ĐỀ THI KSCL BOOKGOL lần 4 2017 CTLT

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:49

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HĨA HỌC THPT - NĂM HỌC 2017-2018 Phần Lí Thuyết LẦN Ngày thi: 13-08-2017 Thời gian làm bài: 40 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi (Đề thi có trang) 004 Họ tên thí sinh:………………………………… …Số báo danh:………………………………… Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H = 1; He =4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;Ca = 40 Câu Hỗn hợp X chứa Na2O ,NH4Cl, NaHCO3 BaCl2 có số mol chất Cho hỗn hợp vào H2O (dư) , đun nóng , dung dịch thu chứa A NaCl, NaOH ,BaCl2 B NaCl ,NaOH C NaCl ,NaHCO3 ,NH4Cl , BaCl2 D NaCl Câu Công thức cấu tạo chất B1 sơ đồ chuyển hóa sau: A A1 B1 C3H8 A2 B2 CH3COOH B B3 A1 A C2H4 B CH4 C CH3CHO D C2H5OH Câu Cho sơ đồ (b) sau : +Benzen/H+ A3 +1)O2, 2)H2SO4 Craê ê ckinh (3) (2) A5 (C3H6O)(propan-2-on) b) CnH2n+2 A2 (1) A1(khí) (4) A4 (5)+O2/xt +H2O/H+ Chất A3 A CH3-CH2-CH2-CH3 B CH3- CH=CH2 C C6H5-CH(CH3)2 D CH3-CH(OH)-CH3 Câu Cho phát biểu sau: (a) Toluen phản ứng với brom (xúc tác bột Fe, to) tạo thành m-bromtoluen (b) Stiren phản ứng vừa đủ với dung dịch brom theo tỉ lệ mol : (c) Đồng trùng hợp buta-1,3-đien stiren ta thu cao su Buna (d) Số lượng đồng phân anken C4H8 ankan C4H10 (e) Khi đốt cháy ankin ta ln có nCO2 > nH 2O Số phát biểu không là: A B C Câu Thành phần “khí thiên nhiên” là: A metan B propan C etan Group FB: Hoá Học Bookgol - Website: bookgol.com D D n-butan Trang 1/3 - Mã đề thi 002 Câu Cho sơ đồ phản ứng CH4 → X → Y → Z → polibutadien Cho biết chất X, Y, Z thích hợp là: A etin, etilen, buta-1,3-dien B metylclorua, etilen, buta-1,3-dien C etin, vinylaxetilen, buta-1,3-dien D etilen, but-1-en, buta-1,3-dien Câu Trong số ankin có cơng thức phân tử C5H8 có chất tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3? A B C D Câu Tên theo danh pháp thay chất: CH3- CH=CH-CH2OH là: A but-2-en- 1- ol B but-2-en-4-ol C butan-1-ol D but-2-en Câu Số đồng phân cấu tạo mạch hở hydrocacbon C4H6 không tạo kết tủa vàng nhạt với dung dịch AgNO3/NH3 là? A B C D Câu 10 Hợp chất thơm có CTPT C7H8O có số đồng phân tác dụng với NaOH A B C D Câu 11 Hình vẽ sau mơ tả quy trình điều chế khí metan (khí Y) phòng thí nghiệm Vậy, hỗn hợp chất rắn X dùng gì? A Natriaxetat Natrihidroxit C Natriaxetat, Natrihidroxit Canxioxit B Natriaxetat Cancacbonat D Natriaxetat, Natrihidroxit Canxicacbonat Câu 12 Câu nhận xét sau không đúng? A Anđehit bị hidro khử tạo thành ancol bậc B Anđehit bị dung dịch AgNO3/NH3 oxi hóa tạo thành muối axit cacboxylic C Dung dịch fomon dung dịch bão hòa anđehit fomic có nồng độ khoảng từ 37% -40% D mol anđehit đơn chức phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu mol Ag + KMnO + H O,t o H+ Câu 13 Cho sơ đồ: C6H5CH3  → X  → Y Công thức cấu tạo X, Y A C6H5CHO, C6H5COOH B C6H5CH2OK, C6H5CHO C C6H5CH2OH, C6H5CHO D C6H5COOK, C6H5COOH Câu 14 Chất sau không tham gia phản ứng với hiđro có niken xúc tác? A Hexan B Toluen C Stiren D Benzen Câu 15.Hidrat hóa hồn tồn propen thu chất hữu X Y Tiến hành oxi hóa X Y CuO thu hai chất hữu E F tương ứng Trong thuốc thử sau: (a).Dung dịch AgNO3/NH3 (b).Nước Brom (c) H2(Ni,t0) (d).Cu(OH)2 nhiệt độ thường (e).Cu(OH)2 /NaOH nhiệt độ cao (f).Quỳ tím Số thuốc thử dung để phân biệt E F đựng lọ nhãn khác : A.2 B C.4 D.5 Câu 16.Có cơng thức cấu tạo có C5H11Br A.5 B.6 C.7 D.8 Câu 17.Cho phát biểu sau : (a) Phenol có tính axit mạnh C2H5OH nhân benzene hút e nhóm OH- ,trong nhóm –C2H5 nhóm Group FB: Hoá Học Bookgol - Website: bookgol.com Trang 2/3 - Mã đề thi 002 đẩy e vào nhóm OH- (b) phenol có tính tính axit mạnh C2H5OH minh họa phản ứng phenol tác dung với dung dịch NaOH C2H5OH khơng phản ứng (c) Tính axit phenol yếu H2CO3 , sục khí CO2 vào dung dịch C6H5ONa ta thu C6H5OH kết tủa (d) Phenol nước cho môi trường axit làm quỳ tím hóa đỏ (e) Phenol chất rắn nhiệt độ thường tan etanol Số phát biểu A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 18 Phương pháp đại để sản xuất axit axetic? A Oxi hóa butan B Cho metanol tác dụng với cacbon oxit C Lên men giấm D Oxi hóa anđehit axetic Câu 19 Cho chất sau phản ứng với đôi (điều kiện có đủ): Na, NaOH, C 2H5OH, CH2=CHCOOH, C6H5OH Hỏi có tối đa phản ứng xảy ra? A B C D Câu 20 Cho phát biểu sau: (a) Nhiệt độ sôi axeton < ancol etylic < axit axetic < axit butiric (b) Andehit hidrocacbon mà phân tử có chứa nhóm –CHO (c) HCHO thể tính khử tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư (d) Dung dịch fomalin (hay fomon) dung dịch 37 – 40% axetandehit rượu (e) Nước ép từ chanh khơng hòa tan CaCO3 Số phát biểu là: A B C D Group FB: Hoá Học Bookgol - Website: bookgol.com Trang 3/3 - Mã đề thi 002
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI KSCL BOOKGOL lần 4 2017 CTLT, ĐỀ THI KSCL BOOKGOL lần 4 2017 CTLT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay