Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kế (Luận văn thạc sĩ)

107 10 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 23:01

Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kếXây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kếXây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kếXây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kếXây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kếXây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kếXây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kế O B GIÁO D I H C DÂN L P H I PHÒNG NGUY N XUÂN H I XÂY D NG H TH NG QU N D LI U VIDEO T I PHÁT THANH TRUY N HÌNH H I PHÒNG B I NG, NG D NG M U THI T K LU THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH H TH NG THÔNG TIN MÃ S : 60 48 01 04 NG D N KHOA H C: PGS.TS Nguy H i Phòng - 2017 M C L C .2 B NG CÁC CH VI T T T DANH M C CÁC HÌNH .6 DANH M C CÁC B NG M U .9 tv ng ph m vi nghiên c u .10 ng nghiên c u 10 2.2 Ph m vi nghiên c u 10 ng nghiên c u c tài 10 Nh ng n i dung nghiên c u 10 u .11 cc tài 11 N HÌNH H I PHỊNG V I CƠNG TÁC TIN H C HÓA QU D LI U VIDEO 12 1.1 Gi i thi u v n hình H i Phòng 12 1.2 Mơ hình t ch c qu n c n hình H i Phòng .13 1.2.1 B máy t ch c 13 1.3 Yêu c u tin h c hóa xây d ng h th ng qu n d li u video 17 1.3.1 Hi n tr ng công tác tin h c hóa 17 xây d ng phát tri n h th ng qu n d li u video 18 1.3.3 Quy trình d li u (t p video) 21 1.3.4 Ho ng tìm ki m s d ng d li u video .22 phòng d li u 23 NG THI T K NG D NG M U 24 2.1 Gi i thi u công ngh ng .24 2.1.1 L ng 24 2.1.2 Các tính ch nc al ng 24 2.1.3 Các khái ni n ngơn ng l p trình OOP hi i 26 ng 30 2.3 Thi t k ng 31 2.4 Các m u thi t k thông d ng .32 2.4.1 Phân lo i m u .32 2.4.2 M 2.4.3 M 2.4.4 M 2.4.5 M 2.4.6 M 2.4.7 M u thi t k v i t ng toán .33 u ch t o 34 u ch t o tr ng 36 c 37 u u nhi m .40 u thích nghi .43 m i liên k t m u thi t k .44 ÂN TÍCH THI T K H TH NG 45 3.1 Mô t ho ng nghi p v 45 ch ng nghi p v qu n 45 3.1.2 Các ch p v .46 3.2 Phát tri n mơ hình khái ni m nghi p v h th ng 55 nh tác nhân c a h th ng .55 nh ca s d ng .55 3.2.3 Mơ hình ca s d ng h th ng m c cao 56 3.3 Phân tích ca s d ng 60 3.3.1 Mơ hình phân tích ca s d ng h n tr h th 60 3.3.2 Mơ hình phân tích ca s d ng h 62 3.3.3 Mơ hình phân tích ca s d ng h n s d ng d li 68 3.4 Thi t k h th ng v t l p 72 3.4.1 Thi t k l p v t c a h n tr h th .72 3.4.2 Thi t k l p v t c a h n s n xu t 75 3.4.3 Thi t k l p v t c a h n s d ng d li 80 3.5 ng d ng m u thi t k h th ng 81 3.5.1 Áp d ng m u t o (Factory) 81 3.5.2 Áp d ng m c (Singleton) 82 P TRÌNH TRI N KHAI TH NGHI M .84 ng phát tri n h th ng 84 4.1.1 H qu n tr CSDL Microsoft SQL Server 2014 84 4.1.2 Công c l p trình Visual Studio 2015 84 4.1.3 Devexpress v15.2 85 4.2 C u trúc h th 86 t ng th 86 4.2.1 Phân h 1: Qu n tr h th ng .87 4.2.2 Phân h 2: Xây d .89 4.2.3 Phân h 3: Qu n s d ng d li u 94 4.3 Th nghi m h th t qu 94 4.3.1 Các d li p: .94 4.3.2 Th nghi 95 4.3.2 K t qu th nghi m 95 K T LU N 97 TÀI LI U THAM KH O 99 PH L C 101 Ph l Ph l c Ch Ph l c u s ng cán b công nhân viên .101 m v c a phòng ban .102 nc at .107 Vi t t t AVI BPMN CBCNV CH1 CH2 HD MKV MP2 MP4 OOA OOD OOP UBND UML T ti ng Anh ng Vi t Audio Video Interleave nh d ng file video Business Process Modeling Ngơn ng mơ hình ký hi u quy trình Notation nghi p v Cán b công nhân viên Chanel Kênh Chanel Kênh High Definition phân gi nét cao) Matroska Multimedia Chu n m không gi i h n video, Container hình nh, âm thanh, ph MPEG Chu n nén hình nh âm MPEG MPEG Chu n nén hình nh âm MPEG Object Oriented Analysis ng Object Oriented Design Thi t k ng Object-Oriented L ng Programming y ban nhân dân Unified Modeling Ngôn ng l p mơ hình th ng nh t Language t ch c b máy c n hình H i Phòng 16 Hình 2.1: Bi l p c a m u ch t o 36 Hình 2.2: Bi l p c a m u ch t o tr ng 37 Hình 2.3: Minh ho bi l pc am c 37 Hình 2.4: Ví d m c 38 Hình 2.5: Bi l p m c 39 Hình 2.6: Bi l p m u u nhi m 42 Hình 2.7: Bi l p thích nghi 44 m i liên k t m u thi t k 44 mô t ch a b ph 45 Hình 3.2: Ti n trình nghi p v s n xu n hình 50 ti n trình nghi p v n s d ng d li u 52 54 Hình 3.5: Mơ hình ca s d ng h th ng m c cao 56 Hình 3.6: Mơ hình ca s d ng h th ng h n tr h th 57 Hình 3.7: Mơ hình gói ca s d ng h th ng h n s n xu 58 Hình 3.8: Mơ hình ca s d ng h th ng h n s d ng d li u 59 Hình 3.9: Mơ hình thi t l p v t h th p h th 72 Hình 3.10: Mơ hình thi t l p v t h th 75 Hình 3.11: Mơ hình thi t l p v t h th n s d ng d ng d li 80 Hình 3.12: Áp d ng m u Factory pha login 82 Hình 3.13: Khi áp d ng m c cho l p Chtrinh_luu 83 Hình 3.14: L p Chtrinh_luu sau áp d ng m c 83 Hình 4.1: C p nh t phòng ban 87 Hình 4.2: C p nh t cán b 88 Hình 4.3: C p nh t thi t b 88 Hình 4.4: C p nh t chuyên m c 89 Hình 4.5: C p nh i dùng 89 ch b n 90 ch phát sóng 91 Hình 4.8: Ch n k ch b n s n xu 91 Hình 4.9: L p u c u phóng viên ghi hình 92 Hình 4.10: L p yêu c u xin xe 92 Hình 4.11: K ho ch phát sóng 92 Hình 4.12: C p nh t phi 93 93 Hình 4.14: L p phi u phát sóng 93 Hình 4.15: Phi u xin d li u 94 Hình 4.16: K t qu m tra b nh CPU trình nh p li u 95 Hình 4.17: K t qu m tra b nh CPU trình khai thác 96 B ng 3.1 B ng t ng h p ho ng ch p v 53 B ng 3.2 B nh tác nhân 55 - Truy n hình H i Phòng phát tri n, m t nh ây d ng n hình l n c cán b , phóng viên, biên t có g n 300 t nhân viên thu m nh n vi c phát sóng truy gi /ngày, t s 48 UHF 24 ng th i chuy n ti 18 gi /ngày sóng FM t n s 93,7MHz, cơng su t 10KW ph sóng 50km, s Tháp Anten phát sóng cao 120m, bán kính i x kho ng hàng tri n hình H i Phòng có i/ngày - Truy n hình H i Phòng ln th c hi n m c tiêu: M r ng th ng, nâng cao ch - truy h p d n, thu hút i xem truy n hình M c trang b thêm nhi u thi t b công ngh m i hi i, nh ng vi c t ch c qu n khai thác chúng cho truy n hình ch y u v n th c hi c th công Cho nên ho nâng cao hi u qu ho ng c c nhu c u v n th c hi n m c tin h c hóa toàn ây d ng h th ng qu n d li u Video qu n T yêu c t ài r t nhi u h n ch cho có th truy n hình c a Thành ph khu v b v ng c - Truy n hình H i Phòng b ng d ng m u thi t k c l a ch c a tơi M c tiêu c a lu máy tính (t cao ch tài nghiên c u c a lu ng truy n hình c c xây d ng m t h th ng công c qu n d a ng hóa m t ph n cơng vi c) nh ng công tác viên c ng, tr giúp cho nh i qu n th c hi n t t nhi m v c a mình, nh m nâng c v s ng ch ng, c u ngày cao v thơng tin truy n hình c a thành ph khu v c ng c nhu ng nghiên c u c a lu m: - Ho ng s n xu n hình c - Ho ng qu n trình s n xu - Ho ng t ch nh phát sóng c qu n d li u ph c v ho Lu u t t c ho ng qu n c a trung nghiên c u tin h c hóa hai ho s n xu ng c ài, mà ch t p qu n q trình nc a n hình phát sóng, t ch c qu d phân tích thi t k h th ng li u có liên quan S d xây d ng m t h th ng thông tin qu n cho hai ho ng qu n nêu c Phân tích ti n trình ho ng nghi p v c a hai ho ng qu n nêu Ti n hành phân tích thi t k thi t k ng Ti n hành xây d t, th nghi m h th ng thông tin qu n v i m t s d li u th c c d ng c a h th ng N HÌNH H I PHỊNG V I CƠNG TÁC TIN H C HĨA QU 1.1 Gi i thi u v 1.2 Mơ hình t ch c qu n c D LI U VIDEO n hình H i Phòng n hình H i Phòng 10 Hình 4.12: C p nh t phi Hình 4.14: L p phi u phát sóng 93 Bao g m ch n thơng tin tồn b trình khai thác s d ng n hình Các ch a phân h g m: C p nh t phi u xin d li u: B sung m i, s tin, t xin d li u t M t s giao di n ch i, xóa b , ghi l i thông c c p phép a phân h Qu n s d ng d li u: Hình 4.15: Phi u xin d li u 4.3 STT Ghi óng Video 94 10 10 10 10 10 10 10 200 GB Quá CPU) - Nh p li Hình 4.16: K t qu m tra b nh CPU trình nh p li u 95 - Hình 4.17: K t qu m tra b nh CPU trình khai thác 96 Phát tri n m t h th ng thơng tin qu n tồn b ho ng nghi p c a m t ài Phát Truy n hình c a m t thành ph m t v c u m t kh ng công vi c r t l n mà Lu xu t xây d ng h th xu ph c t p yêu c th c hi n m t thành ph m qu n trinh s n n hình qu n vi c khai thác s d ng d li xây d ng Nó m t ph n c a h th ng nêu lu c Trong ph m vi c a y u ti n hành vi c phân tích thi t k h th ng theo cơng ngh m i h th ng có th d dàng m r ng phát tri n lâu dài sau này, l p trình th nghi p cho m t s ch th , th i gian h n ch , lu ch có th t c nh ng k t qu - Phân ho ng nghi p v c a trình s n xu trình truy n hình nhu c u s d ng d li hóa - cho vi c phân tích thi t k sau Ti n hành phân tích mơ hình hóa tồn b ho xu th c hi xây d ng hoàn thi n quy trình qu m b o tính h p tính t c c cho vi c thi t k Ti n hành thi t k h th ng th i ng l i tồn b quy trình qu n làm b ng tay hi n t i T - ng nghi p v v s n n d li u theo mơ hình phân tích ng Th c ch - c, ti n hành mơ hình bao g m mơ hình thi t k h ng thi t k chi ti t l p v t ng d ng m u thi t k cho vi c thi t k trình truy nh p c a nhi ng vào h th mb i nh an toàn c a h th ng có nhi u i dùng có th m r ng cho nhi sung sau 97 i dùng khác có th b - Ti n hành l p trình th nghi m l p trình cho m t s ch n ng d ng m b n có liên n qu n mà h c viên hi vi c h th ng Nh ng ph c hi c hồn tồn có th nghi m Tuy nhiên, h th gian công s c l p trình cho nh ng ph n l i, yêu c u c a toán k ng d ng th nh, c n thêm nhi u th i y m i có th t Ph n công vi c ch y a nhân viên l p trình, có th d dàng ti p t c th c hi th m r ng cho ch u 98 ng d ng i cơng s c c có [1] UML ch (2001)), Phân tích [2] [3] , tr.293[4] Applying UML and Patterns An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design, Graig Lanrmen 1998 [5] Danny C.C Poo, Derek Beng Kee Kiong, Object-Oriented Programming and Java, Springer, 1998 [6] Erich Gamma, Richard Helm, Jalph Johnson and John Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusabale Object-Oriented Software, Reading, MA: Addison Wesley,1995 [7] Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson The Unified Modeling language manual Reading, MA: Addison-Wesley, 1998 [8] Joerg Becker et la - Developing a Business Process Modeling Language for the Banking Sector; Americas Conference on Information Systems (AMCIS), 2009 [9] Ivan Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh The Unified Software Devolopment Process Addison-Wesley Longman, Inc 463 pp, 1999 [10] Bruce Powel Douglass Real Time Design Patterns Addison Wesley 2002 [11] Karten Schulz Terp-Nielsen Senior Principal Consultant Oracle Denmark J2EE Design Patterns [12] Zhiming Liu Object Oriented Software Development with UML UNU/IIST Report No 259, 2002 99 [13] Jens Dietrich, Chris Elgar A Formal Description of Design Patterns Using OWL Proceeding of the 2005 Australian Software Engineering Conference [14] DesignSteven John Metsker Patterns Java Workbook [15] Alexander, C.,S Ishikawa, M Silverstein, M.Jacobson, I.FiksDahlKing, and S.Angel A Pattern Language: Towns, Buildíng, Construction New York: Oxford University Press 1997 [16] Buschmann, F., Meunier, R., Rohnert, H., Sommerlad, P., & Stal, M (1996) Pattern-oriented software architecture: A system of patterns Chichester, UK: John Wiley & Sons [17] Peter Coad Communications of the ACM, Object-Oriented Patterns, 1992 [18] Peter Coad, 1995 Object Models, Strategies, Patterns, & Applications 1995 [19] Schmidt, K., & Simone, C (1996) Coordination mechanisms: Towards a conceptual foundation of CSCW systems design Computer Supported Cooperative Work, 5, 2-3, 155-200 [20] Emilia Farcas, Claudiu Farcas, Wolfgang Pree, Josef Templ: Transparent distribution of real-time components based on logical execution time LCTES 2005: 31-39 [21] [Schmidt et al 2000] Schmidt, D C., Stal, M., Rohnert, H., and Buschmann, F (2000) Pattern-Oriented Software Architecture, Volume 2: Patterns for Concurrent and Networked Objects John Wiley & Sons 666 pp [22] R Martin, D Riehle and F Buschmann Pattern Languages of Program Design (PLoPD3) Addison-Wesley, 1998 Chapter 3, page 29-46 100 TT T ng s c CBCNV Các b ph n p Ban BT Th i s -XH Biên ch H ng Lãnh o 25 12 13 30 18 12 13 15 14 Phòng PV Quay phim 26 12 14 Ban BT H 9 Ban BT CT Qu c t 30 21 10 Phòng D li u KTP 11 Phòng KT SXCT 25 16 12 Phòng KT TDPS 39 28 11 13 Phòng KT Trung tâm 2 14 Phòng Tài v 15 Phòng Hành TH 23 13 10 16 Phòng TT Qu ng cáo 4 17 Phòng K ho ch d án 2 19 ng phim 20 Trung tâm DVKT 298 165 133 37 T ng c ng: 101 Ghi a p có nhi m v : Xây d ng k ho ch n i dung tuyên truy n, biên t p n i dung, ki m tra, s p x p l a kênh phát thanh, truy n hình; qu n n i dung ho ng c nt Theo dõi ki m t n hình, t ng h n t qu tuyên truy n c b Ban Th i s có nhi m v t ch c thông tin tuyên truy n v s , s ki n v tr , kinh t th i i qu a bàn thành ph , ch u trách nhi m t ch c s n xu t b Th i s hàng ngày c Kinh t có nhi m v t ch c thơng tin, tuyên truy ph n ánh v v s ki c kinh t c a thành ph kinh t có liên quan d Xã h i có nhi m v t ch c thông tin, tuyên truy n ánh v m cv s ki , chuyên i, th thao, an ninh qu c phòng c a thành ph tuyên truy n sóng phát thanh, truy n hình H i Phòng e Ban biên t có nhi m v : T ch c thông tin, tuyên truy n ánh v , chuyên m c v , tác ph m thu ngh thu u nhi, ca nh 102 s ki n c Xây d ng th c hi n k ho ch s n xu có ch t ng cao f c t có nhi m v t ch c khai thác, biên d ch, biên t p, s n xu b n tin th i s qu c t , b n tin ti ng Anh, b n tin ti ng Trung, Hàn, Nh u, khoa h c, ngh thu t, ca nh c thi phát sóng n hình H i Phòng g - Ban H - Xem truy n hình có nhi m v : Ti p nh n biên t ab n hình x T ch c tuyên truy n pháp lu t, ch ng, Nhà nh hi n hành c sóng Phát Truy n hình T ch c ti p b n hình t nh c h Phòng Phóng viên Quay phim Phòng Phóng viên Quay phim có nhi m v : Th c hi o di n hình s n xu t b n tin n hình hàng ngày t i Studio truy ng c, ghi hình theo yêu c u c biên t m b o vi c ghi hình theo n i dung k ch b vi t, ch u trách nhi m v ch o di n c i ng n i dung hình nh, âm Khai thác, b o qu n thi t b ghi hình có hi u qu , an tồn B m th i gian, ch ng vi c ghi hình ghi hình phim ng phát viên, biên t p viên xu t hi n Th c hi n vi c ghi hình i Phòng theo s phân cơng Khai thác Phim Phòng D li u Khai thác Phim có nhi m v : 103 T ch c qu , khai thác ngu n d li u tồn b n hình H i Phòng, d li u ho ng c a thành ph ng k ho ch khai thác phim, th mua bán b n quy nh h ng i phim T ch c th c hi n vi c ki m tra ch ng, hình nh, âm lo i phim Xây d ng l ch phát sóng phim, ph i h p v p b trí vào ho ch k Phòng K thu t S n xu có nhi m v : T ch c s n xu t dàn d ng k thu t, k s o b thanh- truy m b o ch ng k thu Qu n lý, b ng, khai thác an tồn, có hi u qu v c s n xu n hình nh v t ch t k thu t khu l Phòn Phòng K thu t Truy n d n phát sóng có nhi m v : T ch c ti truy n hình kênh truy n hình : VTV1, VTV2, VTV3, kênh THP, kênh FM truy n tín hi T ch c th c hi m n hình H i Phòng t i m ng liên k t khác ng truy n hình tr c ti p tâm Phòng K thu t Trung tâm có nhi m v : S a ch a, b ng trang thi t b k thu K t ph i h p ch t ch v i ban phóng viên, phòng k thu hi n cơng vi th c ng, truy n hình, phát tr c ti p n Phòng Hành T ng h p có nhi m v : 104 c hi n cơng tác hành chính, h u c n, ph c v , công tác t ch c b máy cán b , viên ch c, xây d ng k ho ng, ti ng tr c công tác thi ng, tra, k lu t Xây d ng, th c hi n k ho viên ch c, ch o, b , b o hi m xã h i, b o hi m y t Xây d nh m c ho ng c a m tra giám sát vi c thi Xây d ng công tác hàng tu n, t ng h p tình hình tu mb os u hành c thu o Phòng Tài v có nhi m v : Qu n cơng tác tài chính: Qu n m i ngu n thu t ngu n Ngân sách Nhà c c p, ngu n thu t d ch vu qu ng cáo, ngu n thu khác Th c hi n vi c giám sát chi, ho n ib ng nghi p v chi theo quy ch chi tiêu ng d n c a B Tài v s nghi p cơng l p Xây d ng k ho ch thu, chi c hi n ch quy t toán ho ng xuyên, mua s m s a ch a thi t b theo nh c c hi n hành Phòng K ho ch D án có nhi m v : p Xây d ng k ho ch phát tri n s nghi p phát truy n hình, k ho ch xây d ch c th c hi n d b n, mua s m trang thi t b k thu v t ch t k thu t c L p k ho ch th c hi n mua s m trang thi t b v t ch t khác c Ch u trách nhi m theo dõi, t ch c tri n khai th c hi d án c m b o ch ng, hi u qu , k p th Ph i h p v ài t qu mơ hình qu n d án 105 q Phòng Thơng tin Phòng Thơng tin - Qu ng cáocó nhi m v : Quan h , giao d ch, ti p th v i khách hàng làm qu qu ng cáo, thi t l p h ng, ki m tra ch qu ng cáo giá c ti p nh n ng n c hi n hành Xây d i dung qu ng cáo hàng ngày, t ch c vi c dàn d ng cáo Báo cáo v công tác thông tin qu ng cáo hàng tu n, hàng tháng v Quan h ch t ch v c hi n qu c nh v ho ng qu ng cáo Theo dõi th ng, ch ng phát sóng, theo dõi ngu n thu qu c khách hàng quy t toán h ng r - h Trung tâm D ch v k thu t Phát thanh- Truy n hình có nhi m v cung ng d ch v v t b chuyên dùng cho s nghi p phát truy n hình c a thành ph , qu n, huy n, s nghi p truy ng, th tr n s ng phim truy n hình có nhi m v s n xu t phim truy n hình theo k ho ch c n hình theo yêu c u c a thành ph ; khai thác phim truy i trí, nâng cao ki n th ho ch phát sóng c n hình H i Phòng 106 cv k ng (Title)/ Tên c a tác ph Tác gi c a tác ph m Tác gi (Author)/Tên c a tác gi Truy ng có phóng viên vi t phóng viên ghi hình(có nhi u phóng viên ghi hình) Ch c v (Subject) Tóm t t(Description)/ mơ t gì? t s n i dung c trình Nhà xu t b n xu t Tác gi ph (Contributor)/ Cùng tham gia hay c Ngày tháng (Date) /phóng s , phim tài li u, khoa giáo, ca nh Lo MB, Kh m u(Format) lo i t p nh danh(Identifier)/Các thông tin v không có) 11 Ngu n(Resource)/Các thơng tin v xu t x c khơng có) 12 Ngơn ng (Language)/ thơng tin v ngơn ng c 13 Liên K t(Relation)/ Mơ t trình(có th ng d n m ng) n ph m vi, quy 14 Di n bao quát(Coverage) mô ho c m bao qt c m vi có th m, khơng gian, th i gian ) n b n quy n truy n hình 15 B n quy n(Right) c 107 ... Hình 3.7: Mơ hình gói ca s d ng h th ng h n lý s n xu 58 Hình 3.8: Mơ hình ca s d ng h th ng h n lý s d ng d li u 59 Hình 3.9: Mơ hình thi t kê l p v t lý h th p h th 72 Hình 3.10: Mơ hình. .. QU 1.1 Gi i thi u v 1.2 Mơ hình t ch c qu n lý c D LI U VIDEO n hình H i Phòng n hình H i Phòng 10 1.3 Yêu c u tin h c hóa xây d ng h th ng qu n lý d li u video NG VÀ THI T K NG D NG M U 2.1... cc tài 11 N HÌNH H I PHỊNG V I CƠNG TÁC TIN H C HÓA VÀ QU D LI U VIDEO 12 1.1 Gi i thi u v n hình H i Phòng 12 1.2 Mơ hình t ch c qu n lý c n hình H i Phòng .13 1.2.1 B máy t
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kế (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kế (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay