Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh (Luận văn thạc sĩ)

81 8 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 23:06

Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinhNghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh - ISO 9001:2008 LU CHUYÊN NGÀNH H TH NG THƠNG TIN H I PHỊNG, 2017 i - NGHIÊN C U X TR GIÚP PHÁT TRI N VIDEO C SINH LU NGÀNH CÔNG NGH THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH: H TH NG THÔNG TIN MÃ S : 60 48 01 04 NG D N KHOA H C: TRUNG TU N ii M CL C Danh m c b ng bi u, hình v v CÁC THU T NG L IC M VI T T T vi vii U .4 D LI N TRONG TH C T 1.1 Vai trò c d li n 1.1.1 H tr thi t k 1.1.2 Bi u di n thông tin c gi i trí, ngh thu t 1.1.4 Giáo d o .8 1.2 Nh ng lo i d li n .10 1.2.1 D li n 10 1.2.2 D li u âm 10 1.2.3 D li u hình nh 10 1.2.4 D li ng 11 ng c a d li i v i s phát tri .11 i âm nh c 11 i h i h a 12 i phim nh 12 1.4 Nhu c u th hi h phát tri 1.5 Nhu c u phát tri n trí tu cho h 1.6 K t lu c sinh 13 u ki n hi n .14 16 17 T CH S D LI U VIDEO 17 2.1 V d li u video 17 2.1.1 Tr ng hóa d li u .17 li u video m c th p .18 li u video m c cao 18 2.2 Vai trò c a d li u video iv ic iii ng xã h i 18 2.3 H qu n tr 2.3.1 M 2.3.2 Các yêu c 2.3.3 Các v d li n 20 a MDBMS .20 i v i MDBMS .23 c a MDBMS 28 2.4 H qu n tr c d li u SQL SERVER kh lí d li n 35 2.4.1 H qu n tr li d li u SQL SERVER 35 2.4.2 H qu n tr d li u SQL SERVER kh lí d n 39 2.5 K t lu 43 44 XÂY D NG BÀI TOÁN QU H TR BÀI GI NG CHO GIÁO VIÊN 44 3.1 Gi i thi u 44 3.2 M t s c s d ng gi ng .45 3.3 X c phân lo h th ng 50 3.4 ng d ng H qu n tr d li u SQL SERVER vào qu n n video gi ng giáo viên 51 3.4.1 Xây d ng kho d li u video 51 3.4.2 Truy v d li u 52 3.5 H th ng qu n video .53 3.5.1 Thi t k ch a video 53 3.5.2 C p nh t d li u 55 3.5.3 Ch th ng 57 3.5.3 Quy trình th c hi n h th ng .57 3.6 Tìm ki m video 58 t h th ng 58 3.8 M t s giao di n .59 K T LU N 61 TÀI LI U THAM KH O .62 PH L C .63 iv Danh m c b ng bi u, hình v Hình 1.1 Thi t k h a .5 Hình 1.2 Thi t k Hình 1.3 Thi t k truy Hình 2.1 Ba m c tr ng d li u .17 Hình 2.2 Ki n trúc b c cao cho m ng yêu c u cho d li n 22 Hình 2.3 Kh n tr l n .25 Hình 2.4 Các thành ph n SQL Server .37 Hình 2.5 nh nh phân 40 Hình 3.1 Clip Chi c Bi t 1961 46 ng phát tri n Hình 3.3 Natri tác d ng v ng v t .46 c 47 Hình 3.4 Các lồi chim vùng nhi i 47 Hình 3.5 K thu t t o liên k t gi a b ng 48 Hình 3.6 Hi ng c u v 49 Hình 3.7 Bài gi ng E-learning tác ph Hình 3.8 Truy v .49 d li u 52 Hình 3.9 T o b ng Dlvideo 53 Hình 3.10 T o b ng Tacgia 54 Hình 3.11 T o b ng Chude 54 Hình 3.12 T o m i quan h gi a b ng 55 Hình 3.13 Nh p thơng tin ch 55 Hình 3.14 Nh p thông tin tác gi 56 Hình 3.15 Nh p thơng tin d li u video 56 Hình 3.16 Form tìm ki m tên video 58 Hình 3.17 Giao di n c 59 Hình 3.18 C p nh t video m i 59 Hình 3.19 Tìm ki m theo tên video 60 Hình 3.20 Tìm ki m theo n i dung video .60 v CÁC THU T NG Ký hi u vi t t t ASCII CSDL VI T T T Gi i thích Chu i thơng tin Hoa Kì d li u IR H th ng truy xu t thông tin DBMS H qu n tr d li u MDBMS H qu n tr d li MMDB d li M thu SQL n n n Ngôn ng truy v n có c u trúc vi L IC Em xin bày t lòng kính tr ng bi Tu i th ki n r c ti c t i th y ng d n, cho em nh em có th hồn thành lu ng nh ng ý Em y cô i h c Dân l p H Trung Khoa công ngh thông tin em r t nhi u q trình h c t có th hồn thành b n lu t cách t em p n b n bè c r t nhi u m tài li u Trong trình h c t h n ch , kinh nghi m th c ti n khơng nhi u nên lu Kính mong th ,t tránh kh i nh ng sai sót u ki lu a em hồn thi H i Phòng, ngày 24 H c viên Nguy n Ánh Nguyên vii M Trong th U i công ngh s , d li u n liên quan t i vi c mô t s k t h p d ng th n, d li u, hình nh, âm i d ng tín hi u s Có th ts ng d ng công ngh n E-learning; H i th o Video (Video Conferencing); n t (Elibrary); Hi n t i o (Vitual Reality); Các công ngh truy n thao tác, truy u n d li u c nghiên c u m t cách r ng Các h th ng n c n có m t h th ng phân ph i nh m m n ng i dùng, m t s c dùng d Internet th ng LAN truy n bá d li u g ti n Kh h a c a trình t Web v t h a, âm video m u mang l i d li u n d li u ng thành m n i dùng n (MMDB) m t t p h p d li u ti n có liên quan Các d li u li u c ti p t n bao g m m t ho c nhi u ki u d n truy n, hình nh h a (bao g m b n v , phác th o hình minh h a) chu i hình ng ng, âm video Video clip n phim video ng ho c m t ph ng m t ph n c a m n i d ng k thu t s hàng lo t ng tìm th y m ng Internet n video xu t hi ng sâu s t hi i v i Internet d ng ng m i có nh n truy n t Ngu n c a video bao g m b n tin s ki n th thao, video l ch s , video âm nh c, n phim qu ng cáo Vlog Webvideo i d ng hi n t i khác v i lo i video theo yêu c u ch y u v m t công ngh , giao di i s d ng S ph bi n hi n c a video tr c n ch b u nh ng trang web cung c p mi n phí v i n i dung r ng cho phép tích h p nh ng n u cho phép video tr c n tr xu t hi n c a nh ng trang web nr M t h th ng qu n MMDB m t khung qu n lo i d li u khác có kh i di n m t s m ng r ng ngu li u ng r ng c nh d ng m t n truy n thơng Nó cung c p h tr cho lo i d n, t o thu n l i cho vi c t , truy c p, truy v n ki m soát c a m t MMDB S n ph m c a công ngh sâu, r ng vào m ngh có m t cc kh p m n i s ng xã h i Có th nói s n ph m c a công công s v c t giáo d c, y t t hi n nhi i trí, nghiên c u khoa h c v.v S c m nh c a s n ph m công ngh d p ngày n mang l i s ng phong phú c a i ta có th thu nh n, x thơng tin thơng qua th giác, thính giác nh âm thanh, hình n mà cơng ngh u làm cho hi u qu thu nh n, x d n mang l i i thông tin ch n c bi t giáo d ng trang b thi t b d y h c hi ph n m m d y h c, máy tính, máy chi u, b d y, h nâng cao ch t nh uc o ng h ng H u h t môn h u có th ng d ng cơng ngh h p d n c a gi ng, n h c sinh d ti p thu ki n th i mơn Hóa h c, thơng qua ph n m m thi t k mơ hình ph n ng hóa h c, h c sinh có th nh n th c mà thày cô mu n truy n th Ho c m ng ngành thu t bi t hát chèo, gi ch c n vào YouTube, m i h c tr i nghi m, v a nhanh chóng v a hi u qu V i xu th phát tri n m nh m c a Công ngh thông tin - truy n thông, giáo viên không th trì cách d y h c truy n th ng Thông qua nhi h ch i kinh nghi m, gi Power nl t cách s d ng n t gi n ph m n không th ng phát tri ng thêm h c t o cho h c sinh Do tính c p thi t c a vi c gi ng d y Nghiên c u x h c t p c a h c sinh, mong mu tr giúp phát tri c c sinh" tài lu n v t nghi p Th n Hình 3.19 Hình 3.20 60 K T LU N S phát tri n g c s d ng d li u ng d d li u n n r t c n thi hi u qu s d ng hi u qu d li u n th qu n i cu c s ng s hiên Cùng v i s phát tri n nhanh chóng c a cơng ngh tin h c kh d li u n ki m d li u h th c thu th ng ngày nhi u d n t i vi c tìm n tr nê y ngày c n có nhi h tr tìm ki i dùng tìm ki m m t cách xác nhanh chóng thông tin mà h c n kho d li u kh ng l Trong giáo d ng trang b thi t b d y h c hi d y h c, máy tính, máy chi u, b nâng cao ch t nh H u h t mơn h uc u có th nm m ng d y, h ng h o ng d ng công ngh h p d n c a gi ng, n h c sinh d ti p thu ki n th c V i xu th phát tri n m nh m c a Công ngh thông tin - truy n thơng, giáo viên khơng th trì cách d y h c truy n th ng Thông qua nhi h ch i kinh nghi m, gi ph n l t cách s d ng n t gi n không th o cho h c sinh V i s phát tri tài tìm hi u s giúp th y cô ti p d li u n tr công tác gi ng d y góp ph n nâng cao ch tri n ph m ng thêm h c t ng phát tri c ng c o cho h c sinh 61 nh ng nhu c u qu n lý, h ng giáo d c giúp cho s phát TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t: [1] Trung Tu n (2011), H th ng n i h c Qu c gia Hà N i [2] Trung Tu n (2015), C d li u n i h c Qu c gia Hà N i [3] Tr n Hoài Nam (2010), [4] Nguy d li u n yêu c u v nh (2008), Bài gi ng H qu n tr d li u Ti ng Anh: [1] n Databases Management - Adjeroh D, Nwosu K (1997), Requirements and Issues, IEEE [2] n, July- Septembe Chen C.Y.R (1995), Design of a n Object- Oriented DBMS, n Systems [3] Marcus S and Subrahmanian V.S (1995), Foundations of n Database Systems, J ACM, Vol 43, No [4] V.S Subrahmanian (1998), The principles of Mutimedia Database Systems, Ed Morgan Kauffman 62 PH L C Code chu i k t n i, hàm tìm ki m load d li u: namespace Qlvideo { public class clstimkiem { SqlConnection conn; string connect = @"Data Source=MRNGUYEN;Initial Catalog=Qlvideo;Integrated Security=True"; DataTable dt; k tn i public SqlConnection Openconnect() { conn = new SqlConnection(connect); if (conn.State == ConnectionState.Closed) conn.Open(); return conn; } public SqlConnection CloseConnect() { conn = new SqlConnection(connect); if (conn.State == ConnectionState.Open) conn.Close(); return conn; } // hàm load d li u 63 public DataTable LoadData() { dt = new DataTable(); Openconnect(); SqlCommand cmd = new SqlCommand("dbo.DLvideo_Loaddl", conn); cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); da.Fill(dt); CloseConnect(); return dt; } // hàm tìm ki m public DataTable Timkiem(string chuoitimkiem) { Openconnect(); dt = new DataTable(); SqlCommand cmd = new SqlCommand("dbo.DLvideo_Timkiemvideotheoten", conn); cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("Ten_video", SqlDbType.NVarChar)).Value = chuoitimkiem; SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); da.Fill(dt); CloseConnect(); return dt; } public DataTable Timkiemnd(string chuoitimkiem2) { Openconnect(); 64 dt = new DataTable(); SqlCommand cmd = new SqlCommand("dbo.DLvideo_Timkiemtheonoidung", conn); cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("Noidungvideo", SqlDbType.NVarChar)).Value = chuoitimkiem2; SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); da.Fill(dt); CloseConnect(); return dt; Thi t l p c SQL Client k t n i v i Server c 1: Config SQL Server cho phép k t n i t xa M t n i t xa c a SQL Server thi t l p c ng nghe (Listenning Port) cho SQL Server Vào Start -> All Programs -> Microsoft SQL Server 2014 -> Configuration Tools -> SQL Server Configuration Manager menu bên trái, ch n vào m c SQL Server 2014 Services -> Bên ph i tìm m c SQL Server (MSSQLSERVER) Click ph i vào ch n Properties ( hình) 65 Trong Tab Log On, click ch n vào Built-In Account, ch n vào Network Quay l i hình SQL Server Configuration Manager -> ti p t c click vào m menu bên trái m menu Protocols for MSSQLSERRVER ch n vào m c -> bên ph i tìm m c có tên TCP/IP, click ph i vào ch n Properties (hình) 66 Trong c a s m ra, Tab Protocols, m c Enabled ch n vào Yes Ti p t c click qua Tab IP Address -> S xu t hi n có k t n i vào m ng LAN khác 67 Hãy ch n m t I m c IP Address gõ l t k (ví d ch n IP1) a ch IP c a máy m ng LAN (ví d 192.168.1.113) m c Active - ch n Yes, m c Enabled - ch n Yes m c TCP Port, khai báo c ng share m nh c m nh 1433 Click OK Restart l i SQL Server (b ng cách ch n vào m c SQL Server 2014 Services, bên ph i click ph i vào m c SQL Server (MSSQLSERVER) -> Ch n Restart) c 2: T o m th c hi n k t n i t xa M Start -> All Programs -> Microsoft SQL Server 2014 -> SQL Server Management Studio -> Connect vào Server menu bên trái, m m c Security -> Login -> Nh n chu t ph i ch n New Login 68 d u m c Enforce password Expiration -> Nh n OK c 3: C u hình Firewall cho phép nh n k t n n qua c ng share c a SQL Server M a vi m c ng Firewall c a Windows cho phép nh n k t n i t bên qua c ng share c a SQL, m 69 nh c ng 1433 * Trên Windows 7, Windows 8: Vào Start -> Control Panel -> Windows Firewall -> menu bên trái ch n Advanced settings Menu bên trái, click vào m c Inbound Rules Ti p t c Menu bên ph i, click vào m c New Rule Trong c a s m i hi u vào m -> Nh n Next Ti p theo nh n ch n vào m c TCP Specific local Ports, gõ vào 1433 (s c ng share c c 2) -> Nh n Next 70 Trên hình ti u ch n vào m c Allow the connection -> Nh n Next Trong hình ti p theo, ch n ki u m ng s áp d ng m c d u vào c m c Domain, Private, Public -> Nh n Next 71 Trong hình ti p theo, gõ tên k t n i Description tùy ý -> Nh n Finish Log Off ho c Restart l i máy c 5: C u hình Router cho phép k t n i qua Port 1433 M a vi c này: 72 M c ng c a Router m ng c a b cho phép nh n k t n i t bên m ng (t Internet) qua c ng k t n i c a SQL Server (Port 1433) Chuy Router nh ng (Forward) k t n i v n làm Server c yêu c u qua c ng 1433 Tùy lo i Router mà b chút d ng, vi c c u hình có th c hi n config m t lo i Router c a Dlink Các lo i Router khác b n có th t tìm hi u thêm Cách thi t l p lo n gi ng nhau, ch khác v cách b trí menu thơi u tiên m a ch c a Gateway - p vào qu n tr Router Ví d : Gateway 192.168.1.113 gõ vào Address http://192.168.1.1 -> Enter Menu bên trái, ch n Advanced Setup -> NAT -> Virtual Servers Click Add thi t l -> Save Custom Server: Tên c a thi t l p, b n t t tùy ý a ch IP c a máy cài làm máy ch 73 c a IE a máy m ng LAN ch không ph i v i m ng Internet) Port Start, Port End s hi u c a c ng nh n yêu c M c Protocol: Ch u khai báo 1433 c k t n i TCP t c u hình cho phép server nh n k t n i SQL Server t xa qua c ng 1433 K t n i v i SQL Server t SQLClient qua Internet Dùng m n SQL Server (có th dùng SQL Server Management Studio), gõ vào thông tin k t n i -> Nh n Connect Chú ý m t s thông tin: Server name a ch c a Server nh n k t n i ( Authentication: Ch n ki u ch ng th th i dùng, có hai ch i SQL) ch ng k t n i t xa ph i dùng SQL Server Authentication Login Password: M t kh o ng Nh n Connect 74 ... t gi n ph m n không th ng phát tri ng thêm h c t o cho h c sinh Do tính c p thi t c a vi c gi ng d y Nghiên c u x h c t p c a h c sinh, mong mu tr giúp phát tri c c sinh" tài lu n v t nghi p... truy n th ki n th c m t cách tr c ti u nh m giúp cho h c sinh ph i n l m i có th phát tri v n hi u v c kh ng có hi u qu c a trí óc trí tu h c sinh ngày m t phát tri n phát tri n không ng ng,... SERVER vào qu n lý n video gi ng giáo viên 51 3.4.1 Xây d ng kho d li u video 51 3.4.2 Truy v d li u 52 3.5 H th ng qu n lý video .53 3.5.1 Thi t k ch a video
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay