Kinh tế ngoại thương trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở việt nam tiểu luận cao học kinh tế chính trị

16 17 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 17:17

LỜI MỞ ĐẦUThực hiện đường lối đổi mới và hội nhập kinh tế, quốc tế của Đảng và Nhà nước; Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đến nay Việt Nam đã là thành viên của nhiều tổ chức liên kết kinh tế quốc tế (ASEAN, WTO, APEC...) đã ký hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ và gần 90 quốc gia khác. Những cam kết chủ yếu và quan trọng nhất trong quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam là phát triển kinh tế đối ngoại. Do vậy việc nghiên cứu một cách khoa học, có hệ thống và toàn diện những vấn đề về kinh tế đối ngoại là một vấn đề có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với đất nước ta hiện nay. Trong đó thì ngoại thương luôn là hoạt động chủ yếu có hiệu quả nhất cần được coi trọng bởi nó giữ vị trí trung tâm và có tác dụng to lớn trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân, tạo cơ sở vật chất vững mạnh cho chủ nghĩa xã hội. Nhận thức được tính cấp bách của hoạt động ngoại thương, trên cơ sở hệ thống hoá và phân tích vấn đề lý luận cơ bản, chúng ta cần đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh thương mại hoá, phát triển ngoại thương đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là vấn đề đang mang tính thời sự và có ý nghĩa khi chọn đề tài: Kinh tế ngoại thương trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, em cảm thấy rất hứng thú và say mê. Tuy nhiên do hiểu biết còn hạn chế nên không tránh khỏi những sai sót trong tiểu luận này. Kính mong sự giúp đỡ của thầy cô để bài viết phong phú, hoàn thiện hơn. TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ LỜI MỞ ĐẦU Thực đường lối đổi hội nhập kinh tế, quốc tế Đảng Nhà nước; Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực giới Đến Việt Nam thành viên nhiều tổ chức liên kết kinh tế quốc tế (ASEAN, WTO, APEC ) hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ gần 90 quốc gia khác Những cam kết chủ yếu quan trọng trình hội nhập kinh tế Việt Nam phát triển kinh tế đối ngoại Do việc nghiên cứu cách khoa học, có hệ thống toàn diện vấn đề kinh tế đối ngoại vấn đề có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn đất nước ta Trong ngoại thương ln hoạt động chủ yếu có hiệu cần coi trọng giữ vị trí trung tâm có tác dụng to lớn việc phát triển kinh tế quốc dân, tạo sở vật chất vững mạnh cho chủ nghĩa hội Nhận thức tính cấp bách hoạt động ngoại thương, sở hệ thống hố phân tích vấn đề lý luận bản, cần đề xuất giải pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh thương mại hoá, phát triển ngoại thương đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế bối cảnh Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Đây vấn đề mang tính thời có ý nghĩa chọn đề tài: "Kinh tế ngoại thương thời kỳ độ lên hội chủ nghĩa Việt Nam", em cảm thấy hứng thú say mê Tuy nhiên hiểu biết hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót tiểu luận Kính mong giúp đỡ thầy để viết phong phú, hồn thiện TiĨu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA HỘI VIỆT NAM 1.1 Khái niệm: Ngoại thương trao đổi hàng hố nước thơng qua mua bán Sự trao đổi hình thức quan hệ hội phản ánh phụ thuộc lẫn người sản xuất riêng biệt quốc gia Ngoại thương lĩnh vực quan trọng, qua nước tham gia vào phân công lao động quốc tế Nói đến phát triển ngoại thương quan hệ kinh tế đối ngoại khác nói đến khái niệm liên kết kinh tế, hoà nhập với kinh tế bên ngồi đòi hỏi có khả xử lý thành cơng mối quan hệ phụ thuộc lẫn Ngồi hiểu ngắn gọn đơn giản hơn: ngoại thương (hay thương mại quốc tế) trao đổi hàng hố, dịch vụ (hàng hố hữu hình, vơ hình) quốc gia thơng qua xuất nhập 1.2 Đối tượng nghiên cứu nội dung ngoại thương *) Đối tượng nghiên cứu: Kinh tế ngoại thương môn ngành, khái niệm ngoại thương hiểu tổ hợp cấu tổ chức thực chức mở rộng giao lưu hàng hoá, dịch vụ với nhiều nước - Đối tượng nghiên cứu kinh tế ngoại thương quan hệ kinh tế lĩnh vực buôn bán nước với nước ngồi Nghiên cứu kinh tế nói chung kinh tế ngoại thương nói riêng nghiên cứu lý luận vấn đề đặt thực tiễn trở lại phục vụ cho việc giải vấn đề thực tiễn - Cơ sở lý luận kinh tế ngoại thương kinh tế trị học Mác Lênin, lý thuyết thương mại phát triển, nghiên cứu đặc biệt ý đến lý luận vai trò kinh tế ngoại thương phát triển nước chưa qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa - Kinh tế ngoại thương có quan hệ chặt chẽ với khoa học khác kinh tế trị, lịch sử học thuyết kinh tế, kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Một mặt sử dụng khái niệm, phạm trù mơn khoa học đó, TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ mặt khác tạo điều kiện để nhận thức sâu sắc khái niệm phạm trù *) Nội dung: Nội dung ngoại thương bao gồm: xuất nhập hàng hoá, thuế nước ngồi gia cơng tái xuất xuất hướng ưu tiên trọng điểm hoạt động kinh tế đối ngoại nước nói chung nước ta nói riêng 1.3 Vai trò ngoại thương: - Góp phần nối liền sản xuất trao đổi nước với sản xuất trao đổi quốc tế, nối liền thị trường nước với thị trường giới khu vực - Tiếp thu khoa học, công nghệ, kỹ thuật, khai thác ứng dụng kinh nghiệm xây dựng quản lý kinh tế đại vào nước ta - Là nguồn thu hút ngoại tệ cho kinh tế quốc dân Góp phần tích luỹ vốn phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước, đưa nước ta từ nước nông nghiệp lạc hậu lên nước cơng nghiệp tiên tiến đại - Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập ổn định cải thiện đời sống nhân dân theo mục tiêu dân giàu nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh Tất nhiên, vai trò to lớn ngoại thương đạt hoạt động kinh tế vượt qua thách thức tồn cầu hố, nắm bắt tốt thời thuận lợi giữ vững định hướng hội chủ nghĩa 1.4 Tại phải phát triển kinh tế ngoại thương thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Ngày khẳng định rằng, phát triển kinh tế ngoại thương nhiệm vụ chiến lược, đường tất yếu Bởi dựa sở khách quan sau: TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ 1.4.1 Phù hợp với xu tồn cầu hố Tồn cầu hố mang tính qui luật Lực lượng sản xuất phát triển (cách mạng KHKT phát triển) Phân công lao động hội phát triển Phân công lao động quốc tế phát triển (phân công lao động hội vượt khỏi phạm vi biên giới) Hợp tác quốc tế phát triển Các kinh tế hoà nhập với phụ thuộc lẫn phạm vi toàn cầu (WTO, WCO, WB, APEC ) Liên kết kinh tế quốc tế Ngày nước không tham gia vào xu vận động kết tất yếu bị tụt hậu, lạc hậu 1.4.2 Khoa học công nghệ phát triển mạnh buộc nước phải mở cửa kinh tế để nhanh chóng tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ Hiện nay, nước ta liên doanh với công ty nước sản xuất hàng chất lượng cao để phục vụ tiêu dùng xuất Hoặc doanh nghiệp có đủ lực mua cơng nghệ, dây chuyền sản xuất đại, tiên tiến nước Ngoại thương coi đường ngắn nhất, nhanh tiếp thu thành tựu khoa học giới 1.4.3 Do phân bổ không yếu tố sản xuất nước Để phát triển kinh tế nước phải hợp tác, liên kết, trao đổi Sự phân bổ không đồng yếu tố sản xuất buộc nước chậm phát triển mở rộng quan hệ ngoại thương mà buộc nước phát triển phải tăng cường ngoại thương Chúng ta thấy rõ khủng hoảng dầu lửa vào năm 73 - 74 làm cho kinh TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ tế nước phát triển bị suy thoái trầm trọng Điều minh chứng cho phụ thuộc vào nước phát triển vào nguồn ngun liệu nước ngồi Vốn Cơng nghệ Các yếu tố sản xuất Tài nguyên thiên nhiên Lao động Thừa nước phát triển (thiếu nước phát triển) Thừa nước phát triển (thiếu nước phát triển) 1.4.4 Ngày giới chuyển từ đối đầu sang đối thoại, xu hợp tác, phát triển trở thành xu chủ đạo kinh tế giới Xu đối đầu trước thực chất đối đầu hai khối: Khối TBCN đứng đầu Mỹ khối XHCN đứng đầu Liên bang Xô Viết Ngày hợp tác phát triển xu chủ đạo, nước trước đối đầu với ngày ngồi vào bàn đàm phán hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam trình phát triển kinh tế ngoại thương chủ động, hợp tác với quốc gia giới tinh thần hữu nghị, bình đẳng, đơi bên có lợi Đặc biệt năm vừa qua Hoa Kỳ phê chuẩn hiệp định quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam (PNTA) tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngoại thương hai nước Tất lý cho ta thấy mở rộng hoạt động ngoại thương vừa có hội, vừa có thách thức nước phát triển nước ta Nếu phát huy tối đa nội lực nắm bắt hội thúc đẩy hoạt động ngoại thương Chính Đảng ta xác định Việt Nam sẵn sàng làm bạn, đối tác tin cậy với nước dân tộc giới sở đa dạng hoá kinh tế đối ngoại, đa phương hoá kinh tế quốc tế giữ vững định hướng hội chủ nghĩa 1.5 Mục tiêu, phương hướng nhằm mở rộng nâng cao hiệu kinh tế ngoại thương TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ Trước tiên cần khẳng định hiệu kinh tế ngoại thương phải xem xét góc độ hiệu kinh tế hội mối quan hệ với hình thức kinh tế đối ngoại khác Đó lợi ích mà ngoại thương mang lại góp phần phát triển kinh tế quốc dân, thể mức đóng góp vào việc thực mục tiêu kinh tế - hội như: phát triển sản xuất, đổi cấu kinh tế, tích lũy ngoại tệ, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giải việc làm, cải thiện đời sống nhân dân 1.5.1 Mục tiêu Đối với nước ta, việc mở rộng kinh tế ngoại thương phải nhằm góp phần thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh hội công dân chủ văn minh theo định hướng hội chủ nghĩa Trong thời gian trước mắt việc phát triển hoạt động ngoại thương nhằm đẩy nhanh nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước - nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ 1.5.2 Phương hướng: - Củng cố tăng cường vị trí Việt Nam thị trường quen thuộc với bạn hàng truyền thống, tích cực thâm nhập, tạo chỗ đứng thị trường mới, phát triển quan hệ ngoại thương - Chủ động tạo điều kiện để hội nhập có hiệu vào kinh tế giới, phát huy ý chí tự lực, tự cường kết hợp sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại, dựa vào nguồn lực nước đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên -Tăng kim ngạch xuất khẩu, giảm giá trị nhập Dần dần chuyển đổi cấu xuất nhập hợp lý phù hợp thời kỳ độ đất nước, rút ngắn khoảng cách so với nước phát triển - Đưa hoàn thiện hệ thống sách ngoại thương Giải hợp lý đắn mối quan hệ sách thương mại tự sách bảo hộ thương mại, từ mang lại hiệu kinh tế lớn II THỰC TRẠNG KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN HỘI CHỦ NGHĨA TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ Sau hai mươi năm thực đường lối đổi kinh tế (từ năm 1986): mở cửa thị trường, xây dựng kinh tế thị trường nhiều thành phần có định hướng hội chủ nghĩa Nền kinh tế Việt Nam đạt thành tựu định đặc biệt hoạt động ngoại thương 2.1 Xuất khẩu: Nếu trước năm 1986 Việt Nam phải nhập khoảng 280.000 gạo sau năm đổi nước ta trở thành nước xuất gạo đứng thứ giới sau Hoa Kỳ Thái Lan Như Việt Nam đạt bước tiến thần kỳ mà quốc gia làm Minh chứng cho thấy nhu cầu phát triển sản xuất đời sống kinh tế "mở" đòi hỏi phải tăng nhập Do vậy, tăng kim ngạch xuất yêu cầu xúc nước ta Từ năm 1990 đến nay, trì mức độ thu nhập tương đối cao, khắc phục hậu việc thị trường truyền thống giảm sút đột ngột sau Liên Xô tan rã nước hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ Đặc biệt xuất năm vừa qua đạt thành tựu vượt bậc Tổng kim ngạch xuất hàng hoá năm 2005 đạt 32,4 tỷ USD, chiếm 61% GDP Kim ngạch bình qn tháng lớn năm thời kỳ năm 1993 trở trước Tốc độ tăng trưởng xuất cao, bình quân năm (2001 - 2005) đạt 17,5% gấp 2,3 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế, cao mục tiêu 16% đề Có mặt hàng đạt tỉ USD, có mặt hàng đứng thứ hạng cao giới (gạo, thủy hải sản, dệt may, giày dép, số mặt hàng nông sản ) Cơ cấu mặt hàng xuất bước đầu có chuyển dịch tích cực: nhóm hàng cơng nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp tăng cao (21,3%/năm) chiếm tỉ trọng lớn (40,27%) nhóm hàng cơng nghiệp nặng khoảng sản tăng 16,6% chiếm 34%; nhóm hàng nơng lâm thủy sản tăng 13,6% chiếm 25,8% Thị trường xuất mở rộng cách nhanh chóng Nếu năm 1986 xuất hàng hoá sang 33 nước vùng lãnh thổ đến năm 1990 tăng lên đạt 51 nước, năm 1995 97 nước, năm 2000 185 nước TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ năm 2005 195 nước Hầu lớn thị trường xuất Việt Nam, đặc biệt Mỹ thị trường lớn nhất, chiếm tới 20% tổng kim ngạch xuất Ngồi tính phạm vi khu vực mậu dịch tự AFTA kim ngạch xuất nước ta sang nước thành viên tăng đáng kể: năm 1990, xuất đạt 348,6 triệu USD đến năm 1998 đạt 2349 triệu USD Hiện Việt Nam trở thành thành viên tổ chức thương mại giới WTO hưởng ưu đãi dành cho nước phát triển theo qui chế tối huệ quốc Do hàng hoá ta dễ dàng xuất sang thị trường Dĩ nhiên hàng hố Việt Nam có chiếm lĩnh thị trường giới khơng phụ thuộc vào chất lượng, mẫu mã, giá hay nói cách khác sức cạnh tranh hàng hoá Việt Nam sao? Bên cạnh phải kể đến thị trường xuất lớn khác APEC, EU Xuất dịch vụ năm qua đạt khoảng 21,1 tỉ USD, tăng bình quân 15,7%/năm, 19% tổng kim ngạch xuất hàng hố, xấp xỉ với tỉ lệ bình qn 20% giới Tuy nhiên, mức xuất bình qn đầu người thấp, chưa có có mặt hàng xuất chủ lực có sức cạnh tranh thị trường quốc tế Nhìn chung, chất lượng hàng xuất ta chưa cao việc cạnh tranh Cơ cấu hàng nhập chưa hấp dẫn, trình độ chế biến kém, mẫu mã bao bì chưa theo kịp trình độ quốc tế, xuất hàng thô chủ yếu, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất lạc hậu, tổ chức máy xuất chưa hợp lý, yếu Như nước ta thua thiệt so với nước có cơng nghiệp đại thị trường giới 2.2 Nhập khẩu: Trong năm qua nhập có bước tiến định.Cụ thể năm gần đạt 130 tỉ USD, tăng 18,8%/năm Nhập phục vụ có hiệu cho phát triển sản xuất, đổi kỹ thuật công nghệ, đáp ứng nhu cầu nước xuất Về cấu nhập khẩu, nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu giảm từ 63,2% xuống 61,4%, nhóm máy móc thiết bị phụ tùng tăng 30,6% lên 31,6%, nhóm hàng tiêu dùng chiếm TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ 7%.Thị trường nhập Việt Nam tăng nhanh từ 38 nước vùng lãnh thổ năm 1986 tăng lên 42 nước năm 1990; 72 nước năm 1995; 145 nước năm 2000 202 nước năm 2005 Nhập dịch vụ năm ước tính 21,2 tỉ USD, tăng bình quân 10,3%/năm Nhập siêu 2001 1,2 tỉ USD Năm 2002 tỉ USD, năm 2003 5,2 tỉ USD, năm 2004 5,5 tỉ USD, năm 2005 4,6 tỉ USD Tính chung năm 19,5 tỉ USD 17,6% tổng kim ngạch xuất Nhưng tháng đầu năm 2006 10% Hàng nhập Việt Nam từ APEC chiếm tỉ trọng lớn so với khu vực năm 1995 6493,6 triệu USD chiếm 79,6%; năm 2000 12.998 triệu USD chiếm 83,1%; năm 2001 13.185,9 triệu USD chiếm 81,3%; năm 2003 15792,7 triệu USD chiếm 80% năm 2003 20057,1 triệu USD, chiếm 79,4%; năm 2004 ước 25,3 tỉ USD chiếm 79,2% Tuy nhiên lĩnh vực nhập gặp nhiều khó khăn hạn chế Nhập siêu lớn Địa bàn nhập khẩp tập trung số tỉnh, thành phố có đầu tư nước ngồi lớn địa bàn khác thấp Nhập chưa gắn liền với đẩy mạnh xuất khẩu, lãng phí việc sử dụng hàng nhập khẩu, tệ nạn buôn lậu trầm trọng (hiện thị trường Việt Nam tràn ngập sản phẩm nhập lậu, chất lượng giá rẻ gây nhiều khó khăn cho hàng nội địa), có tượng chạy theo lợi nhuận, chèn ép sản xuất nước khuyến khích tiêu dùng hàng ngoại 2.3 Cơ hội thách thức kinh tế ngoại thương thời kỳ độ lên CNXH 2.3.1 Cơ hội: - Mở rộng thị trường, tăng cường xuất Việc gia nhập WTO đồng nghĩa với việc doanh nghiệp nhiều hội việc gia nhập thị trường quốc tế Đây điều kiện thuận lợi để giới thiệu sản phẩm tìm đối tác xuất - Tiếp cận nhiều nhanh với nguồn thông tin TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ - Hàng hố dịch vụ Việt Nam đối xử bình đẳng thị trường 2.3.2 Thách thức: - Cạnh tranh trở nên gay gắt mở cửa thị trường - Có thể vấp phải nhiều tranh chấp quốc tế có nguy bị phá sản Với lực lượng mà đa số mỏng vốn, công nghệ, kiến thức quản trị doanh nghiệp trình độ tay nghề lao động tranh chấp quốc tế hay nguy phá sản tiềm ẩn III CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG 3.1 Các nhân tố ảnh hưởng: Nhân tố cản trở hoạt động ngoại thương tất hạn chế làm cản trở doanh nghiệp việc khởi động, phát triển trì hoạt động kinh doanh thị trường nước Các nhân tố cản trở ngoại thương chia thành hai nhóm chính: Các nhân tố bên (là nhân tố liên quan đến nguồn lực, khả tiếp cận doanh nghiệp xuất nhập khẩu) nhân tố bên ngồi (là yếu tố mơi trường kinh doanh nước thị trường giới) Ta phân chia tiếp hai nhóm nhân tố thành nhân tố cản trở cụ thể bảng sau: Bên Thông tin Chức Marketing Hậu cần Sản phẩm Giá thơng tin để xác định phân tích thị trường Dữ liệu thị trường quốc tế chưa tốt Tìm kiếm hội kinh doanh nước ngồi Khơng có khả tiếp xúc với khách hàng nước Thiếu thời gian quản lý cho xuất Không đủ nhân viên ngành ngoại thương Thiếu vốn để hoạt động Khơng có kho bãi nước ngồi; chi phí vận chuyển cao Mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng phải phù hợp với thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường khác Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, hậu phát triển Giá hấp dẫn có khả cạnh tranh thị trường Cấp tín dụng với khách nước ngồi TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ Thủ tục Chính phủ Đối thủ Mơi trường Bên ngồi Thâm nhập vào kênh phân phối nước Phân phối ngoài, thành lập đại diện đáng tin cậy, trì kiểm sốt đại lý XNK Các thủ tục xuất nhập rườm rà, phức tạp Thiếu hỗ trợ, chế khuyến khích phủ nước Những qui định nước không thuận lợi Cạnh tranh khốc liệt thị trường nước ngồi Kinh tế Tình hình kinh tế nước ngồi, sa sút rủi ro ngoại hối Chính trị - Bất ổn trị thị trường nước pháp lý Các quy định ngặt nghèo, sách thuế quan nước ngồi Văn hố - Thơng lệ thói quen kinh doanh nước ngồi XH khác nước Đặc tính văn hố hội khác biệt Bảng cho tranh tương đối đầy đủ nhân tố cản trở ngoại thương Nhưng tác động nhân tố khác nhau, tuỳ thuộc vào tình cụ thể, vào yếu tố quản lý, tổ chức hoạt động doanh nghiệp 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu ngoại thương Phân tích nhận thức đắn ảnh hưởng nhân tố trên, cần có giải pháp triệt để, giải tận gốc khó khăn, cản trở 3.2.1 Trên tầm vĩ mơ: - Có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng Nhà nước phải đề Bộ luật rõ ràng, cụ thể xuất nhập khẩu, gia công XNK, quyền nghĩa vụ doanh nghiệp nước - Điều chỉnh sách, hồn thiện sách thuế tín dụng hỗ trợ ngoại thương Thành lập ngân hàng, quỹ nơi tập trung tồn cơng cụ hỗ trợ tài chính, tín dụng cho ngoại thương, đồng thời đa dạng hố hình thức hỗ trợ, giải nhanh khó khăn vốn, đáp ứng yêu cầu đổi cơng nghệ, đảm bảo tính linh hoạt hoạt động ngoại thương TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ Hồn thiện sách thuế u cầu quan trọng Chính phủ cần đa dạng cách tính thuế nhập khẩu, áp dụng nhiều hình thức thuế khác (theo mức tương đối, tuyệt đối hỗn hợp) - Tăng cường sử dụng hàng rào kỹ thuật quản lý hàng nhập Việc quản lý hàng nhập thông qua biện pháp kỹ thuật không đơn giản đảm bảo hàng hoá muốn nhập vào quốc gia phải tuân theo tiêu chuẩn kỹ thuật định mà biện pháp hạn chế nhập khẩu, bảo hộ sản xuất nước Chính phủ ban hành nhiều văn pháp quy để kiểm sốt hàng nhập Nhưng trình độ khoa học cơng nghệ, trình độ quản lý hạn chế nên công tác kiểm tra hàng nhập chưa tốt, chưa ngăn hàng hoá chất lượng kém, độc hại vào thị trường nội địa - Tăng cường biện pháp tự vệ thương mại quốc tế Tức hạn chế nhập trường hợp khẩn cấp, lượng hàng hoá nhập tăng đột biến Bên cạnh nhà nước cần ban hành qui định chi tiết chống bán phá giá, chống trợ cấp Việt Nam phải kết hợp cách đắn sách thương mại tự sách bảo hộ thương mại Bởi bảo hộ thương mại dao hai lưỡi bảo vệ hàng nội địa trước sức ép hàng nhập khẩu, lạm dụng doanh nghiệp nước ỷ lại, khơng có tính động kinh doanh sản xuất Từ gây thiệt hại cho nhà nước - Cải cách thủ tục hành Trong vấn đề tồn nhiều bất cập cần giải sớm: tình trạng nhiều cửa, thái độ quan liêu, vơ trách nhiệm nhiều quan chức chồng chéo lên , điều gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp chí làm lỡ hội kinh doanh họ - Hình thành tỉ giá hối đoái sát với sức mua đồng tiền Việt Nam Tỷ giá hối đoái giá ngoại tệ giá thị trường ngoại tệ, tỉ giá hai đồng tiền nước sở với đồng tiền nước ngồi Tỷ giá TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ phụ thuộc vào nhân tố: sức cạnh tranh giá hàng hoá dịch vụ, kỹ thuật xuất nước so với nước ngoài, tình hình lạm phát, tình hình dự trữ vàng, ngoại tệ Xây dựng tỷ giá hối đoái thống sát gía thị trường tiền tệ cần thiết cho nước Đây nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi phải có nỗ lực cao quản lý kinh tế vĩ mô 3.2.2 Trên tầm vi mô: - Trước tiên doanh nghiệp: Phải nắm bắt vận dụng sáng tạo thành tựu khoa học công nghệ Các doanh nghiệp phải động, thường xuyên theo dõi thị trường, khảo sát nhu cầu thị trường Từ đa dạng hố mặt hàng xuất khẩu, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm Các doanh nghiệp cần có tầm nhìn lâu dài đón đầu xu hướng thay đổi thị trường khu vực giới Ngoài phải coi trọng cải tiến quản lý tài chính, minh bạch hoạt động ngoại thương - Nhiệm vụ quan trọng đào tạo nguồn nhân lực đơng đảo, có chất lượng nghiệp vụ ngoại thương Tóm lại, giải pháp tầm vĩ mơ vi mô mà thực tốt kinh tế ngoại thương Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội mở rộng, nâng cao phát triển TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ LỜI KẾT Thế kỷ XXI bước bước Quá trình phát triển Việt Nam giai đoạn lên CNXH đặc biệt kỷ - kỷ kinh tế tri thức Chủ động phát triển ngoại thương thực điều kiện tiên để Việt Nam phát triển kinh tế, hồn thành sứ mệnh "sánh vai với cường quốc năm châu" Bởi Việt Nam không theo xu hướng chung thời đại mà giữ vững định hướng XHCN Kể từ Việt Nam thực sách đổi kinh tế, hoạt động ngoại thương có tăng trưởng nhanh chuyển dịch cấu hợp lý: xuất phát triển, nhập hạn chế Chỉ nhập kỹ thuật công nghệ đại Cải cách ngoại thương có tác động mạnh mẽ tới tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải thiện vai trò Việt Nam tình hình phân cơng lao động trao đổi thương mại ngày khu vực giới Do phủ cần có kế hoạch lấy khoa học kỹ thuật thúc đẩy mậu dịch Ngoài cần tập trung sản xuất mặt hàng có chất lượng kỹ thuật cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mặt hàng truyền thống, nâng cao đẳng cấp, chất lượng Cùng với việc phát triển xuất Việt Nam cần cải cách để vươn cao nhập khẩu; Tập trung vào việc áp dụng quản lý hoạt động ngoại thương dựa sở kỹ thuật, hợp pháp, phù hợp tỷ giá hối đoái Chúng ta chủ nhân tương lai đất nước phải thấy tầm quan trọng kinh tế ngoại thương nói riêng kinh tế đối ngoại nói chung Từ thực tốt trách nhiệm phát triển đất nước TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kinh tế trị Mác - Lênin - NXB Chính trị quốc gia năm 2004 Tạp chí Kinh tế đối ngoại - Trường Đại học Ngoại thương Tạp chí Kinh tế Dự báo www cpv.org.vn www.nciec.gov.vn TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I Một số vấn đề lý luận kinh tế ngoại thương thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam .2 1.1 Khái niệm .2 1.2 Đối tượng nghiên cứu nội dung ngoại thương 1.3 Vai trò ngoại thương 1.4 Tại phải phát triển kinh tế ngoại thương thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội 1.5 Mục tiêu, phương hướng nhằm mở rộng nâng cao hiệu kinh tế ngoại thương II Thực trạng kinh tế ngoại thương Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội 2.1 Xuất .7 2.2 Nhập 2.3 Cơ hội thách thức kinh tế ngoại thương thời kỳ độ lên CNXH III Các nhân tố ảnh hưởng giải pháp mở rộng nâng cao hiệu kinh tế ngoại thương 10 3.1 Các nhân tố ảnh hưởng 10 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu ngoại thương .11 LỜI KẾT 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 ... triển kinh tế ngoại thương thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội 1.5 Mục tiêu, phương hướng nhằm mở rộng nâng cao hiệu kinh tế ngoại thương II Thực trạng kinh tế ngoại thương Việt. .. quan hệ sách thương mại tự sách bảo hộ thương mại, từ mang lại hiệu kinh tế lớn II THỰC TRẠNG KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh...TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 1.1 Khái niệm: Ngoại thương trao đổi hàng hố nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế ngoại thương trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở việt nam tiểu luận cao học kinh tế chính trị, Kinh tế ngoại thương trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở việt nam tiểu luận cao học kinh tế chính trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay