Chuyên đề DÃY SỐ GIỚI HẠN PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN (3 tiết)

35 17 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 19:40

Chuyên đề DÃY SỐ GIỚI HẠN PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN (3 tiết)   Chuyên đề DÃY SỐ - GIỚI HẠN PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC DÃY SỐ CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN (3 tiết) A KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN I Phương pháp quy nạp toán học Để chứng minh mệnh đề chứa biến A(n) mệnh đề với giá trị nguyên dương n, ta thực sau:  Bước 1: Kiểm tra mệnh đề với n =  Bước 2: Giả thiết mệnh đề với số nguyên dương n = k tùy ý (k  1), chứng minh mệnh đề với n = k + Chú ý: Nếu phải chứng minh mệnh đề chứa biến A(n) mệnh đề với giá trị nguyên dương n p, ta thực sau + Ở bước 1, ta phải kiểm tra mệnh đề với n = p; + bước 2, ta giả thiết mệnh đề với số nguyên dương n = k  p phải chứng minh mệnh đề với n=k+1 II Dãy số Định nghĩa     u:¥*¡    dạng khai triển: (un) = u1, u2, …, un, …  n a u ( n) Dãy số tăng, dãy số giảm:   (un) dãy số tăng  un+1 > un với  n  N*  un+1 un > với  n  N* u  n 1  với n  N* ( un > 0) un  (un) dãy số giảm  un+1 < un với n  N*  un+1 un< với  n  N*  un 1  với n  N* (un > 0) un Dãy số bị chặn  (un) dãy số bị chặn  M  R: un  M, n  N*  (un) dãy số bị chặn  m  R: un  m, n  N*  (un) dãy số bị chặn  m, M  R: m  un  M, n  N* III Cấp số cộng Định nghĩa: (un) cấp số cộng  un+1 = un + d, n  N* Số hạng tổng quát: un  u1  (n  1)d (d: công sai) với n  1    Tính chất số hạng: uk  uk 1  uk 1 với k  Tổng n số hạng đầu tiên: S n  u1  u2   un  n(u1  un ) n  2u1  (n  1)d  = 2 IV Cấp số nhân Định nghĩa: (un) cấp số nhân  un+1 = un.q với n  N* Số hạng tổng quát: Tính chất số hạng:    (q: cơng bội) un  u1.q n 1 với n  uk2  uk 1.uk 1 với k   Sn  nu1 Tổng n số hạng đầu tiên:  u1 (1  q n ) S   n 1 q ,q 1 ,q 1 B BÀI TẬP LUYỆN TẬP Phương pháp quy nạp toán học 1 1 2n  Bài Chứng minh rằng:      n  n , n  N *   2 Giải 1 Bước 1: Với n = 1 thì mệnh đề trở thành    là mệnh đề đúng  2 1 1 2k  Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng với n = k  1 nghĩa là:      k  k   2 Ta chứng minh rằng mệnh đề cũng đúng với n = k + 1, tức là cần chứng minh:  1 1 2k 1      k 1  k 1   2     Thật vậy  1 1 VT      k  k 1 2 k 1  k  k 1   2 2k 1   k 1  VP Vậy mệnh đề đã cho đúng với mọi  n  N *   Bài Chứng minh rằng:  un  n3  3n  5n   chia hết cho 3 ,  n  ¥ *   Giải Bước 1: Với  n  , vế trái bằng 9 chi hết cho 3. Mệnh đề đã cho đúng.  Bước 2: Giả sử mệnh đề đã cho đúng với  n  k , tức là:  uk  k  3k  5k  chia hết cho 3.  Ta chứng minh hệ thức đã cho cũng đúng với  n  k  1:   Ta có:  uk 1   k  1   k  1   k  1     k  3k  5k    k  3k  3                     uk   k  3k  3   2    Vậy  uk 1 chi hết cho 3, ta được điều phải chứng minh.   Dãy số Bài Xét tính tăng giảm của các dãy số:  a )un   n b)un  2n    5n  Giải 2 n   1   1  un1  un    2    2   0, n  N *  n 1   n  n(n  1) a ) un  Nên là dãy số giảm.  2n  5n    5n  2n  10n  19n     1, n  N * 2n  5n  10n  19n  b ) un  un 1 un Nên là dãy số giảm.  Bài Tìm số hạng tổng quát của dãy số:  U  n  N  U n1  2U n *   Giải Ta có:  U1=3              U2=2U1=3.2              U3=2.U2=3.22                  Dự đốn: Un=3.2n-1. Sau đó khẳng định bằng quy nạp.  Cấp số cộng u1  u3  u5  10 Bài Tìm số hạng đầu và cơng sai của cấp số cộng, biết:   u1  u6  17 Giải u1  2d  10 u1  u3  u5  10 u  16  Ta có:      u1  u6  17 2u1  5d  17 d  3 Bài Một CSC có số hạng thứ 54 và thứ 4 lần lượt là -61 và 64. Tìm số hạng thứ 23 Giải Ta có:      un  u1   n  1 d   u54  u1  53d  u4  u1  3d Giải hệ phương trình , ta được:.  143 u1  ,d   2 33  u23  u1  22d  Cấp số nhân Bài Tìm các số hạng của cấp số nhân  (un )  có 5 số hạng, biết:  u3  3, u5  27     3    Giải u  u q  Ta có:     u1  , q  3    u5  27 u1q  27 1 Vậy có hai dãy số:   ,1,3,9,27  và  , 1,3, 9,27   3 Bài Tìm 3 số hạng của một cấp số nhân mà tổng số là 19 và tích là 216 Giải  a Gọi 3 số hạng liên tiếp của cấp số nhân là:  ; a ; aq  (với q là cơng bội)  q   Theo giả thiết ta có:  a  q a.aq  216    (1)      a  a  aq  19 (2)  q       Từ (1) và (2) ta có  a  và  q   hc q      Vậy 3 số hạng cần tìm là: 4, 6, 9 hay 9, 6, 4.  B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Phương pháp quy nạp toán học Câu 1. Giá trị của tổng  S n  12  22  32   n  là:    n(n  1)(n  2) n(n  1)(2n  1) C A B D Đáp số khác.  Câu 2. Với mọi số nguyên dương n, tổng  S n    A n 1 n(n  2)(2n  1) B n n 1 1  là:     1.2 2.3 n(n  1) n n 1 C D n2 n2 Câu 3. Với mọi số nguyên dương n, tổng  S n  n3  11n  chia hết cho:    A B C D 12 Câu 4. Với mọi số nguyên dương n thì  Sn  11n1  122n1  chia hết cho:    A B 33 C 133 D 13 Câu 5. Với mọi số tự nhiên  n  , bất đẳng thức nào sau đây đúng?    A 3n  n  B 3n  n  C 3n  3n  D 3n  3n  Câu 6. Với mọi số tự nhiên  n  , bất đẳng thức nào sau đây đúng?  1 13 1 13   A B         n 1 n  2n 20 n 1 n  2n 21 1 13 1 13 C D         n 1 n  2n 17 n 1 n  2n 24 Dãy số Câu 7: Dãy số  un   xác định bởi cơng thức un = 2n + 1 với mọi n = 0, 1, 2, … chính là: A Dãy số tự nhiên lẻ.  4    B Dãy 1, 3, 5, 9 13, 17.  C Dãy các số tự nhiên chẵn.  D Dãy gồm các số tự nhiên lẻ và các số tự nhiên chẵn.  u1  Câu 8: Cho dãy số (un) xác định bởi:    Ta có u5 bằng:  n un 1  un     ,n  A 10.  B 1024.  C 2048.  D 4096.   u  Câu 9: Cho dãy số (un) xác định bởi:    Khi đó u50 bằng:  un  un1  2n     , n  A 1274,5.  B 2548,5.  C 5096,5.  D 2550,5.  u1  1 Câu 10: Cho dãy số (un) xác định bởi:    Khi đó u11 bằng:  un  2n.un 1    , n  A 210.11!.  B -210.11!.  C 210.1110.  D -210.1110.  u1  Câu 11: Cho dãy số (un):    Ta có u11 bằng:  un 1  un  n    , n  A 36.  B 60.  C 56.   u1  Câu 12: Cho dãy số   un   với   un   un1  A .  B .  Câu 13: Cho dãy số  (un )  với  un  (1) n1 cos    . Giá trị của u4 bằng:  ,  n = 2, 3,  C   2  Khi đó  u12  bằng:  n C      1 n Câu 14: Cho dãy số  (un )  với  un  n1  . Khi đó  un1  bằng:  1 n 2n 2n A un 1  n   B un 1  n   C un 1  n 1   2 A B .  D 44.  D   D    D un 1  n   2n u1  Câu 15: Cho dãy số có    n  N *   Khi đó số hạng thứ n+3 là:  u  u  u n 1 n2  n A un 3  2un  3un 1    B un 3  2un  3un    C un3  2un   3un1    D un 3  2un   3un1   Câu 16: Cho dãy số có cơng thức tổng qt là  un  2n  thì số hạng thứ n+3 là:  A un 3  23   B un 3  8.2n   C un 3  6.2n   Câu 17: Cho tổng  Sn      n  Khi đó  S3  là bao nhiêu?  A 3.  B 6.  C 1.  D un 3  6n   D 9.  n Câu 18: Cho dãy số  un   1  Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?  A Dãy tăng.  B Dãy giảm.  C Bị chặn.  D Khơng bị chặn.  Câu 19: Dãy số  un  là dãy số có tính chất:  n 1 5    A Tăng.  B Giảm.  C Không tăng không giảm.  D Tất cả đều sai.  Câu 20: Trong các dãy số sau, dãy số nào thoả mãn:    u0 = 1, u1 = 2, un = 3un - 1 - 2un - 2 , n = 2, 3, …?  A 1, 2, 4, 8, 16, 32, …  B 1, 2, 8, 16, 24, 24, 54, …  C Dãy có số hạng tổng quát là un = 2n + 1 với n = 0, 1, 2, …  D Dãy có số hạng tổng quát là un = 2n  với n = 0, 1, 2, …  Câu 21: Xét các câu sau:    Dãy 1, 2, 3, 4, … là dãy bị chặn (dưới và trên)      (1)  1   Dãy  1, , ,  … là dãy bị chặn dưới nhưng không bị chặn trên   (2)    Trong hai câu trên:  A Chỉ có (1) đúng.  B Chỉ có (2) đúng.  C Cả hai câu đều đúng.  D Cả hai câu đều sai.  n Câu 22: Cho dãy số (un), biết un = 3  Số hạng un + 1 bằng:  A 3n + 1.  B 3n + 3.  C 3n.3.  D 3(n + 1).  n Câu 23: Cho dãy số (un), biết un = 3  Số hạng u2n bằng  A 2.3n.  B 9n.  C 3n + 3.  D 6n.  n Câu 24: Cho dãy số (un), biết un = 3  Số hạng un - 1 bằng:  3n A 3n – 1.  B .  C 3n – 3.  D 3n – 1.  Câu 25: Cho dãy số (un), biết un = 3n. Số hạng u2n - 1 bằng:  A 32.3n – 1.  B 3n.3n – 1.  C 32n – 1.  D 32(n - 1).  Câu 26: Cho dãy số  un  sin A un 1  sin  n 1 C Dãy số tăng.     n  Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?  B Dãy số bị chặn.  D Dãy số không tăng, không giảm.  3n   là dãy số bị chặn trên bởi:  3n  1 A .  B .  C 1.  D 0.  Câu 28: Trong các dãy số (un) sau đây, hãy chọn dãy số giảm?  n2  n A un = sin n.  B un =    C un =  n  n       D un =   1  2n  1   n Câu 29: Trong các dãy số (un) sau đây, hãy chọn dãy số bị chặn ?  A un =  n    B un = n +    n n C un  =2n + 1.  D un =    n 1 Câu 30: Hãy cho biết dãy số (un) nằo dưới đây là dãy số tăng, nếu biết cơng thức số hạng tổng qt  un của nó là:   n n 1 2n A  1 sin   B  1  5n  1   C .  D   n n 1 n 1  n Câu 31 Đặt   S1(n) = 1 + 2 + 3 + … + n      S2(n) = 12 + 22 + 32 + … + n2    Câu 27: Dãy số  un  6    S3(n) = 13 + 23 + 33 + … + n3      Ta có :  A S1  n   3n  n  1 B S  n     n  n  1 2n  1   n  n  1 C S3  n     Câu 32: Dãy số nào sau đây là dãy tăng ?   2n  A un  (1) n 1 sin   B un    n 3n  D Đáp án khác.  C un       D un  (1) n (3n  1)   n  n 1 2n  Số    là số hạng thứ bao nhiêu?  n 1 41 A 10.  B 9.  C 8.  1 n Câu 34: Cho dãy số  un   Số    là số hạng thứ bao nhiêu?  2n  15 A 8.  B 6.  C 5.  Câu 33: Cho dãy số  un  D 11.  D 7.  u1  Câu 35: Cho dãy số    Số hạng tổng quát của dãy số trên là:  un 1  un  n A un   n  1 n    n  1 n    n  1 n     D un   B un   n  n  1 C un     u1  Câu 36: Cho dãy số   n  Số hạng tổng quát của dãy số trên là:  un 1  un   1 A un   n   B un   n   2n C un    1   D un  n   u1  Câu 37: Cho dãy số    Số hạng tổng quát của dãy số trên là:  un 1  un  n n  2n  1 n  1  n  1 n  2n       A un     B un   6  n  1 n  2n  1    n  1 n  2n  1   C un   D un  6 u1  2  Câu 38: Cho dãy số    Số hạng tổng quát của dãy số trên là:  un 1  2  u n  n  n 1 n 1 n A un    B un    C un     D un     n n n n 1 Câu 39: Cho tổng  S  n   12  22   n2  Khi đó cơng thức của S(n) là:  n  n  1 2n  1 n 1   B S  n     n  n  1 2n  1 n  2n  1 C S  n     D S  n     6 Câu 40: Tính tổng S(n)= 1-2+3-4+………….+(2n-1)-2n+(2n+1) là:  A S  n   7    A. S(n)= n+1.       Câu 41: Tính tổng  S  n   A S  n   n   n2 B S  n   -n.           C.  S  n   2n.     D   S  n   n.  1 1  Khi đó cơng thức của S(n) là:      1.2 2.3 3.4 n  n  1 B S  n   n   n 1 C S  n   2n   2n  D S  n     2n Câu 42: Tính tổng  s(n)  1.4  2.7   n(3n  1)  Khi đó cơng thức của  S  n   là:  A S  n   n    B S  n    n  1   C S  n   n  n  1   D S  n   4n   Câu 43: Tính tổng  S  n   1.1! 2.2!  2007.2007!  Khi đó cơng thức của  S  n   là:  A 2007!   B 2008!   C 2008!   D 2007!   Câu 44: Trong dãy số 1, 3, 2, … mỗi số hạng kể từ số hạng thứ 3 bằng số hạng đứng trước nó trừ đi  số hạng đứng trước số hạng này, tức là  un  un 1  un   với n ≥ 3. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên  của dãy số đó. Đáp số của bài tốn là:  A 5.  B 4.  C 2.  D 1.  u1   Câu 45: Cho dãy số xác định bởi công thức truy hồi:   Cơng thức tính số hạng  * un 1  un n  ¥ tổng quát  un  của dãy số là:  3 3 A un  n   B un  n 1   C un  n   D un  n   2 1 1 u1  Câu 46: Cho dãy số xác định bởi cơng thức truy hồi:   Cơng thức tính số hạng  * un 1  un n  ¥ tổng quát  un  của dãy số là:  A un  2n    B un  2n    C un  2n    D un  2n    u1  Câu 47: Cho dãy số xác định bởi công thức truy hồi:   Hỏi số 33 là số hạng thứ mấy?  un 1  un  A u15   B u17   C u14   D u16   Cấp số cộng Câu 48: Viết 3 số xen giữa các số 2 và 22 để được CSC có 5 số hạng?       A .7;12;17.            B. 6,10,14.                       C. 8,13,18.                       D. Tất cả đều sai.  Câu 49: Cơng thức nào sau đây đúng với CSC có số hạng đầu u1 ,cơng sai d?          A.un= un +d.              B.un= u1 +(n+1)d.            C.un= u1 -(n+1)d.             D.un= u1 +(n-1)d .     Câu 50:  Cho cấp số cộng 1, 8, 15, 22, 29,….Công sai của cấp số cộng này là:       A. 7.             B. 8 .                       C. 9.                       D. 10.  1 Câu 51. Cho cấp số cộng có u1=  ; d  Năm số hạng liên tiếp đầu tiên của của cấp số này là:  2     1 1 1 1 A ;0;1; ;1 B ;0; ; 0; C ;1; ; 2; D ;0; ;1; 2 2 2 2 2      Câu 52: Nếu cấp số cộng  (un ) )  với cơng sai d có  u5   và  u10  10  thì:  A u1   và d = -2.  B u1  8  và d = 2.  C u1   và d = 2.  D u1  8  và d = -2.                                                         Câu 53 Một cấp số cộng có 9 số hạng. Số hạng chính giữa bằng 15. Tổng các số hạng đó bằng:  A 135.  B 405.  C 280.  Câu 54: Cho CSC : -2 ; u2 ; 6 ; u4 . Hãy chọn kết quả đúng ?  D đáp số khác.  8    A u2 = -6 ; u4 = -2.  B u2 = 1 ; u4 = 7.  C u2 = 2 ; u4 = 8.  D u2 = 2 ; u4 = 10.  Câu 55:  Chọn  khẳng  định  đúng  trong  các  khẳng  định:    Nếu  a,b,c  lập  thành  cấp  số  cộng  (khác  khơng) thì :  A nghịch đảo của chúng cũng lập thành một cấp số cộng.  B bình phương của chúng cũng lập thành cấp số cộng.  C c,b,a theo thứ tự đó cũng lập thành cấp số cộng.  D Tất cả các khẳng định trên đều sai.  Câu 56. Cho dãy số  un   2n  Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?  A Ba số hạng đầu tiên của dãy là: 5;3;1.  B Số hạng thứ n+1 của dãy là 8-2n.  C Là CSC với d=-2.  D Số hạng thứ 4 của dãy là -1.  1 Câu 57 Cho CSC có  u1  , d    Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?  4 5 A s5    B s5    C s5     D s5     5 Câu 58. Trong các dãy số (un) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?  u1  u1  u1  u1  1 A    B    C    D    un1  un  un 1  un  un1  un  n un1  2un  Câu 59. Cho cấp số cộng: 6, x - 2, y. Kết quả nào sau đây là đúng?  x  x  x  x  A    B    C    D    y  y   y  6  y  6 Câu 60. Xét các câu sau:  (1) Dãy số  u1 , u2 , u3 ,  được gọi là cấp số cộng với công sai d ≠ 0, nếu như un = un - 1 + d với mọi  n = 2, 3, …  (2) Nếu dãy số  u1 , u2 , u3 ,  là cấp số cộng với cơng sai d ≠ 0, nếu như un = u1 + (n + 1)d với mọi  n = 2, 3, …    Trong hai câu trên:  A chỉ có (1) đúng.  B chỉ có (2) đúng.  C cả hai câu đều đúng.  D cả hai câu đều sai.  Câu 61. Xét các câu sau  u u   (1) Dãy  số  u1 , u2 , u3 ,   được  gọi là cấp số  cộng  với cơng sai  d ≠  0 thì  uk  k 1 k 1   với  mọi k = 2, 3, …    (2) Nếu dãy số  u1 , u2 , u3 , , un  là cấp số cộng với công sai d ≠ 0, nếu như  u1  un  uk  un  k   với mọi k = 2, 3, …, n - 1    Trong hai câu trên:  A chỉ có (1) đúng.  B chỉ có (2) đúng.  C cả hai câu đều đúng.  D cả hai câu đều sai.  Câu 62. Nếu cấp số cộng   (un )  có số hạng thứ n là  un   3n  thì cơng sai d bằng:  A 6.  B 1.  C -3.  D 5.  Câu 63: Chọn khẳng định  sai trong các khẳng định sau. Cho  CSC  un   có d khác khơng khi đó:  A u2  u17  u3  u16   B u2  u17  u4  u15   C u2  u17  u6  u13   D u2  u17  u1  u19   Câu 64.  Cho  cấp  số  cộng  (un )   có  u5  12   và  tổng  21  số  hạng  đầu  tiên là  S21  504   Khi  đó  u1   bằng:  A 4.  B 20.  C 48.  D Đáp số khác.  9    Câu 65. Cho cấp số cộng  (un )  Biết  Sn  2n  3n , khi đó  u1  và cơng sai d là :  A u1  1; d    B u1  1; d    C u1  2; d    D u1  1; d    Câu 66. Cho cấp số cộng  (un )  Biết  u5  18; Sn  S2 n , khi đó  u1  và cơng sai d là :  A u1  2; d    B u1  2; d    C u1  2; d    D u1  3; d    Câu 67. Cho CSC có d=-2 và  s8  72 , khi đó số hạng đầu tiên là bao nhiêu?  1 A u1  16   B u1  16   C u1    D u1     16 16 Câu 68. Cho CSC có  u1  1, d  2, sn  483  Hỏi số các số hạng của CSC là bao nhiêu?  A n=20.  B n=21.  C n=22.  D n=23.  Câu 69. Cho CSC có  u1  2, d  2, s   Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?  A S là tổng của 5 số hạng đầu tiên của CSC.  B S là tổng của 6 số hạng đầu tiên của CSC.  C S là tổng của 7 số hạng đầu tiên của CSC.  D Tất cả đều sai.  Câu 70. Ba số   x, x ,1  x  lập thành một CSC khi:  A Khơng có giá trị nào của x.  B x=2 hoặc x= -2.  C x=1 hoặc x=-1.  D x=0.  Câu 71. Ba số   3a, a  5,1  a  lập thành CSC khi:  A a    C a     B a  1   D Tất cả đều sai.  Câu 72. Cho CSC có   u4  12, u14  18  Khi đó số hạng đầu tiên và cơng sai là  A u1  20, d  3   B u1  22, d    C u1  21, d    D u1  21, d  3   Câu 73. Cho CSC có   u4  12, u14  18  Khi đó tổng của 16 số hạng đầu tiên CSC là:  A 24.  B -24.  C 26.  D – 26.  Câu 74. Cho CSC có   u5  15, u20  60  Tổng của 20 số hạng đầu tiên của CSC là:  A 200.  B -200.  C 250.  D -25.  Câu 75. Trong các dãy số sau đây dãy số nào là CSC?  A un  3n   B un   3 n 1   C un  3n                 D Tất cả đều là CSC.  Câu 76. Trong các dãy số sau đây dãy số nào là CSC?  u1  1 u1  1 A    B    C un  n   un 1  2un  un1  un  D un   n  1   Câu 77. Cho cấp số cộng (un) có u1 = 123 và u3 - u15 = 84. Số hạng u17 là:  A 242.  B 235.  C 11.  D 4.  Câu 78. Nếu cấp số cộng (un) với cơng sai d có u2 = 2 và u50 = 74 thì:  A u1 = 0 và d = 2.  B u1 = -1 và d = 3.  C u1 = 0,5 và d = 1,5.  D u1 = -0,5 và d = 2,5.  Câu 79: Cho cấp số cộng -2; x; 6; y. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau?   x  6 x  x  x  A    B    C    D     y  2 y  y   y  10 Câu 80. Cho cấp số cộng -4; x; -9. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau?  A x = 36.  B x = -6,5.  C x = 6.  D x = -36.  Câu 81. Cho cấp số cộng (un). Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau ?  10    lim x3 2x   2( x  3)  lim  lim x3 x 3 ( x  3) 2x   x3          2x   3  b) Phân tích:  x2   x2 x2 x3  x2  x    x   x2  x  x2  x  x  lim  lim  lim x x  x  x  x x    x  x  x  x2    x  x2  x  c) Thêm vào 3 và -3 trên tử.      x   3x  x     3x  x2   3  3x   lim  lim  lim x2 x  x  x  x2 x2 x2 x2 2  x  4  x  2 3(2  x ) 3  lim  lim  lim  lim x 2 x 2 ( x  2) x   x2 ( x  2)  3x  x   x 2  x  lim            6 Hàm số liên tục  x2  x   x  Bài 6:  Cho hàm số  f ( x)   x     m x   a) Xét tính liên tục của hàm số khi m = 3  b) Với giá trị nào của m thì f(x) liên tục tại x = 2 ?  Hướng dẫn giải:   Ta có tập xác định của hàm số là D = R  a) Khi m = 3 ta có      f(x) liên tục tại mọi x  2.  Tại x = 2 ta có: f(2) = 3;   lim f ( x)  lim ( x  1)    f(x) liên tục tại x = 2.  x2 x2 Vậy với m = 3 hàm số liên tục trên tập xác định của nó.   x2  x  x   x  x    b)  f ( x )   x    m x    m x  lim f ( x )    Tại x = 2 ta có:  f(2) = m ,  x2 Hàm số f(x) liên tục tại x = 2  f (2)  lim f ( x)  m    x2  3x         khi x >2   x  Bài 7. Cho hàm số:  f ( x )     ax                 khi x    Xác định a để hàm số liên tục tại điểm x = 2.  Hướng dẫn giải:  21      f (2)  2a     1   lim f ( x)  lim  ax    2a    4 x2 x2    lim f ( x )  lim x2 x2 3x    lim x 2 x2 ( x  2) 3( x  2)  (3x  2)  (3x  2)  Hàm số liên tục tại x = 2   f (2)  lim f ( x )  lim f ( x )    2a  x2 x 2     1   a  0  4 x3 x  1  Bài 8. Xét tính liên tục của f ( x )   x   trên tập R  2 x  1 Hướng dẫn giải:   Tập xác định D = R \ {1}  x3  Với  x  1;1  hàm số  f ( x)   xác định nên liên tục.  x 1  Xét tại x = 1  D nên hàm số không liên tục tại x = 1   Xét tại x = –1  x3 lim f  x   lim  1  f  1   nên hàm số không liên tục tại x = –1  x2 x2 x  Bài 9. Chứng minh rằng phương trình  x5  3x4  5x    có ít nhất ba nghiệm phân biệt trong  khoảng  (–2; 5).  Hướng dẫn giải:  Xét hàm số  f ( x)  x5  3x4  5x    f  liên tục trên R.  Ta có:  f (0)  2, f (1)  1, f (2)  8, f (4)  16    f (0) f (1)    PT  f(x) = 0 có ít nhất 1 nghiệm  c1  (0;1)            f (1) f (2)    PT  f(x) = 0 có ít nhất 1 nghiệm  c2  (1; 2)                  f (2) f (4)    PT  f(x) = 0 có ít nhất 1 nghiệm  c3  (2; 4)    PT  f(x) = 0 có ít nhất 3 nghiệm trong khoảng (–2; 5).  D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Nhận biết Câu Dãy số  (un ) với  un  1 1  , chọn  M  , để   thì n phải lấy từ số hạng thứ bao  2n 100 2n 100 nhiêu trở đi?  A. 51.      B. 49.            C. 48.      D. 50.  1 1 Câu Dãy số  (un ) với  un  , chọn  M  , để   thì n phải lấy từ số hạng   2n  1000 2n  1000 thứ bao nhiêu trở đi?  A. 498.       B. 499.     C. 500.     D. 501.  Câu Chọn mệnh đề đúng?    A.  lim       10n  n n    4 B.  lim       3    3 D.  lim       2 n n 3 2 C.  lim    lim        4 3 22    Câu Chọn mệnh đề đúng?  A.  lim  2017                             B.  lim  2017   2017   C.  lim  2017                             Câu Dãy số  (un ) với  un  A. 0.        n , thì  lim un  bằng:  C.              D.  .  B. 9.      C. 3.     Câu Cho dãy số  (un ) với  un   , khi đó  lim un  bằng:  n2 A. 0.          B. 7.      C.     1 1 Câu CSN:  , , , , ,  có cơng bội là:  2n A.  q        B.  q  2     C.  q        D.  .      D.  .            D.  q               D.  q     Câu Dãy số  (un ) với  un  A. 0.          D.  lim  2017  2017   n2   B. 1.       , thì  lim un  bằng:   1 1 Câu Công bội của CSN:  1,  , ,  , ,    27  3 A.  q      B.  q  3     n1 ,  là:    C.  q    Câu 10. Cơng thức tính tổng của CSN lùi vơ hạn  (un ) là:  A.  S  1 q     u1 B.  S    Câu 11   lim n2  có kết quả bằng:  A. 0.          1 q     u1 B. 1.      C.  S  u1           1 q   D.  S  u1   1 q C.              D.     Câu 12 lim5  có kết quả bằng:  A. 0.          B. 5.      C.          Câu 13: Với k là số nguyên dương. Kết quả của giới hạn  lim x k  là:      D.         D. x.      D. x.  n x  A. +    C. 0.    Câu 14: Kết quả của giới hạn  lim k  (với k nguyên dương) là:  x  x A. +        B.       C. 0.    Câu 15: Khẳng định nào sau đây đúng?  A.  lim f ( x)  g ( x)  lim f ( x)  lim g ( x) x  xo x  xo x  xo      B.  lim f ( x)  g ( x)  lim f ( x)  lim g ( x)   x  xo     B      x  xo   x  xo C.  lim f ( x)  g ( x)  lim [f ( x)  g ( x)] x  xo x  xo       D.  lim f ( x)  g ( x)  lim [f ( x)  g ( x)]   x  xo x  xo Câu 16: Khẳng định nào sau đây đúng?  A.  lim f ( x)  g ( x)  lim [ f ( x)  f ( x)]   x  xo x  xo 23    B.  lim C.  lim D.  lim x  xo x  xo x  xo x  xo f ( x)  g ( x)  lim f ( x)  lim g ( x)   x  xo f ( x)  g ( x)  lim [f ( x)  g ( x )]   x  xo f ( x)  g ( x)  lim x  xo f ( x)  lim g ( x)   x  xo Câu 17: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào không tồn tại?  x 1 x 1 x 1 x 1 A lim B lim C lim D lim     x 1 x      x 1  x     x 1  x      x 1  x   Câu 18: Khẳng định nào sau đây đúng?  A. Hàm số có giới hạn tại điểm x=a  thì liên tục tại x =a.  B. Hàm số có giới hạn trái tại điểm  x=a   thì liên tục tại  x=a  .  C. Hàm số có giới hạn phải tại điểm  x=a   thì liên tục tại  x=a  .  D. Hàm số có giới hạn trái và phải tại điểm  x=a   thì liên tục tại  x=a  .  Câu 19: Cho một hàm số f(x). Khẳng định nào sau đây đúng?  A. Nếu f(a).f(b) thì hàm số liên tục trên (a; b).  B. Nếu hàm số liên tục trên (a; b)  thì  f(a).f(b) 
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề DÃY SỐ GIỚI HẠN PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN (3 tiết), Chuyên đề DÃY SỐ GIỚI HẠN PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN (3 tiết)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay