BGSDH thuoc qua da va niem mac2014

76 46 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:47

... Chủ yếu qua biểu bì Líp sõng SKD Muốn tăng hấp thu thuốc qua da cần cải thiện khả thấm thuốc qua lớp sừng CÁC ĐƢỜNG THẤM THUỐC QUA DA CƠ CHẾ THẤM THUỐC QUA DA QUÁ TRÌNH HẤP THU THUỐC QUA DA GPDC... DÙNG QUA DA (Bôi, xức dán lên da)  Lotion Thuốc mỡ, kem, gel Cao xoa, cao dán Thuốc phun mù Hệ trị liệu qua da (TTS, TDDS) Cấu trúc, nhiệm vụ, chức sinh lý da Đƣờng chế hấp thu thuốc qua da. .. (DC, TD, KTBC) Thấm qua lớp biểu bì Thấm qua lớp da Hấp thu vào hệ mạch Các yếu tố ảnh hƣởng đến hấp thu thuốc qua da Yếu tố sinh học Loại tình trạng da Bề dầy da Nhiệt độ da Mức độ hydrat hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: BGSDH thuoc qua da va niem mac2014, BGSDH thuoc qua da va niem mac2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay