chuyen de luong tu anh sang

8 21 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 21:40

Chuyên đề : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Lý thuyết : LOẠI I : HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN: + Năng lượng phôtôn ánh sáng: + Động lượng: ρ = + Khối lượng: m =  = hf Trong chân không:  = hc   c  c2 + Công thức Anhxtanh: hf = hc hc = A + mv 20 max = + Wdmax;  0 + Định lý động năng: e.Uh  Wd max 0 = hc ; A + Cơng e khỏi kim loại : A  h.c 0 + Giới hạn quang điện : v0Max vận tốc ban đầu electron quang điện thoát khỏi catốt f,  tần số, bước sóng ánh sáng kích thích + Để dòng quang điện triệt tiêu UAK  Uh (Uh < 0): eU h  mv 20Max Uh gọi hiệu điện hãm Lưu ý: Trong số toán người ta lấy Uh > độ lớn + Xét vật lập điện, có điện cực đại VMax khoảng cách cực đại dMax mà electron chuyển động  e Ed Max điện trường cản có cường độ E tính theo cơng thức: e VMax  mv0Max + Với U hiệu điện anot catot, vA vận tốc cực đại electron đập vào anốt, vK = v0Max vận 1 e U  mv 2A  mv 2K tốc ban đầu cực đại electron rời catốt thì: 2 pt ptλ Nλ = = +Số hạt photôn đập vào: ε hc +Công suất nguồn sáng: P  n   n  số photon phát giây  lượng tử ánh sáng +Cường độ dòng quang điện bão hòa: I bh  n e e (Giả sử n= ne , với n số electron đến Anốt) n e số quang electron khỏi catot giây = n số electron tới anot giây e điện tích nguyên tố /eU h /  me v 02 +Hiệu điện hãm: I hc n H e +Hiệu suất lượng tử: Hay : H = bh n pλ e n e số electron khỏi catot kim loại giây n  số photon đập vào catot giây Trang Giáo viên : ĐƯỜNG HỒNG PHÚC − ĐT : 0985 516 507 − Email : Giasuhongphuc@yahoo.com Phương pháp : : Tính giới hạn quang điện, cơng thốt, hiệu điện hãm, vận tốc cực đại ban đầu e quang điện bật khỏi Katot, vận tốc e đập vào anot hc ; A - Giới hạn quang điện: 0 = - Cơng : A - Hiệu điện hãm : Uh  - Vận tốc cực đại : v0max  - Vận tốc e dập vao anot : v  h.c ; A: J eV; 1eV =1,6.10-19 J 0 hc 1 (  ) e  0 2hc 1 (  ) me  0   1  hc(  )  eU AK  m   0  Các số : h  6, 625.10 34 ;c  3.10 m / s ;e  1, 6.10 19 C ; m e  9,1.10 31 kg eV = 1,6.10-19 J ; h = 6,625.10-34 Js ; c = 3.108 m/s; me = 9,1.10-31 kg : Công suất nguồn xạ - cường độ dòng quang điện bão hồ - số e quang điện bật khỏi Katot, số Phôton đập vào Katot sau thời gian t - hiệu suất quang điện - Năng lượng photon : W = P.t - Số photon đập vào Kato t: n   W P..t   h.c I bh t q  e e - Công suất nguồn : P = nλ.ε (nλ số photon tương ứng với xạ λ phát giây) - Cường độ dòng điện bão hoà : Ibh = ne.e (ne số electron quang điện từ catot đến anot giây) I bh.t I hc ne - Hiệu suất quang điện : H = => H  e  bh P t e.P. n hc - Số e bật khỏi Katot : n e  : Chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp vào bề mặt KL (hay cầu) lập điện Tính hiệu điện cực đại mà KL đạt Ta có: VM ax  Wd max e  m e v02 max 2e VM ax  A e VM ax  I Bài tập tự luận : ĐHP.1 hc 1 (  ) e  0 Giới hạn quang điện kẽm  o = 0,35m Tính cơng êlectron khỏi kẽm? Đs : A =3,549eV ĐHP.2 Catốt tế bào quang điện có cơng 3,5eV a Tìm tần số giới hạn giới hạn quang điện kim loại b Khi chiếu vào catốt xạ có bước sóng 250 nm có xảy tượng quang điện khơng? -Tìm hiệu điện A K để dòng quang điện -Tìm động ban đầu cực đại êlectron quang điện -Tìm vận tốc êlectron quang điện bật khỏi K Trang Chuyên đề : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Đs : a) f = 0,845.1015 Hz ;  o =0,355 m b) Uh = - 1,47 V ; Wđ = 0,235.10-18J ; v0  7,19.10 m/s ĐHP.3 Cơng vơnfram 4,5 eV Chiếu vào vơnfram xạ có bước sóng  động ban đầu cực đại e quang điện 3,6.10-19J dòng quang điện bảo hòa 0,2mA Tính , Tính số êlectron tách khỏi catốt phút Đs :   0,184 m ; n = 7,5.1016 ĐHP.4 Khi chiếu hai xạ có bước sóng 0,25 m 0,3 m vào kim loại vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện 7,31.105 m/s 4,93.105 m/s Tính khối lượng êlectron Đs : m = 9,1.10-31 kg ĐHP.5 Cho cơng đồng 4,47eV a Tính giới hạn quang điện đồng? b Chiếu xạ có bước sóng   0, 14m vào cầu đồng đặt xa vật khác cầu tích đến điện cực đại bao nhiêu? Tính vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện ? c Chiếu xạ điện từ vào cầu đồng đặt xa vật khác cầu tích điện đến điện cực đại Vmax  3V Tính bước sóng xạ vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện trường hợp này? Đs : a)   278 nm ; b) v0 max  1, 244.106 m / s ; c)   166 nm , v'0 max  1,03.106 m / s II.Trắc nghiệm : Câu : Ánh sáng đỏ ánh sáng vàng có bước sóng  D =0,768 m  =0,589 m Năng lượng photon tương ứng hai ánh sáng A D =2,588.10-19j V =3,374.10-19 j C D =2,001`.10-19j  V =2,918.10-19 j B D =1,986.10-19 j V =2,318.10-19j D đáp số khác Câu : Cho h=6,625.10 Js, c=3.10 m/s Tính lượng phơtơn có bước sóng 500nm? A 4.10-16J B 3,9.10-17J C 2,5eV D 24,8eV Câu : Một đèn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,3975 m với công suất phát xạ 10 w Số -34 phooton đèn phát giây A 3.1019 hạt B 2.1019 hạt C 1019 hạt D 4.1019 hạt Câu : Một kim loại có giới hạn quang điện 0,3m Biết h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s Cơng êlectron khỏi kim loại A 6,625.10-19J B 6,625.10-25J C 6,625.10-49 J D 5,9625.10-32J Câu : Cơng electrôn khỏi kim loại A = 1,88 eV Giới hạn quang điện kim loại : A 0,66.10-19  m B 0,33  m C 0,22  m D 0,66  m Câu : Giới hạn quang điện natri 0,5 m Cơng kẽm lớn natri 1,4 lần Giới hạn quang điện kẽm : A 0,7 m B 0,36 m C 0,9 m D 0,36 10 -6 m Câu : Năng lượng phôtôn 2,8.10-19J Cho số Planck h = 6,625.10-34J.s ; vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s Bước sóng ánh sáng : A 0,45  m B 0,58  m C 0,66  m D 0,71  m* Câu : Kim loại làm catốt tế bào quang điện có cơng A= 3,45eV Khi chiếu vào xạ điện từ có  1= 0,25 µm,  2= 0,4 µm, 3= 0,56 µm, 4= 0,2 µm xạ xảy tượng quang điện A  3,  B  1, 4 C  1, 2, 4 D xạ Câu : Giới hạn quang điện kim loại λ0 Chiếu vào catôt tế bào quang điện hai xạ có   bước sóng λ1= λ2= Gọi U1 U2 điện áp hãm tương ứng để triệt tiêu dòng quang điện A U1 = 1,5U2 B U2 = 1,5U1 C U1 = 0,5U2 D U1 = 2U2 Câu 10 : Một đèn Na chiếu sáng có cơng suất phát xạ p=100w.Bước sóng ánh sáng đèn phát 0,589  msố phô tôn đèn ống phát 30 giây bao nhiêu? A:9.1021; B:9.1018; C:12.1022; D:6.1024 Câu 11 : Cho h  6, 625.10 34 Js, c=3.10 m / s Động lượng phơtơn có tần số v  6.1014 Hz : Trang Giáo viên : ĐƯỜNG HỒNG PHÚC − ĐT : 0985 516 507 − Email : Giasuhongphuc@yahoo.com A:2,5.10-28 kg.m/s B:1,5.10-28 kg.m/s; C:13,25.10-28 kg.m/s; D: 0,25.10-28 kg.m/s Câu 12 : Khi chiếu xạ điện từ đơn sắc bước sóng λ=0,41μm vào catốt tế bào quang điện có tượng quang điện xảy Để triệt tiêu dòng quang điện người ta đặt hiệu điện ngược 0,76V Cho h  6, 625.10 34 Js, c=3.10 m / s, 1eV=1,6.10 -19 J Cơng electron kim loại dùng làm catốt : A:36,32.10-20 J; B:3,3125.10-20J; C:0,3125.10-20J; D:33,25.10-20J; Câu 13 : Giới hạn quang điện kim loại dùng làm catốt tế bào quang điện 0,5μm Cho h  6, 625.10 34 Js, c=3.10 m / s, 1e=1,6.10 -19 C Khi chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng λ=0,36μm vào catốt tế bào quang điện hiệu điện hãm để khơng có electron đến anốt : A :Uh= 9,7V; B: Uh= 0,97V ; C:Uh=1,97V; D:Uh=0,57V Câu 14 : Khi chiếu chùm sáng đơn sắc vào kim loại có tượng quang điện xảy Nếu dùng hiệu điện hãm 3,0 V quang electron không tới anốt Cho biết tần số giới hạn kim loại 6.1014 s-1 , =6,625.10 -34 Js, e=1,6.10 -19 C Tần số chùm ánh sáng tới : C:13,25.1014 HZ; D:25.1014 HZ; A:1,5.1014 HZ; B:1,25.1014 HZ; Câu 15 : Catốt tế bào quang điện có cơng electron 4eV, người ta chiếu đến tế bào quang điện ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 2600A0 Cho biết h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s; me = 9,1.10-31kg ; e = 1,6.10-19C Trả lời câu hỏi sau: 1:Tìm giới hạn quang điện kim loại dùng catốt A 3322A0 B 4028A0 C 4969A0 D 5214A0 E 6223A0 2:Tìm vận tốc ban đầu cực đại electron A 6,62.105m/s B 5,23.105m/s C 4,32.105m/s D 4,05.105m/s 3: Cho biết tất electron thoát bị hút anốt cường độ dòng quang điện bảo hồ Ibh = 0,6mA, tính số electron tách khỏi catốt giây A 3000.1012hạt/s B 3112.1012hạt/s C 3206.1012hạt/s D 3750.1012hạt/s E 3804.1012hạt/s Câu 16 : Catốt tế bào quang điện có giới hạn quang điện 6000A0 Chiếu đến tế bào quang điện ánh sáng đơn sắc có  = 4000A0 Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s; me = 9,1.10-31kg ; e = 1,6.10-19C Trả lời câu hỏi sau: 1:Tính cơng A electron A 1,68eV B 1,78eV C 1,89eV D 2,07eV :Tìm vận tốc ban đầu cực đại electron A 5,6.105m/s B 6,03.105m/s C 6,54.105m/s D 6,85.105m/s :Tìm hiệu điện hãm để electron không đến anốt A 0,912V B 0,981V C 1,025V D 1,035V Trang Chuyên đề : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG LOẠI II : QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HYĐRÔ Lý thuyết :    hfnm  Tiên đề Bo : hc  E n  Em  nm + Bán kính quỹ đạo dừng thứ n electron nguyên tử hiđrô: rn = n2r0 Với r0 =5,3.10-11m bán kính Bo (ở quỹ đạo K) + Khi nguyên tử mức lượng cao chuyển xuống mức lượng thấp phát photon, ngược lại chuyển từ mức lượng thấp chuyển lên mức lượng cao nguyên tử hấp thu photon Ecao  E thâp  hf  Lưu ý: Bước sóng dài  NM e chuyển từ N  M Bước sóng ngắn M e chuyển từ   M + Bước sóng phát nguyên tử chuyển mức lượng: fnm  + Tần số phôtôn xạ : c  nm  En  E m h  nm  hc  En  Em hc 1 E0 (  ) n m2 Với En > Em + Mối liên hệ bước sóng tần số vạch quang phổ nguyên từ hiđrô: 1   f31  f32  f21 (như cộng véctơ) 31 32 21  1   RH     n2  m + Công thức thực nghiệm: + Hằng số Rydberg: R H  E0 h.c  13, 6.e  1, 0969140.107 m  1, 097.10 m ( máy tính Fx RH R ) h.c  Các dãy Quang phổ nguyên tử hidrô + Dãy Laiman: e ( n>1) quĩ đạo K(m=1) phát vạch thuộc dãy Laiman: m = 1; n = 2,3,4… E  1   0   với n  Các vạch thuộc vùng tử ngoại  n1 hc  n2  + Dãy Banme: Khi e chuyển từ quĩ đạo (n>2) quĩ đạo L(m=2) phát vạch thuộc dãy Banme m = 2; n = 3,4,5…: E  1   0   với n  Gồm vạch : đỏ H  (0, 656m) , lam H  (0, 486m) ,  n2 hc  2 n  chàm H  (0, 434m) , tím H  (0, 410m) phần vùng tử ngoại + Dãy Pasen : e chuyển từ quĩ đạo bên (n>3) quĩ đạo M(m=3) : m = 3; n = 4,5,6…: E  1   0   với n  Các vạch thuộc vùng hồng ngoại  n3 hc  n2   Năng lượng êlectron ngun tử Hiđrơ có biểu thức: E 13, + Năng lượng electron nguyên tử hiđrô: En  02   (eV) Với n  N*: lượng tử số n n + Định luật bảo tồn lượng: + Năng lượng ion hóa ngun tử hidro: E n  E0  W E  E  E K E0 = - 13,6eV: lượng trạng thái ( Chú ý E0 < ); -n = ứng với quỹ đạo K ( lượng thấp ) Trang Giáo viên : ĐƯỜNG HỒNG PHÚC − ĐT : 0985 516 507 − Email : Giasuhongphuc@yahoo.com -n = ứng với quỹ đạo L  m  1; n  2, 3, 4, dãy Laiman (tử ngoại);  m  2; n  3, 4, dãy Banme (một phần nhìn thấy)  m  3; n  4, 5,6, dãy Pasen (hồng ngoại)  Các xạ dãy Banmer( nhìn thấy): + Vạch đỏ H  :     ML   32 : hc  E3  E 32 + Vạch lam H :    NL   42 : hc  E  E2  42 + Vạch chàm H  :     OL   52 : hc  E5  E2  52 H E6 E5 P O H Hβ E4 N Hα E3 M Pa sen Vùng hồng ngoại E2 L Ban m e Vùng khả kiến phần vùng tử ngoại E1 K Lai m an Vùng tử ngoại + Vạch tím H  :     PL   62 : hc  E6  E2 62  Các vạch có bước sóng dài dãy: hc hc hc + Dãy Laiman:  21 :  E  E1 ; + Dãy Banmer: 32 :  E3  E ; + Dãy Paschen:  43 :  E  E3  21 32  43  Chú ý: Khi nguyên tử trạng thái kích thích thứ n (khả dĩ) phát số xạ điện từ cho bởi: n! N  C2n  ; C2n tổ hợp chập n  n   !2! I Tự luận : ĐHP.1 Bước sóng vạch quang phổ dãy Laiman 0 = 122 nm, hai vạch H H dãy Banme  = 656nm 2 = 486 nm Hãy tính bước sóng vạch quang phổ thứ hai dãy Laiman vạch dãy Pasen Đs : 31 = 103 nm; 43 = 1875 nm 13,6 ĐHP.2 Các mức lượng nguyên tử hiđrô trạng thái dừng cho công thức: En = eV n2 với n số nguyên; n = ứng với mức K; n = 2, 3, 4, …ứng với mức kích thích L, M, N,… a) Tính Jun lượng iơn hố ngun tử hiđrơ Đs : E = 21,76.10-19 J b) Tính mét bước sóng vạch đỏ H dãy Banme Đs :  32 = 0.658.10-6 m ĐHP.3 Biết bước sóng hai vạch dãy Laiman nguyên tử hiđrô  L1 = 0,122 m  L2 = 103,3 nm Biết mức lượng trạng thái kích thích thứ hai -1,51 eV Tìm bước sóng vạch H  quang phổ nhìn thấy ngun tử hiđrơ, mức lượng trạng thái trạng thái kích thích thứ Đs :   =0,6739 m; EK = -13,54 eV; EL = - 3,36 eV ĐHP.4 Cho chùm electron bắn phá nguyên tử hiđrô trạng thái để kích thích chúng a Xác định vận tốc nhỏ để cho làm xuất tất vạch quang phổ phát xạ hiđrô b Muốn cho quang phổ hiđrơ xuất vạch lượng electron phải nằm khoảng nào? ĐS: a v=2187000m/s b  10, 2eV  W  12, 09eV ĐHP.5 Electron nguyên tử hiđrô trạng thái hấp thụ lượng 12,09eV a Electron chuyển lên trạng thái kích thích ứng với mức lượng nào? b Ngun tử hiđrơ sau bị kích thích phát xạ xạ thuộc dãy nào? Trang Chuyên đề : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG ĐS:a electron nguyên tử hiđrô chuyển lên mức lượng M  n   b Có xạ thuộc dãy Lai-man xạ thuộc dãy Ban-me ĐHP.6 Ba vạch quang phổ dãy Laiman nguyên tử H có bước sóng là: 0 1  1216 A ; 2  1026 A ; 1  973 A Hỏi ngun tử H bị kích thích cho êlectrơn chuyển động lên quỹ đạo N ngun tử phát vạch dãy Banme? Tính bước sóng vạch 0 ĐS:  32  4896 A ;  42  6566, A ĐHP.7 Phơtơn có lượng 16,5 eV làm bật êlectron khỏi ngun tử hiđrơ trạng thái Tính vận tốc cực đại êlectron rời nguyên tử H Biết me = 9,1.10-31 kg, lượng iơn hố nguyên tử Hiđrô 13,6 eV ĐS: v0 = 1,01.106 m/s ĐHP.8 Trong nguyên tử hidro e nhảy từ quỹ đạo N L phát xạ λ1, từ quỹ đạo O M  256 phát λ2 Tìm tỷ số λ1/ λ2 Đs :   675 II Trắc nghiệm : Câu : Trong nguyên tử hyđrô, xét mức lượng từ K đến P có khả kích thích để êlêctrơn tăng bán kính quỹ đạo lên lần ? A B C D Câu : Trong nguyên tử hiđrô, êlectrôn từ quỹ đạo L chuyển quỹ đạo K có lượng EK = –13,6eV Bước sóng xạ phát =0,1218m Mức lượng ứng với quỹ đạo L : A 3,2eV B –3,4eV С –4,1eV D –5,6eV Câu : Cho: 1eV = 1,6.10-19J ; h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s Khi êlectrôn (êlectron) ngun tử hiđrơ chuyển từ quĩ đạo dừng có lượng Em = - 0,85eV sang quĩ đạo dừng có lượng E = - 13,60eV ngun tử phát xạ điện từ có bước sóng A 0,0974 μm B 0,4340 μm C 0,4860 μm D 0,6563 μm Câu : Trong ngun tử hiđrơ, bán kính Bo ro = 5,3.10-11m Bán kính quỹ đạo dừng N A 47,7.10-11m B 84,8.10-11m C 21,2.10-11m D 132,5.10-11m -34 Câu : Biết số Plăng h = 6,625.10 J.s độ lớn điện tích nguyên tố 1,6.10-19C Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng -1,514 eV sang trang thái dừng có lượng -3,407 eV nguyên tử phát xạ có tần số A 2,571.1013 Hz B 4,572.1014Hz C 3,879.1014Hz D 6,542.1012Hz Câu : Một nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng EM = -1,5eV sang trạng thái lượng EL = -3,4ev Bước sóng xạ phát là: A 0,434m B 0,486m C 0,564 D 0,654m Câu : Bước sóng dài dãy Banme 0,6560 μm Bước sóng dài dãy Laiman 0,1220 μm Bước sóng dài thứ hai dãy Laiman A 0,0528 μm B 0,1029 μm C 0,1112 μm D 0,1211 μm Câu : Trong quang phổ vạch hiđrơ bước sóng dài dãy Laiman 1215A0 , bước sóng ngắn trongdãy Ban-me 3650A0 Tìm lượng ion hoá nguyên tử hiđro electron quỹ đạo có lương thấp : ( cho h= 6,625.10-34Js ; c= 3.108m/s ; 1A0=10-10 m) A 13,6(ev) B -13,6(ev) C 13,1(ev) D -13,1(ev) Câu : Mức lượng quỹ đạo dừng nguyên tử hiđrô từ E1 = - 13,6 eV; E2 = - 3,4 eV; E3 = - 1,5 eV; E4 = - 0,85 eV Nguyên tử trạng thái có khả hấp thụ phơtơn có lượng để nhảy lên mức trên: A 12,2 eV B 3,4 eV C 10,2 eV D 1,9 eV 13,6 Câu 10 : Trong nguyên tử hiđrô mức lượng ứng với quỹ đạo dừng thứ n cho bởi: En = eV n2 Năng lượng ứng với vạch phổ H  là: A 2,55 eV B 13,6 eV C 3,4 eV Trang D 1,9 eV Giáo viên : ĐƯỜNG HỒNG PHÚC − ĐT : 0985 516 507 − Email : Giasuhongphuc@yahoo.com Câu 11 : Cho h = 6,625.10-34J.s ; c = 3.108 m/s Mức lượng quỹ đạo dừng nguyên tử hiđrô lần 13,6 lượt từ – 13,6 eV; - 3,4 eV; - 1,5 eV … với: En =  eV ; n = 1, 2, … n2 Khi electron chuyển từ mức lượng ứng với n = n = phát xạ có tần số: A 2,9.1014 Hz B 2,9.1015 Hz C 2,9.1016 Hz D 2,9.1017 Hz Câu 12 : Bước sóng dài dãy Banme 0,6560m Bước sóng dài dãy Laiman 0,1220m Bước sóng dài thứ hai dãy Laiman A 0,0528m B 0,1029m C 0,1112m D 0,1211m Câu 13 : Bước sóng vạch quang phổ thứ dãy Laiman 1220 nm, bước sóng vạch quang phổ thứ thứ hai dãy Banme 0,656m 0,4860m Bước sóng vạch thứ ba dãy Laiman A 0,0224m B 0,4324m C 0,0975m D 0,3672m * Sử dụng kiện sau:Trong nguyên tử hiđrô, giá trị cá mức nượng ứng với quỹ đạo K, L, M, N, O -13,6 eV; -3,4 eV; -1,51 eV; -0,85 eV; -0,54 eV Trả lời câu 14; 15 : Câu 14 : nguyên tử có mức lượng mức đây? Chọn kết kết sau: A E = -2,42.10-20J B E = -2,42.10-19J C E = -2,40.10-19J D E = 2,42.10-19J Câu 15 : : ngun tử hiđrơ phát xạ có bước sóng chân khơng bước sóng đây? Chọn kết kết sau: A  = 102,7  m B  = 102,7 pm C  = 102,7 nm D  = 102,7 m Câu 16 : Một electron có động 12,4 eV đến va chạm với nguyên tử hiđrô đứng yên, trạng thái Sau va chạm nguyên tử hiđrô đứng yên chuyển lên mức kích thích Động electron lại là: A 10,2 eV B 2,2 eV C 1,2 eV D Một giá trị khác Câu 17 : Khi electron quĩ đạo dừng thứ n lượng ngun tử Hydro tính theo cơng thức 13,6 En   eV (n = 1, 2, 3, ) Khi electron nguyên tử Hydro chuyển từ quĩ đạo dừng thứ n = sang quĩ n2 đạo dừng n = nguyên tử Hydro phát photon ứng với xạ có bước sóng bằng: A 0,4350 m B 0,4861 m C 0,6576 m D 0,4102 m Trang ... = 3.108m/s Khi êlectrôn (êlectron) ngun tử hiđrơ chuyển từ quĩ đạo dừng có lượng Em = - 0,85eV sang quĩ đạo dừng có lượng E = - 13,60eV ngun tử phát xạ điện từ có bước sóng A 0,0974 μm B 0,4340... điện tích nguyên tố 1,6.10-19C Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng -1,514 eV sang trang thái dừng có lượng -3,407 eV nguyên tử phát xạ có tần số A 2,571.1013 Hz B 4,572.1014Hz... 3,879.1014Hz D 6,542.1012Hz Câu : Một nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng EM = -1,5eV sang trạng thái lượng EL = -3,4ev Bước sóng xạ phát là: A 0,434m B 0,486m C 0,564 D 0,654m Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyen de luong tu anh sang, chuyen de luong tu anh sang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay