11 ỨNG DỤNG của đạo hàm CHỦ ĐỀ 1+2. TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

56 61 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 20:27

1 ỨNG DỤNG của đạo hàm CHỦ ĐỀ 1+2. TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ ... A. Hàm số đạt cực đại tại  x  và đạt cực tiểu tại  x    B Hàm số đạt cực tiểu tại  x  và đạt cực đại  x      C. Hàm số đạt cực đại tại  x  2 và cực tiểu tại  x      D. Hàm số đạt cực đại tại ...  được gọi là điểm cực đại (điểm cực tiểu) của đồ thị hàm số.    Các điểm cực đại và cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị.  Giá trị cực đại (giá trị cực tiểu)  còn gọi là cực đại (cực tiểu) và được gọi chung là cực. ..         Buổi Chủ đề 3+4 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ VÀ ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ I KIẾN THỨC CƠ BẢN A Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số Định nghĩa: Cho hàm số y  f ( x)
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 ỨNG DỤNG của đạo hàm CHỦ ĐỀ 1+2. TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ, 11 ỨNG DỤNG của đạo hàm CHỦ ĐỀ 1+2. TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay