đè thi thử đại học toán sinh

14 10 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 21:11

Ở một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do một gen có 2 alen quy định, alen trội làtrội hoàn toàn. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, hoán vị gen xảy ra ở cả quá trìnhphát sinh giao tử đực và giao tử cái. Giao phấn cây thuần chủng có kiểu hình trội về cả 2 tính trạng với câycó kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng trên (P), thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biếtrằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đ}y về F2 đúng?(I) Có2 loại kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.(II) Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.(III) Kiểu hình lặn về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ nhỏ nh SINH HỌC BEECLASS (Đề gồm 07 trang) CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN (BT01) (Thời gian làm bài: 90 phút/ 25 câu) Câu 1: Ở loài thực vật, xét tính trạng, tính trạng gen có alen quy định, alen trội trội hoàn toàn Hai gen nằm nhiễm sắc thể thường, hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực giao tử Giao phấn chủng có kiểu hình trội tính trạng với có kiểu hình lặn tính trạng (P), thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Biết không xảy đột biến Theo líthuyết, có kết luận sau đ}y F2 đúng? (I) Có loại kiểu gen dị hợp tử cặp gen (II) Kiểu hình trội tính trạng ln chiếm tỉ lệ lớn (III) Kiểu hình lặn tính trạng ln chiếm tỉ lệ nhỏ (IV) Có 10 loại kiểu gen A B C D Câu 2: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có hai alen quy định Cho c}y hoa đỏ chủng giao phấn với hoa trắng chủng (P), thu F1 toàn hoa hồng F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% c}y hoa đỏ : 50% hoa hồng : 25% hoa trắng Biết biểu gen không phụ thuộc v{o môi trường Dựa vào kết trên, cho biết kết luận sau, có kết luận đúng? (1) Đời cặp bố mẹ có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình (2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt có kiểu gen đồng hợp tử có kiểu gen dị hợp tử (3) Nếu cho c}y hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ c}y hoa đỏ : hoa trắng (4) Kiểu hình hoa hồng kết tương t|c alen gen A B C D Câu 3:Ở loài thực vật, xét gen nằm nhân tế bào, gen có alen Cho hai (P) chủng khác hai cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 lai với thể đồng hợp tử lặn hai cặp gen, thu Fa Biết không xảy đột biến có hốn vị gen thìtần số hốn vị 50%, biểu gen không phụ thuộc v{o điều kiện môi trường Theo líthuyết, c|c trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đ}y, có tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình Fa? (1) Tỉ lệ : : : (2) Tỉ lệ : (3) Tỉ lệ : (4) Tỉ lệ : : : (5) Tỉ lệ : : (6) Tỉ lệ : : : A B.3 C D Câu 4: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Cho thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Biết khơng có đột biến xảy Theo líthuyết, c|c trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đ}y, có tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình F1? (1) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (2) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (3) 100% thân thấp, hoa đỏ (4) 11 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP (5) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (6) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng A B C D Câu 5: Ở lo{i động vật, xét phép lai sau: Phép lai 1: (P) XAXA × XaY Phép lai 2: (P) Xa Xa × XAY Phép lai 3: (P) Dd × Dd Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến; phép lai tạo F1, cá thể F1 phép lai ngẫu phối với tạo F2 Theo líthuyết, phép lai (P) có: (1) phép lai cho F2 có kiểu hình giống hai giới (2) phép lai cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: cá thể mang kiểu hình trội : cá thể mang kiểu hình lặn (3) phép lai cho F2 có kiểu hình lặn gặp giới (4) phép lai cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình Trong kết luận trên, có kết luận đúng? A B C D Câu 6: Ở loài thực vật lưỡng bội, xét cặp gen (A, a; B, b) ph}n li độc lập quy định màu sắc hoa Kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen có loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho c}y hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình Biết khơng xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Theo líthuyết, kết luận sau, có kết luận phù hợp với kết phép lai trên? (1) Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F1 chiếm 12,5% (2) Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử F1 chiếm 12,5% (3) F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng (4) Trong hoa trắng F1, hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25% A B C D Câu 7: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen kh|c quy định Cho c}y hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầu dục chủng (P), thu F1 gồm 100% c}y hoa đỏ, tròn Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, c}y hoa đỏ, bầu dục chiếm tỉ lệ 9% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử c|i xảy hoán vị gen với tần số Trong c|c kết luận sau, có kết luận với phép lai trên? (1) F2 có loại kiểu gen (2) F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn (3) Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen F1 chiếm tỉ lệ 50% (4) F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% A B C D Câu 8: Xét bệnh di truyền đơn gen người alen lặn gây nên Một người phụ nữ bình thường có cậu (em trai mẹ) mắc bệnh lấy người chồng bình thường có mẹ chồng chị chồng mắc bệnh Những người kh|c gia đình khơng bị bệnh n{y, bố đẻ cô ta đến từ quần thể kh|c trạng thái cân di truyền có tần số alen gây bệnh 10% Cặp vợ chồng sinh g|i đầu lòng khơng mắc bệnh Biết không xảy đột biến tất người gia đình Dựa vào thông tin trên, cho biết số dự đo|n đ}y, có dự đo|n đúng? SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP (1) Xác xuất để người gái vợ chồng mang alen gây bệnh 16/29 (2) Xác xuất thứ hai vợ chồng trai không bị bệnh 29/64 (3) Xác xuất để bố đẻ người vợ mang alen gây bệnh 4/11 (4) Có thể biết xác kiểu gen người gia đình A B.1 C.2 D.4 Câu 9:Giả sử có hai quần thể gà rừng trạng thái cân di truyền sống hai bên sườn núi d~y Trường Sơn Quần thể sống sườn phía Đơng, quần thể sống sườn phía Tây Quần thể có tần số alen lặn mẫn cảm với nhiệt độ (kíhiệu tsL) 0.8; quần thể khơng có alen Sau đợt lũ lớn, “hẻm núi” hình th{nh v{ nối thông hai sườn dãy núi Do nguồn thức ăn sườn phía T}y phong phú hơn, số lượng lớn cá thể từ quần thể đ~ di cư sang quần thể chiếm 30% số cá thể sinh sản quần thể Tuy nhiên, nhiệt độ mơi trường sống sườn phía T}y thay đổi nên alen tsL trở thành alen gây chết phôi trạng th|i đồng hợp tử Mặc dù, alen khơng làm thay đổi khả thích nghi cá thể dị hợp tử c|c c| thể đồng hợp tử trưởng th{nh di cư từ quần thể sang Cho phát biểu đ}y, có ph|t biểu đúng? (1) Sau đợt lũ, tần số alen quần thể giảm (2) Tần số alen tsL quần thể sau đợt lũ 0.24 (3) Sau hệ ngẫu phối, tần số alen quần thể 0.21 (4) Tần số alen xét quần thể so với quần thể sau đợt lũ l{ 0.3 A B C D Câu 10: Ở loài hoa, xét ba cặp gen ph}n li độc lập, c|c gen quy định enzim khác tham gia vào chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố c|nh hoa theo sơ đồ sau: Gen A Gen B Gen D Enzim A Enzim B Enzim D Chất không màu chất không màu sắc tố vàng sắc tố đỏ Các alen lặn a, b, d không tạo c|c enzim A, B, D tương ứng Khi sắc tố khơng hình thành hoa có màu trắng Cho c}y hoa đỏ đông hợp tử cặp gen giao phấn với hoa trắng đồng hợp tử cặp gen lặn, thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Biết không xảy đột biến, có kết luận đ}y l{ đúng? (1) Ở F2 có kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ (2) Ở F2 kiểu hình hoa vàng có kiểu gen quy định (3) Trong số hoa trắng F2, tỉ lệ hoa trắng có kiểu gen dị hợp cặp gen 78.57% (4) Nếu cho hoa vàng F2 giao phấn ngẫu nhiên, tỉ lệ hoa đỏ thu F3 0% A B C D Câu 11: Tần số alen nhóm máu ABO người quần thể là: p(IA) = 40%, p(IB) = 40%, p(IO) = 20% Nếu quần thể trạng thái cân Hardy – vanbec, cho biết phát biểu sau có phát biểu đúng? (1) Trong quần thể này, số người có nhóm máu A số người có nhóm máu B (2) Trong quần thể này, số người có nhóm máu A số người có nhóm máu AB (3) Trong quần thể này, số người mang kháng nguyên B 32% SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP (4) Locut ABO nằm NST thường vìtần số nhóm máu nam giới nữ giới A B C D Câu 12: Từ dòng c}y hoa đỏ (D), phương ph|p g}y đột biến chọn lọc, nhà khoa học đ~ tạo hai dòng trắng chủng (dòng dòng 2) Cho biết khơng ph|t sinh đột biến biểu gen không phụ thuộc v{o điều kiện môi trường Trong dự đo|n sau đ}y, có dự đo|n đúng? (1) Cho dòng dòng giao phấn với dòng D, phép lai cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : thìkiểu hình hoa trắng dòng v{ dòng l{ c|c alen đột biến gen quy định (2) Cho dòng giao phấn với dòng 2, thu đời có to{n c}y hoa đỏ thìtính trạng màu hoa gen khơng alen quy định dòng bị đột biến gen khác (3) Cho dòng D giao phấn với dòng dòng 2, thu đời gồm to{n c}y hoa đỏ kiểu hình hoa đỏ dòng D alen trội quy định (4) Nếu cho dòng dòng tự thụ phấn thu đời gồm toàn hoa trắng A B C D Câu 13: Cho ruồi giấm mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu F1 toàn ruồi mắt đỏ Cho ruồi F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng, tất ruồi mắt trắng ruồi đực Cho biết tính trạng màu mắt ruối giấm gen có hai alen quy định Theo líthuyết, có phát biểu c|c ph|t biểu đ}y? (1) Ở P, ruồi mắt đỏ có hai loại kiểu gen (2) Ở F2 có loại kiểu gen (3) Cho ruồi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu F3 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 3:1:3:1 (4) Cho ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu F3 có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 81.25% A B C D Câu 14: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao hai gen quy định, gen có hai alen (B, b v{ D, d) ph}n li độc lập Cho c}y hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp ba cặp gen lai ph}n tích, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: thân cao, hoa đỏ : 18 thân cao, hoa trắng : 32 thân thấp, hoa trắng : 43 thân thấp, hoa đỏ Trong kết luận sau đ}y, có kết luận đúng? (1) Kiểu gen (P) (2) Ở Fa có loại kiểu gen (3) Cho (P) tự thụ phấn, theo líthuyết, đời kiểu gen đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 0.49% (4) Cho (P) tự thụ phấn, theo líthuyết, đời có tối đa 21 loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Câu 15: Giả sử giống ngô, alen quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen quy định hạt trắng Một trung tâm giống đ~ tạo giống ngô hạt vàng Để kiểm tra độ chủng giống n{y, người ta lấy ngẫu nhiên 2000 hạt đem gieo th{nh c}y, sau cho 2000 c}y n{y giao phấn với hạt trắng, thu đời có 3% hạt trắng Theo líthuyết, có dự đo|n c|c dự đo|n đ}y? (1) Nếu cho 2000 giao phấn với đời có số hạt trắng chiếm tỉ lệ 0.09% (2) Trong số 2000 hạt lấy ngẫu nhiên đem gieo có 120 hạt có kiểu gen dị hợp tử SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP (3) Nếu cho 2000 tự thụ phấn bắt buộc thìở đời số hạt vàng chiếm tỉ lệ 98.5% (4) Trong số 2000 hạt lấy ngẫu nhiên đem gieo, số hạt vàng có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 97% A B C D Câu 16: Ở người, alen A quy định không bị bệnh N trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh N; alen B quy định không bị bệnh M trội hoàn toàn so với alen b quy định bệnh M Hai gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X giả sử c|ch 20cM Người phụ nữ (1) không bị bệnh N M kết hôn với người đ{n ông (2) bị bệnh M, sinh gái (5) không bị hai bệnh Một cặp vợ chồng khác (3) v{ (4) không bị bệnh N v{ M, sinh trai (6) bị bệnh M gái (7) không bị bệnh N v{ M Người gái (7) lấy chồng (8) không bị hai bệnh trên, sinh gái (10) không bị bệnh N v{ M Người gái (5) kết hôn với người trai (6), sinh trai (9) bị bệnh N Biết không xảy đột biến tất người gia đình Dựa vào thông tin trên, cho biết, kết luận sau, có kết luận đúng? (1) Người gái (10) mang alen quy định bệnh M (2) X|c định kiểu gen tối đa người c|c gia đình (3) Người phụ nữ (1) mang alen quy định bệnh N (4) Cặp vợ chồng (5) (6) sinh thứ hai trai khơng bị bệnh N M (5) Người gái (7) có kiểu gen XAbXaB (6) Xác xuất sinh thứ hai gái không bị bệnh N M cặp vợ chồng (5) (6) 12.5% A B C D Câu 17: Qua trình giảm ph}n bình thường c}y lưỡng bội (cây B), xảy trao đổi chéo điểm cặp nhiếm sắc thể số đ~ tạo tối đa 128 loại giao tử Quan sát trình phân bào tế bào (tế bào M) (cây A) loài với c}y B, người ta phát tế bào M có 14 nhiễm sắc thể đơn chia th{nh nhóm nhau, nhóm ph}n li cực tế bào Cho biết không ph|t sinh đột biến trình phân bào tế bào M diễn bình thường Theo líthuyết, có dự đo|n sau đ}y đúng? (1) Cây B có nhiếm sắc thể 2n = 14 (2) Tế bào M kìsau trình giảm phân II (3) Khi trình phân bào tế bào M kết thúc, tạo tế bào có nhiễm sắc thể lệch bội (2n + 1) (4) Cây A thể ba A B C D Câu 18: Ở người, xét hai cặp gen ph}n li độc lập nhiễm sắc thể thường, c|c gen n{y quy định enzim khác tham gia vào q trình chuyển hóa chất thể theo sơ đồ sau: Alen A Alen B Enzim A Enzim B Chất A Chất B P (sản phẩm) C|c alen đột biến lặn a b không tạo c|c enzim A v{ B tương ứng, alen A B alen trội hồn tồn Khi chất A khơng chuyển hóa thành chất B thể bị bệnh H Khi chất B khơng chuyển hóa thành sản phẩm P thể bị bệnh G Khi chất A chuyển hóa hồn tồn thành sản phẩm P thể SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP không bị hai bệnh Một người đ{n ông bị bệnh H kết hôn với người phụ nữ bị bệnh G Biết không xảy đột biến Theo líthuyết, cặp vợ chồng có tối đa khả sau đ}y? (1) Bị đồng thời hai bệnh G H (2) Chỉ bị bệnh H (3) Chỉ bị bệnh G (4) Không bị đồng thời hai bệnh G H A B C D Câu 19: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen 0.3AABb : 0.2AaBb : 0.5Aabb Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo líthuyết, dự đo|n sau cấu trúc di truyền quần thể F1, có dự đo|n đúng? (1) Có tối đa 10 loại kiểu gen (2) Số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn hai cặp gen chiếm tỉ lệ 13.75% (3) Số cá thể có kiểu hình trội hai tính trạng chiếm tỉ lệ 54.5% (4) Số cá thể có kiểu gen mang hai alen trội chiếm tỉ lệ 32.3% A B C D Câu 20: Ở loài thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Một quần thể thuộc loài hệ xuất phát (P), số có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 80% Cho biết quần thể khơng chịu t|c động nhân tố tiến hóa khác Theo líthuyết, dự đo|n sau đ}y quần thể này, có dự đo|n đúng? (1) Ở F5 có tỉ lệ hoa trắng tăng 38.75% so với tỉ lệ hoa trắng (P) (2) Tần số alen A v{ a không đổi qua hệ (3) Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ F5 ln nhỏ tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ (P) (4) Hiệu số hai loại kiểu gen đồng hợp tử hệ không đổi A B C D Câu 21: Ở lo{i thú, m{u lông quy định gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen: alen Cb quy định lông đen, alen Cy quy định lông vàng, alen Cg quy định lông xám alen Cw quy định lơng trắng Trong alen Cb trội hoàn toàn so với alen Cy, Cg Cw; alen Cy trội hoàn toàn so với alen Cg Cw; alen Cg trội hoàn toàn so với alen Cw Tiến h{nh c|c phép lai để tạo đời Cho biết khơng xảy đột biến Theo líthuyết, có kết luận sau đ}y đúng? (1) Phép lai hai cá thể có kiểu hình tạo đời có tối đa loại kiểu gen loại kiểu hình (2) Phép lai hai cá thể có kiểu hình khác ln tạo đời có nhiều loại kiểu gen nhiều loại kiểu hình phép lai hai cá thể có kiểu hình (3) Phép lai cá thể lơng đen với cá thể lông vàng phép lai cá thể lơng vàng với cá thể lơng xám tạo đời có tối đa loại kiểu gen loại kiểu hình (4) Có phép lai (khơng tính phép lai thuận nghịch) hai cá thể lơng đen cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : : (5) Phép lai hai cá thể có kiểu hình kh|c cho đời có loại kiểu gen A B C D Câu 22: Một quần thể động vật có vú, tính trạng màu lơng gen gồm alen quy định, tính trạng lơng màu nâu gen lặn a quy định, lông màu trắng gen trội A quy định, quần thể trạng thái cân SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP di truyền Trong đó, kiểu hình lơng n}u tìm thấy đực 40% 16% Trong kết luận sau đ}y, có kết luận đúng? (1) Tần số alen A a 0.4 0.6 (2) Tỉ lệ lơng trắng có kiểu gen dị hợp tử quần thể 0.48 (3) Tỉ lệ đực có kiểu hình lơng nâu quần thể 0.3 (4) Quần thể động vật có kiểu gen kiểu hình khác màu lơng A B C D Câu 23: Khi lai ngô dị hợp tử cặp gen với c}y đồng hợp tử lặn cặp gen F1 thu được: A-B-D-: 113 cây; aabbD-: 64 cây; aabbdd: 105 A-B-dd: 70 cây; A-bbD-: 17 cây; aaB-dd: 21 Cho kết luận đ}y kết phép lai trên, có kết luận đúng? (1) Các cặp gen di truyền theo quy luật liên kết hồn tồn (2) Kiểu hình thu giao tử liên kết chiếm tỉ lệ 59.5% (3) Trật tự xếp gen A – B – D (4) Khoảng cách A D 34.4cM A B C D Câu 24: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B trội khơng hồn tồn so với alen b (trong BB: hoa đỏ; Bb: hoa hồng; bb: hoa trắng), alen D trội khơng hồn tồn so với alen d (trong DD: tròn; Dd: bầu dục; dd: dài) Mỗi gen nằm cặp NST v{ ph}n li độc lập Biết không ph|t sinh đột biến Dựa vào kiện trên, cho biết kết luận đ}y, có kết luận đúng? (1) Số kiểu gen tối đa tạo từ cặp gen loài thực vật 27 kiểu gen (2) Để hệ sau xuất kiểu hình với tỉ lệ (1 : 1) thìcó 112 phép lai phù hợp (3) Để hệ sau đồng tính ba tính trạng, kiểu gen P số 52 phép lai (4) Số kiểu hình tối đa tạo từ cặp gen lồi thực vật 18 kiểu hình A B C D Câu 25: Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn nằm NST thường quy định Bệnh mù màu gen lặn nằm NST X (khơng có alen tương ứng Y) quy định Một người đ{n ơng bình thường (có ông ngoại ruột bị bạch tạng) kết hôn với người phụ nữ bình thường (có bà ngoại bị hai bệnh có ruột bị bạch tạng) Biết khơng gia đình có biểu bệnh không xảy đột biến người gia đình Dựa vào thơng tin trên, kết luận sau, có kết luận đúng? (1) Xác xuất để cặp vợ chồng n{y sinh người mắc hai bệnh nêu 11.25% (2) Tất gái cặp vợ chồng n{y sinh không bị mù màu (3) Xác xuất để cặp vợ chồng n{y sinh người bị hai bệnh 19.25% (4) Xác xuất để cặp vợ chồng n{y sinh đứa thứ hai trai không mắc hai bệnh 34.125% (5) Ông bà nội người đ{n ông mang gen quy định bệnh bạch tạng A B C D Hết - SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HẬU LỘC MÃ ĐỀ 001 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN - NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) TRUNG TRINH-KIM LIÊN Câu 1: Cho hai số phức z1 =2 + 3i, z2 =−4 − 5i Số phức z= z1 + z2 là: B z =−2 − 2i C z= − 2i D z =−2 + 2i A z= + 2i Câu 2: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho điểm A ( 3; −2;5 ) Hình chiếu vng góc điểm A mặt phẳng tọa độ ( Oxz ) là: A M ( 3;0;5 ) B M ( 3; −2;0 ) C M ( 0; −2;5 ) D M ( 0; 2;5 ) Câu 3: Có 10 bút khác sách giáo khoa khác Một bạn học sinh cần chọn bút sách Hỏi bạn học sinh có cách chọn? A 80 B 60 C 90 D 70 Câu 4: Cho khối tứ diện ABCD có AB, AC , AD đơi vng góc AB = AC = 2a, AD = 3a Thể tích V khối tứ diện là: A V = a B V = 3a C V = 2a D V = 4a Câu 5: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A Cắt hình nón tròn xoay mặt phẳng qua trục thu thiết diện tam giác cân B Cắt hình trụ tròn xoay mặt phẳng vng góc với trục thu thiết diện hình tròn C Hình cầu có vơ số mặt phẳng đối xứng D Mặt cầu mặt tròn xoay sinh đường tròn quay quanh đường kính Câu 6: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A Hàm số y = log x đồng biến  B Hàm số y = log x nghịch biến tập xác định C Hàm số y = đồng biến  x D Hàm số y = x có tập xác định ( 0; +∞ ) Câu 7: Trong không gian tọa độ Oxyz , đường thẳng qua điểm A (1; −2;3) có vectơ phương  u = ( 2; −1; −2 ) có phương trình là: x −1 y + z − x −1 A = = B = −1 −2 −2 x −1 y + z − x +1 C = = D = −2 −2 −4 Câu 8: Tập xác định hàm số y =( x − ) + log ( x − 1) là: = A D ( 2; +∞ ) B D = (1; ) D C.= y + z −3 = −1 y−2 z +3 = −1 −2 (1; ) ∪ ( 2; +∞ ) D D= (1; +∞ ) Câu 9: Diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x , trục hoành Ox , đường thẳng = x 1,= x là: A S = B S = C S = D S = 3 Câu 10: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A Phép quay bảo toàn khoảng cách hai điểm B Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng C Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có bán kính D Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với Câu 11: Chọn khẳng định khẳng định sau: A Trong khơng gian hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với B Trong khơng gian hai đường thẳng vng góc với cắt chéo Trang 1/7 - Mã đề thi 001 C Trong không gian hai mặt phẳng vng góc với đường thẳng song song với D Trong không gian hai đường thẳng khơng có điểm chung song song với x +1 Câu 12: Đồ thị hàm số y = có tiệm cận ngang đường thẳng: 2− x A y = B y = −1 C y = D x = 2 Câu 13: Cho hình nón có đường sinh l = , bán kính đáy r = Diện tích tồn phần hình nón là: B Stp = 20π C Stp = 22π D Stp = 24π A Stp = 15π Câu 14: Cho hàm số y = 3x +1 Đẳng thức sau đúng? A y '(1) = B y '(1) = 3.ln C y '(1) = 9.ln D y '(1) = ln ln Câu 15: Chọn khẳng định khẳng định sau: A Hàm số y = tan x tuần hoàn với chu kì 2π B Hàm số y = cos x tuần hồn với chu kì π  π C Hàm số y = sin x đồng biến khoảng  0;   2 D Hàm số y = cot x nghịch biến  Câu 16: Họ tất nguyên hàm hàm số = f ( x) sin(2 x + 1) là: 1 A F ( x) = B = − cos(2 x + 1) + C F ( x) cos(2 x + 1) + C 2 C F ( x) = D = F ( x) cos(2 x + 1) − cos(2 x + 1) 4x +1 −1 : Câu 17: Tính giới hạn K = lim x →0 x − 3x 2 A K = − B K = C K = D K = 3 Câu 18: Cắt hình nón mặt phẳng qua trục ta thiết diện tam giác vng cân có cạnh huyền a Thể tích V khối nón bằng: A V = π a3 B V = π a3 C V = π a3 ax + b có đồ thị hình bên x+c Tính giá trị biểu thức D V = π a3 Câu 19:Cho hàm số y = với a, b, c ∈  T =a − 3b + 2c ? A T = 12 C T = −9 B T = 10 D T = −7 Câu 20: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy a , đường cao bên mặt đáy bằng: A 300 B 450 C 600 Câu 21: Xét khẳng định sau: I Hàm số y = log x đồng biến tập xác định 3a Góc mặt D 750 II Đồ thị hàm số y = x nhận trục tung Oy làm tiệm cận đứng III Đồ thị hàm số y = ( 2) x y = log x cắt hai điểm phân biệt Trang 2/7 - Mã đề thi 001 y a x , ( a > 0, a ≠ 1) hàm số chẵn IV Hàm số = x 1 V Đồ thị hàm số y = 3x y =   đối xứng với qua trục tung Oy 3 Có khẳng định sai khẳng định trên? A B C D Câu 22: Cho hàm số y =x − x + có đồ thị ( C ) Gọi A, B điểm cực trị ( C ) Tính độ dài đoạn thẳng AB ? A AB = B AB = C AB = D AB = Câu 23: Cho hàm số y = x + x − x + có đồ thị ( C ) Phương trình tiếp tuyến ( C ) điểm  1 M 1;  là:  3 2 A = B y= x − C y = D y =− x + −3 x + y x − 3 Câu 24: Cho tứ diện ABCD Gọi M trung điểm AB Cắt tứ diện ABCD bới mặt phẳng qua M song song với BC AD , thiết diện thu hình gì? A Tam giác B Tam giác vng C Hình bình hành D Ngũ giác Câu 25: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với = AB 2= a, AD a Tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với đáy Thể tích V hình chóp S ABCD là: a3 2a 3 3a 2a A V = B V = C V = D V = 3 Câu 26: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi M , N , P điểm biểu diễn số phức z1 = + i, z2 = + i, z3 = − 3i Khẳng định sau đúng? B Tam giác MNP A Tam giác MNP cân C Tam giác MNP vuông D Tam giác MNP vuông cân Câu 27: Nghiệm lớn phương trình cos x − =0 đoạn [ 0; π ] là: 11π 2π 5π C x = D x = 12 Câu 28: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x + y + z − x + y − z − 16 = mặt A x = π B x = Mặt phẳng ( P ) cắt mặt cầu ( S ) theo giao tuyến đường tròn có bán phẳng ( P ) x + y − z − = kính là: A r = B r = 2 ( C r = ) ( −∞; − Câu 29: Tập nghiệm bất phương trình log log ( x − 1) ≤ −1 là: D r = ) A S = 1;  B S =  ∪  5; +∞ C S =  − 5;  D S = − 5; −1 ∪ 1;  Câu 30: Cho số thực x > Chọn đẳng thức đẳng thức sau: ln x ln x A ∫ = B ∫ = dx ln x + C .dx ln x + C x x ln x ln x C ∫ D ∫ = dx ln x + C = dx ln x + C x x  ax − (a − 2) x − x ≠  Câu 31: Cho hàm số f ( x) =  Có tất giá trị a để hàm số x+3 −2 8 + a x =  liên tục x = ? A B C D ) ( Trang 3/7 - Mã đề thi 001 đường thẳng Câu 32: Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt cầu ( S ) : x + y + z + x − y + m = ( β ) : x − y − z + =0 Đường thẳng ∆ ∆ giao tuyến hai mặt phẳng (α ) : x + y − z − = cắt mặt cầu ( S ) hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn AB = khi: A m = 12 B m = −12 C m = −10 D m = Câu 33: Biết ∫ x cos xdx= ( a sin + b cos + c ) , với a, b, c ∈  Khẳng định sau ? A a + b + c = B a − b + c = C 2a + b + c =−1 D a + 2b + c = Câu 34: Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác ABC vng cân A , cạnh BC = a Góc mặt phẳng ( AB ' C ) mặt phẳng ( BCC ' B ') 600 Tính thể tích V khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' ? 2a 3 A V = 3a 3 C V = a3 3a 3 D V = sin x + cos x Câu 35: Giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số y = là: 2sin x − cos x + A m = B m = −1; M = −1; M = D.= C m = m 1;= M − ;M= B V = Câu 36: Từ chữ số {0,1, 2,3, 4,5, 6} viết ngẫu nhiên số tự nhiên gồm chữ số khác có dạng a1a2 a3 a4 a5 a6 Xác suất để viết số thỏa mãn điều kiện a1 + a2 = a3 + a4 = a5 + a6 là: A p = 85 B p = 135 C p = 20 D p = 158 Câu 37: Cho hàm số y = f ( x) = ax3 + bx + cx + d ( a, b, c, d ∈ , a ≠ ) có đồ thị ( C ) Biết đồ thị ( C ) qua gốc tọa độ đồ thị hàm số y = f '( x) cho hình vẽ bên Tính giá trị H f (4) − f (2) ? = A H = 45 B H = 64 C H = 51 D H = 58 Câu 38: Kí hiệu z1 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z − 16 z + 17 = Trên mặt phẳng tọa độ điểm điểm biểu diễn số phức w = (1 + 2i ) z1 − i ? A M ( −2;1) B M ( 3; −2 ) C M ( 3; ) D M ( 2;1) Câu 39: Khi xây nhà, anh Tiến cần xây bể đựng nước mưa tích V = ( m3 ) dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài gấp ba lần chiều rộng, đáy nắp đổ bê tông, cốt thép; xung quanh xây gạch xi măng Biết chi phí trung bình 1.000.000 đ/m2 nắp để hở khoảng hình vng có diện tích diện tích nắp bể Tính chi phí thấp mà anh Tiến phải trả (làm tròn đến hàng trăm nghìn)? A 22000000 đ B 20970000 đ C 20965000 đ D 21000000 đ Trang 4/7 - Mã đề thi 001 Câu 40: Cho hình nón ( N ) có bán kính đáy r = 20(cm) , chiều cao h = 60(cm) hình trụ (T ) nội tiếp hình nón ( N ) (hình trụ (T ) có đáy thuộc đáy hình nón đáy nằm mặt xung quanh hình nón) Tính thể tích V hình trụ (T ) có diện tích xung quanh lớn nhất? 32000 π (cm3 ) D V = 4000π (cm3 ) A V = 3000π (cm3 ) B V = C V = 3600π (cm3 ) Câu 41: Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm A (1;5;0 ) , B ( 3;3;6 ) đường thẳng x +1 y −1 z = = Gọi M ( a; b; c ) ∈ ∆ cho chu vi tam giác MAB đạt giá trị nhỏ Tính tổng −1 T = a+b+c? A T = B T = C T = D T = Câu 42: Chị Lan có 400 triệu đồng mang gửi tiết kiệm hai loại kì hạn khác theo thể thức lãi kép Chị gửi 200 triệu đồng theo kì hạn quý với lãi suất 2,1% quý, 200 triệu đồng lại chị gửi theo kì hạn tháng với lãi suất 0, 73% tháng Sau gửi năm, chị rút nửa số tiền loại kì hạn theo quý gửi vào loại kì hạn theo tháng Hỏi sau năm kể từ gửi tiền lần đầu, chị Lan thu tất tiền lãi (làm tròn đến hàng nghìn)? A 79760000 B 74813000 C 65393000 D 70656000 Câu 43: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, cạnh bên SA vng góc với đáy, ∆: cạnh bên SB tạo với đáy góc 450 Một mặt phẳng (α ) qua A vng góc với SC cắt hình chóp S ABCD theo thiết diện tứ giác AB ' C ' D ' có diện tích bằng: a2 a2 a2 a2 A B C D Câu 44: Cho số thực a > Giả sử hàm số f ( x) liên tục dương đoạn [ 0; a ] thỏa mãn a dx ? ( ) + f x f ( x) f (a − x) = Tính tích phân I = ∫ A I = 2a a B I = ( a C I = Câu 45: Cho bất phương trình m.3x +1 + ( 3m + ) − ) + (4 + ) x D I = a x > , với m tham số Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình cho nghiệm với x ∈ ( −∞;0] 2+2 2−2 2−2 2−2 B m > C m ≥ D m ≥ − 3 3 Câu 46: Cho ba số a, b, c, d theo thứ tự tạo thành cấp số nhân với công bội khác Biết tổng ba số 148 hạng đầu , đồng thời theo thứ tự chúng số hạng thứ nhất, thứthứ tám cấp số cộng Tính giá trị biểu thức T = a − b + c − d ? 101 100 100 101 B T = C T = − D T = − A T = 27 27 27 27 Câu 47: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục A m >  có đồ thị hàm số y = f '( x) hình vẽ bên Xét hàm số g= ( x) f ( x − 3) mệnh đề sau: I Hàm số g ( x) có điểm cực trị II Hàm số g ( x) đạt cực tiểu x = III Hàm số g ( x) đạt cực đại x = IV Hàm số g ( x) đồng biến khoảng ( −2;0 ) V Hàm số g ( x) nghịch biến khoảng ( −1;1) Trang 5/7 - Mã đề thi 001 Có mệnh đề mệnh đề trên? A B C D Câu 48: Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z1 + − i =2 z2 = iz1 Tìm giá trị nhỏ m biểu thức z1 − z2 ? m − m 2 − A = B m = 2 C m = D.= Câu 49: Tam giác mà ba đỉnh ba trung điểm ba cạnh tam giác ABC gọi tam giác trung bình tam giác ABC Ta xây dựng dãy tam giác A1 B1C1 , A2 B2C2 , A3 B3C3 , cho A1 B1C1 tam giác cạnh với số nguyên dương n ≥ , tam giác An BnCn tam giác trung bình tam giác An −1 Bn −1Cn −1 Với số nguyên dương n , kí hiệu S n tương ứng diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác An BnCn Tính tổng S = S1 + S + + S n + ? 15π 9π B S = 4π C S = D S = 5π A S = Câu 50: Biết đồ thị hàm số y = f ( x) = ax + bx + cx + dx + e, ( a, b, c, d , e ∈ ; a ≠ 0, b ≠ ) cắt trục hoành y= g ( x)= ( 4ax Ox điểm? A điểm 2 phân biệt Khi đồ thị hàm số + 3bx + 2cx + d ) − ( 6ax + 3bx + c ) ( ax + bx + cx + dx + e ) cắt trục hoành Ox B C D - HẾT Trang 6/7 - Mã đề thi 001 CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 MÃ ĐỀ 001 B A A C B A A C A D B B D C C A A A C C D A B C D C D 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C B D D B B D A B D C D A B B C B A C D D B B Trang 7/7 - Mã đề thi 001 ... Hết - SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HẬU LỘC MÃ ĐỀ 001 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN - NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: TỐN Thời gian làm... chồng n{y sinh người mắc hai bệnh nêu 11.25% (2) Tất gái cặp vợ chồng n{y sinh không bị mù màu (3) Xác xuất để cặp vợ chồng n{y sinh người bị hai bệnh 19.25% (4) Xác xuất để cặp vợ chồng n{y sinh. .. 0; −2;5 ) D M ( 0; 2;5 ) Câu 3: Có 10 bút khác sách giáo khoa khác Một bạn học sinh cần chọn bút sách Hỏi bạn học sinh có cách chọn? A 80 B 60 C 90 D 70 Câu 4: Cho khối tứ diện ABCD có AB, AC
- Xem thêm -

Xem thêm: đè thi thử đại học toán sinh, đè thi thử đại học toán sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay