Môn kinh tế quốc tế tiểu luận cao học

17 26 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 17:36

LỜI MỞ ĐẦUTheo suốt chiều dài của lịch sử loài người, các hoạt động kinh tế diễn ra và luôn luôn có sự vận động, phát triển không ngừng với quy mô ngày càng lớn, phạm vi ngày càng rộng, tính chất ngày càng phức tạp và trình độ ngày càng cao.Chính vì thế hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở thành một trong những xu thế chủ yếu của quan hệ kinh tế quốc tế hiện đại. Khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão đã góp phần đẩy nhanh quá trình quốc tế hoá nền kinh tế thế giới. Thương mại thế giới tăng trưởng một cách nhanh chóng. Quá trình này thể hiện không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà còn bao trùm lên mọi lĩnh vực từ sản xuất, dịch vụ, tài chính, đầu tư đến các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường với rất nhiều các hình thức đa dạng và mức độ khác nhau. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh giữa các quốc gia, không chỉ giữa nước giàu và nước nghèo mà còn ngay cả giữa các nước giàu với nhau nhằm giành vị trí có lợi nhất cho mình trong phân công lao động và quan hệ kinh tế quốc tế. Với những xu thế vận động và bối cảnh khách quan của nền kinh tế thế giới và của khu vực, với những tác động của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, Việt Nam ta đã chủ động tham gia quá trình hội nhập đó với phương châm đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ và là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 160 nước và hầu hết các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng. Từ năm 1992, Việt Nam bắt đầu khai thông quan hệ với các tổ chức kinh tế như IMF, WB, ADB…Tháng 7 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, tham gia FTA, và ký Hiệp định khung về hợp tác kinh tế với EU; Tháng 3 1996, Việt Nam trở thành sáng lập viên của diễn đàn hợp tác Á Âu ASEM; Tháng 11 1998; Việt Nam tham gia Diễn đàn hợp tác Châu Á Thái Bình Dương APEC ; ký Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ tháng 7 2000 và hiện nay đang chuẩn bị tích cực cho các cuộc đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Việt Nam đang bước những bước tiến dài nhưng vững chắc trên con đường hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.Đứng trước bối cảnh đó, những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ là sự quan tâm của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức mà còn đối với mỗi cá nhân chúng ta.Qua việc tham khảo tài liệu cùng với những kiến thức đã được lĩnh hội trong nhà trường, tôi đã lựa chọn đề tài Việt Nam trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế.Đây là vấn đề rộng lớn, phức tạp và có nhiều biến động; có cả những nhận thức và quan điểm khác nhau, thậm chí đối lập nhau.Trong phạm vi một bài tiểu luận, tôi hy vọng phần nào thể hiện được những hiểu biết cơ bản nhất của mình về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, cũng như ý thức và nhiệt huyết của một sinh viên người chủ nhân tương lai của đấtt nước trong công cuộc dựng xây và phát triển tổ quốc mình ... NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Việt Nam đường hội nhập kinh tế quốc tế - Cơ hội thách thức 2.1 Về kinh tế 2.1.1 Thuận... mại Việt - Mỹ tích cực chuẩn bị tham gia tổ chức thương mại quốc tế WTO Việt Nam đường hội nhập kinh tế quốc tế - Cơ hội thách thức 2.1 Về kinh tế 2.1.1.Thuận lợi: Hội nhập kinh tế quốc tế tạo hội. .. sách hội nhập quốc tế quốc gia Một sách hội nhập quốc tế đắn thích hợp, tác hại mặt tiêu cực bị hạn chế ngược lại VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tiến trình hội nhập kinh tế quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn kinh tế quốc tế tiểu luận cao học, Môn kinh tế quốc tế tiểu luận cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay