Công nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

88 25 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 22:45

Công nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải Phòng ... Cơng ngh o hóa Ph m vi nghiên c u: Công ngh h c Dân l p H i Phòng o hóa ng d ng t ng nghiên c u c tài Nghiên c u v lo i o hóa, cơng ngh i o hóa h th ng, nghiên c u ph n m m t ngu n m o hóa Nghiên... 6: o hóa Docker 70 Hình 7: So sánh VMS Docker 71 Hình 8: Các ng d ng t i HPU .73 thi t k o hóa ng d ng t i HPU 73 Hình 10: Quy trình o hóa Docker. .. t ngu n m o hóa Nghiên c u sâu v cơng ngh Docker, o hóa ng d ng v i ph n m m t ngu n m docker ng d ng công ngh o hóa ng d ng t u p t ng h p ngu v o hóa kh ng d ng - Nghiên c u th c nghi m: phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Công nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay