Bài giảng Mỹ phẩm Dược Hà Nội

191 17 1
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 19:12

MỸ PHẨM VŨ THỊ THU GIANG – BM BÀO CHẾ 8/5/2016 MỤC TIÊU Trình bày đƣợc khái niệm phân loại mỹ phẩm Trình bày đƣợc nguyên tắc thử tính mẫn cảm, kích ứng MP Phân tích đƣợc thành phần KTBC số chế phẩm mỹ phẩm thơng dụng Trình bày đƣợc nguyên tắc GMP mỹ phẩm Thực hành bào chế đƣợc kem dùng cho da (giữ ẩm, dƣỡng da, chống tia tử ngoại), chế phẩm làm răng, chế phẩm làm tóc, trị gàu) Hƣớng dẫn sử dụng mỹ phẩm hợp lý, an toàn 8/5/2016 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị định mỹ phẩm ASEAN 18/04/2008 TT Quy định quản lý mỹ phẩm TT-BYT 06/2011 ASEAN, Guidelines for the safety assessment of a cosmetic product The SCCP'S notes of guidance for the testing of cosmetic ingredients and their safety evaluation 6th revision, 19/12/2006 Michael and Irene Ash (1997), A formulation of cosmetic preparations, Chemical Publishing 8/5/2016 8/5/2016 TÀI LIỆU THAM KHẢO A.Salvador, A Chirvest (2007), Analyis of cosmetic product, Marcel Dekker L.D Rhein et al (2007), Surfactants in personal care product and decorative cosmetic, CRC Press C M Burgess (2005), Cosmetic dermatology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg A Gonzalet (2007), Cosmetology, Globan Media 10 A O Barel (2009), Handbook of cosmetic science and technology, Informa 8/5/2016 8/5/2016 ĐẠI CƢƠNG Mỹ phẩm học (cosmetology) liên quan nhiều lĩnh vực: y học, dƣợc học, hoá học… làm cho ngƣời trở nên đẹp 8/5/2016 ĐẠI CƢƠNG 8/5/2016 ĐẠI CƢƠNG Khái niệm MP (NĐ cộng đồng châu Âu): 1976: Một chất hay CP dự kiến cho tiếp xúc với phận bên thể ngƣời … với lợi, niêm mạc miệng, với mục đích hoăc chủ yếu để làm vệ sinh1 , làm thơm2 bảo vệ chúng3, nhằm mục đích trì chúng điều kiện tốt4, thay đổi hình thức5 điều chỉnh mùi hƣơng thể6 Từ 1993: Một chất hay CP dự kiến cho tiếp xúc với phận bên thểcon ngƣời … với lợi, niêm mạc miệng, với mục đích hoăc để làm vệ sinh7, làm thơm8, làm thay đổi hình thức9, và/hoặc điều chỉnh mùi hƣơng thể10, và/hoặc 12 8/5/2016 điều kiện tốt bảo vệ chúng11 trì chúng ĐẠI CƢƠNG phòng, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh điều chỉnh chức sinh lý thể khơng có tác dụng chữa bệnh thay thuốc chữa bệnh, không phép kê đơn cho người bệnh Cosmeceuticals: combination of cosmetics and pharmaceuticals 8/5/2016 DANH MỤC MINH HỌA THEO NHÓM MỸ PHẨM (Hiệp định mỹ phẩm ASEAN) Kem, nhũ tƣơng, sữa (lotion), gel dầu dùng cho da Mặt nạ (ngoại trừ sản phẩm hoá chất lột da mặt) Nền màu (dạng nƣớc, nhão bột) Phấn trang điểm, phấn dùng sau tắm, phấn vệ sinh Xà phòng vệ sinh, xà phòng khử mùi, vv Nƣớc hoa, nƣớc vệ sinh, nƣớc hoa toàn thân (eau de Cologne) Các chế phẩm dùng tắm: muối, xà bông, dầu, gel… Chế phẩm làm rụng lông Nƣớc khử mùi thể chống mồ hôi 10 Sản phẩm chăm sóc tóc 8/5/2016 DANH MỤC MINH HỌA THEO NHÓM MỸ PHẨM 11 Sản phẩm cạo râu: kem, xà bông, sữa 12 Sản phẩm trang điểm tẩy trang mặt mắt 13 Sản phẩm để dùng cho môi 14 Sản phẩm chăm sóc miệng 15 Sản phẩm chăm sóc trang điểm móng 16 Sản phẩm vệ sinh bên ngồi phận kín 17 Sản phẩm dùng tắm nắng 18 Sản phẩm để tránh bắt nắng da 19 Sản phẩm làm trắng da 20 Sản phẩm chống nhăn 8/5/2016 10 CÁC LOẠI CHẾ PHẨM KHỬ MÙI Aerosol Cream Spray Roll on 8/5/2016 Gel solid 177 Aerosol desodorant Triclosan 0,05 % Propylen glycol 2,00 Alcol 96% 57,45 Parfum 0,50 Propelant 12 v® 100 ,00 8/5/2016 178 Desodorant hệ hai pha ChÊt s¸t khuÈn 0,3 % Isopropyl mirystat 1,0 Dipropylen glycol 3,0 Ethanol 96% 65,0 Parfum 0,7 Propelant 12 30,0 8/5/2016 179 Desodorant stick Natri stearat Propylen glycol Nƣớc Alcol isostearylic PPG-3 myristyl ether Cyclopentasiloxan Bis – PEG – 18 methyl ether dimethyl silan Triclosan Chất thơm Dầu dƣỡng (essential oil) 0,1% D&C green #6 isopropyl myristat 8/5/2016 8% 42,2 % 5% 8% 28,5 % 3% 3% 0,2 % 0,5 % 0,7 % 0,9 % 180 HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM Mục đích: Đảm bảo sản phẩm đƣợc sản xuất kiểm tra chất lƣợng cách thống theo tiêu chuẩn chất lƣợng quy định Liên quan đến tất lĩnh vực sản xuất kiểm tra chất lƣợng mỹ phẩm Tự đọc so sánh với GMP sản xuất thuốc 8/5/2016 181 HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM Lƣu ý chung: Trong sản xuất mỹ phẩm,các biện pháp quản lý giám sát cần thiết để đảm bảo ngƣời tiêu dùng nhận đƣợc sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lƣợng Chất lƣợng sản phẩm phụ thuộc vào chất lƣợng nguyên liệu ban đầu, quy trình sản xuất kiểm tra chất lƣợng, nhà xƣởng, trang thiết bị nhân tham gia 8/5/2016 182 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG Cần thiết lập, phát triển thực hệ thống quản lý chất lƣợng (QLCL) nhƣ cơng cụ đảm bảo đạt đƣợc sách mục tiêu đề Hệ thống cần quy định rõ cấu tổ chức, chức năng, trách nhiệm, quy trình, hƣớng dẫn, trình xử lý nguồn lực thực công tác quản lý chất lƣợng Hệ thống quản lý chất lƣợng cần đƣợc cấu cho phù hợp với hoạt động công ty phù hợp với tính chất sản phẩm nhƣ cần tính đến yếu tố thích hợp quy định Hƣớng dẫn Quá trình thực hệ thống quản lý chất lƣợng cần đảm bảo mẫu nguyên vật liệu ban đầu, sản phẩm trung gian thành phẩm qua kiểm nghiệm để định xuất hàng loại bỏ sở kết kiểm nghiệm công đoạn kiểm tra chất lƣợng khác 8/5/2016 183 HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM NHÂN SỰ Cần phải có đội ngũ nhân đầy đủ, có kiến thức chun mơn, kinh nghiệm, kỹ lực cần thiết đáp ứng với chức nhiệm vụ đƣợc giao Đội ngũ nhân phải có sức khoẻ tốt đủ khả thực nhiệm vụ đƣợc giao Tất nhân tham gia vào hoạt động sản xuất cần đƣợc đào tạo thao tác sản xuất theo nguyên tắc GMP Cần trọng đào tạo nhân viên làm việc điều kiện tiếp xúc với nguyên vật liệu độc hại Đào tạo vềGMP cần đƣợc thực thƣờng xuyên Hồ sơ đào tạo cần đƣợc lƣu giữ có đánh giá chất lƣợng đào tạo theo định kỳ 8/5/2016 184 HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM NHÀ XƢỞNG Cần áp dụng biện pháp có hiệu để tránh bị tạp nhiễm từ môi trƣờng vật nuôi xung quanh Các sản phẩm mỹ phẩm sử dụng chung khu sản xuất trang thiết bị, với điều kiện phải thực biện pháp kiểm soát chặt chẽ đểtránh nhiễmchéo nguycơ lẫn lộn Vạch sơn, rèm nhựa vách ngăn di động dƣới dạng băng cuộn đƣợc sử dụng để tránh tình trạng lẫn lộn Cần có phòng dụng cụ cần thiết để thay đồ Nhà vệ sinh cần cách biệt với khu sản xuất để tránh tạp nhiễm nhiễm chéo 8/5/2016 185 HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM NHÀ XƢỞNG cần có khu vực xác định để:  Tiếp nhận nguyên vật liệu  Lấy mẫu nguyên vật liệu  Nhận hàng biệt trữ  Bảo quản nguyên vật liệu đầu vào  Cân cấp nguyên liệu  Pha chế  Bảo quản sản phẩm chờ đóng gói  Đóng gói  Biệt trữ trƣớc xuất xƣởng  Chứa thành phẩm  Chất dỡ hàng  Phòng thí nghiệm  Vệ sinh trang thiết bị 8/5/2016 186 HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM NHÀ XƢỞNG Bề mặt tƣờng trần nhà phải nhẵn mịn dễ bảo trì Sàn nhà khu pha chế phải có bề mặt dễ lau chùi làm vệ sinh Hệ thống thoát nƣớc phải đủ lớn, có máng kín miệng dòng chảy dễ dàng Nếu đƣợc, nên tránh dựng hệ thống cống rãnh mở, nhƣng trƣờng hợp cần thiết phải đảm bảo dễ dàng cho việc cọ rửa khử trùng Hệ thống hút xả khí nhƣ ống dẫn trƣờng hợp có thể, cần lắp đặt cho tránh gây tạp nhiễm sản phẩm Nhà xƣởng phải có đủ hệ thống chiếu sáng, đƣợc thơng gió phù hợp cho thao tác bên 8/5/2016 187 HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM NHÀ XƢỞNG Hệ thống ống dẫn, máng đèn, điểm thơng gió dịch vụ kỹ thuật khác khu sản xuất phải đƣợc lắp đặt cho tránh lồi lõm không vệ sinh đƣợc nên chạybên ngồi khu vực pha chế Khu phòng thí nghiệm nên đặt nơi cách biệt khỏi khu sản xuất Khu vực bảo quản phải có diện tích đủ lớn có hệ thống chiếu sáng phù hợp, cần đƣợc bố trí trang bị cho đảm bảo khơ ráo, xếp có trật tự cho sản phẩm, nguyên vật liệu 8/5/2016 188 HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM TRANG THIẾT BỊ Cần đƣợc thiết kế bố trí hợp lý cho việc sản xuất VỆ SINH VÀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH Các biện pháp vệ sinh quy định vệ sinh để tránh gây tạp nhiễm sản xuất Chúng phải đƣợc bảo đảm thực đối nhân viên, nhà xƣởng, trang thiết bị/ máymóc, nguyên vật liệu sản xuất bao bì 8/5/2016 189 HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM SẢN XUẤT  Cần đƣợc thiết kế bố trí hợp lý cho việc sản xuất  Hệ thống đánh số lô  Cân đo sản phẩm  QTSX: ý vấn đề nhiễm chéo tất cơng đoạn  Sản phẩm  Dán nhãn, đóng gói  Thành phẩm: biệt trữ vận chuyển tới kho thành phẩm 8/5/2016 190 HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG HỒ SƠ TÀI LIỆU THANH TRA NỘI BỘ BẢO QUẢN… 8/5/2016 191 ... TÍNH AN TỒN CÁC THÀNH PHẨM MỸ PHẨM Độc tính thành phần Độ ổn định đặc tính lý, hóa thành phẩm Tính an tồn thành phẩm Giới hạn vi sinh vật thành phẩm: GMP – Các nhà sản xuất mỹ phẩm cần hiểu tuân... 13 SỬ DỤNG MỸ PHẨM KHƠNG AN TỒN Do thành phần có chế phẩm Do sử dụng không hƣớng dẫn Nguyên nhân Do chế phẩm Quyền người tiêu dùng mỹ phẩm Ngƣời tiêu dùng có quyền đƣợc thơng tin mỹ phẩm, có quyền... niệm phân loại mỹ phẩm Trình bày đƣợc nguyên tắc thử tính mẫn cảm, kích ứng MP Phân tích đƣợc thành phần KTBC số chế phẩm mỹ phẩm thơng dụng Trình bày đƣợc ngun tắc GMP mỹ phẩm Thực hành bào chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Mỹ phẩm Dược Hà Nội, Bài giảng Mỹ phẩm Dược Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay