n 47 48 TH NGHI M TR GIÚP QUY NH L A CH N NGH NGHI P T I NG TRUNG H C PH THÔNG 48 tv 48 3.1.1 T ng quan v ph n m m Weka 48 3.1.2 Xây d ng d li n m m 50 3.2 Chu n b d li u th nghi m .52 3.2.1 Trích ch n thu c tính 52 3.2.2 Trích ch n thu c tính b ng ph n m m Weka 53 3.2.3 Chu n hóa d li u 54 3.2.4 L a ch n thu xây d ng quy iv nh 56 u qu phân l p c a thu t toán 58 t qu s d ng quy nh 67 3.3.1 Gi i pháp xây d ng h th ng 67 3.3.2 Giao di n ph n m m .67 3.4 K t lu .68 K T LU N hich Nangkhieu Dieukiengiadinh Lcnghe Test mode:10-fold cross-validation === Classifier model (full training set) === Vùng hi n th k t qu trainning: Ch phân l p: toàn b d li u Cây J48 sau ti n hành trainning: S ng lá: 12 c cây: 19 Th i gian ti n hành: 0.01 giây J48 pruned tree -Number of Leaves : Size of the tree : 12 19 Time taken to build model: 0.01 seconds === Stratified cross-validation === 59 === Summary === Correctly Classified Instances 62.2222 % 28 Incorrectly Classified Instances 37.7778 % 17 Kappa statistic 0.575 Mean absolute error 0.0684 Root mean squared error 0.199 Relative absolute error 37.9693 % Root relative squared error 65.9877 % Total Number of Instances 45 Tóm t t k t qu xác nh n phân l p: ng h p phân l p xác: 28 chi m 62.22% ng h p khơng xác: 17 chi m 37.78% Các th ng kê l i K t qu hi n th c 60 T o lu t t quy nh: Rule 1: Nangkh and HL = G and Sothich =no and then Lcnghe Congan Rule 2: and HL = G and Sothich =no and and HL = G and Sothich =yes and Dieukiengiadinh =K then Lcnghe = Rule 4: If Nhuca Rule 5: Nvbanhang and HL = TB then Lcnghe = Rule 6: Cao and HL = K Rule 7: Nvvanphong and HL = G then Lcnghe = Rule 8: Casi and HL = TB then Lcnghe = 10 Rule 10: and HL = G then Lcnghe = 11 Rule 11: Congnhan and HL = TB then Lcnghe = 12 Rule 12: and HL = K then Lcnghe = 3.2.5.2 tách ph Percentage split) Cho bi t t l t hi u qu phân l p cao nh t 61 L n th nh t: v i t l phân chia 66% ta có k t qu === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances 33.33 % Incorrectly Classified Instances 10 66.67 % 62 sau: L n th hai: v i t l phân chia 60% ta có k t qu nh sau: === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances 44.44 % Incorrectly Classified Instances 10 55.56 % 63 L n th ba: v i t l phân chia 70% ta có k t qu === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances 61.54 % Incorrectly Classified Instances 38.46 % 64 ... hi u v h th ng thông tin h tr giúp quy nh; (ii) hi n tr ng c a công tác ng ngh nhu c u v toán quy nh; (iii) th nghi m v toán ng ngh cho h c sinh trung h c ph thông Các k t qu nghiên c u hi v... Cây quy nh r t c n thi t, giúp gi m thi th i gian vi c tìm ki nh thông tin, giúp cho em h t t nghi p THPT 68 H tr giúp quy nh không ph i m tài m i m , v i r t nhi u tài nghiên c u n l c áp d ng... dàng s d ng V m t th c ti n, lu xây d ng h th ng tr giúp quy sinh trung h c ph thông c yêu c i dùng d c gi i pháp k thu v n d ng n ngh nghi p cho h c Vi c k t h p lý thuy t v mơ hình khai phá d
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay