BGSDH Thuốc đặt 2018

23 11 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 19:04

SINH DƢỢC HỌC THUỐC ĐẶT Mục tiêu học tập Trình bày đƣợc ảnh hƣởng yếu tố sinh học dƣợc học tới SKD thuốc đặt Phân tích đƣợc yếu tố dƣợc học vận dụng số CT để tăng hấp thu thuốc qua trực tràng Phân tích đƣợc ảnh hƣởng yếu tố từ số kết thực nghiệm THUỐC ĐẶT THUỐC DÙNG QUA CÁC HỐC TỰ NHIÊN CỦA CƠ THỂ Thể lỏng: dung dịch, hỗn dịch, nhũ tƣơng Thuốc bán rắn: mỡ, kem, gel… Thuốc đặt (suppositories) Thuốc viên: viên nén, viên nang mềm để đặt hay thuốc bột, viên nén để pha thành dung dịch, hỗn dịch đặt Các yếu tố ảnh hƣởng đến hấp thu thuốc qua niêm mạc Yếu tố sinh học Tốc độ tƣới máu Niêm dịch: lƣợng, pH Chất nhày Yếu tố dƣợc học Dƣợc chất Tá dƣợc Nhóm tá dƣợc Chất tăng thấm (hấp thu) Kỹ thuật bào chế CƠ CHẾ HẤP THU THUỐC QUA NIÊM MẠC Qua tế bào KTTĐ VCTG Qua khe hở liên bào Thực bào Bơm ngược Liên kết khe hở liên bào THUỐC ĐẶT TRỰC TRÀNG XDCT CẢI THIỆN HẤP THU THUỐC KTBC HDSD MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG HẤP THU THUỐC CHỌN DƢỢC CHẤT SỬ DỤNG CHẤT TĂNG THẤM BC HỆ THUỐC HIỆN ĐẠI • Dựa vào khả hòa tan, hấp thu • Tạo tiền dƣợc chất • Tác động vào kích thƣớc tiểu phân … • Thay Thay đổi độ tan, HSPB HSKT • GPKD, GP đích… • Tác động lên màng SH: thay đổi tính phân cực, chuyển rời phospholipid • Hệ KDSH: viên nén, thuốc đạn, gel, situ gel… • Tạo phức với Ca2+, tác động đến liên kết TB • Hệ vi tiểu phân (vi cầu, vi nang), siêu vi tiểu phân (nano, liposome) … Tăng thấm Tăng thấm BIỆN PHÁP TĂNG HẤP THU DƢỢC CHẤT Ảnh hƣởng natri laurylsulfat (SLS) đến khả giải phóng salbutamol từ thuốc đặt trực tràng Nồng độ (g/ml) Độ tan ibuprofen (g/ml) Tỷ lệ menthol : ibuprofen PEG/Ibu 97,5/2,5 P188/Ibu 15/2,5 P188/menthol/Ibu 15/0,25/2,5 Nồng độ poloxame (%) Ảnh hƣởng poloxame mentol tới độ tan ibuprofen Thời gian (giờ) Đƣờng cong nồng độ thời gian ibuprofen sau đặt trực tràng Ảnh hƣởng lauroyl macrogolglycerid (Gelucire 44/14) đến GP piroxicam từ thuốc đặt trực tràng Giải phóng in vitro qua màng thẩm tích Các thơng số DĐH thuốc đặt aspirin aspirin nano NC thỏ Tá dược gelatin – glycerin Fs11: thuốc đặt aspirin; Fas9: thuốc đặt aspirin nano Biểu mô đại tràng thỏ sau định thuốc đặt aspirin aspirin nano NC thỏ A: biểu mô đại tràng; B, C, D, E: biểu mô đại tràng sau đặt viên qui ƣớc 1, 2, tuần; F: biểu mô đại tràng sau đặt viên chứa tiểu phân nano aspirin Hấp thu insulin qua niêm mạc trực tràng từ dạng gel Đường cong nồng độ máu natri pentobarbital Tá dƣợc thuốc đặt: Witepsol H5 Nồng độ 5-Fluorouracil (5-FU) máu sau định liều 20 mg/kg (CT in situ gel: P407/P188/polycarbophil/5-FU (17/2,5/0,2/1,0 %) Wang L-L, Zheng W-S, Chen S-H, Fang X-Q (2013) Development of In Situ Gelling and Bio Adhesive 5-Fluorouracil Enema PLoS ONE 8(8): e71037 doi:10.1371/journal.pone.0071037 http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0071037 Nồng độ 5-FU mô đại tràng sau định liều 20 mg/kg (CT in situ gel: P407/P188/polycarbophil/5-FU (17/2,5/0,2/1,0 %)) Wang L-L, Zheng W-S, Chen S-H, Fang X-Q (2013) Development of In Situ Gelling and Bio Adhesive 5-Fluorouracil Enema PLoS ONE 8(8): e71037 doi:10.1371/journal.pone.0071037 http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0071037 vÝ dô (Thuốc đặt trực tràng) (Pharmaceutical Dosage Forms: Disperse Systems, 1996, v.2, p 490) Theophyllin 50 mg Glycerin 120 Nƣớc cất 30 Dầu thầu dầu Tween 60 30 Macrogol 1540 13 Macrogol 4000 1186 Macrogol 6000 64 Các biện pháp cải thiện hấp thu thuốc áp dụng thiết kế công thức? vÝ dô (Thuốc đặt trực tràng) Promethazin hydrochlorid 25 mg Polyethylen glycol 400 360 mg Polyethylen glycol 4000 840 mg Tween 80 24 mg Acid citric 24 mg Butyl hydroxy Toluen 0,01% (kl/kl) Các biện pháp cải thiện hấp thu thuốc áp dụng thiết kế công thức? ĐẶC ĐIỂM HẤP THU THUỐC QUA ÂM ĐẠO Biểu mơ niêm mạc khó thấm Phụ thuộc nhiều vào yếu tố sinh lý, tuổi bệnh nhân, chu kỳ kinh nguyệt… Phụ thuộc yếu tố công thức Đƣờng cong nồng độ - thời gian trung bình sildenafil dùng đƣờng uống đặt âm đạo Trong huyết tƣơng Trong tử cung Ảnh hưởng chất tăng thấm đến hấp thu insulin qua õm o Thuc t ph khoa Thành phần Neomycin sulfat Lỵng 83 mg Clotrimazol 100 mg Metronidazol (microsize) 500 mg Boric acid 120 mg Witepsol H15 & W35 (1:1) ad 000 mg Biện pháp tăng SKD ...THUỐC ĐẶT THUỐC DÙNG QUA CÁC HỐC TỰ NHIÊN CỦA CƠ THỂ Thể lỏng: dung dịch, hỗn dịch, nhũ tƣơng Thuốc bán rắn: mỡ, kem, gel… Thuốc đặt (suppositories) Thuốc viên: viên nén, viên nang mềm để đặt. .. glycerin Fs11: thuốc đặt aspirin; Fas9: thuốc đặt aspirin nano Biểu mô đại tràng thỏ sau định thuốc đặt aspirin aspirin nano NC thỏ A: biểu mô đại tràng; B, C, D, E: biểu mô đại tràng sau đặt viên... ibuprofen sau đặt trực tràng Ảnh hƣởng lauroyl macrogolglycerid (Gelucire 44/14) đến GP piroxicam từ thuốc đặt trực tràng Giải phóng in vitro qua màng thẩm tích Các thơng số DĐH thuốc đặt aspirin
- Xem thêm -

Xem thêm: BGSDH Thuốc đặt 2018, BGSDH Thuốc đặt 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay