Tiểu luận bội chi ngân sách nhà nước

24 18 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 21:40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT ====●O‫۝‬Ο●==== LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Đề tài 1: BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Giảng viên: Thầy Phan Phương Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2018 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 LỜI NÓI ĐẦU Ngân sách Nhà nước yếu tố quan trọng quốc gia, đặc biệt vấn đề thu chi Ngân sách Nhà nước Tình trạng thu chi Ngân sách Nhà nước ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác kinh tế, trị, xã hội,…là công cụ hữu hiệu Nhà nước để quản lý điều chỉnh vấn đề tài chính, kinh tế vĩ mô,… quốc gia thông qua việc điều chỉnh giá trị thu chi Ngân sách Nhà nước, nguồn lực quan trọng nói cốt lõi bên cạnh yếu tố người để Nhà nước thực tốt nhiệm vụ trì hoạt động vận hành máy Nhà nước Việc quản lý sử dụng Ngân sách Nhà nước có điểm tương đồng định với việc quản lý sử dụng ngân sách, tài gia đình, phải để chi tiêu cách hiệu với nguồn thu nhập có giới hạn định, hạn chế tình trạng giá trị chi tiêu vượt khỏi giá trị thu nhập, việc chi nhiều thu Ngân sách Nhà nước gọi tình trạng “Bội chi Ngân sách Nhà nước” Vậy, cụ thể Bội chi Ngân sách Nhà nước nào? Nguyên nhân, ảnh hưởng, cách giải tình trạng Bội chi Ngân sách Nhà nước vấn đề khác liên quan đến Bội chi Ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật Việt Nam hành đề cập làm rõ phạm vi viết Khái niệm bội chi ngân sách Nhà nước 1.1 Theo từ điển Tiếng Việt Theo từ điển Tiếng Việt1, “bội chi” động từ việc chi vượt mức thu mức dự trù Theo nghĩa này, ta hiểu bội chi ngân sách Nhà nước chi vượt mức thu mức dự trù ngân sách Nhà nước 1.2 Theo kinh tế học vĩ mô2 Bội chi ngân sách kinh tế học vĩ mơ kinh tế học cơng cộng tình trạng khoản chi ngân sách Nhà nước (ngân sách phủ) lớn khoản thu "khơng mang tính hoàn trả" ngân sách nhà nước, phần chênh lệch bội chi ngân sách Bội chi ngân sách Nhà nước gọi với tên khác thâm hụt ngân sách Nhà nước Trong đó, khoản thu khơng mang tính hồn trả điển hình như: - Thuế, phí, lệ phí tổ chức cá nhân nộp theo quy định pháp luật; http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/B%E1%BB%99i_chi Samuelson, Paul A and Nordhaus, Wiliam D (2007), Kinh tế học, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 1.3 Các khoản thu từ hoạt động kinh tế Nhà nước; Các khoản đóng góp tổ chức cá nhân; Các khoản viện trợ khơng hồn lại; Các khoản thu khơng hồn lại khác theo quy định pháp luật Theo quy định pháp luật Việt Nam Pháp luật Việt Nam hành khơng có quy định định nghĩa thức khái niệm bội chi ngân sách nhà nước, mà thay vào liệt kê cấp bội chi ngân sách nhà nước đưa cách xác định số bội chi ngân sách nhà nước Cụ thể, Khoản Điều Luật Ngân sách Nhà nước 2015 quy định: “Bội chi ngân sách nhà nước bao gồm bội chi ngân sách trung ương bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh Bội chi ngân sách trung ương xác định chênh lệch lớn tổng chi ngân sách trung ương không bao gồm chi trả nợ gốc tổng thu ngân sách trung ương Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh địa phương, xác định chênh lệch lớn tổng chi ngân sách cấp tỉnh không bao gồm chi trả nợ gốc tổng thu ngân sách cấp tỉnh địa phương.” Phân loại Bội chi ngân sách Nhà nước 2.1 Theo pháp luật Việt Nam hành “Bội chi ngân sách nhà nước bao gồm bội chi ngân sách trung ương bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh”3 Theo Khoản 1, 2, Điều Luật Ngân sách nhà nước 2015, ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương ngân sách địa phương, ngân sách địa phương gồm ngân sách cấp quyền địa phương Tuy nhiên, bội chi ngân sách nhà nước, có bội chi ngân sách trung ương bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh Tức là, cấp địa phương, có ngân sách cấp tỉnh cho phép bội chi Đây điểm so với Luật Ngân sách nhà nước 2002 lần đầu Khoản Điều Luật Ngân sách Nhà nước 2015 tiên Luật Ngân sách Nhà nước quy định bội chi ngân sách địa phương (NSĐP) cấu phần bội chi Ngân sách Nhà nước 2.1.1 Bội chi ngân sách trung ương Bội chi ngân sách trung ương xác định chênh lệch lớn tổng chi ngân sách trung ương không bao gồm chi trả nợ gốc tổng thu ngân sách trung ương Giả sử: A: Bội chi ngân sách trung ương B: Tổng thu ngân sách trung ương C: Tổng chi ngân sách trung ương (không bao gồm chi trả nợ gốc) Số bội chi ngân sách trung ương tính sau: A = C – B (A > 0) 2.1.2 Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh địa phương, xác định chênh lệch lớn tổng chi ngân sách cấp tỉnh không bao gồm chi trả nợ gốc tổng thu ngân sách cấp tỉnh địa phương Bội chi ngân sách địa phương tổng hợp vào bội chi ngân sách nhà nước Quốc hội định4 Giả sử: D: Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh E: Bội chi ngân sách cấp tỉnh địa phương F: Tổng chi ngân sách cấp tỉnh không bao gồm chi trả nợ gốc địa phương Điểm c Khoản Điều Luật Ngân sách Nhà nước 2015 G: Tổng thu ngân sách cấp tỉnh địa phương Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh địa phương tính sau: E = F – G (E > 0) Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh tính sau: D= • , đó: bội chi ngân sách cấp tỉnh tỉnh i • n tổng số tỉnh • i tỉnh Để phép bội chi ngân sách cấp tỉnh địa phương phải đáp ứng đủ quy định điều kiện sau: - Chỉ sử dụng để đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định theo quy định điểm a khoản Điều Luật ngân sách - nhà nước; Bội chi ngân sách cấp tỉnh năm không vượt mức bội chi ngân sách năm Quốc hội định cho địa phương cấp tỉnh theo quy định điểm c khoản Điều - Luật ngân sách nhà nước; Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm ngân sách trước năm xây dựng dự tốn, khơng phát sinh nợ q hạn khoản nợ vay phải toán năm ngân sách trước năm xây dựng dự toán Trường hợp đặc biệt, Bộ Tài - trình Chính phủ; Vay bù đắp bội chi ngân sách địa phương huy động chủ yếu từ khoản vay trung dài hạn Hằng năm, diễn biến thị trường vốn, Bộ Tài trình Chính phủ tỷ lệ tối Khoản 5, Điều 4, Nghị định 163/2016/NĐ-CP thiểu khoản vay bù đắp bội chi ngân sách địa phương - có thời hạn vay trung dài hạn; Số dư nợ vay ngân sách địa phương, bao gồm số vay bù đắp bội chi ngân sách theo dự toán, không vượt mức dư nợ vay, cụ thể: Đối với thành phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, không vượt 60% số thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp; Đối với địa phương có số thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp lớn chi thường xuyên ngân sách địa phương, không vượt 30% số thu ngân sách hưởng theo phân cấp; Đối với địa phương có số thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp nhỏ chi thường xuyên ngân sách địa phương, không vượt 20% số thu ngân sách hưởng theo phân cấp 2.2 Theo tài cơng đại6 Tài cơng đại phân loại bội chi ngân sách thành hai loại: bội chi cấu bội chi chu kỳ Việc phân biệt hai loại thâm hụt có tác dụng quan trọng việc đánh giá ảnh hưởng thực sách tài thực sách tài mở rộng hay thắt chặt ảnh hưởng đến thâm hụt ngân sách giúp cho phủ có biện pháp điều chỉnh sách hợp lý giai đoạn chu kỳ kinh tế 2.2.1 Bội chi cấu Bội chi cấu khoản thâm hụt định sách tùy biến phủ quy định thuế suất, trợ cấp bảo hiểm xã hội hay quy mô chi tiêu cho giáo dục, quốc phòng, Samuelson, Paul A and Nordhaus, Wiliam D (2007), Kinh tế học, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Nguyên nhân dẫn đến bội chi cấu chủ yếu nguyên nhân chủ quan: quản lý, điều hành ngân sách nhà nước bất hợp lý Biểu qua vấn đề việc khai thác đánh giá nguồn thu chưa tốt, nguồn thu không hiệu quả, không đủ cho hoạt động chi ngân sách nhà nước, phân bổ sử dụng ngân sách nhà nước nhiều bất cập, dẫn đến thất lãng phí nguồn lực tài nhà nước Ngồi ra, bội chi cấu bắt nguồn nhà nước chủ động sử dụng bội chi ngân sách nhà nước cơng cụ để thực sách đẩy mạnh đầu tư, kích thích tiêu dùng tạo tăng trưởng cho kinh tế, khắc phục tình trạng suy thối kinh tế 2.2.2 Bội chi chu kỳ Bội chi chu kì khoản thâm hụt gây tình trạng chu kỳ kinh tế, nghĩa mức độ cao hay thấp sản lượng thu nhập quốc dân Nguyên nhân dẫn đến bội chi chu kì thường nguyên nhân khách quan: kinh tế bị suy thối, trì trệ Khi kinh tế suy thoái khủng hoảng, cải vật chất tạo ít, suất lao động xã hội thấp, thất nghiệp gia tăng, làm cho nguồn thu vào ngân sách nhà nước bị giảm sút, nhu cầu chi tiêu lại gia tăng để giải vấn đề khó khăn kinh tế- xã hội như: trợ cấp xã hội, khoản chi để phục hồi kinh tế, Điều dẫn đến tình trạng thu không đủ chi ngân sách nhà nước bị thâm hụt Bên cạnh đó, thiên tai tình trạng bất ổn an ninh trị quốc gia, giới ảnh hưởng lớn đến ngân sách nhà nước, nhu cầu chi tiêu cho quốc phòng an ninh trật tự xã hội tăng lên nhiều để khắc phục hậu thiên tai, điều dẫn chi cân thu chi ngân sách, sinh tượng bội chi ngân sách nhà nước Cách tính bội chi ngân sách nhà nước Theo khái niệm bội chi ngân sách nhà nước, ta suy có hai cách tính bội chi ngân sách nhà nước sau: Cách 1: Bội chi ngân sách nhà nước khoản chênh lệch lớn tổng chi ngân sách nhà nước không bao gồm chi trả nợ gốc tổng thu ngân sách nhà nước năm tài Trong đó, Chi ngân sách bao gồm khoản sau7: a) Chi đầu tư phát triển; b) Chi dự trữ quốc gia; c) Chi thường xuyên; d) Chi trả nợ lãi; đ) Chi viện trợ; e) Các khoản chi khác theo quy định pháp luật Thu ngân sách bao gồm khoản sau8: a) Toàn khoản thu từ thuế, lệ phí; b) Tồn khoản phí thu từ hoạt động dịch vụ quan nhà nước thực hiện, trường hợp khốn chi phí hoạt động khấu trừ; khoản phí thu từ hoạt động dịch vụ đơn vị nghiệp công lập doanh nghiệp nhà nước thực nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật; c) Các khoản viện trợ khơng hồn lại Chính phủ nước, tổ chức, cá nhân nước cho Chính phủ Việt Nam quyền địa phương; d) Các khoản thu khác theo quy định pháp luật Bội chi Ngân sách Nhà nước = Tổng chi - Tổng thu Khoản Điều Luật Ngân sách Nhà nước 2015 Khoản Điều Luật Ngân sách Nhà nước 2015 Cách 2: Bội chi Ngân sách Nhà nước = X + Y Trong đó, X: Tổng bội chi Ngân sách địa phương Y: Tổng bội chi Ngân sách trung ương Ảnh hưởng Bội chi ngân sách Nhà nước 4.1 Tích cực Việc bội chi mang lại điều tích cực giúp phát triển kinh tế - xã hội điều kiện hồn cảnh ngân sách nhà nước hạn hẹp mục đích việc bội chi tính tốn cách hợp lý hoàn thành tốt Chẳng hạn, Chính phủ chấp nhận bội chi để tài trợ cho dự án có hiệu quả, có khả sinh lời dài hạn lợi tức từ dự án lại tạo làm tăng nguồn thu dài hạn cho Ngân sách Nhà nước từ giúp Nhà nước chi trả nợ gốc lãi cho khoản vay tài trợ bội chi khứ Trong trường hợp hợp này, khoản chi vượt khoản thu suy cho mang lại tăng trưởng phát triển định nhà hoạch định sách biết tính toán hợp lý số tiền bội chi sử dụng mục đích, hiệu 4.2 Tiêu cực Gây lạm phát Như phân tích trên, bội chi ngân sách Nhà nước mức cao có nguy gây lạm phát Bởi ngân sách bị bội chi bù đắp phát hành tiền (sẽ tăng cung tiền tệ) hay vay nợ làm tăng nguy lạm phát Việc phát hành tiền trực tiếp làm tăng cung tiền tệ thị trường, đồng tiền giá, giá tăng cao 10 Ảnh hưởng đến cán cân thương mại Tình trạng bội chi Ngân sách Nhà nước làm lãi suất thị trường tăng, giá trị đồng nội tệ tăng lên, giá hàng hóa nước theo tăng lên tương đối đắt so với hàng hóa nước ngồi làm giảm lượng hàng hóa xuất khẩu, tăng lượng hàng hóa nhập khẩu, dẫn đến cán cân thương mại thâm hụt (nhập siêu) Tình trạng bội chi ngân sách nhà nước có ảnh hưởng rộng lớn tất lĩnh vực, hoạt động kinh tế xã hội Việc thâm hụt Ngân sách Nhà nước mức độ cao kéo dài làm cho Nhà nước phải tìm cách tăng khoản thu thuế, phí,… làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội người dân Ngồi ra, nhiều ảnh hưởng khác từ việc sử dụng biện pháp khắc phục bội chi Ngân sách Nhà nước Nguyên nhân dẫn đến bội chi ngân sách Nhà nước Việc phân biệt nguyên nhân dẫn đến bội chi Ngân sách Nhà nước có tác dụng quan trọng việc đánh giá ảnh hưởng thực sách tài thực sách tài mở rộng hay thắt chặt ảnh hưởng đến thâm hụt ngân sách giúp cho phủ có biện pháp điều chỉnh sách hợp lý giai đoạn chu kỳ kinh tế 5.1 Nguyên nhân khách quan Tác động chu kỳ kinh tế Mức bội chi Ngân sách Nhà nước nguyên nhân gây gọi bội chi chu kỳ phụ thuộc vào giai đoạn kinh tế Nếu kinh tế giai đoạn phồn thịnh thu Ngân sách Nhà nước tăng lên, chi Ngân sách Nhà nước khơng phải tăng tương ứng Điều làm giảm mức bội chi Ngân sách Nhà nước Và ngược lại, kinh tế giai đoạn khủng hoảng làm cho thu nhập Nhà nước giảm đi, nhu cầu chi tiêu Nhà nước lại tăng lên giải khó khăn kinh tế xã hội Điều làm tăng mức bội chi Ngân sách Nhà nước 11 Thiên tai, tình hình bất ổn an ninh giới nguyên nhân làm bội chi ngân sách nhà nước Tình hình bất ổn an ninh giới diễn biến phức tạp thiên tai biết trước làm gia tăng nhu cầu chi cho quốc phòng, an ninh trật tự xã hội, khắc phục hậu thiên tai cách bất ngờ làm bội chi ngân sách Nhà nước 5.2 Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, nguyên nhân chủ quan bội chi ngân sách thể sách chủ động chấp nhận bội chi lập dự toán để tăng cường nguồn lực cho xây dựng sở hạ tầng, đầu tư phát triển để góp phần tạo đà cho tăng trưởng kinh tế Thứ hai, quản lý điều hành Ngân sách Nhà nước bất hợp lý Quản lý điều hành Ngân sách Nhà nước bất hợp lý thể qua việc đánh giá khai thác nguồn thu chưa tốt chẳng hạn trốn thuế buôn bán hàng lậu vấn đề nan giải, bên cạnh thất thu thuế có nhiều khoản thu chưa khai thác tương ứng với tiềm năng; phân bổ sử dụng Ngân sách Nhà nước nhiều bất cập, gây thất thốt, lãng phí nguồn lực tài nhà nước, kết thu Ngân sách Nhà nước không đủ để trang trải nhu cầu chi tiêu Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước khơng thật cơng khai hóa, phân định trách nhiệm thiếu minh bạch, thiếu giám sát toàn diện từ công chúng, lực quản lý ngành yếu không theo kịp xu hướng phát triển kinh tế Kết tình trạng thất thốt, lãng phí vốn đầu tư Ngân sách Nhà nước diễn phổ biến Và, khoản chi khơng sử dụng hiệu mục đích việc vay nợ khía cạnh tích cực bội chi ngân sách không phát huy Thứ ba, tác động sách cấu thu chi ngân sách Nhà nước Ở nguyên nhân mức bội chi gọi bội chi cấu Khi Nhà nước thực sách đẩy mạnh đầu tư, kích thích tiêu dùng 12 làm tăng mức bội chi Ngân sách Nhà nước Ngược lại, thực sách giảm đầu tư tiêu dùng Nhà nước mức bội chi Ngân sách Nhà nước giảm bớt Thứ tư, chất lượng đầu tư công thấp Chất lượng đầu tư công báo then chốt cho thành cơng phủ cải cách Những người hay nhóm lực trị lợi dụng dự án đầu tư công để trục lợi cá nhân trở lên giàu có cách bất Khi đầu tư cơng trở thành đối tượng hành vi trục lợi mặt mục tiêu dự án đầu tư không thực hiện, đồng thời gánh nặng chi phí đặt lên vai người dân kinh tế Trên thực tế Việt Nam đánh phần đáng kể nguồn lực lãng phí tham nhũng, dẫn đến ngân sách Nhà nước phần lớn ln nằm tình trạng thiếu hụt Thứ năm, giá hàng hóa giới (nhất giá nhóm hàng lượng, phân bón, thuốc phòng chữa bệnh phôi thép,…) tăng liên tục với tốc độ cao ảnh hưởng đến mức bội chi Ngân sách Nhà nước giác độ: hàng hóa xuất đạt giá cao Từ đó, thu Ngân sách Nhà nước từ hoạt động ngoại thương tăng hàng hóa tăng giá mạnh lại vật tư đầu vào quan trọng mà phải nhập với số lượng lớn kết chi phí sản xuất doanh nghiệp tăng, làm giảm thu nhập chịu thuế gần tất doanh nghiệp, nguồn thu Ngân sách Nhà nước từ thuế thu nhập doanh nghiệp giảm Biện pháp khắc phục bội chi ngân sách Nhà nước Tình trạng bội chi ngân sách nhà nước xem điều tất yếu nước ta giai đoạn phát triển, cần thiết phải sử dụng nguồn lực nhà nước cho đầu tư phát triển mà thành phần kinh tế khác khơng muốn làm chưa có khả làm Về bản, hầu hết phủ nước dùng biện pháp sau để khắc phục bội chi Ngân sách Nhà nước tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể mà 13 nguồn bù đắp bội chi sử dụng riêng rẽ hay kết hợp Từ gây tác động lên kinh tế khác nhau: Thứ nhất: Nhà nước phát hành thêm tiền hay vay ngân hàng trung ương Việc xử lý bội chi Ngân sách Nhà nước thơng qua việc ngân hàng trung ương phát hành thêm tiền đưa lưu thông Ưu điểm biện pháp nhu cầu tiền để bù đắp ngân sách nhà nước đáp ứng cách nhanh chóng, khơng phải trả lãi, gánh thêm gánh nặng nợ nần Tuy nhiên, giải pháp gây lạm phát nhà nước phát hành thêm nhiều tiền để bù đắp bội chi Ngân sách Nhà nước Đặc biệt, nguyên nhân bội chi Ngân sách Nhà nước thiếu hụt nguồn vốn đối ứng để đầu tư cho phát triển gây "tăng trưởng nóng" khơng cân khả tài quốc gia Thứ hai: Vay nợ nước hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu quyền địa phương Biện pháp có ưu điểm cho phép Chính phủ giảm bội chi ngân sách mà không cần phải tăng sở tiền tệ giảm dự trữ ngoại hối nhà nước Tuy nhiên, việc khắc phục bội chi ngân sách nợ không gây lạm phát trước mắt làm tăng áp lực lạm phát tương lai tỷ lệ nợ GDP liên tục tăng, vay nợ nước làm tăng lãi suất, vòng nợ - trả lãi - bội chi làm tăng mạnh khoản nợ công chúng kéo theo gánh nặng chi trả Ngân sách Nhà nước cho thời kỳ sau Thứ ba: Vay nợ nước Để bù đắp thâm hụt Ngân sách Nhà nước, nhà nước vay nợ nước ngồi cách nhận viện trợ nước vay nợ nước từ phủ nước ngồi, định chế tài giới Ngân Hàng Thế Giới (WB), Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB), Vay nợ nước biện pháp giảm bội chi ngân sách hữu hiệu, bù đắp khoản bội chi mà lại không gây sức ép lạm phát cho kinh tế Tuy nhiên, việc vay nợ nước nhiều kéo theo vấn đề phụ thuộc nước ngồi trị lẫn kinh tế làm giảm dự trữ 14 ngoại hối nhiều trả nợ, làm cạn dự trữ quốc gia dẫn đến khủng hoảng tỷ giá Thứ tư: Tăng khoản thu, đặc biệt thuế Việc tăng khoản thu, đặc biệt thuế bù đắp thâm hụt Ngân sách Nhà nước giảm bội chi Ngân sách Nhà nước hiệu Tuy nhiên, giải pháp để xử lý bội chi Ngân sách Nhà nước, tăng thuế khơng hợp lý dẫn đến làm giá hàng hóa tăng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất đời sống nhân dân, nghiêm trọng triệt tiêu động lực doanh nghiệp ngành sản xuất kinh doanh làm khả cạnh tranh kinh tế nước khu vực giới Thứ năm: Triệt để tiết kiệm khoản đầu tư công chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước Đây giải pháp mang tính tình thế, vơ quan trọng với quốc gia xảy bội chi Ngân sách Nhà nước xuất lạm phát Triệt để tiết kiệm khoản đầu tư cơng có nghĩa đầu tư vào dự án mang tính chủ đạo, hiệu nhằm tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt dự án chưa khơng hiệu phải cắt giảm, chí khơng đầu tư Mặt khác, bên cạnh việc triệt để tiết kiệm khoản đầu tư công, khoản chi thường xuyên quan nhà nước phải cắt giảm khoản chi không hiệu chưa thực cần thiết Thứ sáu: Tăng cường vai trò quản lý nhà nước nhằm bình ổn giá cả, ổn định sách vĩ mơ nâng cao hiệu hoạt động khâu kinh tế Để thực vai trò mình, nhà nước sử dụng hệ thống sách cơng cụ quản lý vĩ mô để điều khiển, tác động vào đời sống kinh tế - xã hội, nhằm giải mối quan hệ kinh tế đời sống xã hội, mối quan hệ tăng trưởng kinh tế công xã hội, tăng trưởng kinh tế với giữ gìn mơi trường v.v Đặc biệt điều kiện nay, lạm phát vấn nạn nước giới, vấn đề tăng cường vai 15 trò quản lý nhà nước quản lý Ngân sách Nhà nước nói chung xử lý bội chi Ngân sách Nhà nước nói riêng có ý nghĩa vơ cấp thiết Theo quy định pháp luật Việt Nam bội chi ngân sách trung ương bù đắp từ nguồn sau9: a) Vay nước từ phát hành trái phiếu Chính phủ, cơng trái xây dựng Tổ quốc khoản vay nước khác theo quy định pháp luật; b) Vay nước từ khoản vay hỗ trợ phát triển thức (ODA), vay ưu đãi Chính phủ nước, định chế tài nước tổ chức quốc tế; phát hành trái phiếu Chính phủ thị trường quốc tế; khơng bao gồm khoản Chính phủ vay cho tổ chức kinh tế vay lại Đối với bội chi ngân sách địa phương bù đắp từ nguồn sau10: a) Vay nước từ phát hành trái phiếu quyền địa phương khoản vay nước khác theo quy định pháp luật; b) Vay từ nguồn Chính phủ vay cho ngân sách địa phương vay lại Ngoài biện pháp thường áp dụng để giải bội chi ngân sách nhà nước trên, có biện pháp mang tính dài hạn như: Thực đồng giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư Nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước Đổi công tác quản lý nhà nước đầu tư theo hướng loại bỏ tình trạng khép kín quản lý đầu tư xây dựng bản, tách chức quản lý nhà nước với quản lý kinh doanh Từ đó, tăng cường tính cơng khai, minh bạch thực đầu tư có hiệu quả, tránh dàn trải Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thực quản lý đầu tư theo quy hoạch Khắc phục tình trạng tiêu cực, lãng Khoản Điều Nghị định 163/2016/NĐ-CP Khoản Điều Nghị định 163/2016/NĐ-CP 10 16 phí, thất đầu tư, tăng cường công tác giám sát đầu tư, kiểm tra, kiểm soát, phát xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định quản lý đầu tư Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu sách khuyến khích đầu tư nước nhằm thu hút vốn đầu tư khu vực tư nhân Hồn thiện sách cải cách khu vực công vấn đề quan trọng cần đặt Đẩy mạnh sách cải cách, xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước, tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng thành phần kinh tế Đẩy mạnh sách xã hội hóa, tăng cường tham gia khu vực tư việc cung cấp số hàng hóa dịch vụ cơng, dịch vụ mà khu vực tư thực tốt khu vực cơng nên chuyển giao cho khu vực tư thực Nhà nước có chiến lược quy hoạch tổng thể dự án xây dựng, phát triển sở hạ tầng ngắn hạn dài hạn, công khai kêu gọi vốn đầu tư từ khu vực tư nhân Đồng thời lấy góp ý, phản hồi từ công chúng việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cơng, hồn thiện chất lượng cung ứng, nâng cao trách nhiệm, minh bạch, so sánh, đối chiếu với dịch vụ khác Tăng thu cách đẩy mạnh thực cải cách thủ tục hành chính, hải quan; tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế, nợ đọng; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục để nâng cao hiểu biết tự giác thực nghĩa vụ thuế; kiểm tra, tra phát xử lý kịp thời trường hợp kê khai không đúng, không nộp đủ số thuế phải nộp,… 17 Phân biệt thiếu hụt ngân sách tạm thời bội chi ngân sách Tiêu chí Thiếu hụt ngân sách tạm thời Bội chi ngân sách Chỉ diễn thời điểm Khoản Điều Luật Ngân sách năm ngân sách mà thời Nhà nước 2015 Khoản điểm nhà nước cần tiền chi Điều Nghị định 163/2016/NĐnhưng khơng có tiền để chi CP: Bội chi ngân sách nhà nước bao gồm bội chi ngân sách trung ương bội chi ngân sách địa Khái niệm phương cấp tỉnh Bội chi ngân sách trung ương xác định chênh lệch lớn tổng chi ngân sách trung ương không bao gồm chi trả nợ gốc tổng thu ngân sách trung ương Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh địa phương, xác định chênh lệch lớn tổng chi ngân sách cấp tỉnh không bao gồm chi trả nợ gốc tổng thu ngân sách cấp tỉnh địa phương 18 Có ngân sách trung ương Có ngân sách trung ương Cấp ngân sách địa phương bao gồm ngân sách địa phương là: Ngân sách cấp cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện tỉnh Khơng có bội chi ngân ngân sách cấp xã sách cấp huyện ngân sách cấp xã Việc dự Nhà nước khơng biết trước việc Có thể biết trước không liệu NN Trường hợp quỹ ngân sách Bội chi ngân sách trung ương trung ương thiếu hụt tạm thời bù đắp từ nguồn sau: tạm ứng từ quỹ dự trữ Vay nước từ phát hành tài trung ương trái phiếu Chính phủ, cơng trái nguồn tài hợp pháp khác xây dựng Tổ quốc khoản để xử lý phải hoàn trả vay nước khác theo quy năm ngân sách; quỹ dự trữ định pháp luật; Cách thức xử lý tài nguồn tài Vay ngồi nước từ khoản hợp pháp khác không đáp ứng vay hỗ trợ phát triển thức Ngân hàng Nhà nước (ODA), vay ưu đãi Chính Việt Nam tạm ứng cho ngân phủ nước, định chế tài sách trung ương theo định nước tổ chức Thủ tướng Chính phủ Việc quốc tế; phát hành trái phiếu tạm ứng từ Ngân hàng Nhà Chính phủ thị trường quốc tế; nước Việt Nam phải hồn khơng bao gồm khoản trả năm ngân sách, trừ Chính phủ vay cho tổ trường hợp đặc biệt Ủy ban chức kinh tế vay lại thường vụ Quốc hội định Bội chi ngân sách địa phương Trường hợp quỹ ngân sách bù đắp từ nguồn sau: cấp tỉnh thiếu hụt tạm thời a) Vay nước từ phát hành tạm ứng từ quỹ dự trữ tài trái phiếu quyền địa địa phương, quỹ dự trữ tài phương khoản vay 19 trung ương nguồn nước khác theo quy định tài hợp pháp khác để xử pháp luật; lý phải hoàn trả năm b) Vay từ nguồn Chính phủ vay ngân sách cho ngân sách địa phương Trường hợp quỹ ngân sách vay lại cấp huyện cấp xã thiếu hụt tạm thời tạm ứng từ quỹ dự trữ tài địa phương nguồn tài hợp pháp khác để xử lý phải hoàn trả năm ngân sách ( Điều 58, Luật Ngân sách Nhà nước 2015) Khơng có điều kiện cụ thể Ngân sách cấp tỉnh địa phương phép bội chi đáp ứng đủ quy định điều kiện cụ thể sau: a) Chỉ sử dụng để đầu tư Điều kiện dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định theo quy định điểm a khoản Điều Luật ngân sách nhà nước; b) Bội chi ngân sách cấp tỉnh năm không vượt mức bội chi ngân sách năm Quốc hội định cho địa phương cấp tỉnh theo quy định điểm c khoản Điều Luật ngân sách nhà 20 nước; c) Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm ngân sách trước năm xây dựng dự tốn, khơng phát sinh nợ q hạn khoản nợ vay phải toán năm ngân sách trước năm xây dựng dự toán Trường hợp đặc biệt, Bộ Tài trình Chính phủ; d) Vay bù đắp bội chi ngân sách địa phương huy động chủ yếu từ khoản vay trung dài hạn Hằng năm, diễn biến thị trường vốn, Bộ Tài trình Chính phủ tỷ lệ tối thiểu khoản vay bù đắp bội chi ngân sách địa phương có thời hạn vay trung dài hạn; đ) Số dư nợ vay ngân sách địa phương, bao gồm số vay bù đắp bội chi ngân sách theo dự tốn, khơng vượt mức dư nợ vay quy định khoản Điều Nghị định 163/2016/NĐ-CP Những điểm Luật Ngân sách Nhà nước 2015 Bội chi Ngân sách Nhà nước Luật Ngân sách nhà nước 2015 Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực từ năm ngân sách 2017, thay Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 Luật Ngân sách nhà nước 2015 tiếp tục kế thừa quy định Luật 21 Ngân sách nhà nước năm 2002 hành bảo đảm tính thống ngân sách nhà nước hành lang pháp lý đầy đủ đồng hơn, phù hợp với tình hình thực tế nay, xu hướng hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách tài công theo hướng đại Luật Ngân sách nhà nước 2015 có số nội dung thay đổi Bội chi ngân sách Nhà nước sau: Luật Ngân sách Nhà nước 2015 Luật Ngân sách quy định bội chi ngân sách địa phương cấu phần bội chi Ngân sách Nhà nước Nói cách khác, bội chi Ngân sách Nhà nước bao gồm bội chi ngân sách trung ương bội chi ngân sách địa phương Đây điểm quan trọng để tăng cường kiểm soát bội chi Ngân sách Nhà nước Trước đây, Luật Ngân sách Nhà nước 2002 có cho phép ngân sách cấp tỉnh phép huy động phép huy động vốn nước trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu đầu tư xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách cấp tỉnh bảo đảm, thuộc danh mục đầu tư kế hoạch năm Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định, vượt khả cân đối ngân sách cấp tỉnh năm dự toán (Khoản Điều Luật Ngân sách Nhà nước 2002) khơng quy định bội chi So với Luật Ngân sách Nhà nước 2002, Luật Ngân sách Nhà nước 2015 văn hướng dẫn thi hành quy định rõ hơn, chi tiết nguồn bù đắp bội chi Ngân sách Nhà nước cách liệt kê cụ thể Khoản 4, Điều Luật Ngân sách Nhà nước 2015 Khoản 2, Điều Nghị định 163/2016/NĐCP Luật Ngân sách Nhà nước 2015 quy định có ngân sách địa phương cấp tỉnh phép bội chi Đồng thời, bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh bội chi đáp ứng đủ quy định điều kiện Khoản Điều Nghị định 163/2016/NĐ-CP trình bày phần Điều giúp việc bội chi bảo đảm phù hợp với khả trả nợ địa phương tổng mức bội chi chung ngân sách nhà nước Bên cạnh đó, để bảo đảm quản lý chặt chẽ việc vay nợ ngân sách cấp tỉnh, phù hợp khả trả nợ, đảm bảo quản lý 22 chặt chẽ địa phương, góp phần bảo đảm an tồn nợ cơng, phù hợp với thơng lệ quốc tế để khuyến khích địa phương tăng thu, Khoản Điều Luật Ngân sách Nhà nước Khoản Điều Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định khống chế mức giới hạn vay ngân sách địa phương tính số thu ngân sách hưởng theo phân cấp, thay khống chế mức huy động chi đầu tư xây dựng Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 KẾT LUẬN Bội chi ngân sách Nhà nước tượng mẻ mà phổ biến hầu giới, từ nước công nghiệp phát triển đến nước nghèo phát triển song mức thâm hụt nước khác Nó 23 nguyên nhân gây nên tượng lạm phát, nhập siêu gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế, mối quan tâm sâu sắc quốc gia Thực lý luận, thâm hụt ngân sách khơng phải hồn tồn tiêu cực Theo kinh nghiệm mức độ định (dưới 5% năm ) kích thích sản xuất Cho nên nước phát triển cố gắng thu hẹp thâm hụt ngân sách nhà nước chưa loại trừ hồn tồn Có nhiều biện pháp tài trợ phát hành tiền, vay nước, vay nước ngoài, cắt giảm chi tiêu… song chúng chứa nhược điểm riêng gây tác dụng phụ đến kinh tế Để tài trợ thâm hụt ngân sách cách có hiệu cần kết hợp đồng nhiều biện pháp nghệ thuật quản lý vĩ mơ phải hạn chế trung hồ mặt tiêu cực, đẩy mạnh mặt tích cực nhằm hạn chế tác động xấu đến mục tiêu kinh tế vĩ mô Để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, cần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế tuỳ vào đặc điểm nướcnước đưa sách cụ thể thích hợp TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) (2) (3) Luật Ngân sách nhà nước 2015; Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước; Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước Bộ trưởng Bộ Tài ban hành; (4) Samuelson, Paul A and Nordhaus, Wiliam D (2007), Kinh tế học, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 24 ... dẫn chi cân thu chi ngân sách, sinh tượng bội chi ngân sách nhà nước Cách tính bội chi ngân sách nhà nước Theo khái niệm bội chi ngân sách nhà nước, ta suy có hai cách tính bội chi ngân sách nhà. .. Luật Ngân sách nhà nước 2015 có số nội dung thay đổi Bội chi ngân sách Nhà nước sau: Luật Ngân sách Nhà nước 2015 Luật Ngân sách quy định bội chi ngân sách địa phương cấu phần bội chi Ngân sách Nhà. .. bội chi ngân sách nhà nước, mà thay vào liệt kê cấp bội chi ngân sách nhà nước đưa cách xác định số bội chi ngân sách nhà nước Cụ thể, Khoản Điều Luật Ngân sách Nhà nước 2015 quy định: Bội chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận bội chi ngân sách nhà nước, Tiểu luận bội chi ngân sách nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay