CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC (12 tiết) Tiết 1, 2, 3 DẠNG ĐẠI SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC

32 50 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 20:21

CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC (12 tiết) Tiết 1, 2, 3 DẠNG ĐẠI SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC ... điểm: 1,2 Số câu: Số điểm: 2,0 Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Tổng  IV CÁC CHUẨN ĐÁNH GIÁ Chủ đề Dạng đại số các phép toán trên tập số   Câu 1  3 Chuẩn... hệ số thực   Số câu: Số điểm: 1,2 Số câu: Số điểm: 1,2 Số câu: Số điểm: 1,2 Số câu: 10 Số điểm: 4,0 Biểu diễn hình học của số phức Số câu: Số điểm:0,4 Số câu: Số điểm: 0,4 Số câu: Số điểm: 1,2 ... Học sinh làm bài trên lớp.  III MA TRẬN ĐỀ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Dạng đại số các phép toán Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: 10 trên tập số phức   Số điểm :1,6 Số điểm :1,6 Số điểm: 0,8 Số
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC (12 tiết) Tiết 1, 2, 3 DẠNG ĐẠI SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC, CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC (12 tiết) Tiết 1, 2, 3 DẠNG ĐẠI SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay