Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kế (Luận văn thạc sĩ)

107 39 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 23:01

Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kếXây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kếXây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kếXây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kếXây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kếXây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kếXây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kế ... Hình 3.7: Mơ hình gói ca s d ng h th ng h n lý s n xu 58 Hình 3.8: Mơ hình ca s d ng h th ng h n lý s d ng d li u 59 Hình 3.9: Mơ hình thi t kê l p v t lý h th p h th 72 Hình 3.10: Mơ hình. .. QU 1.1 Gi i thi u v 1.2 Mơ hình t ch c qu n lý c D LI U VIDEO n hình H i Phòng n hình H i Phòng 10 1.3 Yêu c u tin h c hóa xây d ng h th ng qu n lý d li u video NG VÀ THI T K NG D NG M U 2.1... cc tài 11 N HÌNH H I PHỊNG V I CƠNG TÁC TIN H C HÓA VÀ QU D LI U VIDEO 12 1.1 Gi i thi u v n hình H i Phòng 12 1.2 Mơ hình t ch c qu n lý c n hình H i Phòng .13 1.2.1 B máy t
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kế (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kế (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay