20 đề THI có cấu TRÚC 2018

146 63 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 19:41

Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lại suất 0, 4% tháng. Biết rằng nếu khôngrút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãicho tháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) gầnnhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suấtkhông thay đổi ? Tổng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 năm học 2018 Lời nói đầu Tôi xin cám ơn, tập thể giáo viên Word Toán, page Toán Học Bắc Trung Nam chia sẻ đề thi thử file word Tôi mong 20 đề giúp bạn học sinh đề để ôn luyện bám sát chương trình Bộ Tổng hợp: nguyễn bảo vương - 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | Tổng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 năm học 2018 ®Ị sè Câu 1: Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức A z  2  i B z   2i C z   i D z   2i y M Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: x2 2 O x  x  A  B C D 3 Cho tập hợp M 10 phần tử Số tập gồm phần tử M là: A A108 B A102 C C102 D 10 x lim Thể tích khối chóp chiều cao h diện tích đáy B là: 1 A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  Bh Cho hàm số y  f  x  bảng biến thiên sau Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng ? A  2;0  Câu 6: B  ;   C  0;  D  0;    Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  a ; b  Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  , trục hoành hai đường thẳng x  a , x  b  a  b  Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hồnh tính theo cơng thức b A V    f a Câu 7:  x  dx b B V  2  f  x  dx C V   b a  f  x  dx D V   b a  f  x  dx a Cho hàm số y  f  x  bảng biến thiên sau x  y      y  Hàm số đạt cực đại điểm A x  B x Tổng hợp: nguyễn bảo vương - 0946798489 C x  https://www.facebook.com/phong.baovuong D x  Page | Tổng hợp đề thi thử thptqg cã cÊu tróc 2018 Câu 8: Câu 9: Với a số thực dương bất kì, mệnh đề ? A log  3a   3log a B log a3  log a C log a  3log a B x3  xC C 6x  C D x3  x  C Trong không gian Oxyz , cho điểm A  3; 1;1 Hình chiếu vng góc A mặt phẳng  Oyz  điểm A M  3; 0;0  Câu 11: D log  3a   log a Họ nguyên hàm hàm số f  x   x  A x C Cõu 10: năm học 2018 B N  0; 1;1 C P  0; 1;  D Q  0; 0;1 y Đường cong hình bên đồ thị hàm số ? A y   x  x  B y  x  x  O C y  x  x  x D y   x  x  Câu 12: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : phương là:  A u1   1;2;1 Câu 13:  B u2   2;1;0  x  y 1 z   Đường thẳng d vec tơ 1   C u3   2;1;1 D u4   1; 2;0  C  0;64  D  6;   Tập nghiệm bất phương trình: 2 x  x là: A  0;6  B  ;  Câu 14: Cho hình nón diện tích xung quanh 3πa bán kính đáy a Độ dài đường sinh hình nón cho bằng: 3a A 2a B 3a C 2a D Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxyz , cho ba điểm M  2;0;0  , N  0;  1;  P  0; 0;  Mặt phẳng  MNP  A Câu 16: phương trình x y z    1 x y z    1 1 C x y z   1 2 D x y z    1 Đồ thị hàm số tiệm cận đứng ? x  3x  A y  x 1 Câu 17: B x2 B y  x 1 C y  x  D y  x x 1 Cho hàm số y  f  x  bảng biến thiên sau Tỉng hỵp: nguyễn bảo vương - 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | Tổng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 năm häc 2018 Số nghiệm phương trình f  x    A Câu 18: D Giá trị lớn hàm số f  x   x  x  đoạn  2;3 A 50 Câu 19: C B Tích phân B C D 122 B log C ln D dx  x  A Câu 20: 16 225 15 Gọi z1 z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị biểu thức z1  z2 A Câu 21: B C D Cho hình lập phương ABCD AB C D cạnh a (tham khảo hình vẽ bên) Khoảng cách hai đường thẳng BD AC  A D C B D' A' B' A Câu 22: 3a B a C' C 3a D 2a Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng suất 0, 4% /tháng Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau tháng, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng Hỏi sau tháng, người lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu lãi) gần với số tiền đây, khoảng thời gian người khơng rút tiền lãi suất khơng thay đổi ? Tỉng hỵp: ngun bảo vương - 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | Tổng hợp ®Ị thi thư thptqg cã cÊu tróc 2018 A 102.424.000 ng B 102.423.000 ng năm học 2018 C 102.016.000 ng D 102.017.000 đồng Câu 23: Một hộp chứa 11 cầu gồm cầu màu xanh cầu màu đỏ Chọn ngẫu nhiên đồng thời cầu từ hộp Xác suất để chọn cầu màu A B C D 22 11 11 11 Câu 24: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  1; 2;1 B  2;1;0  Mặt phẳng qua A vng góc với Câu 25: AB phương trình A 3x  y  z   B 3x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Cho hình chóp tứ giác S ABCD tất cạnh a Gọi M trung điểm SD Tang góc đường thẳng BM mặt phẳng  ABCD  A Câu 26: B C D Với n số nguyên dương thỏa mãn Cn1  Cn2  55 , số hạng không chứa x khai triển thức n  2  x   x   A 322560 Câu 27: C 80640 D 13440 Tổng giá trị tất nghiệm phương trình log x.log x.log 27 x.log81 x  A Câu 28: B 3360 82 B 80 C D Cho tứ diện OABC OA , OB , OC đơi vng góc với OA  OB  OC Gọi M trung điểm BC (tham khảo hình vẽ bên) Góc hai đường thẳng OM AB A B O M C A 90 Tæng hợp: nguyễn bảo vương B 30 - 0946798489 C 60 https://www.facebook.com/phong.baovuong D 45 Page | Tæng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 Cõu 29: năm học 2018 x y z x  y 1 z      ; d2 : 1 2 3 mặt phẳng  P  : x  y  z   Đường thẳng vng góc với  P  , cắt d1 d phương Trong khơng gian Oxyz , cho hai đường thẳng d1 : trình x 1 y  z   A x3 y 3 z 2   C Câu 30: x  y  z 1   x 1 y  z   D B giá trị nguyên âm tham số m để hàm số y  x3  mx  đồng biến x5 khoảng  0;    ? A Câu 31: B D C Cho  H  hình phẳng giới hạn parabol y  3x , cung tròn phương trình y   x (với  x  ) trục hồnh (phần tơ đậm hình vẽ) Diện tích  H  A 4  12 B 4  C 4   D  2 y x O Câu 32: Biết I    x  1 P  abc A P  24 Câu 33: dx  a  b  c với a , b , c số nguyên dương Tính x  x x 1 B P  12 C P  18 D P  46 Cho tứ diện ABCD cạnh Tính diện tích xung quanh S xq hình trụ đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tam giác BCD chiều cao chiều cao tứ diện ABCD A S xq  Câu 34: 16 2 B S xq  2 C S xq  16 3 D S xq  3 giá trị nguyên dương tham số m để phương trình 16 x  2.12 x   m   x  nghiệm dương ? A Tỉng hỵp: nguyễn bảo vương B - 0946798489 C https://www.facebook.com/phong.baovuong D Page | Tỉng hỵp ®Ị thi thư thptqg cã cÊu tróc 2018 Câu 35: năm học 2018 Cú bao nhiờu giỏ tr nguyờn tham số m để phương trình m  33 m  3sin x  sin x nghiệm thực ? A B C D Câu 36: Gọi S tập hợp tất giá trị tham số thực m cho giá trị lớn hàm số y  x3  x  m đoạn  0;  Số phần tử S A Câu 37: B C D 1  Cho hàm số f  x  xác định  \   thỏa mãn f   x   , f    f 1  Giá trị 2x 1 2 biểu thức f  1  f  3 A  ln15 Câu 38: B  ln15 Cho số phức z  a  bi A P  1  a, b    C  ln15 D ln15 thỏa mãn z   i  z 1  i   z  Tính P  a  b B P  5 C P  D P  Câu 39: Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  đồ thị hình bên Hàm số y  f   x  đồng biến khoảng: A 1;3 Câu 40: C  2;1 D  ;  x  đồ thị  C  điểm A  a;1 Gọi S tập hợp tất giá trị thực x 1 a để tiếp tuyến từ  C  qua A Tổng tất giá trị phần tử S Cho hàm số y  A Câu 41: B  2;   B C D Trong không gian Oxyz , cho điểm M 1;1;  Hỏi mặt phẳng  P  qua M cắt trục xOx , yOy , z Oz điểm A , B , C cho OA  OB  OC  ? A Câu 42: B C D Cho dãy số  un  thỏa mãn log u1   log u1  log u10  log u10 un 1  2un với n  Giá trị nhỏ để un  5100 A 247 Câu 43: B 248 C 229 D 290 giá trị nguyên tham số m để hàm số y  x  x  12 x  m cú im cc tr ? Tổng hợp: nguyễn bảo vương - 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | Tổng hợp đề thi thư thptqg cã cÊu tróc 2018 B A Cõu 44: năm học 2018 C D  ;  3 tròn nội tiếp tam giác OAB vng góc với mặt phẳng  OAB  Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  2; 2; 1 , B   ; A x 1 y  z 1   2 B 11 y z 3 3 2 x C 8  Đường thẳng qua tâm đường 3 phương trình x 1 y  z    2 2 y z 9 9 2 x D Câu 45: Cho hai hình vng ABCD ABEF cạnh , nằm hai mặt phẳng vng góc với Gọi S điểm đối xứng với B qua đường thẳng DE Thể tích khối đa diện ABCDSEF 11 A B C D 12 Câu 46: Xét số phức z  a  bi  a, b    thỏa mãn z   3i  Tính P  ab z   3i  z   i đạt giá trị lớn A P  10 B P  C P  D P  Câu 47: Cho hình lăng trụ tam giác ABC ABC  AB  AA  Gọi M , N , P trung điểm cạnh AB , AC  BC (tham khảo hình vẽ bên dưới) Cơsin góc tạo hai mặt phẳng  ABC    MNP  C' N M B' A' C P A B A 13 65 Tổng hợp: nguyễn bảo vương B - 0946798489 13 65 C 17 13 65 https://www.facebook.com/phong.baovuong D 18 13 65 Page | Tỉng hỵp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 năm học 2018 Câu 48: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A 1; 2;1 , B  3; 1;1 C  1; 1;1 Gọi  S1  mặt cầu tâm A , bán kính ;  S   S3  hai mặt cầu tâm B , C bán kính Hỏi mặt phẳng tiếp xúc với ba mặt cầu  S1  ,  S  ,  S3  A B C D Câu 49: Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm học sinh lớp 12A , học sinh lớp 12B học sinh lớp 12C thành hàng ngang Xác suất để 10 học sinh khơng học sinh lớp đứng cạnh 11 1 A B C D 630 126 105 42 Câu 50: Cho hàm số f  x  đạo hàm liên tục đoạn  0;1 thỏa mãn f 1  ,   f   x  dx  1  x f  x  dx  Tích phân  f  x  dx A Tỉng hỵp: nguyễn bảo vương B - 0946798489 C https://www.facebook.com/phong.baovuong D Page | Tæng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 năm häc 2018 ®Ị sè Câu 1: Câu 2: bìa ghi chữ “HIỀN”, “TÀI”, “LÀ”, “NGUYÊN”, “KHÍ”, “QUỐC”, “GIA” Một người xếp ngẫu nhiên bìa cạnh Tính xác suất để xếp bìa dòng chữ “HIỀN TÀI LÀ NGUN KHÍ QUỐC GIA” 1 1 A B C D 25 5040 24 13       Cho phương trình cos  x    cos   x   Khi đặt t  cos   x  , phương trình cho 3  6  6  trở thành phương trình đây? A 4t  8t   Câu 3: B 4t  8t   A y   x  2x  7x B y  4x  cos x Với hai số thực dương a, b tùy ý A a  b log Câu 5: D 4t  8t   Trong hàm sau đây, hàm số không nghịch biến  Câu 4: C 4t  8t   C y   x 1   D y     2 3 x log 5log5 a  log b  Khẳng định khẳng định đúng?  log B a  36b C 2a  3b  D a  b log Quả bóng đá dùng thi đấu giải bóng đá Việt Nam tổ chức chu vi thiết diện qua tâm 68.5(cm) Quả bóng ghép nối miếng da hình lục giác màu trắng đen, miếng diện tích 49.83  xm  Hỏi cần miếng da để làm bóng trên? A  40 (miếng da) Câu 6: Cho hàm số y  A b   a Câu 7: B  20 (miếng da) C  35 (miếng da) D  30 (miếng da) ax  b đồ thị hình Khẳng định đúng? x 1 B  b  a C b  a  D  a  b Cho hai hàm số f  x   log x, g  x   x Xét mệnh đề sau: (I) Đồ thị hai hàm số đối xứng qua đường thẳng y  x (II) Tập xác định hai hàm số  (III) Đồ thị hai hàm số cắt điểm (IV) Hai hàm số đồng biến tập xác định mệnh đề mệnh đề A B C Câu 8: D Cho hình lập phương cạnh bng 40cm v Tổng hợp: nguyễn bảo vương - 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 10 Tổng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 năm học 2018 đề số 19 Câu Cho số phức z  a   a  1 i với a   Khi điểm biểu diễn số phức liên hợp z nằm trên: A Đồ thị hàm số y   x  B Đồ thị hàm số y  x  C Parabol y  x  D Parabol y   x  Câu Cắt miếng bìa hình tam giác cạnh hình gấp theo đường kẻ, sau dán mép lại để hình tứ diện Tính thể tích V tứ diện tạo thành A V  Câu 96 B V  C V  32 D V  12 Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh A S  8 Câu 16 C S  2 B S  48 D S  12 Tìm số phức z thỏa mãn z  1  i  z   2i  A z1  ; z2  1  2i B z1  ; z2   2i C z1  1 ; z2  1  2i D z1  1 ; z2   2i Câu Đồ thị cho hình bên đồ thị hàm số hàm số sau? y O A y  x  x Câu B y  x  x  x C y  x  x  D y  x  x Tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số  C  : y  x  x  x  A y  1 B y  C y  x D Khơng tim cn ngang Tổng hợp: nguyễn bảo vương - 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 132 Tổng hợp đề thi thử thptqg cã cÊu tróc 2018 Câu Hàm số sau đồng biến  ? A y  x  tan x B y  x  x  C y  x  cos x Câu D y  x  x  Tìm nguyên hàm I   e x dx A I e x C Cõu năm häc 2018 B I  e x  C C I  e x  C D I  4e  x  C C nghiệm D Vô nghiệm Số nghiệm phương trình 22 x 7 x5  là: A nghiệm B nghiệm x  t  Câu 10 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :  y  Điểm N  đối xứng với  z  1  2t  điểm N  0; 2;  qua đường thẳng d tọa độ là: A N   0;  4;  B N   4; 0;  C N   0; 2;   D N   2; 0;   Câu 11 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng  P  : mx  ny  z   vector pháp tuyến  n   3; 2;1 khi: m  B  n  m  A  n  m  C  n  m  D  n  Câu 12 Đặt   log 20 Khi log 20 :  3  1 2 4 B C D     Câu 13 Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vng B , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy Khi quay cạnh hình chóp S ABC xung quanh trục AB Hỏi hình nón tạo thành? A Hai hình nón B Một hình nón C Ba hình nón D Khơng hình nón A Câu 14 Cho m  Tìm điều kiện tham số m để  dx  2x  m 1 B m  C  m  4 Câu 15 Cho số phức z thỏa z  Khẳng định sau A m  A Tập hợp điểm biểu diễn số phức B Tập hợp điểm biểu diển số phức C Tập hợp điểm biểu diển số phức D Tập hợp điểm biểu diển số phức Câu 16 Hàm số y  A y  D m  z đường thẳng z đường tròn bán kính z đường tròn bán kính z đường tròn tâm I 1;1 x sin x nguyên hàm hàm số sau đây?  16 sin x Tæng hợp: nguyễn bảo vương B y sin x - 0946798489 C y  cos8x https://www.facebook.com/phong.baovuong D y  cos x Page | 133 Tổng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 năm học 2018 Cõu 17 Trong khụng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M  2;3;5  đường thẳng x 1 y  z  Phương trình mặt phẳng  P  qua điểm M vng góc với đường   thẳng d là? d: A  P  : x  y z  21  B  P  : x  y z  21  C  P  : x  y z  21  D  P  : x  y z  21  Câu 18 Tìm khoảng đồng biến hàm số y  e x A  0;   1 tập số thực C  ;   B  1;1 D  ; 1 x  3x  điểm cực trị x2 A điểm cực trị B điểm cực trị C Khơng cực trị D điểm cực trị cot x Câu 20 Tìm tập xác định hàm số y  cos x.cos x  cos x       A  \   k , k    B  \  k , k    8          C  \   k , k    D  \  k , k    4    Câu 19 Hàm số y  Câu 21 Tìm giá trị lớn hàm số y  cosx   cos x A max y  B max y  Câu 22 Biết lim f  x   I  lim x 1 x 1 A I   f  x  x  1 C max y  D max y  C I  D I  Khi đó: B I   Câu 23 Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' tích 2a3 , đáy ABCD hình thoi cạnh a   450 Khoảng cách hai đáy ABCD A ' B ' C ' D ' hình hộp bằng: BAD A 4a B 2a C 2a D 2a Câu 24 Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với mặt đáy Gọi E trung điểm CD Biết thể tích khối chóp S ABCD a3 Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  SBE  bằng: a a a C D 3 Câu 25 Gọi  C  đồ thị hàm số y  x  x Tiếp tuyến đồ thị  C  vng góc với đường thẳng A 2a B d : x  y  phương trình là: A y  x  B y  x  C y  x  D y  x  Câu 26 Một viên đạn bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 25 m / s Gia tốc trọng trường 9,8 m / s Quảng đường viên đạn từ lúc bắn lên chạm đất là: Tỉng hỵp: nguyễn bảo vương - 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 134 Tổng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 3125 125 6250 C s  D s  m m m 49 49 49   x cos x x    x Câu 27 Cho hàm số f  x     x  1  x   x x  Khẳng định sau đúng? A Hàm số liên tục điểm x   B Hàm số liên tục điểm trừ điểm x  C Hàm số liên tục điểm trừ điểm x  D Hàm số kiên tục điểm trừ điểm x  x  Câu 28 Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình bình hành Gọi M , N trung điểm SP  Mặt phẳng  MNP  cắt cạnh SB điểm AB , SC P điểm cạnh SD cho SD SQ Q Tỉ số SB A B C D A s  3125 m năm học 2018 B s x2 x  f x  Câu 29 Hàm số    đạo hàm điểm x  Khi a  2b nhận giá trị sau ax  b x  đây? A a  2b  B a  2b  C a  2b  1 D a  2b  Câu 30 Vi phân hàm số y  tan x A dy  tan x  tan x  1 dx C dy  cot x dx cos x B dy  D dy  tan x dx cos x 2sin x dx sin x dx Câu 31 Tính nguyên hàm I   2x  x x  x 2 C A I   B I   C x 1 xx  C D I   C C I   x  x 1 xx Câu 32 Cho hình chóp S ABCD đáy hình thang AB // CD Gọi M, N trung điểm AD BC G trọng tâm tam giác SAB Thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng (MNG) hình bình hành A AB  3CD B AB  2CD C CD  3AB D CD  2AB Câu 33 Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vng cạnh a Mặt bên SAB tam giác cân S nằm mặt phẳng vng góc với đáy Biết góc  SDC  (ABCD) 600 Tính thể tích V khối chóp S.ABCD a 15 A V  Tỉng hỵp: ngun bảo vương a3 B V - 0946798489 a3 C V  https://www.facebook.com/phong.baovuong a 15 D V  Page | 135 Tổng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 năm học 2018 Cõu 34 Trong khụng gian vi h tọa độ Oxyz , mặt phẳng (P) cắt Ox,Oy,Oz A,B,C G(1;2;3) trọng tâm tam giác ABC Phương trình mặt phẳng (P) x y z x y z    B ( P ) :    9 x y z x y z C ( P) :    D ( P ) :     3 Câu 35 Từ hình tròn tâm S bán kính R người ta tạo hình nón theo cách sau đây: Cách : Cắt bỏ hình tròn ghép mép lại thành hình nón 1 Cách : Cắt bỏ hình tròn ghép mép lại thành hình nón  2 V Gọi 1 ,  khối nón 1  Tính V2 A ( P) : A V1  V2 B V1 3  V2 2 C V1  V2 D V1  V2 Câu 36 Cho tứ diện ABCD , xét điểm M thay đổi cạnh AB ( M  A , M  B) Gọi ( P ) mặt phẳng qua M , song song với AC BD Thiết diện tứ diện với mặt phẳng ( P ) diện tích lớn tỉ số A AM bằng: AB B C Câu 37 Tìm số phức z thỏa mãn z   4i A z1   i ; z  2  i C z1   i ; z2  2  i D B z1   i ; z  2  i D z1   i ; z2  2  i y 2x  Tìm x 1 tất giá trị thực tham số m để phương trình Câu 38 2x  x 1 Hình bên đồ thị hàm số y   3m  hai nghiệm phân biệt 1 A   m  3 C m  x B Không m D 2  m  Câu 39 Cho tứ diện ABCD AB  a , AC  a , AD  a , tam giác ABC , ACD , ABD tam giác vng đỉnh A Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng ( BCD ) A d  a Tổng hợp: nguyễn bảo vương B d - 0946798489 a 30 C d  a https://www.facebook.com/phong.baovuong D d  a 66 11 Page | 136 Tổng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 năm học 2018 Cõu 40 Tỡm ng thng d cố định tiếp xúc với đồ thị hàm số (C ) : y  x  (2m  3)x  m2  m ( m tham số thực) A y  x  B y   x  Câu 41 Rút gọn biểu thức P  A P  a π  2b π a π b  π C y  x  D y   x  π  π1    ab  với a  0,b    B P  a π  b π C P  a π  b π D P  a π  b π Câu 42 Tập nghiệm bất phương trình x   2.6 x  7.4 x  là: A S   1;   B S   1;0  C S   0;   Câu 43 Xét x , y số thực thỏa mãn điều kiện x  y  Đặt S  D S   ; 1 x  6xy  x  2xy  3y Khẳng định sau đúng? A Biểu thức S khơng giá trị nhỏ B S  6 C Biểu thức S khơng giá trị lớn D max S  Câu 44 Giả sử log 0, 3010 viết 22008 hệ thập phân ta số chữ số A 605 B 550 C 600 D 575 x 1 y  z Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :   mặt phẳng 1 P  : 2x  y  2z   Gọi S  mặt cầu tâm nằm d , tiếp xúc với mặt phẳng P  qua điểm A 2; 1;0 Biết tâm mặt cầu cao độ khơng âm, phương trình mặt cầu S  là: A x  2  y  1  z  1  2 C x  2  y  1  z  1  2 B x  2  y  1  z  1  2 D x  2  y  1  z  1  2  x  3  2t  Câu 46 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(4; 2; 4) đường thẳng d :  y   t  z  1  4t  Phương trình đường thẳng  qua A, cắt vng góc với d là: x4 y2 z4 x4 y2 z4     A  : B  : 1 1 x4 y2 z4 x4 y2 z4     C  : D  : 2 1 Câu 47 Cho hàm số y  x  2mx  đồ thị  Cm  , với m tham số Biết hàm số cho xm điểm cực trị x0  Tung độ điểm cực tiểu đồ thị  Cm  A  B 2 C D 2 Câu 48 Cho tứ diện ABCD Gọi M , N , P trung điểm cạnh AB, BC , AD G trọng tâm tam giác BCD Gọi  số đo góc hai đường thẳng MG NP Khi cos  bng Tổng hợp: nguyễn bảo vương - 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 137 Tổng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 năm học 2018 2 3 B C D 4 Câu 49 Tong không gian, cho hai điểm A,B cố định độ dài đoạn thẳng AB Biết tập hợp điểm M cho MA  3MB mặt cầu Tìm bán kính R mặt cầu A R  B R  C R  D R  2 2 a 2 b Câu 50 Gọi a b hai số thực thoả mãn đồng thời a  b    0,5 Khi tích ab A A Tổng hợp: nguyễn bảo vương B - 0946798489 C  https://www.facebook.com/phong.baovuong D Page | 138 Tổng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 năm học 2018 ®Ị sè 20 Câu Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 4 phần ảo B Phần thực phần ảo 4i C Phần thực phần ảo 4 D Phần thực 4 phần ảo 3i Câu lim x  2x  x  A  Câu B 1 C C103 B 310 D 10 Diện tích đáy khối chóp chiều cao h thể tích V A B  Câu D Cho tập hợp M 10 phần tử Số tập gồm phần tử M là: A A103 Câu C 2 6V h B B  3V h C B  V h D B  2V h Cho hàm số y  f  x  bảng biến thiên sau: Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng ? A  ;  Câu B  ;   C  1;  D  0;    Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  a; b  Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  , trục hoành hai đường thẳng x  a , x  b  a  b  tính theo cơng thức b A S   f  x  dx a Câu b B S    f a  x  dx b C S   f  x  dx a b D S   f  x  dx a Cho hàm số y  f  x xác định, liên tục  bảng biến thiên sau: Tổng hợp: nguyễn bảo vương - 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 139 Tổng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 năm học 2018 Trong cỏc khng nh sau, khẳng định đúng? Câu A Hàm số cực trị B Hàm số giá trị cực tiểu C Hàm số giá trị lớn D Hàm số đạt cực đại x  Cho a , b  Khẳng định sau khẳng định đúng?  A log  ab   log a.log b   D log  ab   log a  log b C log ab  log a  log b Câu  B log ab  log a  log b Tìm nguyên hàm hàm số f  x   e x A  e x dx  C e 2x 2x e C B  e x dx  e x  C e x 1 D  e dx  C 2x 1 dx  2e  C 2x 2x Câu 10 Cho điểm M 1; 2; 3 , hình chiếu vng góc điểm M mặt phẳng  Oxy  điểm A M ' 1; 2;0  B M ' 1; 0; 3 C M '  0; 2; 3 D M ' 1; 2;3 Câu 11 Đường cong hình bên đồ thị hàm số sau đây? y x O A y   x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x  x   x   2t  Câu 12 Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :  y  t Đường thẳng d vectơ  z   5t  phương  A u1  1;0;    B u   2; 1;5  C u3  1; 1;5  1 x 2 Câu 13 Tìm tập nghiệm S bất phương trỡnh: Tổng hợp: nguyễn bảo vương - 0946798489   D u  1; 1;  25 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 140 Tæng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018  B S   ;   3 A S ;1 năm học 2018 1  C S   ;  3  D S  1;   Câu 14 Một khối nón tích 4 chiều cao Bán kính đường tròn đáy bằng: A B C D Câu 15 Trong không gian Oxyz , tìm phương trình mặt phẳng  α  cắt ba trục Ox , Oy , Oz ba điểm A  3; 0;  , B  0; 4;  , C  0;0;   A x  y  z  12  B x  y  z  12  C x  y  z  12  D x  y  z  12  Câu 16 Đồ thị hàm số khơng tiệm cận đứng ? A y  x  3x  x 1 B y  x3  x 1 C y  x3  x  x D y  x 3 Câu 17 Cho hàm số y  f  x  bảng biến thiên sau Số nghiệm phương trình f  x    A B C D Câu 18 Giá trị lớn hàm số f  x   x3  x  đoạn 2;  A B 10 Câu 19 Tích phân I   A I  ln C D 24 C I  – ln D I  – ln dx giá trị x 1 B I  ln – Câu 20 Gọi z1 z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị biểu thức z12  z2 A 9 B C 18 D 9 Câu 21 Đáy hình lăng trụ đứng tam giác ABC.ABC  tam giác cạnh Tính khoảng cách hai đường thẳng AA BC A Tổng hợp: nguyễn bảo vương B - 0946798489 C https://www.facebook.com/phong.baovuong D Page | 141 Tổng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 năm học 2018 Cõu 22 B An vay ngân hàng Agribank 200 triệu đồng để sửa nhà, theo hình thức lãi kép với lãi suất 1,15% tháng Hàng tháng vào ngày ngân hàng thu lãi bố An trả đặn triệu đồng Sau năm cạnh tranh ngân hàng nên lãi suất giảm xuống 1%/tháng Gọi m số tháng bố An hoàn trả hết nợ Hỏi m gần với số số sau A 36 tháng B 35 tháng C 34 tháng D 33 tháng Câu 23 Một hộp chứa 11 cầu màu xanh màu đỏ Lấy ngẫu nhiên cầu từ hộp Tính xác suất để lần lấy cầu màu xanh A 11 B 55 C 11 D 11 Câu 24 Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  1; 2;1 B  2;1;0  Mặt phẳng qua B vng góc với AB phương trình A 3x  y  z   B 3x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Câu 25 Cho tam giác ABC cạnh a Trên đường thẳng vng góc với mặt phẳng  ABC  B , ta lấy điểm M cho MB  2a Gọi I trung điểm BC Tang góc đường thẳng IM  ABC  A B C D n   Câu 26 Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển   x  , biết n số nguyên dương thỏa x  mãn Cnn41  Cnn3   n  3 A 495 B 313 C 1303 Câu 27 Tích tất nghiệm phương trình log x.log x.log x.log16 x  A B C D 13129 D  Câu 28 Cho hình chóp S ABCD , ABCD hình chữ nhật, SA vng góc với đáy AB  a , AC  2a , SA  a Tính góc SD BC A 30 B 60 C 90 Câu 29 Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng d1 : D 45 x y  z 3 x 1 y  z  d :     1 1 2 5 Đường thẳng vng góc với mặt phẳng tọa độ  Oxz  cắt d1 d cú phng trỡnh l Tổng hợp: nguyễn bảo vương - 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 142 Tổng hợp đề thi thư thptqg cã cÊu tróc 2018  x    25 A  y   t 18 z năm học 2018 x   B  y  3  t z   x   C  y  1  t  z  1  x  t  D  y  4  t z   t  Câu 30 Tìm m để hàm số sau đồng biến  3;   : y  x  x  ln  x    mx  A m  H  Câu 31 Cho B m  C m  D m  4 hình phẳng giới hạn parabol y  3x , nửa đường tròn phương trình y   x (với 2  x  ) (phần tơ đậm hình vẽ) Diện tích  H  A 2  B 4  C 2  D 4  y x O -2 Câu 32 Biết dx  a  b  c với a , b , c số hữu tỷ Tính P  a  b  c x 1  x  A P  16 B P  13 C P  D P  Câu 33 Cho hình chóp tứ giác S ABCD cạnh đáy a , góc cạnh bên SA mặt phẳng đáy 30 Tính diện tích xung quanh S xq hình trụ đường tròn đáy đường tròn nội tiếp hình vng ABCD chiều cao chiều cao hình chóp S ABCD A S xq   a2 6 B S xq   a2 C S xq   a2 12 D S xq   a2 12 Câu 34 Tìm m để phương trình 4|x|  2| x|1   m nghiệm? A m  B m  2 C m  2 D m  Câu 35 giá trị nguyên tham số m để phương trình sin x  cos x  4sin x  m nghiệm thc ? A Tổng hợp: nguyễn bảo vương B - 0946798489 C https://www.facebook.com/phong.baovuong D Page | 143 Tổng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 năm học 2018 Cõu 36 Tìm m để giá trị lớn hàm số y  x  2x  m  đoạn  2;1 đạt giá trị nhỏ Giá trị m là: A Câu 37 Cho hàm số B f  x trị biểu thức C xác định f    f  3  \ 2 thỏa mãn f   x    a, Câu 38 Cho số phức z  a  bi 3x  f    f  4   , Giá x2 bằng: B 10  ln A 12 D C  20ln D ln b    thỏa mãn z   2i  1  i  z  z  Tính giá trị biểu thức P  a  b A P  B P  C P  1 D P  5   Câu 39 Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  đồ thị hình bên Hàm số y  f x đồng biến khoảng: A 1;  C  2; 1 B  2; D  1;1 Câu 40 Cho hàm số y  x3  12 x  12 đồ thị  C  điểm A  m; 4  Gọi S tập hợp tất giá trị thực m nguyên thuộc khoảng  2;5  để từ A kẻ ba tiếp tuyến với đồ thị  C  Tổng tất phần tử nguyên S A B C Câu 41 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , gọi ( P ) : D x y z    (với a  , b  , c  ) mặt a b c phẳng qua điểm H 1;1;  cắt Ox , Oy , Oz điểm A , B , C cho khối tứ diện OABC tích nhỏ Tính S  a  2b  c A S  15 B S  C S  10  D S   Câu 42 Cho dãy số  un  thỏa mãn: log u5  log u2   log u5  log u2  un  3un1 , n  Giá trị lớn n để un  7100 A 192 Tổng hợp: nguyễn bảo vương B 191 - 0946798489 C 176 https://www.facebook.com/phong.baovuong D 177 Page | 144 Tổng hợp đề thi thử thptqg cấu trúc 2018 năm học 2018 Cõu 43 Cú giá trị nguyên tham số m   5;5 để hàm số y  x  x3  x  m điểm cực trị ? A B C D Câu 44 Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A  4;0;0  , B  0;3;0  , C  0;0;6  Đường thẳng qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC vng góc với mặt phẳng  ABC  phương trình 45   x   29  3t  157   4t  t    A  y  174  325   z  174  2t  45   x  29  3t  157  B  y    4t 174  325   z  174  2t  45  x   3t  29  157   4t  t    C  y  174  325   z  174  2t  45   x  29  3t  157  D  y   4t  t    174  325   z   174  2t  t    Câu 45 Cho hình lập phương ABCD.ABC D cạnh a Gọi O tâm hình vng ABCD S điểm đối xứng với O qua CD  Thể tích khối đa diện ABCDSABC D A a3 B a C a Câu 46 Xét số phức z  a  bi  a, b    thỏa mãn D a z   3i  2 Tính P  a  b z   6i  z   2i đạt giá trị lớn A P  B P  3 C P  D P  Câu 47 Cho hình hộp chữ nhật ABCD ABC D đáy ABCD hình vng, AC   a Gọi  P  mặt phẳng qua AC cắt BB, DD  M , N cho tam giác AMN cân A   MN  a Tính cos  với    P  ,  ABCD  A B C D Câu 48 Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A 1; 2;3 , B  4; 2;3 , C  3; 4;3 Gọi  S1  ,  S  ,  S3  mặt cầu tâm A, B, C bán kính 3, 2,3 Hỏi mặt phẳng qua điểm  14  I  ; ;3  tiếp xúc với ba mặt cầu  S1  ,  S  ,  S3  ? 5 Tổng hợp: nguyễn bảo vương - 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 145 Tổng hợp đề thi thư thptqg cã cÊu tróc 2018 A B năm học 2018 C D Cõu 49 bi gồm bi đỏ, bi vàng, bi xanh (các bi đôi khác nhau) Xếp ngẫu nhiên viên bi thành hàng ngang, tính xác suất để hai viên bi vàng khơng xếp cạnh nhau? A P  B P  C P  D P   Câu 50 Cho hàm số f  x    đạo hàm liên tục 0;  thỏa mãn f    ,  2   f   x  dx   ,    sin xf  x  dx  A   Tích phân  f  x  dx B  C D Chúc em luyện đề thật tốt Tổng hợp: nguyễn bảo vương - 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 146 ... trình log 201 8 x  log x 201 8 là: A  x  201 8  x  201 8 B 201 8  0x  C 201 8   x  201 8   x  D 201 8   x  201 8  Câu 32: Số nghiệm phương trình 201 8x  x  201 6  201 7  201 8 là: A... https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 19 Tổng hợp đề thi thư thptqg cã cÊu tróc 201 8  201 7  n  un  201 7 n  201 8  n  201 8 A B u n n năm học 201 8 n  201 8  n  201 6 u1  201 7  C  u n 1   u1  1... x 201 6  x  ,x 1  Câu 18: Xác định giá trị thực k để hàm số f  x    201 8x   x  201 8 liên tục x  k ,x 1  A k  B k  201 9 C k  201 7 201 8 D k  200 16 201 9 201 7 Câu 19: Thầy giáo có
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề THI có cấu TRÚC 2018, 20 đề THI có cấu TRÚC 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay