Chuyên đề DÃY SỐ GIỚI HẠN PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN (3 tiết)

35 61 1
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 19:40

Chuyên đề DÃY SỐ GIỚI HẠN PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN (3 tiết) ... 100. Trong một cấp số nhân gồm các số hạng dương, hiệu số giữa số hạng thứ 5 và thứ 4 là  576 và hiệu số giữa số hạng thứ 2 và số hạng đầu là 9. Tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân này  bằng: ...                           15    GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ - GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ - HÀM SỐ LIÊN TỤC (6 tiết) A KIẾN THỨC CƠ BẢN I Giới hạn dãy số Giới hạn hữu hạn Giới hạn đặc biệt: 1 lim  ; lim  (k... 24: Cho dãy số (un), biết un = 3 Số hạng un - 1 bằng:  3n A 3n – 1.  B .  C 3n – 3.  D 3n – 1.  Câu 25: Cho dãy số (un), biết un = 3n. Số hạng u2n - 1 bằng:  A 32.3n – 1.  B 3n.3n – 1.  C 32n – 1. 
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề DÃY SỐ GIỚI HẠN PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN (3 tiết), Chuyên đề DÃY SỐ GIỚI HẠN PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN (3 tiết)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay