BGSDH thuoc qua da va niem mac2014

76 7 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:47

SINH DƢỢC HỌC THUỐC DÙNG QUA DA NIÊM MẠC Mục tiêu học tập Trình bày đƣợc ảnh hƣởng yếu tố sinh học dƣợc học tới SKD thuốc dùng qua da niêm mạc Phân tích đƣợc yếu tố dƣợc học vận dụng số CT để tăng thấm thuốc qua da niêm mạc Phân tích đƣợc ảnh hƣởng yếu tố từ số kết thực nghiệm THUỐC DÙNG QUA DA (Bôi, xức dán lên da)  Lotion Thuốc mỡ, kem, gel Cao xoa, cao dán Thuốc phun mù Hệ trị liệu qua da (TTS, TDDS) Cấu trúc, nhiệm vụ, chức sinh lý da Đƣờng chế hấp thu thuốc qua da Chủ yếu qua biểu bì Líp sõng SKD Muốn tăng hấp thu thuốc qua da cần cải thiện khả thấm thuốc qua lớp sừng CÁC ĐƢỜNG THẤM THUỐC QUA DA CƠ CHẾ THẤM THUỐC QUA DA QUÁ TRÌNH HẤP THU THUỐC QUA DA GPDC từ dạng thuốc (DC, TD, KTBC) Thấm qua lớp biểu bì Thấm qua lớp da Hấp thu vào hệ mạch Các yếu tố ảnh hƣởng đến hấp thu thuốc qua da Yếu tố sinh học Loại tình trạng da Bề dầy da Nhiệt độ da Mức độ hydrat hóa lớp sừng Yếu tố dƣợc học Dƣợc chất Tá dƣợc Nhóm tá dƣợc Chất tăng thấm (hấp thu) Kỹ thuật bào chế Các thông số thường ứng dụng để đánh giá khả thấm thuốc qua da Q: lượng thuốc thấm qua màng (g, accumulative amount permulated) Js, Jss: Tốc độ thấm thuốc qua màng (g/h.cm2, flux, steady state flux) Ps: hệ số thấm (cm/h cm/s, Permeable coefficient, số nghiên cứu kí hiệu Kp, Ks) Kp, Ks: hệ số phân bố D: Hệ số khuếch tán (cm2/h, diffusion coefficient) TL: thời gian tiềm tàng (h, lag time) RR: Tốc độ giải phóng thuốc (g/cm2.h1/2, release rate) Yếu tố dƣợc học ảnh hƣởng đến hấp thu thuốc qua da Dƣợc chất dQ  Ps (Cd  Cr ) dt dQ  Ps Cd dt K s Dss Ps  hs Độ tan, tốc độ hòa tan: dạng kết tinh, thù hình, mức độ ion hóa… Nồng độ Tính thấm Hệ số phân bố Hệ số khuếch tán Ƣu điểm Hấp thu nhanh  Tác dụng nhanh Giảm liều SD Tăng SKD Giảm tác dụng phụ Thích hợp với TH nơn, khơng uống đƣợc Có thể khơng cần dùng với nƣớc Nhƣợc điểm Khơng thích hợp với DC dùng liều cao, vị đắng, kích ứng Bệnh nhân khơng thoải mái dùng thuốc Diện tích hấp thu nhỏ Khơng đƣợc ăn, uống, hút thuốc dùng thuốc DC ion hóa mạnh đƣợc hấp thu Viên đặt khoang má viên đặt dƣới lƣỡi sublingual tablets buccal tablets Viên đặt lưỡi Viên nang uống Thuốc mỡ (qua da) Uống Đặt khoang má Absorption characteristics of captopril and verapamil administered buccally or sublingually in volunteers or patients Plasma concentrations of fentanyl after administration of a 15μg/kg dose of fentanyl via the buccal (OTFC; n = 10), oral (n = 8) and intravenous (IV; n = 10) routes in healthy volunteers OTFC= oral transmucosal fentanyl citrat Enhanced bioavailability of buspirone hydrochloride via cup and core buccal tablets Buspar (GlaxoSmith Kline, Egypt): Chứa 15 mg Buspirone HCl CA10: (cup and core tablets) Cup: HPMC K4M 25 mg Natri alginat 28 mg Ehthocel 50 mg (nút KSGP) Core: Buspirone HCl 15 mg Natri CMC 10 mg Lactose 75 mg Enhanced bioavailability of buspirone hydrochloride via cup and core buccal tablets gel bucal – bôi niêm mạc miệng Biệt dƣợc Daktarin, Lab Janssen Thành phần Lƣợng (g) Miconazol Tinh bột biến tính vđ Natri saccarin vđ Tween 20 Ethanol 95% Glycerin Chất thơm Nƣớc tinh khiết vđ Biện pháp tăng thấm vđ vđ vđ vđ 100 76 ... Chủ yếu qua biểu bì Líp sõng SKD Muốn tăng hấp thu thuốc qua da cần cải thiện khả thấm thuốc qua lớp sừng CÁC ĐƢỜNG THẤM THUỐC QUA DA CƠ CHẾ THẤM THUỐC QUA DA QUÁ TRÌNH HẤP THU THUỐC QUA DA GPDC... DÙNG QUA DA (Bôi, xức dán lên da)  Lotion Thuốc mỡ, kem, gel Cao xoa, cao dán Thuốc phun mù Hệ trị liệu qua da (TTS, TDDS) Cấu trúc, nhiệm vụ, chức sinh lý da Đƣờng chế hấp thu thuốc qua da. .. (DC, TD, KTBC) Thấm qua lớp biểu bì Thấm qua lớp da Hấp thu vào hệ mạch Các yếu tố ảnh hƣởng đến hấp thu thuốc qua da Yếu tố sinh học Loại tình trạng da Bề dầy da Nhiệt độ da Mức độ hydrat hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: BGSDH thuoc qua da va niem mac2014, BGSDH thuoc qua da va niem mac2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay