200 CAU KHAO SAT HAM SO CHUAN DEP

85 40 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 21:48

... đường thẳng qua điểm cực đại, cực tiểu Tìm điều kiện để đường thẳng qua điểm cực đại, cực tiểu song song (vng góc) với đường thẳng d : y = px + q – Tìm điều kiện để hàm số có cực đại, cực tiểu... Các điểm cực trị cách đường thẳng y = x - Û xảy trường hợp: TH1: Đường thẳng qua điểm cực trị song song trùng với đường thẳng y = x - Û 2m - = Û m = (không thỏa (*)) TH2: Trung điểm I AB nằm đường... vẽ đồ thị hàm số m = 2) Tìm m để (Cm) có điểm cực đại, cực tiểu đường thẳng qua điểm cực trị song song với đường thẳng d: y = -4 x + · Ta có: y ' = x - x - m Hàm số có CĐ, CT Û y ' = có nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: 200 CAU KHAO SAT HAM SO CHUAN DEP, 200 CAU KHAO SAT HAM SO CHUAN DEP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay