Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh (Luận văn thạc sĩ)

81 35 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 23:06

Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh ... t gi n ph m n không th ng phát tri ng thêm h c t o cho h c sinh Do tính c p thi t c a vi c gi ng d y Nghiên c u x h c t p c a h c sinh, mong mu tr giúp phát tri c c sinh" tài lu n v t nghi p... truy n th ki n th c m t cách tr c ti u nh m giúp cho h c sinh ph i n l m i có th phát tri v n hi u v c kh ng có hi u qu c a trí óc trí tu h c sinh ngày m t phát tri n phát tri n không ng ng,... SERVER vào qu n lý n video gi ng giáo viên 51 3.4.1 Xây d ng kho d li u video 51 3.4.2 Truy v d li u 52 3.5 H th ng qu n lý video .53 3.5.1 Thi t k ch a video
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay