Báo cáo thực hành sinh lý học thực vật

65 34 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:59

Tài liệu này có đầy đủ tất cả các bài thực hành môn Sinh lý học thực vật. Môn mà sinh viên các ngành sinh học hay công nghệ sinh học đều có học.:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT NỘI DUNG BÀI 1: CÁC MÀNG SINH HỌC CỦA TẾ BÀO I.THÍ NGHIỆM 1: Hiện tượng co nguyên sinh phản co nguyên sinh(Quan sát tế bào sống) II.THÍ NGHIỆM 2: Hiện tượng co nguyên sinh phản co nguyên sinh(Quan sát tế bào bị hơ đèn cồn) III.THÍ NGHIỆM3: Co ngun sinh hình chng IV.THÍ NGHIỆM 4: Co nguyên sinh tạm thời .7 BÀI 2: SỰ ĐĨNG MỞ CỦA KHÍ KHỔNG BÀI 3: XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT THẨM THẤU CỦA TẾ BÀO .12 BÀI 4: SỨC HÚT NƯỚC CỦA MÔ THỰC VẬT .15 BÀI 5: ĐỐI KHÁNG ION 18 BÀI 6: XÁC ĐỊNH ION NO3- Ở THỰC VẬT 21 BÀI 7: HỆ SẮC TỐ CỦA LÁ XANH 24 I.THÍ NGHIỆM 1: Rút sắc tố khỏi 24 II.THÍ NGHIỆM 2: Tính chất lý-hóa diệp lục 25 BÀI 8: QUANG HỢP CỦA CÂY THỦY SINH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN CƯỜNG ĐỘ QUANG HỢP 30 I.THÍ NGHIỆM 1:Xác định cường độ quang hợp thủy sinh phương pháp đếm bọt khí O2 30 II.THÍ NGHIỆM 2: Ảnh hưởng cường độ ánh sáng đến cường độ quang hợp thủy sinh 31 III.THÍ NGHIỆM 3: Ảnh hưởng thành phần quang phổ ánh sáng .31 IV.THÍ NGHIỆM 4: Ảnh hưởng nhiệt độ 32 BÀI 9: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ HÔ HẤP CỦA THỰC VẬT THEO PHƯƠNG PHÁP BOISEN-IENSEN 34 BÀI 10: MỘT SỐ ENZYME CỦA Q TRÌNH HƠ HẤP 38 I.THÍ NGHIỆM 1: Phát Enzyme catalase rong ( Hydrilla verticillata) 38 II.THÍ NGHIỆM 2: Phát enzyme khử reductase 41 KẾT LUẬN 44 BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT BÀI 1: CÁC MÀNG SINH HỌC CỦA TẾ BÀO *Nguyên tắc: o Các màng sinh học tế bào có vai trò hết s ức quan tr ọng trao đổi tế bào với mơi trường ngồi Các trao đ ổi liên quan đến lượng nước vào hay khỏi tế bào t ượng thẩm thấu có chọn lọc đặc tính ion có th ể hay khơng thể xun qua màng o Đối với tế bào, dung dịch bên chia thành loại sau:  Dung dịch nhược trương dung dịch có áp suất thẩm th ấu nh ỏ áp suất thẩm thấu dịch tế bào  Dung dịch đẳng trương dung dịch có áp suất th ẩm th ấu áp suất thẩm thấu dịch tế bào  Dung dịch ưu trương dung dịch có áp suất th ẩm th ấu l ớn h ơn áp suất thẩm thấu dịch tế bào o Khi nhúng tế bào vào dung dịch ưu trương xảy tượng rút nước khỏi tế bào nồng độ d ịch tế bào b ằng n ồng độ dung dịch bên ngồi Khi thành tế bào co bóp cho t ới m ức hồn tồn sức trương nguyên sinh chất tách khỏi màng tế bào Hiện tượng gọi tượng co nguyên sinh  Có nhiều dạng co nguyên sinh: Lúc đầu co nguyên sinh góc, sau co nguyên sinh lõm, sau co nguyên sinh lồi  Người ta thường dùng chất không độc để gây co nguyên sinh BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT I.THÍ NGHIỆM 1: Hiện tượng co nguyên sinh phản co nguyên sinh(Quan sát tế bào sống) Nguyên liệu, hóa chất: o Củ Hành Đỏ o Dung dịch NaCl 1M o Dung dịch Saccharose 1M Dụng cụ thí nghiệm: o Kính hiển vi phụ tùng o Kim mũi mác, giấy thấm, đèn cồn, diêm, cốc n ước Tiến hành thí nghiệm: BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT o Dùng kim mũi mác tách tế bào biểu bì mặt lồi củ Hành Đỏ Đặt biểu bì vảy hành lên lam kính, nhỏ vào giọt nước, đậy lamen r ồi quan sát kính hiển vi Quan sát vẽ tế bào o Tiếp theo thay nước dung dịch NaCl 1M Saccharose 1M cách nhỏ giọt dung dịch bên cạnh lamen đầu lam kính, đầu dùng mẫu giấy lọc rút nước Làm nh th ế nước thay dung dịch hoàn toàn Quan sát tượng co nguyên sinh qua kính hiển vi r ồi vẽ hình o Sau 15 – 20 phút thấy rõ co nguyên sinh, lại nh ỏ m ột giọt nước vào đầu lam kính đầu dùng giấy th ấm rút n ước dung dịch thay hoàn toàn n ước Quan sát tượng phản co nguyên sinh Kết  Khi nhỏ giọt nước lên tế bào vảy hành Ta quan sát ảnh sau: Vách tế bào Màng tế bào Tế bào chất Nhân  Giải thích tượng: BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT Khi nhỏ lên biểu bì vảy hành giọt nước mơi tr ường đ ẳng trương Tức mơi trường có áp suất thẩm thấu áp suất th ẩm thấu dịch tế bào Nên tế bào giữ nguyên kích th ước ( nước không th ấm vào không khỏi tế bào)  Khi thay nước tiêu dung dịch NaCl 1M Ta quan sát ảnh sau: Co nguyên sinh lõm Co nguyên sinh góc Co nguyên sinh lồi Màng sinh chất Tế bào chất Vách tế bào Nhân Hiện tượng co nguyên sinh  Giải thích tượng:  Khi cho tế bào vào dung dịch NaCl 1M ta thấy t ượng co nguyên sinh diễn Chất nguyên sinh tách khỏi màng tế bào, lúc đầu góc, sau bề mặt màng tạo thành mặt lõm gọi co nguyên sinh lõm cuối co tròn lại thành m ột không bào lệch đầu gọi co nguyên sinh lồi, khơng bào có màu đỏ h ồng màu c t ế bào biểu bì vảy hành  Sở dĩ có tượng co nguyên sinh xảy dung d ịch NaCl dung dịch ưu trương BÁO tạo áp suất thẩm thấu n ước từ dịch tế bào biểu bì vảy CÁO hành ra, chất nguyên sinh tế bào THỰC co lại HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT  Sau 15 – 20 phút thấy rõ co nguyên sinh thay dung d ịch NaCl tiêu bẳn nước Quan sát ảnh sau: Vách tế bào Màng sinh chất Nhân Tế bào chất Hiện tượng phản co nguyên sinh  Giải thích tượng:  Khi tiêu chứa NaCl thay hoàn toàn nước ta quan sát tượng phản co nguyên sinh, chất nguyên sinh c dịch tế bào biểu bì vảy hành dãn ra, áp sát vào màng tế bào lúc màu đổ tế bào biểu bì vảy hành lại chiếm tồn diện tích bề mặt tế bào cũ Đây tượng phản co nguyên sinh  Hiện tượng xảy nồng độ nước bé nồng đ ộ dịch tế bào biểu bì vảy hành nên nước từ vào BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT II.THÍ NGHIỆM 2: Hiện tượng co nguyên sinh phản co nguyên sinh(Quan sát tế bào bị hơ đèn cồn) Nguyên liệu, hóa chất: o Củ Hành Đỏ o Dung dịch NaCl 1M Dụng cụ thí nghiệm: o Kính hiển vi phụ tùng o Kim mũi mác, giấy thấm, đèn cồn, diêm, cốc n ước Tiến hành thí nghiệm: o Chuẩn bị biểu bì vảy hành thứ , đặt lên lam kính, nh ỏ vào m ột giọt nước hơ nhẹ đèn cồn ( ý khơng cho nước bốc h hồn toàn) o Dùng mẫu giấy lọc rút nước ra, nhỏ giọt NaCl 1M, đ ậy lamen quan sát kính hiển vi Kết quả: Sau hơ nhẹ tiêu đèn cồn Dùng giấy lọc rút n ước, nh ỏ giọt NaCl 1M quan sát kính hiển vi Ta thu đ ược ảnh nh sau: BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT Vách tế bào Tế bào chất Giải thích tượng:  Khi bị hơ đè cồn tế bào lúc chết nên khơng xảy tượng III.THÍ NGHIỆM3: Co ngun sinh hình chng ( thí nghiệm xâm nhập chất vào trung chất) Nguyên liệu, hóa chất: o Củ Hành Đỏ o Dung dịch KNO3 1M Dụng cụ thí nghiệm: BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT o Khoảng thời gian thí nghiệm phụ thuộc vào kích th ước mẫu cường độ hô hấp đối tượng nghiên cứu Nên ch ọn khoảng th ời gian thí nghiệm cho khoảng 20 – 50% kiềm sử dụng đ ể liên kết CO2 1.Nguyên liệu, hóa chất: o Hạt đậu xanh sống, hạt đậu xanh chết, hạt đậu xanh nảy mầm, trà, hồng ngọc o Dung dịch Ba(OH)2 0,025N o Dung dịch HCl 0,025N o Thuốc thử phenolphtalein 2.Dụng cụ: o Bình thủy tinh giống với thể tích 250 – 300ml có nút o Mảnh vải o Burette chuẩn độ o Cốc thủy tinh, đũa thủy tinh 3.Tiến hành thí nghiệm: o Cho loại mẫu cần nghiên cứu lượng 5g vào mảnh vải gói lại o Song song với đó, chuẩn bị bình th ủy tinh có nút Cho vào m ỗi bình 10ml Ba(OH)2 0,025N – 3BÁO giọt phenolphtalein, đậy chặt nút lại CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT o Chuẩn bị mẫu xong cho mẫu vào bình r ồi đ ậy nút l ại cho túi mẫu không chạm vào dung dịch bình Còn bình đối chứng để nguyên Ghi thời gian bắt đầu thí nghiệm o Đối với bình có chứa mẫu phải đưa vào n tối su ốt thời gian thí nghiệm để loại trừ ảnh hưởng trình quang h ợp o Sau giờ, mở nút lấy nhanh mẫu ghi lại thời gian kết thúc thí nghiệm o Dùng HCl 0,025N chuẩn độ lượng kiềm dư màu hồng Đầu tiên chẩn độ bình kiểm tra trước chuẩn độ bình lại Cần tiến hành nhanh chóng kết chu ẩn đ ộ xác Hiệu số thể tích dung dịch HCl dùng để chuẩn độ Ba(OH) bình kiểm tra bình thí nghiệm nhân với 0,55 ( số mg CO tương đướng với 1ml dung dịch Ba(OH)2 hay HCl nồng độ 0,025N ) lượng CO mẫu thải Tính cường độ hơ hấp theo lượng CO2 1g nguyên liệu thực vật thải 1giờ 4.Kết quả:  Sau tiến hành chuẩn độ b1ằng HCl thu kết qu ả BÁO chuẩn độ sau: CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT o Bình đối chứng : V = 4,6 ml o Bình chứa đậu xanh nảy mầm: V2.1 = 0,7 ml o Bình chứa đậu xanh rang: V2.2 = 4,5 ml o Bình chứa đậu xanh sống: V2.3 = 4,6 ml o Bình chứa Hồng ngọc: V2.4 = 0,95 ml o Bình chứa chè tàu: V 2.5 = 0,7 ml  Sau tính cường độ hơ hấp theo lượng CO2 (mg) 1g nguyên liệu thực vật thải 1giờ vật mẫu theo công thức sau: R= Trong đó: V1 : kết chuẩn độ bình kiểm tra Kết v ừa nêu V2 : Kết chuẩn độ bình thí nghiệm K : Hệ số điều chỉnh chuẩn độ HCl ( K = 1) P : Tr ọng l ượng m ẫuBÁO thí nghi ệm ( P = 5g ) CÁO THỰC T : Th ời gian thí nghiHÀNH ệm ( t = gi ) SINH LÝ THỰC VẬT  Sau tính tốn với đầy đủ số liệu trên, ta có bảng kết qu ả sau: Đối tượng Hạt đậu xanh nảy mầm Hạt đậu xanh sống Hạt đậu xanh chết Lá Hồng ngọc Lá Chè tàu Lượn g mẫ u (g) Thể tích Ba(OH)2 (ml) Thời gian Lượng HCl chuẩn (ml) Bình kiểm tra Hệ số điều h Cườn g độ hô hấp 0,7ml 0,43 4,5ml 0,01 Trước thí nghiệ m Sau thí nghiệ m Thời gian hơ hấp 10 8h20 9h20 1h 10 8h20 9h20 1h 10 8h20 9h20 1h 4,6ml 5 10 10 8h20 8h20 9h20 9h20 1h 1h 0,95ml 0,7ml 1 0,4 0,43 4,6 ml Bình thí nghiệ m  So sánh kết giải thích: Dựa vào bảng số liệu, thấy rằng:  Giữa loại mẫu đưa thí nghiệm thì:  Hạt đậu xanh nảy mầm,BÁO chè tàu Hồng ngọc có cường độ CÁO hơ hấp xảy mạnh.THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT  Hạt đậu xanh sống hơ hấp yếu  Hạt đậu xanh chết không hô hấp  Giữa loại mẫu sống mẫu chết:  Mẫu sống gồm: hạt đậu xanh nảy mầm, hạt đậu xanh sống, Hồng ngọc Chè tàu, xảy hơ hấp th ường đ ộ hô hấp so sánh sau: Hạt đậu xanh nảy mầm = Chè tàu > Hồng ngọc >h ạt đ ậu xanh sống  Mấu chết là: hạt đậu xanh rang, không xảy hô hấp  Giữa loại lá: Chè tàu có cường độ hơ hấp mạnh Hồng ngọc Như vậy, mẫu chết khơng xảy hơ hấp c ường đ ộ hô h ấp x ảy mạnh yếu khác tùy theo loại mẫu nghiên cứu H ạt đậu xanh nảy mầm dạng hơ hấp đặc biệt, từ dạng h ạt trạng thái ngủ nghỉ chuyển sang trạng thái nảy m ầm nên q trình hơ hấp xảy mạnh BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT BÀI 10: MỘT SỐ ENZYME CỦA QUÁ TRÌNH HƠ HẤP I.THÍ NGHIỆM 1: Phát Enzyme catalase rong ( Hydrilla verticillata) 1.Nguyên tắc: H2O2 bị enzyme catalase phân giải giải phóng O2 enzyme catalase Phát 2.Nguyên liệu, hóa chất: o Lá thủy sinh Hydrilla verticillata o H2O2 3% 3.Dụng cụ: o Kính hiển vi phụ tùng o Đèn cồn 4.Tiến hành thí nghiệm: o Lấy Hydrilla verticillata, chọn đỉnh, gốc lên 1lam kính o Đầu tiên, nhỏ lên giọt ngước hiển vi đặt Quan sát d ưới kính o Sau đó, dùng giấy thấm hút lam nh ỏ giọt H2O2 3% Quan sát d ưới kính hi ển vi 5.Kết giải thích: BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT  Khi nhỏ nước lên khơng có khí O thoát Lá phận Lá Lá thân BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT Lá  Khi dùng giấy thấm hút lam nh ỏ gi ọt H2O2 3% thấy khí O2 Đặc biệt non có nhiều bọt khí, già có bọt khí Cụ th ể nh hình ảnh sau: Lá Đầu non Thân non Cuốn non Lá thân Đầu thân BÁO Thân thân CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT Cuốn thân Lá gốc Đầu gốc Thân gốc Cuốn gốc  Giải thích: Dựa vào hình ảnh trên, thấy:  Trên lá: + Phần tạo khí nhiều + Phần rìa khí tương đối khí  Trên cành rong: + Lá cành rong BÁO khí nhiều nh ất CÁO THỰC + Lá gốc cành rong tạHÀNH o khí SINH LÝ THỰC VẬT + Lá thân tạo khí tương đối nhiều  Do tế bào non có nhiều enzyme nên khả phân giải H 2O2 mạnh tạo nhiều bọt khí, tế bào già enzyme nên lượng bọt khí tạo  H2O2 bị enzyme catalase phân giải giải phóng O2: Phương trình: Catalase H 2O 2 H2O + O2  Khi cho vào nước đun sơi enzyme catalase bị hoạt tính nên khơng thể phân giải H2O2 , nên khơng tạo bọt khí II.THÍ NGHIỆM 2: Phát enzyme khử reductase 1.Nguyên tắc: Dùng xanh methylenne lầm chất nhận hydrogen để làm thí nghiệm v ới enzyme khử BÁO Xanh methylene thuốc nhuộm màu, CÁO không ch ứa oxygen Khi THỰCdạng khử không màu nguyên thử hydrogen biến thành HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT kết h ợp v ới Xanh methylenne + 2H + Methylene khơng màu 2.Ngun liệu, hóa chất: o Lá Hydrilla verticillata o Dung dịch Xanh methylenne (0,05g/1lít nước) 3.Dụng cụ: o Kính hiển vi phụ tùng o Bếp điện, cốc thủy tinh 4.Tiến hành thí nghiệm: o Lấy vài cành rong Hydrilla verticillata dung dịch Xanh methylenne o Sau 30 phút, lấy cành nhuộm bám bề mặt ngâm cốc có chứa ngâm vào n ước đ ể r ửa s ạch l ớp thu ốc o Tách vị trí khác nhau: đỉnh, thân, gốc hành quan sát kính hiển vi 5.Kết giải thích: Lá BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT Ti ến Đầu non Thân non Cuốn non  Những non không bị nhuộm màu Lá thân Đầu thân Thân thân Cuốn thân  Lá thân bị nhuộm màu đỉnh, cuống phần non lá, lúc không màu trừ già Lá gốc BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT Đầu gốc Thân gốc Cuốn gốc  Những già bị nhuộm màu hồn tồn  Giải thích:  Ở phần non lá, nhờ enzyme khử giải phóng H +, mà xanh methylene chất nhận hydrogene, loại thuốc nhuộm khơng màu kết hợp với nguyên th hydrogen biến thành dạng khử không màu Xanh methylenne + 2H + Methylene không màu Vì ph ần non c khơng b ị nhu ộm màu  Ở phần già lá, có enzyme khử nên lượng H + tạo ít, kết hợp xanh methylene H+ thấp nên bị nhuộm màu đậm BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT KẾT LUẬN BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT Qua thực hành làm phòng thí nghiệm mang lại cho em nhiều kiến thức bổ ích, kiến th ức th ực tiễn nh làm rõ kiến thức học giáo trình mơn Sinh lý th ực vật Đồng thời qua buổi thực hành kỹ làm thí nghiệm c em cải thiện Cuối em xin cảm ơn Hồng Thị Kim H ồng r ất nhi ều hướng dẫn chúng em tận tình lúc làm thí nghiệm đ ể chúng em hồn thành buổi thực hành cách tốt Em xin chân thành cảm ơn ! BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT ...1 BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT BÀI 1: CÁC MÀNG SINH HỌC CỦA TẾ BÀO *Nguyên tắc: o Các màng sinh học tế bào có vai trò hết s... nguyên sinh lõm, sau co nguyên sinh lồi  Người ta thường dùng chất không độc để gây co nguyên sinh BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT I.THÍ NGHIỆM 1: Hiện tượng co nguyên sinh phản co nguyên sinh( Quan... bì vảy hành nên nước từ vào BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT II.THÍ NGHIỆM 2: Hiện tượng co nguyên sinh phản co nguyên sinh( Quan sát tế bào bị hơ đèn cồn) Nguyên liệu, hóa chất: o Củ Hành Đỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hành sinh lý học thực vật, Báo cáo thực hành sinh lý học thực vật, I.THÍ NGHIỆM 1: Hiện tượng co nguyên sinh và phản co nguyên sinh(Quan sát trên tế bào sống)., IV.THÍ NGHIỆM 4: Co nguyên sinh tạm thời ( thí nghiệm về sự xâm nhập các chất vào không bào), II.THÍ NGHIỆM 2: Tính chất lý-hóa của diệp lục., IV.THÍ NGHIỆM 4: Ảnh hưởng của nhiệt độ., I.THÍ NGHIỆM 1: Phát hiện Enzyme catalase trong lá rong ( Hydrilla verticillata), II.THÍ NGHIỆM 2: Phát hiện enzyme khử reductase.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay