Vortex and Fluidic Flowmeters

11 37 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 20:52

A. Vortex B. Fluidic-shedding Coanda effect C. Vortex precession (Swirlmeter™) Services A. Gas, steam, reasonably clean liquids B. Gas, reasonably clean liquids C. Gas, steam, reasonably clean liquids Size Ranges Available A. 0.5 to 12 in. (13 to 300 mm), also probes B. 0.5 to 4 in. (13 to 100 mm); up to 12 in. (300 mm) in bypass versions C. 0.5 to 12 in. (13 to 300 mm) Detectable Flows A. Water, 2 to 10,000 GPM (8 l/min to 40 m3/hr); air, 3 to 12,000 SCFM (0.3 to 1100 SCMM); steam (D&S at 150 PSIG [10.4 bars]), 25 to 250,000 lbm/hr (11 to 113,600 kg/hr) B. Water, 0.033 to 1000 GPM (0.125 to 4000 l/min); fluids, to 80 cSt C. Water, 2 to 10,000 GPM (8 l/min to 40 m3/hr); air, 3 to 12,000 SCFM (0.3 to 1100 SCMM); steam (D&
- Xem thêm -

Xem thêm: Vortex and Fluidic Flowmeters, Vortex and Fluidic Flowmeters

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay