Kinh tế ngoại thương trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở việt nam tiểu luận cao học kinh tế chính trị

16 45 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 17:17

LỜI MỞ ĐẦUThực hiện đường lối đổi mới và hội nhập kinh tế, quốc tế của Đảng và Nhà nước; Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đến nay Việt Nam đã là thành viên của nhiều tổ chức liên kết kinh tế quốc tế (ASEAN, WTO, APEC...) đã ký hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ và gần 90 quốc gia khác. Những cam kết chủ yếu và quan trọng nhất trong quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam là phát triển kinh tế đối ngoại. Do vậy việc nghiên cứu một cách khoa học, có hệ thống và toàn diện những vấn đề về kinh tế đối ngoại là một vấn đề có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với đất nước ta hiện nay. Trong đó thì ngoại thương luôn là hoạt động chủ yếu có hiệu quả nhất cần được coi trọng bởi nó giữ vị trí trung tâm và có tác dụng to lớn trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân, tạo cơ sở vật chất vững mạnh cho chủ nghĩa xã hội. Nhận thức được tính cấp bách của hoạt động ngoại thương, trên cơ sở hệ thống hoá và phân tích vấn đề lý luận cơ bản, chúng ta cần đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh thương mại hoá, phát triển ngoại thương đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là vấn đề đang mang tính thời sự và có ý nghĩa khi chọn đề tài: Kinh tế ngoại thương trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, em cảm thấy rất hứng thú và say mê. Tuy nhiên do hiểu biết còn hạn chế nên không tránh khỏi những sai sót trong tiểu luận này. Kính mong sự giúp đỡ của thầy cô để bài viết phong phú, hoàn thiện hơn. ... triển kinh tế ngoại thương thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội 1.5 Mục tiêu, phương hướng nhằm mở rộng nâng cao hiệu kinh tế ngoại thương II Thực trạng kinh tế ngoại thương Việt. .. quan hệ sách thương mại tự sách bảo hộ thương mại, từ mang lại hiệu kinh tế lớn II THỰC TRẠNG KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh...TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 1.1 Khái niệm: Ngoại thương trao đổi hàng hố nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế ngoại thương trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở việt nam tiểu luận cao học kinh tế chính trị, Kinh tế ngoại thương trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở việt nam tiểu luận cao học kinh tế chính trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay