Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác bảo hiểm nhân thọ tại công ty BHNT bắc ninh tiểu luận cao học

46 15 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 16:54

LỜI NÓI ĐẦUXã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người càng được cải thiện, nhu cầu của con người ngày càng đa dạng và phức tạp. Trong đó nhu cầu đảm bảo một cuộc sống ổn định và việc đảm bảo cho tương lai ngày càng được quan tâm. Thực hiện việc tích trữ trong tương lai có nhiều cách khác nhau: tự mình tích trữ tiền mặt, vàng, đô la, gửi tài khoản, đóng cổ phần hay đầu tư… Tất cả các biện pháp trên đều mang lại lợi nhuận nhưng cũng không tránh khỏi rủi ro tổn thất do rủi ro gây ra nhiều khi lại làm hại không chỉ cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến người thân và những người phụ thuộc. Mặc dù con người đã có những biện pháp đề phòng rủi ro, hạn chế tổn thất bằng cách chuẩn bị cho tương lai, cứu trợ. Nhưng về mặt nào đó vẫn còn nhiều hạn chế.Để khắc phục những mặt hạn chế này cần thiết phải có BHNT. Đây là loại hình bảo hiểm con người, đảm bảo phân tán rủi ro theo quy luật số đông trong bảo hiểm đồng thời đây cũng là một hình thức tiết kiệm, người tham gia bảo hiểm có thể nhận được số tiền rất lớn trong khi mới tiết kiệm được số tiền rất nhỏ khi người được bảo hiểm gặp rủi ro, hoặc nhận được số tiền bảo hiểm khi hết hạn hợp đồng. Quỹ bảo hiểm được hình thành trên cơ sở đóng góp của cộng đồng người tham gia bảo hiểm, trong quá trình sử dụng nó tạo ra khoảnlời cho nhà bảo hiểm, nó được sử dụng việc trả tiền bảo hiểm khi sự cố bảo hiểm xảy ra.Bắc Ninh giáp thủ đô Hà Nội trung tâm của nền văn hoá kinh tế đời sống xã hội, là một tỉnh có nhiều làng, nghề tiểu thủ công đời sống nhân dân tại đây tương đối ổn định do vấn đề thu hút mọi người tham gia BHNT để tạo quỹ bảo hiểm đủ lớn và sử dụng nó có hiệu quả, mang ý nghĩa đối với đời sống xã hội vẫn còn đang gặp khó khăn.Trong hoạt động kinh doanh BHNT, việc khai thác BHNT, thực hiện việc tiếp cận đến với người dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đây đúng là yếu tố cần để cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt được hiệu quả mong muốn, có được hiệu quả đó đòi hỏi công tác khai thác phải không ngừng được cải tiến và luôn thực hiện phù hợp với thị trường.Trước thực trạng trên công ty cũng đã đưa ra nhiều chính sách và biện pháp đối với vấn đề này. Nhưng do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên công việc trên không tránh khỏi những khiếm khuyết.Xuất phát từ tình hình thực tế triển khai nghiệp vụ BHNT tại công ty BHNT Bắc Ninh. Việc nghiên cứu đề tài Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác BHNT tại Công ty BHNT Bắc Ninh là cần thiết. Việc nghiên cứu đề tài có ý nghĩa lý luận vừa mang ý nghĩa thực tiễn nhằm bổ sung kiến thức đã học ở trường, đồng thời góp phần nhỏ cho hoạt động phát triển nghiệp vụ BHNT ở Công ty BHNT Bắc Ninh nói riêng và Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam nói chung. Lời nói đầu Xã hội ngày phát triển, đời sống ngời đợc cải thiện, nhu cầu ngời ngày đa dạng phức tạp Trong nhu cầu đảm bảo sống ổn định việc đảm bảo cho tơng lai ngày đợc quan tâm Thực việc tích trữ tơng lai có nhiều cách khác nhau: tự tích trữ tiền mặt, vàng, đô la, gửi tài khoản, đóng cổ phần hay đầu t Tất biện pháp mang lại lợi nhuận nhng không tránh khỏi rđi ro tỉn thÊt rđi ro g©y nhiỊu lại làm hại không cho thân mà ảnh hởng đến ngời thân ngời phụ thuộc Mặc dù ngời có biện pháp đề phòng rủi ro, hạn chế tổn thất cách chuẩn bị cho tơng lai, cứu trợ Nhng mặt nhiều hạn chế Để khắc phục mặt hạn chế cần thiết phải có BHNT Đây loại hình bảo hiểm ngời, đảm bảo phân tán rủi ro theo quy luật số đông bảo hiểm đồng thời hình thức tiÕt kiƯm, ngêi tham gia b¶o hiĨm cã thĨ nhËn ®ỵc sè tiỊn rÊt lín míi tiÕt kiƯm đợc số tiền nhỏ ngời đợc bảo hiểm gặp rủi ro, nhận đợc số tiền bảo hiểm hết hạn hợp đồng Quỹ bảo hiểm đợc hình thành sở đóng góp cộng đồng ngời tham gia bảo hiểm, trình sử dụng tạo khoảnlời cho nhà bảo hiểm, đợc sử dơng viƯc tr¶ tiỊn b¶o hiĨm sù cè b¶o hiểm xảy Bắc Ninh giáp thủ đô Hà Nội - trung tâm văn hoá kinh tế đời sèng x· héi, lµ mét tØnh cã nhiỊu lµng, nghỊ tiểu thủ công đời sống nhân dân tơng ®èi ỉn ®Þnh vÊn ®Ị thu hót mäi ngêi tham gia BHNT để tạo quỹ bảo hiểm đủ lớn sử dụng có hiệu quả, mang ý nghĩa đời sống xã hội gặp khó khăn Trong hoạt động kinh doanh BHNT, việc khai thác BHNT, thực việc tiếp cận đến với ngời dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng Đây yếu tố cần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt đợc hiệu mong muốn, có đợc hiệu đòi hỏi công tác khai thác phải không ngừng đợc cải tiến thực phù hợp với thị trờng Trớc thực trạng công ty đa nhiều sách biện pháp ®èi víi vÊn ®Ị nµy Nhng thêi gian vµ kinh nghiệm hạn chế nên công việc không tránh khỏi khiếm khuyết Xuất phát từ tình hình thực tế triển khai nghiệp vụ BHNT công ty BHNT Bắc Ninh Việc nghiên cứu đề tài "Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu khai thác BHNT Công ty BHNT Bắc Ninh" cần thiết Việc nghiên cứu đề tài có ý nghĩa lý luận vừa mang ý nghÜa thùc tiƠn nh»m bỉ sung kiÕn thøc ®· học trờng, đồng thời góp phần nhỏ cho hoạt động phát triển nghiệp vụ BHNT Công ty BHNT Bắc Ninh nói riêng Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam nói chung Kết cấu viết phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, lời cám ơn, viết đợc chia làm phần: Phần I: Giới thiệu mô hình tổ chức hoạt động Công ty BHNT Bắc Ninh I Sự đời phát triển Công ty BHNT Bắc Ninh Cơ cấu tổ chức a) Mô hình b) Chức năng, nhiệm vụ phận công ty Phần II: Thực trạng hoạt động kinh doanh công ty bảo hiểm Tình hình doanh thu bảo hiểm qua năm Tốc độ doanh thu Phân tích tình hình biến động chi phí hoạt động kinh doanh công ty Phân tích kết khai thác sản phẩm BHNT Phần III: Những biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Bảo hiểm Phần I: Giới thiệu mô hình tổ chức hoạt động Công ty BHNT Bắc Ninh I Sự đời phát triển Công ty bảo hiểm Công ty BHNT Bắc Ninh công ty thành viên Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam, đợc thành lập theo định số 46/2000/QĐ-BTC ngày 27/3/2000 Bộ trởng Bộ Tài v.v Công ty BHNT Bắc Ninh thức vào hoạt động từ ngày 18/4/2000 Trong giai đoạn đầu kể từ ngày thành lập, Công ty tiếp quản khai thác BHNT toàn tỉnh thông qua hệ thống công tác viên phòng khai thác khu vực mạng lới địa lý Ngoài công ty có nhiệm vụ tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho phòng khai thác địa phơng đại lý, xây dựng hoàn thiện hệ thống đại lý chuyên nghiệp Công ty BHNT Bắc Ninh di vào hoạt động gần năm nay, tuổi đời trẻ, lại cha có kinh nghiệm nhiều bảo hiểm nên tổ chức máy công ty đơn giản, phòng kiêm nhiệm nhiều chức năng, nhiệm vụ Cơ cấu tỏ chức Công ty BHNT Bắc Ninh a) Mô hình Ban giám đốc Phòng TCKT tổng hợp Phòng phát hành quản lý hợp đồng Phòng quản lý đại lý Phòng Khai thác BHNT huyện Các tổ đại lý - Mỗi phòng TKKT tổng phát hành quản lý hợp Cáchợp, đại lý đồng quản lý đại lý có 01 trởng phòng phụ trách chung, hai trởng phòng số cán chuyên trách, trởng phòng chịu trách nhiệm trớc lãnh đạo công ty, Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam trớc pháp luật nhà nớc hoạt động phòng - Trong phạm vi hoạt động chung phòng đợc chủ động quan hệ với phòng công ty với phòng thuộc tổng công ty đơn vị khác có liên quan đến thực tốt chức nhiệm vụ đợc giao - Phòng quản lý đại lýcó tổ đại lý Tổ đại lý có tổ trởng có hai tổ phó, tổ trởng, tổ đại lý chịu trách nhiệm trớc phòng quản lý đại lý trớc lãnh đạo công ty hoạt động tổ b) Chức nhiệm vụ phòng công ty * Phòng Tài kế toán tổng hợp: phận cấu tổ chức máy Công ty BHNT Bắc Ninh Có chức tham mu cho lãnh đạo công ty công tác tài kế toán, kế hoạch kinh doanh, tổ chức hành quản trị kiểm tra nội - Nhiệm vụ phòng tài kế toán tổng hợp tổ chức hạch toán kịp thời xác đầy đủ nhiệm vụ kinh tế phát sinh kết hoạt động kinh doanh công ty, đảm bảo chế độ, sách nhà nớc, hớng dẫn đạo phân cấp công ty + Hớng dẫn kiểm tra giám sát hoạt động tài kế toán, công tác hạch toán thống kê, chế độ báo cáo, quy chế quản lý tiền mặt, quản lý biên lai ấn chỉ, qui định mua sắm TSCĐ, mua sắm công cụ dụng cụ + Tổng hợp lập báo cáo định kỳ đột xuất toàn kết hoạt động kinh doanh, hoạt động tài công ty * Phòng Phát hành quản lý HĐ BHNT: Là phận cấu tổ chức máy Công ty BHNT Bắc Ninh, tham mu cho lãnh đạo công ty việc đánh giá rủi ro phát hành HĐ BHNT, thực quản lý tình trạng hoạt động BHNT giải quyền lợi có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng Nhiệm vụ phòng phát hành quản lý hoạt động bảo nhân thọ: nghiên cứu để nắm vững nội dung thực văn Tổng công ty trình đánh giá rủi ro quản lý hoạt động bảo hiểm nhân thọ Quản lý,lu trữ toàn số liệu nghĩa vụ bảo hiểm nhân thọ thông tin hoạt động bảo hiểm, hoá đơn thu phí, tr- ờng hợp sửa đổi bổ sung hợp đồng, chứng từ gốc cho vay theo hợp đồng Cá số liệu phải đảm bảo xác trung thực, phòng thực nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện trình phần mềm máy tính phục vụ quản lý liệu, lắp đặt bảo dỡng thiết bị tin học phần cứng toàn Công ty * Phòng quản lý đại lý bảohiểm: phận cấu tổ chức văn phòng Công ty có chức nhiệm vụ thực công tác phát triển Công tác tổ chức quản lý đại lý bảo hiểm Công ty, giải khiếu nại khách hàng vấn đề có liên quan đến việc tham gia bảo hiểm hoạt động đại lý Phần II: Thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty bảo hiểm Tình hình doanh thu kinh doanh bảo hiểm qua năm Thị trờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam bắt đầu có cạnh tranh gay gắt với đời công ty liên doanh nh Chinfon - Manulifi công ty 100% vốn nớc nh Prudential AIA Đây thực vừa yếu tố tích cực thúc đẩy phát triển thị trờng nhng tác nhân tạo cho Bảo Việt Nhân thọ gặp nhiều khó khăn trình hoạt động kinh doanh Công ty BHNT Bắc Ninh thành lập đợc gần năm, mà chu kỳ hợp đồng BHNT năm (ngoại trừ trờng hợp có cố bảo hiểm xảy cha hết hạn hợp đồng) nên tạm thời ta cha xét đến (chi tiêu lợi nhuận mà trọng phân tích chØ tiªu nh doanh thu: chi phÝ nghÜa vơ nép ngân sách Sau số tiêu kết kinh doanh công yt từ 2000-2001 Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2000-2001 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 2000 2001 KH TH KH TH 11.146, 14.048, 22.371 22.427, 50 40 1.530,0 1.395,1 0 b Loại hình BV- NA2 60,00 c Loại hình BV- NA3 d Loại hình BV- NA4 Doanh thu HĐKD a Loại hình BV- NA1 1.262 1.298,8 52,20 47 43,1 760,00 662,80 600 592,3 3.380,2 5586,10 8.814 9.494,0 e Loại hình BV- NA5 309,00 331,10 497 700,6 f Loại hình BV- NA6 4.666,4 5801,20 10.564 9901,8 g Loại hình BV- NC1 57,82 51,40 119 112,62 h Loại hình BV- NP1 383,02 159,10 268 258,1 9,40 200 25,9 i Các loại hình BHNT khác Chi phí HĐKD a Chi phí quản lý 4.847,9 5.134,5 3.032,4 2522,07 b Chi hoa hồng đại lý 1749,20 2.549,7 c Chi bất thêng vµ 66,34 62,8 4,95 25,73 hoµn phÝ Nép ngân sách nhà nớc Nguồn số liệu: Công ty BHNT Bắc Ninh Mặc dù sản phẩm BHNT mẻ ngời dân Bắc Ninh nói riêng Việt Nam nói chung Song ta thấy kết hoạt động năm qua đáng kể doanh thu năm sau cao năm trớc 1,5 lần Điều chứng tỏ thị trờng BHNT Bắc Ninh phong phú cần đợc khai thác Doanh thu hoạt động kinh doanh công ty không ngừng tăng lên qua năm khẳng định tính đắn việc triển khai loại hình BHNT toàn dân Đặc biệt điều kiện kinh tế xã hội Đây hình thức phát huy tiền nhàn rỗi nhân dân hiệu vào hoạt động kinh tế Đảng nhà nớc khẳng định nguồn vốn nớc chủ yếu, nguồn vốn quan trọng Mặt khác khẳng định vai trò sống ngời dân Tốc độ doanh thu giai đoạn 2000-2001 Bảng 2: Mức Loại hình độ thành KH 2000 Tổng doanh thu hoàn Tốc độ tăng trởng năm 2001 2000/199 2001/200 125,87% 100,3% 188,00% 159,7% Loại hình BV- NA1 91,22% 103% 85,7% 93,2% Loại hình BV- NA2 85,00% 92% 71,60% 81% Loại hình BV- NA3 87,50% 98,7% 84,00% 89,3% Loại hình BV- NA4 165,14% 107,7% 238,30% 170% Loại hình BV- NA5 108,60% 140,9% 239,70% 211% Loại hình BV- NA6 124,00% 93,7% 239,10% 170,7% Loại hình BV- NC1 88,20% 94,6% 632,00% 21,1% Loại hình BV- NP1 Loại hình BHNT khác 41,61% 96,3% 261,00% 162,2% 100,00% 12,9% 100,00% 27,5% Qua b¶ng ta thấy công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch đặt ra, cụ thể doanh thu năm 2000 đạt 125,87% so với kế hoạch 2001 đạt 100,3% so với kế hoạch Điều dễ hiểu nhờ trọng đến khâu khai thác nh, tuyển thêm cán khai thác tăng cờng tập huấn cán quản lý khai thác cho sản lợng hợp đồng phát hành năm tăng liên tục kéo theo doanh thu từ hoạt động kinh doanh đợc tăng lên đáng kể Mặt khác công ty liên tục cố gắng hoàn thiện sản phẩm phù hợp với ngời dân Việt Nam Nhìn chung loại hình bảo hiểm BV-NA1,2,3 bắt đầu vào ổn định (vì ngừng khai thác mới) thay vào sản phẩm NA4,5,6, ba sản phẩm thay có nhiều u điểm vợt trội sản phẩm cũ nên thâm nhập vào thị trờng nhanh Nhìn chung loại hình bao rhiểm: bảo hiểm + tiết kiệm năm (BV-NA4) an sinh giáo dục (BV-NA6) thực thu hút khách hàng, doanh thu loại lần lợt chiếm 40% 42%, tỷ trọng tổng doanh thu hoạt động kinh doanh Hai loại hình phù hợp với tâm lý ngời Việt Nam thời gian ngắn (đối với loại hình NA4) đảm bảo cho mục đích giáo dục tơnglai loại hình thực lôi khách hàng tham gia Loại hình NA5 chiÕm tû träng nhá h¬n tỉng doanh thu (2%) Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ thời gian bảo hiểm kéo dài 10 năm nên ngời dân thấy tham gia BHNT có tính chất bỏ ống Ngoài sản phẩm có số điều khoản riêng sau: Bảo hiểm sinh kỳ tuý, bảo tứ kỳ, bảo hiểm chi phí phẫu thuật, bảo hiểm thơng tật toàn vĩnh viễn tai nạn mà thực chất loại hình bảo hiểm nhng doanh thu loại không đáng kể so với loại hình kể Phân tích tình hình biến động chi phí hoạt động kinh doanh công ty Từ số liệu bảng cho ta thấy tình hình chi phí hoạt động kinh doanh công ty qua năm có tăng lên Năm 2001 so với năm 2000 324,89 triệu đồng, chi phí quảnlý chi hoa hồng chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí hoạt động kinh doanh công ty Do muốn tiết kiệm chi phí cần phải có kế hoạch giảm chi tiêu lĩnh vực quản lý Còn chi phí hoa hồng chi bồi thờng dờng nh khó có kế hoạch tiết kiệm chi phÝ hoa hång lu«n tû lƯ thn víi doanh thu chi phí bồi thờng cho cố bảo hiểm khách quan đemlại Chi quản lý kinh doanh có xu hớng giảm xuống qua năm (theo số liệu bảng 1) Điều đáng khích lệ chi quản lý giảm xuống doanh thu phí lại tăng lên Tuy nhiên chi phí quản lý chiếm tỷ trọng cao tổng chi Các khoản chi hoạt động quản lý bao gồm: chi giao dịch kinh doanh, mua sắm tài sản công cụ lao động, đặc biệt công ty tiếp tục mở thêm phòng khai thác huyện, khu vực chi phí thuê nhà nhu cầu mua sắm trang bị công cụ lao động lớn Trong tơng lai chắn chi phí giảm xuống vật chất sở hạ tầng công ty thành lập vào ổn định Phân tích kết khai thác sản phẩm BHNT Trong thời gian gần đây, công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo sâu rộng phơng tiện thông tin Phần III: Một số giải pháp Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Ninh công ty hoạt động dịch vụ, giải đồng thời mục tiêu kinh tế mục tiêu xã hội Do vậy, trình triển khai nghiệp vụ, công ty phải xác định cho hớng đắn hiệu cao nhất, không ngừng cải tiến trìng kinh doanh, đặc biệt trọng nâng cao chất lợng công tác khai thác bảo hiểm, phơng thức phục vụ, đảm bảo giữ vững nâng cao uy tín công ty tốt Do tính chất sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang tính tự nguyện cao với mẻ loại sản phẩm này, song công tác triển khai tích cực Bằng trí cao tập thể ban lãnh đạo toàn thể cán công nhân viên quan, công ty đặt kế hoạch kinh doanh việc triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ toàn thị trờng năm qua nên đạt đợc thành tích đánh kể Cùng với mặt thuận lợi, công ty gặp không khó khăn việc triển khai nghiệp vụ Do vậy, cần phải làm để nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ? Đây vấn đề cần giải nhanh chóng Chóng ta dỊu biÕt r»ng hiƯu qu¶ kinh doanh chÝnh nghiệp vụ chênh lệch tổng thu tổng chi Song tại, công ty hoạt động đợc năm, khoản chi lớn cha phát sinh nhng đòi hỏi công ty phải tăng khoản thu từ Điều có nghĩa tăng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ Tăng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ cách sau: - Tăng phí bảo hiểm - Tăng số lợng hợp đồng - Tăng phí bảo hiểm số lợng hợp đồng phát hành Nhng nh tăng phí bảo hiểm khai thác đợc hợp đồng khó khăn, ảnh hởng đến việc triển khai nghiệp vụ Nh vậy, có nghĩa phải tăng số lợng hợp đồng phát hành Điều hoàn toàn phụ thuộc vào công tác khai thác đội ngũ đại lý Lãnh đạo công ty cho rằng: tồn phát triển đội ngũ cán khai thác ảnh hởng lớn đến tồn phát triĨn cđa c«ng ty Nhng còng kh«ng thĨ kh«ng chó trọng đến công tác đánh giá rủi ro ban đầu, quản lý trì hiệu lực hợp đồng Đây mục tiêu đắn có tính khả thi caocông ty đặt hoạt động phát triển kinh doanh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Để đóng góp thêm cho hoạt động công ty đợc tiến triển tốt đẹp, giúp công ty xây dựng hoàn thành kế hoạch, giữ vững vị trí cờ đầu việc triển khai bảo hiểm nhân thọ tổng công ty, em xin phép đợc đa số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng công tác khai thác công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Ninh Đẩy mạnh việc quản lý mở rộng mạng lới đại lý cộng tác viêc Ta biết tầm quan trọng đại lý nh việc khai thác sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Quản lý lực lợng nghệ thuật, để đại lý gắn bó với công ty, quyền lợi họ gắn liền với công ty Đó vấn đề hoa hồng dành cho đại lý Số phần trăm (%) từ phí bảo hiểm mà đại lý thu đợc hàng tháng thấp hợp đồng cã sè tiỊn b¶o hiĨm nhá, thêi gian b¶o hiĨm dài dễ gây cho ngời đại lý tâm lý lo ngại hợp đồng số tiền hoa hồng mà họ thu đợc không đáng kể so với công sức họ phải bỏ trình ký hợp đồng Vậy công ty nên có khoản phụ thêm cho hợp đồng mà đại lý khai thác đợc Việc đại lý tâm huyết gắn bó với công ty tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hoạt động khai thác công ty không Những ý kiến cần đợc quan tâm, xem xét, thấy phù hợp với khả công ty nên tạo điều kiện cho việc thực thi kế hoạch việc khai thác đại lý Công ty nên mạnh dạn áp dụng cải tiến Bên cạnh đó, cán công ty cần thông suốt t tởng "tất dành cho việc khai thác khách hàng trì khách hàng cũ" Suy cho hoạt động công ty có mục đích khai thác hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Vậy ngời đại lý mục tiêu quan tâm hàng đầu công ty, điều tất yếu Tất nhiên bên cạnh việc động viên khen thởng đại lý làm việc tốt, công ty nên tìm cánh giúp đỡ đại lý làm việc hiệu Công ty cần phân công lại địa bàn hoạt động khai thác đại lý, tránh tình trạng khách hànglại có đến hai, ba đại lý đến khai thác "cùng ngời công ty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Ninh" tạo hình ảnh không đẹp công ty tâm trí khách hàng Công ty nên bớc đầu tham gia bảo hiểm xã hội cho số cán khai thác tốt, đồng từ giúp cho cán khai thác yên tâm với nghề nghiệp mình, phần khích lệ lòng nhiệt tình tâm cán khai thác yếu Công ty cần mở rộng thị trờng mạng lới khai thác nhằm phủ kín địa bàn tỉnh Bắc Ninh Những cán khai thác Công ty tuyển dụng cần thờng xuyên đợc tập huấn, trao đổi nghiệp vụ để tiến hành công tác khai thác tốt Công ty nên chủ động việc trợ cấp khen thởng đại lý khai thác Hàng tháng số doanh thu phí bảo hiểm hợp đồng có hiệu lực cha đủ năm, Công ty trích khoảng 3% số doanh thu lập quỹ khen thởng cho đại lý Công ty nên đầu t thêm sở vật chất vào phòng khai thác, thành lập tổ Công đoàn quan tâm đến đời sống cán khai thác, thăm hỏi giúp đỡ lúc ốm đau lúc khó khăn để từ tạo tình cảm gắn bó đại lý với cán Công ty, để họ coi Công ty nh nhà mình, gắn bó với nghề nghiệp khai thác lâu dài Chú trọng công tác bồi dỡng trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán Công ty, đồng thời giúp đỡ cộng tác viên, cán khai thác việc đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ Đây công việc quan trọng, phục vụ cho phát triển lâu dài Công ty xuất phát từ tình hình thực tế Nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ mẻ, chủ yếu cán nghiệp vụ Công ty làm công việc sở tham khảo, học hỏi tài liệu nớc cha có quy trình làm việc cụ thể, hợp lý Ngoài số cán chủ chốt có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng hoạt động nhiều năm lĩnh vực bảo hiểm, lại chiếm đa số cán trẻ, hầu hết tốt nghiệp đại học Bên cạnh đó, đội ngũ cộng tác viên Công ty nghiệp vụ chuyên môn hạn chế, nên quan hệ Công ty cộng tác viên thờng gặp khó khăn, công tác quản lý đội ngũ Trình độ sử dụng vi tính cộng tác viên nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ yếu Đội ngũ đại lý khai thác có trình độ không đồng đều, số cha nắm điều khoản, lúng túng trớc câu hỏi khách hàng giải thích không rõ ràng dẫn đến việc khách hàng huỷ bỏ hợp đồng + Đề nghị Bộ tài quan hữu quan quan tâm, giúp đỡ hay khuyến khích, tạo điều kiện sở vật chất kỹ thuật cho công tác đào tạo cán + Công ty nên mở rộng hợp tác với Công ty hiểm lớn giới nhằm nâng cao trình độ cán quản lý Công ty Ngoài có điều kiện, Công ty nên xếp bố trí công việc, cử cán có lực nhu cầu học lớp ngắn hạn bảo hiểm nớc ngoài, sở học hỏi đợc cách thức quản lý hoạt động Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn giới, có điều kiện hoàn thiện loại hình bảo hiểm nhân thọ Việt nam, đa sản phẩm đáp ứng nh cầu phong phú ngời Đối với cộng tác viên, cán phòng khai thác, Công ty nên tổ chức buổi học bảo hiểm nhân thọ định kỳ, cách thức quản lý theo dõi hợp đồng máy vi tính, buổi thảo luận tập thể nghiệp vụ giúp cho trình độ cán khai thác đồng đều, công việc cộng tác viên triển khai đợc thuận lợi Qua giúp Công ty quản lý tốt hơn, làm đòn bẩy cho bảo hiểm nhân thọ phát triển theo mục tiêu: "Tăng trởng tăng cờng quản lý kinh doanh " Công ty Nâng cao hiệu công tác đánh giá rủi ro ban đầu Đánh giá rủi ro ban đầu giữ vị trÝ quan träng triĨn khai nghiƯp vơ Do vËy Công ty thực theo phơng hớng sau: + Hiện có nhiều trờng hợp đại lý ký hợp đồng bảo hiểm An sinh giáo dục quan khách hàng Công ty nên nhắc nhở đại lý phải gặp trực tiếp ngời đợc bảo hiểm để có đánh giá đối tợng đợc bảo hiểm Với trờng hợp khách hàng yêu cầu bảo hiểm, Công ty nên cử cán chuyên môn để đánh giá rủi ro trực tiếp, không nên phân biệt hợp đồng bảo hiểm có số tiền triệu với hợp đồng 50 triệu Hiện tại, theo cách làm Công ty công ty đánh giá cụ thể với hợp đồng có số tiền bảo hiểm lớn, nhng cã sù tËp trung rđi ro x¶y víi nhiỊu hợp đồng có số tiền bảo hiểm nhỏ mà lỗi đánh giá ban đầu công ty không tốt ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh công ty Hơn nữa, công ty nên có số y bác sỹ tham gia vào công tác đánh giá ban đầu giấy yêu cầu có số tiền bảo hiểm lớn Hiện công ty yêu cầu ngời có nhu cầu tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm lớn có giấy chứng nhận sức khoẻ sở y tế mà công ty yêu cầu Điều bất lợi cho công ty lÏ: + Ngêi tham gia c¶m thÊy mÊt nhiỊu thêi gian việc ký kết hợp đồng bảo hiểm khó khăn đồng thời cho thấy công ty không tạo điều kiện thuận lợi cho họ tham gia bảo hiểm + Việc yêu cầu ngời tham gia có giấy chứng nhận sức khỏe rờm rà dễ gây cho ngời tham gia có tâm lý không tốt khả tài công ty Công ty dễ không mà nhiều khách hàng tiềm - khách hàng có nhu cầu số tiền bảo hiểm lớn- phản ứng dây chuyền + Giấy chứng nhận sức khoẻ sở y tế công ty yêu cầu không đảm bảo kẽ hở Điều dẫn đến trục lợi bảo hiểm từ phía khách hàng Nếu đội ngũ y bác sỹ làm việc công ty việc quản lý tốt + Hiện với khoản chi đánh giá rủi ro ban đầu 35000 đồng/hợp đồng, theo em công ty trích trả mức cao để nâng cao tinh thần trách nhiệm cán khai thác Công ty nên trợ cấp thêm vào số hoa hồng họ, với quyền lợi đợc hởng này, hy vọng cán khai thác có trách nhiệm hơn, nhiệt tình trung thực qua đẩy mạnh hiệu kinh doanh công ty + Có chế độ thởng, phạt đại lý, cộng tác viên Thởng cho cán khai thác trờng hợp có tỷ lệ trì hiệu lực hợp đồng đến hết hạn hợp đồng mức cao (tức hợp đồng bị huỷ hợp đồng ngời đợc bảo hiểm bị tử vong ) phạt trờng hợp ngợc lại Nâng cao tỷ lệ trì hợp đồng Đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang tính vô hình - ngời đại lý bảo hiểm nhân thọ không bán đợc sản phẩm xong mà khâu quan trọng thiết cần phải làm để khách hàng theo đuổi, trì hợp đồng bảo hiểm ngày đáo hạn, để họ thấy đợc sản phẩm mµ hä mua cã søc hÊp dÉn vµ tiÕp tơc giới thiệu cho đại lý khai thác khách hàng tiềm khác Đây vấn đề đại lý cần lu ý vấn đề đợc nhiều công ty quan tâm thị trờng bảo hiểm cạnh tranh ngày gay gắt này, điều định ý thức trách nhiệm khai thác viên - đại lý bán hàng Ngời đại lý không nên chạy theo số lợng hợp đồng mà quên nhiệm vụ "chăm sóc" khách hàng sau bán hàng Việc huỷ bỏ hợp đồng trớc thời hạn ảnh hởng giảm thu nhập đại lý đồng thời giảm doanh thu cho công ty bảo hiểm bên cạnh uy tín công ty bảo hiểm ngời đại lý Trên thực tế, tình trạng nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đợc bán, nhng lý đó, không khách hàng phàn nàn rằng: thời gian đầu chăm sóc nhân viên chu đáo nhng dần dần, lòng nhiệt tình chu đáo nhân viên không đợc trì thờng xuyên, chí không "đoái hoài" tới họ, họ không yên tâm, cảm tởng nh bị mắc lừa dẫn đến khách hàng đề nghị chấm dứt hợp đồng trớc thời hạn Vì vậy, ngời đại lý cần phân bổ thời gian hợp lý để không ảnh hởng đến công tác khai thác dịch vụ sau bán hàng mình, cho đạt hiệu công việc Bên cạnh thiếu quan tâm, đạo sát công ty bảo hiểm nhân thọ Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, quảng cáo, vận động ngời tham gia bảo hiểm Công tác tuyên truyền quảng cáo công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Ninh nhìn chung rời rạc, cha có trọng tâm, trọng điểm Thực chất công ty cha đánh giá hết vai trò nh tác dụng công tác hoạt động khai thác Chỉ đến có xuất công ty liên doanh, 100% vốn nớc thị trờng bảo hiểm nhân thọ việc xây dựng chơng trình quảng cáo hình ảnh công ty trở nên cần thiết Cách tốt đa dạng hoá hình thức tuyên truyền quảng cáo, để thông tin sản phẩm công ty tiếp cận đợc nhiều đối tợng khách hàng nhiên loại sản phẩm công ty nên có chiến lợc cụ thể khách hàng a Loại hình bảo hiểm an sinh giáo dục (BVNA6/1998) Vì đối tợng loại hình bảo hiểm trẻ em, công ty nên hớng dẫn cách khai thác tập trung vận động vào đối tợng nuôi dỡng chăm sóc trẻ em nh: ông bà, cha mẹ, ngời thân trực tiếp ký hợp đồng đóng phí Công ty nên phối hợp với trờng tiểu học, mẫu giáo, qua buổi họp phụ huynh để từ tuyên truyền vận động ngời tham gia bảo hiểm An sinh giáo dục, quảng cáo nhanh chóng phát tờ gấp cho ngời b Loại hình bảo hiểm tiết kiệm năm, 10 năm (BVNA4,5/1998), niên kim nhân thọ (BVND1/1999) sản phẩm khác Ngời đợc bảo hiểm ngời độ tuổi lao động Để đạt hiệu công tác vận động họ mua bảo hiểm nhân thọ cho thân, Công ty nên hớng dẫn cán khai thác xuống quan, đơn vị làm việc với Công đoàn quan đó, vận động họ mua bảo hiểm nhân thọ cho cán công nhân viên cách trích tiền lơng, thởng đóng bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện cho cán khai thác tiếp xúc với ngời quan để từ động viên trực tiếp ngời tham gia bảo hiểm nhân thọ Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ loại sản phẩm vô hình giống nh loại hình bảo hiểm khác Do vậy, ngời dân mơ hồ với loại sản phẩm không hình khối, trọng lợng quảng cáo truyền hình đặc biệt hữu hiệu giúp số đông ngời dân Việt Nam hiểu rõ sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Thêm nữa, công ty cần tăng cờng số biện pháp quảng cáo thích hợp nh đăng báo Sử dụng hình thức tờ rời loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ công ty cần thay đổi nhiều Chỉ cần giới thiệu sơ lợc loại sản phẩm với thông tin chủ yếu kích thích trí tò mò ngời xem Bảo hiểm nhân thä cã ý nghÜa x· héi rÊt lín, lµ hoµn toàn lạ nên đa số ngời lần đầu làm quen với sản phẩm nghi tác dụng tỏ nghi ngờ việc chi trả phía công ty có kiện bảo hiểm xảy nh hết hạn hợp đồng Đó nhiệm vụ đặt cho công tác tuyên truyền giúp ngời dân thấy đợc ý nghĩa việc tham gia bảo hiểm nhân thọnhân cộng đồng Có đến 43% số ngời tham gia bảo hiểm nhân thọ muốn nói cho ngời khác loại hình bảo hiểm mẻ mà họ vừa tham gia Đây tâm lý ngời tiêu dùng mà công ty cần phải tận dụng triệt để Và từ ta thấy nhiệm vụ cán khai thác bảo hiểm nhân thọ trở nên vô quan trọng, họ hình ảnh công ty mắt ngời tiêu dùng, thái độ cán khai thác điều mà ngời ta "rỉ tai" công ty, hợp đồng khai thác đợc bớc đệm để có hàng loạt hợp đồng khác Nh vậy, công tác tuyên truyền quảng cáo có đóng góp lớn cán khai thác, họ ngời trực tiếp xúc với khách hàng cần phải làm cho cán khai thác thấy rõ đợc trách nhiệm việc tạo dựng hình ảnh công ty tâm trí khách hàng khách hàng tơng lai Thành lập phận marketing công ty Sự đời phòng marketing Công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Ninh thực cách mạng quản lý tổ chức kinh doanh phù hợp với kiện công ty Sự có mặt phòng marketing cấu tổ chức công ty đồng nghĩa với việc trả lại cho phòng chức khác công ty với công việc chuyên môn Việc thống hoạt động Marketing khối khẳng định đầy chắn cho thành đạt công ty tơng lai Nhiệm vụ phòng Marketing là: + Nghiên cứu quảng cáo, xây dựng chơng trình quảng cáo quản lý chơng trình ®ã Trong ®ã ®Ỉc biƯt chó ý tíi vÊn ®Ị: xác định kinh phí, đánh giá hiệu quảng cáo + Nghiên cứu dự báo thị trờng: công việc trớc mắt công ty đánh giá cách khoa học, xác thị trờng Bắc Ninh, phân đoạn thị trờng, tiến hành biện pháp nhằm định vị sản phẩm bảo hiểm nhân thọ toàn tỉnh Hiện nay, việc xác định khách hàng tiềm chủ yếu phụ thuộc vào mối quan hệ đại lý Nếu nghiên cứu dự báo thị trờng cách khoa học đến lúc lợng khách hàng cạn kiệt, thêm vào đối thủ cạnh tranh công ty lại nghiên cứu thị trờng cách tỷ mỉ tập trung khai thác vào đoạn thị trờng mục tiêu Do vậy, để công tác khai thác đạt kết nh mong muốn công ty nên làm công tác định hớng thị trờng cho đại lý, có nghĩa làm công tác dọn đờng cho họ để hoạt động khai thác thật có hiệu + Thiết lập kênh bán hàng + Thu thập sử dụng thông tin Marketing + Phối hợp tổng hợp kịp thời khen thởng động viên cá nhân tích cực công tác, đạt hiệu suất cao Kỷ luật thành viên t tởng xây dựng, phát động phong trào thi đua toàn công ty + Phối hợp với phòng quản lý hợp đồng, quản lý đại lý, phát hành hợp đồng nâng cao trình độ đại lý, cộng tác viên qua phát cá nhân có trình độ, phẩm chất tốt để tạo thành ngời quản lý hoạt động khai thác Công ty cần đa dạng hoá hình thức đầu t phí bảo hiểm, hoạt động đầu t định đến tồn doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Vấn đề bảo toàn phát triển vốn từ nguồn phí khách hàng đợc thực cách đâù t vào cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, cho vay, kinh doanh bất động sản, liên doanh liên kết tuỳ thuộc vào thời điểm khác tỷ lệ đầu t vốn loại thay đổi Ngoài Công ty bù trừ lãi lỗ nghiệp vụ với trình kinh doanh, cách làm cho kết kinh doanh Công ty giảm nhng bù lại Công ty thực đợc mục tiêu " tăng trởng " Nh nhìn bề hoạt động phận Marketing thay đổi nhng thực chất Nếu phòng Marketing đời việc bán hàng đợc thực cách khoa học đồng giúp cho cán khai thác cán quản lý hoạt động có hiệu hơn, tiết kiệm khoản chi không đáng có vô ích Kết luận Qua việc nghiên cứu đề tài: "Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu khai thác bảo hiểm nhân thọ Công ty BHNT Bắc Ninh" đề cập làm rõ vấn đề sau: - Lịch sử đời phát triển bảo hiểm nhân thọ - Sự cần thiết, quan niệmchung, khái niệm, vai trò bảo hiểm nhân thọ - Đề tài nêu lên số nội dung bảo hiểm nhân thọ vµ viƯc triĨn khai nghiƯp vơ ë ViƯt Nam Qua giới thiệu chung tình hình hoạt động công ty, nêu lên nhân tố ảnh hởng tới triển khai nghiệp vụ phân tích thực trạng công tác khai thác bảo hiểm nhân thọ Công ty BHNT Bắc Ninh Trên sở phân tích thấy đợc kế công tác khai thác công ty Từ đề xuất số giải pháp nhằm đa công tác hoạt động có hiệu thêi gian tíi Sau thêi gian thùc tËp t¹i công ty, đợc hớng dẫn thầy cô giáo môn bảo hiểm, Ban lãnh đạo cán công ty, bổ sung đợc kiến thức thực tế cho lí luận học trờng Bài viết nêu số giải pháp nâng cao công tác khai thác cho công việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ Công ty BHNT Bắc Ninh, với kết hợp đồng giải pháp này, mong đóng góp cho phát triển nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ công ty thời điểm nh chiến lợc phát triển bảo hiểm nhân thọ lâu dài tơng lai ... nâng cao công tác quản lý từ đầu năm Tuy cần có biện pháp tốt để nâng cao hiệu kinh doanh công ty bảo hiểm Phần III: Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty BHNT Bắc Ninh Công ty. .. Những biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Bảo hiểm Phần I: Giới thiệu mô hình tổ chức hoạt động Công ty BHNT Bắc Ninh I Sự đời phát triển Công ty bảo hiểm Công ty BHNT Bắc Ninh công ty thành... nên công việc không tránh khỏi khiếm khuyết Xuất phát từ tình hình thực tế triển khai nghiệp vụ BHNT công ty BHNT Bắc Ninh Việc nghiên cứu đề tài "Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu khai thác BHNT
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác bảo hiểm nhân thọ tại công ty BHNT bắc ninh tiểu luận cao học, Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác bảo hiểm nhân thọ tại công ty BHNT bắc ninh tiểu luận cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay