Lý 12 chương 4 5 lý thuyết + bài tập đầy đủ

41 39 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 21:31

... T1T2 = + ↔ Tnt = Tnt T1 T2 T12 + T22 f nt2 = f12 + f 22 ↔ f nt = f12 + f 22 Khi - Gọi Tss; fss chu kỳ, tần số mạch mắc L với (C song song C2) Tss2 = T12 + T22 ↔ Tss = T12 + T22 1 f1f = + ↔ f ss... D = 50 cm ánh sáng sử dụng gồm xạ có bước sóng : λ = 0, 64 m , λ2 = 0,6μm , λ3 = 0, 54 m, 4 = 0 ,48 μm Khoảng cách ngắn hai vân màu với vân sáng trung tâm là? A .4, 8mm B 4, 32 mm C 0,8 64 cm D 4, 32cm... trường giao thoa nằm bên vân sáng trung tâm: + Số vân sáng: Ns = + +1  OM   i  + Số vân tối: NT =  ON   i   OM   i + 0 ,5  +  ON   i + 0 ,5  - Số vân sáng, tối điểm MN đoạn giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý 12 chương 4 5 lý thuyết + bài tập đầy đủ, Lý 12 chương 4 5 lý thuyết + bài tập đầy đủ, TÁN SẮC ÁNH SÁNG + GIAO THOA ÁNH SÁNG, QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay