Công nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

88 9 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 22:45

Công nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải PhòngCông nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải Phòng - NGÀNH CÔNG NGH THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH: H TH NG THÔNG TIN : 60 48 01 04 TS có th tài lu n l c c g ng c a b n thân có s s ng viên ng h c c u th c hi n lu t cách hoàn ch nh, bên c nh s ng d n nhi t tình c a quý Th n bè su t th i gian h c t p nghiên Xin chân thành bày t lòng bi n Th y TS t t o m u ki n t t nh t cho tơi hồn thành lu thành bày t lòng bi n tồn th q th y khoa Cơng Ngh Thông Tin Tr i h c Dân l p H i Phòng n tình truy t nh ng ki n th c quý báu t om u ki n thu n l i nh t cho su t trình h c t p nghiên c n th c hi tài lu Xin chân thành bày t lòng bi n i h c Dân l p H i Phòng ng h tr t o m tơi su t th i gian nghiên c u th c hi n lu Tr ng u ki n t t nh t cho Cu i cùng, xin chân thành c b n ng nghi tr cho r t nhi u su t trình h c t p, nghiên c u th c hi tài lu t cách hoàn ch nh H i Phòng H c viên th c hi n ng Chi n ng Chi n M U NG QUAN V O HÓA PH N M M T DO NGU N M .5 12 12 13 14 14 16 18 20 21 22 26 29 33 35 .35 .35 2.1.2 Các thành ph n 36 2.1.3 M t s khái ni m 36 2.1.4 So sánh Docker v i Virtual machine 37 40 .48 2.3.1 Các thành ph n 48 2.3.2 Ki n trúc c a Docker 49 2.3.3 m hình th 51 2.3.4 Quy trình th c thi c a m t h th ng s d ng Docker 51 2.4 Các l ng dùng .52 .55 59 61 NG D NG CÔNG NGH O HĨA NG D NG T I PHỊNG 63 63 63 65 67 67 .68 69 3.2.1 69 3.2.2 .71 72 72 3.3.2 Các 72 72 3.4 Quy trình th c hi n o hóa theo cơng ngh Docker .73 3.5 74 74 3.5.2 T o Container 75 3.5.3 Chuy n d li u t 76 76 78 K T LU N .79 Tài li u tham kh o 80 AD: Active Directory CPU: Center processing unit DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol DNS: Domain Name System DPM: Distributed Power Manager DRS: Distributed Resource Scheduler HA: High Availability HDD: Hard Disk Drive IP: Internet Protocol LAN: Local Area Network MAC: Medium Access Control NIS: Network Information Server NLB: Network Load Balancing NTFS: New Technology File System OS: Operation System RAID : Redundant Arrays of Independent Disks RAM: Random Access Memory SAN: Storeage Area Network SRM: Site Recovery Manager SSH: Secure Shell TCP/IP: Transmission Control Protocol and Internet UDP: User Datagram Protocol VCB: VMware Consolidated Backup VLAN: Virtual LAN VMFS: Virtual Machine File System VSMP: Virtual Symmetric Multi-Processing Hình 1: : Ki n trúc x86 Virtuallization Hình 2: : o hóa network Hình 3: Ki n trúc x lý m i h tr o hóa .9 Hình 4: o hóa ng d ng 10 Hình 5: Mơ hình l th ng VMs 12 Hình 6: Mơ hình cân b ng t i Clustering 15 Hình 7: RAID Song hành 17 18 SAN .19 Hình 1: Cơng ngh o hóa Docker 36 Hình 2: Mơ hình máy ch truy n th ng 37 Hình 3: Mơ hình máy o VMs 38 Hình 4: Mơ hình o hóa Container 39 Hình 5: H th ng file c t l p Container 39 Hình 6: Khác bi t gi a Docker VMs 40 Hình 7: Ki n trúc Docker 50 k t n i v t lý m ng HPU .63 logic m ng HPU 64 Hình 3: K t n i gi 64 Hình 4: Danh sách máy ch 67 Hình 5: Ki n trúc c a Ubuntu Opentack .69 Hình 6: o hóa Docker 70 Hình 7: So sánh VMS Docker 71 Hình 8: Các ng d ng t i HPU .73 thi t k o hóa ng d ng t i HPU 73 Hình 10: Quy trình o hóa Docker 74 Hình 11: T o tài kho n admin cho dspace 76 Hình 12: Giao di p c a Dspace 77 Hình 13: Giao di n trang ch c a Dspace 77 Tính c p thi t c VMwar tài ng nghiên c u: Cơng ngh o hóa Ph m vi nghiên c u: Công ngh h c Dân l p H i Phòng o hóa ng d ng t ng nghiên c u c tài Nghiên c u v lo i o hóa, cơng ngh i o hóa h th ng, nghiên c u ph n m m t ngu n m o hóa Nghiên c u sâu v cơng ngh Docker, o hóa ng d ng v i ph n m m t ngu n m docker ng d ng cơng ngh o hóa ng d ng t u p t ng h p ngu v o hóa kh ng d ng - Nghiên c u th c nghi m: phân tích thi t k t qu th nghi m C u trúc lu Ngoài ph n m C tb p H i Phòng u liên quan v ng o t ph n m m, ki m tra u k t lu n, lu - T ng quan v o hóa ph n m m t ngu n m - Công ngh o hóa Docker - ng d ng cơng ngh o hóa ng d ng t i Phòng 12 13 IBM IBM 30/072010 IBM x3650M2 chip, 18G RAM, 2x300G HDD 30/072010 IBM x3650M2 chip, 18G RAM, 2x300G HDD E102 Ubuntu, Tester E102 Window 2008 EDUMng chip, 18G RAM, 2x300G HDD E102 Window 2008 Mar-14 4G RAM/ 2x500G HDD G3 Window 2008 Mar-14 4G RAM/ 2x500G HDD G3 Window 2008 IBM x3650M2 14 15 16 IBM FPT FPT 30/072010 - EDU forum Ready NAS TM 1100 4TB Dual 17 18 NAS SuperMicr o 15/05/200 Gigabit Rackmoun t E102 NAS NetGear 2012 Xeon 3.1 RAM 8G HDD 2x2TB VDC Ubuntu eng, wikihpu > qlgd1 VDC Window 2008 dspace test > dspace 19 SuperMicr o 2012 Xeon 3.1 RAM 8G HDD 2x2TB 20 FPT Elead 2009 2G RAM E102 clound Tester 21 FPT Elead 2009 2G RAM E102 clound Tester 22 23 23 23 Dell Dell 18/12/201 RAM 8G; HDD Window is.hpu.edu.vn hpu.edu.vn eng.hpu.edu.vn/ m.eng.hpu.edu.vn, 2x1TB FPT 2008 hpuwiki.hpu.edu.vn 18/12/201 RAM 8G; HDD 2x1TB FPT Window 2008 Apr-16 RAM 64GB; FPT Server 1: Window 2008 Apr-16 RAM 64GB; FPT Server 2: Window 2008 -to- -to- c qu n lý t p trung, máy tính th c hi khai thác m ng m ; Vi c tri n khai sách phân tán khơng có máy ch th c hi n t p trung, s t c c th c hi n; phân quy n h p lý qu i dùng có th gây nh ng m t mát d li u nh ng vi ph m n i b mà vi c phát hi n h t s Quy mô máy ch ng v i th hi Các h qu phát sinh có th k / thi t b , chi phí th khơng gian ch chi phí v n hành, chi phí qu Hi u qu p: m i máy ch h chuyên d ng (RAM ho c CPU ho c s d ng m t ph n tài nguyên c ng) toàn b máy ch v t lý t 20% n lý v n hành T nd c thi t b h th ; m t, H th ng ph công m ng ng ch u t t v c yêu c u m r nhau, h tr s n tr nhi u d ch v khác p h th ng m t cách d dàng n 1: Trong mô hình có thành ph n: - S s d ng server làm ch ; - Các server khác s làm ch - Thành ph thi t b lý Computer Node; b n nh có th ph i ng HDD l n ho c c yêu c t c a Ubuntu Cloud https://help.ubuntu.com/community/Installation/SystemRequirements#Ubuntu_Serv er_.28CLI.29_Installation n 2: Trong ph m vi c tài em xin ch t d ng s d ng Docker th nghi m s d ng Docker máy ch v n s Dspace c i h c Dân l p H i Phòng Khơng trang b thêm trang thi t b m i, t n d ng ; o hóa ng o hóa c thi t b h th ng ; có kh n cơng m ng; c yêu c u m r nhau, h tr s ng ch u t tv d dàng; S d c th c t tr nhi u d ch v khác ng d ng m i m t cách n tài ngun máy ch 3.3.1 o hóa tồn b h th ng ng d lo i tr : Th i gian trì tr t b máy ch m i tri n khai m t ng d ng m i; Th i gian ch t (downtime) b o trì hay nâng c p ph n c ng cho h th ng ng d ng; Khai thác tri hi a công ngh s c m nh ph n c ng máy ch hi n nay; Qu n lý t p trung t i m m nh t gi m thi u thao tác qu n tr ; D ng tri n khai yêu c u m i l p t phòng tồn b h th ng 3.3.2 C n th c hi n yêu c u sau: ; Danh sách ng d ng t i h c Dân l p H i Phòng forum ACC Có th phân lo Nhóm lo i y Docker ta có th t o conteinner Database d a Image: MS SQL server, My SQL, PostGreSQL, CSDL c a ng d ng s ng t i conteinner Database này; o conteinner cho ng d ng, nhóm lo i n n t ng web có th dùng chung images web app , conteinner ch a ng d ng s k t n i v i conteinner ng c a t ng ng d ng ; ; ; t Docker Ubuntu 14.04 s d ng câu l nh sau: Thêm Docker Repository Cài Docker Engine S d ng docker không c n l nh sudo c 1: Add user hi n t i vào group docker c 2: Logout ho c restart l user nh n group m i c data c a Docker c 1: T c ch a data docker: /data/docker c 2: Thêm dòng sau vào cu i n i dung file /etc/fstab c 3: Restart l i OS B1: Containner Dspace Có m t Dspace Docker Containner có s Containner Dspace c tiên l y B2: Containner PostgreSQL Chúng ta có th s d ng m d li u bên ho c t o m t containner PostgreSQL liên k t v i conteinner DSpace Có m t PostkreSQL Docker Image có s c tiên t o m t Containner PostgreSQL ti p theo ch y l nh container PostgreSQL liên k t v i container Dspace Sau t o xong ta ki m tra l i b ng l nh: y xem b n nh máy Theo m kh u dspace c t o v i tên dspace v i dùng dspace m t tm nh B3: T o tài kho n Admin cho dspace Dùng l nh dspace create- t o tài kho n admin cho Dspace Vi c chuy n d li u t Docker dspace v m t k thu t n c n Export b p s file metadata, bao g m c file tài nguyên Trên Docker dspace ch vi c Tuy nhiên n us ng ngu n tài nguyên l n công vi c t n nhi u th i gian công s c H th ng Dspace n n t ng Docker c tác gi d ng t i máy ch http://203.162.241.123:8080/xmlui/ Tài kho p: vtchien@gmail.com M t kh u: 123654 M t s hình nh c a Docker Dspace sau ch y: a ch : , Docker Dspace ; ; V Docker Dspace , máy cài Docker Dspace ; Docker Dspace Ho Chia s d dàng: ng nhanh nh nhân b n ; c u phát tri n, hay có th t o m t b n Images tri n khai cho r t nhi u khách hàng D a vào k t qu kh o sát phân tích v h th ng m ng, máy ch , ng d ng, hi n tr ng s d ng, công ngh o hóa th nghi ng i h c Dân l p H i Phòng c th c hi n theo gi i pháp: T n d ng máy ch s th s d ng Ubuntu Openstack xây d ng thành (vài) máy o m nh, có Trên máy o VMs m nh t k t qu c trên, ho c server v t lý c u hình m nh s d o hóa ng d ng c ng k ; Riêng v i gi i pháp th 2, trình thi t k mơ hình ng d ng cơng ngh nh u c u, m c tiêu; thi t th c hi n o hóa ng d ng s d ng cơng ngh o hóa Docker K t qu th nghi m space Lu t p chung nghiên c u v công ngh i h c Dân l p H i Phòng t tháng qu n lý tài li u s v n ho 2017 n s Dspace c s s - K t qu ng o hóa Docker ng d ng t i C n h th ng ph n m m nh có hi u qu Sau o hóa, tháng 7ng c t ch c qu c t Webometric x p h ng ns i h c t i Vi t Nam c c a lu Lu c nh ng k t qu sau: T c công ngh l a ch n c cơng ngh o hóa phù h p v i h c Dân l p H i Phòng Kh o sát phân tích hi n tr ng c a h th ng m ng, máy ch , ng d ng t i i h c Dân l p H i Phòng xu t v d ng t o hóa máy ch thích h p s d ng Docker cho vi c o hóa ng ng c o hóa ng d ng t i h c Dân l p H i Phòng Th c nghi m S d ng Docker n s Dspace - H n ch c a lu Các d li u gi nh c an ninh b o m t - ng phát tri n, m r ng: Nghiên c Docker áp d ng cho m nghiên c u, phát tri n ng d i, Xây d ng d ch v o hóa máy ch ng i h c Dân l p H i Phòng A.Ti ng Vi t [1] Tr vi n công ngh , Lu n thông c s , Cơng ngh o hố ng d ng, H c [2] ch (2010), Gi i thi u Ph n m m T do, Nhà xu t b n Thông tin Truy n thông [3] Lê ch (2010), Tri n khai h th ng ph n m m t do, Nhà xu t b n Thông tin Truy n thông [4] thông , K ngh ph n m m, Nhà xu t b n Thông tin Truy n [5] Truy n thông , H th ng thông tin qu n lý, Nhà xu t b n Thông tin [6] Tr n H , Lu c s , Nghiên c u cơng ngh o hóa ng d ng xây d ng h th ng thông tin doanh nghi p, Vi i h c m Hà N i B.Ti ng Anh [7] James Turnbull (2014), TheDocker Book v1.0.7, ISBN 978-0-9888202-0-3 [8] James Turnbull (2015), TheDocker Book v1.9.1, ISBN 978-0-9888202-0-3 [9] Linux Foundation (2015), Guide to the Open Cloud, [Internet], Available from: URL: www.linuxfoundation.org C Internet [10] http://docker.com, truy c p 06/2017 [11] https://github.com/docker, truy c p 06/2017 [12] https://www.wikipedia.org, truy c p 06/2017 ... Cơng ngh o hóa Ph m vi nghiên c u: Công ngh h c Dân l p H i Phòng o hóa ng d ng t ng nghiên c u c tài Nghiên c u v lo i o hóa, cơng ngh i o hóa h th ng, nghiên c u ph n m m t ngu n m o hóa Nghiên... 6: o hóa Docker 70 Hình 7: So sánh VMS Docker 71 Hình 8: Các ng d ng t i HPU .73 thi t k o hóa ng d ng t i HPU 73 Hình 10: Quy trình o hóa Docker. .. t ngu n m o hóa Nghiên c u sâu v cơng ngh Docker, o hóa ng d ng v i ph n m m t ngu n m docker ng d ng công ngh o hóa ng d ng t u p t ng h p ngu v o hóa kh ng d ng - Nghiên c u th c nghi m: phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Công nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay