CẤU HÌNH STAND ALONE

37 36 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 19:53

Thứ tự các luật từ dưới lên nhá (vì thứ tự ưu tiên sẽ từ trên xuống nên các luật càng rộng thì cho mức ưu tiên thấp nhé)Đây là mình tự thiết lập nên mình cũng chưa chắc chắn lăm đâu: (có ý kiến phản hồi cho mình nhé.
- Xem thêm -

Xem thêm: CẤU HÌNH STAND ALONE, CẤU HÌNH STAND ALONE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay