Dược lâm sàngThuốc giảm đau

103 27 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 20:47

... Đại cương đau Đại cương thuốc sử dụng điều trị đau Bốn nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau trung ương Bốn nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau ngoại vi ĐAU gì ? ĐAU gì ? R.I.P Trần Lập ĐAU gì ?... cương đau Nhắc lại thuốc sử dụng điều trị đau Bốn nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau trung ương Bốn nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau ngoại vi 24 Các loại thuốc điều trị đau Thuốc giảm đau trung... cho đỡ đau nặng lên ?) – Những điều trị trước 21 Đánh giá mức độ đau Không đau Đau nhẹ Đau vừa Đau nặng Bằng số Bằng lời Bằng biểu thị nét mặt 22 Đánh giá ảnh hưởng đau Bảng đánh giá đau (Brief
- Xem thêm -

Xem thêm: Dược lâm sàngThuốc giảm đau, Dược lâm sàngThuốc giảm đau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay