Bài giảng Mỹ phẩm Dược Hà Nội

191 113 2
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 19:12

... TÍNH AN TỒN CÁC THÀNH PHẨM MỸ PHẨM Độc tính thành phần Độ ổn định đặc tính lý, hóa thành phẩm Tính an tồn thành phẩm Giới hạn vi sinh vật thành phẩm: GMP – Các nhà sản xuất mỹ phẩm cần hiểu tuân... 13 SỬ DỤNG MỸ PHẨM KHƠNG AN TỒN Do thành phần có chế phẩm Do sử dụng không hƣớng dẫn Nguyên nhân Do chế phẩm Quyền người tiêu dùng mỹ phẩm Ngƣời tiêu dùng có quyền đƣợc thơng tin mỹ phẩm, có quyền... niệm phân loại mỹ phẩm Trình bày đƣợc nguyên tắc thử tính mẫn cảm, kích ứng MP Phân tích đƣợc thành phần KTBC số chế phẩm mỹ phẩm thơng dụng Trình bày đƣợc ngun tắc GMP mỹ phẩm Thực hành bào chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Mỹ phẩm Dược Hà Nội, Bài giảng Mỹ phẩm Dược Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay