Xuất khẩu bền vững ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

42 18 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 16:00

Header Page of 27 đại học quốc gia hà nội Tr-ờng đại học kinh tế  Hå trung xt KHÈu bỊn v÷ng ë viƯt nam trình hội nhập kinh tế quốc tế Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 62.31.01.01 LuËn ¸n tiÕn sÜ kinh tÕ ng-êi h-íng dÉn khoa häc PGS TS Phùng Xuân Nhạ TS Tạ Đức Khánh Hà Nội - 2009 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not defined MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 12 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XUẤT KHẨU BỀN VỮNG 22 1.1 Tổng quan lý thuyết phát triển bền vững 22 1.1.1 Khái niệm phát triển bền vững 22 1.1.2 Nội dung tiêu chí đánh giá phát triển bền vững 1.1.3 Các mơ hình phát triển bền vững 29 Error! Bookmark not defined 1.2 Xuất bền vững: Khái niệm, vai trò, nội dung tiêu đánh giá Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm vai trò xuất bền vững Error! Bookmark not defined 1.2.2 Nội dung xuất bền vững Error! Bookmark not defined 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá xuất bền vững Error! Bookmark not defined 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến xuất bền vững điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Error! Bookmark not defined 1.3.1 Các yếu tố quốc tế Footer Page of 27 Error! Bookmark not defined Header Page of 27 1.3.2 Các yếu tố nước Error! Bookmark not defined 1.4 Kinh nghiệm phát triển xuất bền vững số nƣớc Error! Bookmark not defined 1.4.1 Kinh nghiệm Thái Lan Error! Bookmark not defined 1.4.2 Kinh nghiệm Trung Quốc Error! Bookmark not defined 1.4.3 Bài học Việt Nam Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU BỀN VỮNG VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 2.1 Chính sách phát triển xuất bền vững Việt Nam giai đoạn 1995-2008 Error! Bookmark not defined 2.1.1 Các sách khuyến khích xuất Error! Bookmark not defined 2.1.2 Chính sách phát triển xuất bảo vệ môi trường Error! Bookmark not defined 2.1.3 Chính sách phát triển xuất giải vấn đề xã hội Error! Bookmark not defined 2.2 Phân tích thực trạng xuất Việt Nam theo tiêu chí phát triển bền vững giai đoạn 1995-2008 Error! Bookmark not defined 2.2.1 Quy mô, tốc độ chất lượng tăng trưởng xuất Error! Bookmark not defined 2.2.2 Đóng góp xuất tăng trưởng kinh tế ổn định kinh tế vĩ mô Footer Page of 27 Error! Bookmark not defined Header Page of 27 2.2.3 Xuất vấn đ ề môi trường Error! Bookmark not defined 2.2.4 Xuất tác đ ộng đ ến vấn đ ề xã hội Error! Bookmark not defined 2.3 Nhận định xuất bền vững Việt Nam giai đoạn 19952008 Error! Bookmark not defined 2.3.1 Những mặt tích cực Error! Bookmark not defined 2.3.2 Những hạn chế Error! Bookmark not defined 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU BỀN VỮNG VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Error! Bookmark not defined 3.1 Bối cảnh quốc tế nƣớc ảnh hƣởng đến phát triển xuất bền vững Việt Nam giai đoạn tới Error! Bookmark not defined 3.1.1 Bối cảnh quốc tếError! Bookmark not defined 3.1.2 Tình hình nước Error! Bookmark not defined 3.2 Quan điểm phát triển xuất bền vững Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế Error! Bookmark not defined 3.2.1 Phát triển xuất sở khai thác triệt để lợi so sánh lợi cạnh tranh, đảm bảo tốc độ chất lượng tăng Footer Page of 27 Header Page of 27 trưởng cao, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững Error! Bookmark not defined 3.2.2 Phát triển xuất sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế ô nhiễm môi trường cạn kiệt tài nguyên, nâng cao khả đáp ứng quy đ ịnh tiêu chuẩn mơi trường hàng hóa xuất Error! Bookmark not defined 3.2.3 Phát triển xuất góp phần thực mục tiêu xã hội xóa đói giảm nghèo, tạo nhiều việc làm, đảm bảo cơng xã hội, chia sẻ lợi ích hợp lý thành phần tham gia vào xuất Error! Bookmark not defined 3.2.4 Phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế điều kiện đ ể phát triển xuất bền vững Error! Bookmark not defined 3.2.5 Ổn định trị - xã hội tiền đề, điều kiện để phát triển xuất bền vững Error! Bookmark not defined 3.3 Một số giải pháp phát triển xuất bền vững bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.3.1 Các giải pháp chung Error! Bookmark not defined 3.3.2 Các giải pháp đ ảm bảo tăng trưởng xuất cao bền vững Error! Bookmark not defined 3.3.3 Giải pháp giải hài hoà tăng trưởng xuất bảo vệ môi trường Footer Page of 27 Error! Bookmark not defined Header Page of 27 3.3.4 Các giải pháp đảm bảo hài hoà tăng trưởng xuất giải vấn đ ề xã hội KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 PHỤ LỤC Footer Page of 27 198 Header Page of 27 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Những thay đổi khác biệt từ phát triển đến phát triển bền vững 25 Bảng 1.2 Xuất tăng trưởng kinh tế Thái Lan thời kỳ 2002-2007 Error! Bookmark not defined Bảng 1.2 Xuất tăng trưởng kinh tế Trung Quốc thời kỳ 2001-2007 Error! Bookmark not defined Bảng 2.1 Đăng ký kinh doanh xuất nhập thành phần kinh tế thời kỳ 1995-2008 Error! Bookmark not defined Bảng 2.3 Cơ cấu xuất Việt Nam giai đoạn 1995-2008 (%) Error! Bookmark not defined Bảng 2.4 Cơ cấu hàng hóa xuất theo phân loại SITC giai đoạn 1995-2008 (%) Error! Bookmark not defined Bảng 2.5 Cơ cấu hàng hoá xuất theo thành phần kinh tế Error! Bookmark not defined Bảng 2.6 Cơ cấu thị trường xuất giai đoạn 2003-2008 (%) Error! Bookmark not defined Bảng 2.7 Sự thay đổi cấu xuất sản phẩm chế biến thời kỳ 1985-2008 Error! Bookmark not defined Bảng 2.8 So sánh ICOR Việt Nam với số nước Error! Bookmark not defined Bảng 2.9 Đóng góp vào tăng trưởng GDP theo cấu thành tổng cầu giai đoạn 2002-2008 Error! Bookmark not defined Bảng 2.10 Tương quan suy giảm diện tích rừng ngập mặn mở rộng diện tích ni tơm số tỉnh (2002) Error! Bookmark not defined Bảng 2.12 Kết kiểm tra điều kiện ATVSTP sở chế biến thuỷ sản Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ phát triển bền vững 26 Hình 1.2 Tương tác ba hệ thống Tự nhiên - Kinh tế - Xã hội Phát triển bền vững Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 Hình 1.3 Quan hệ thời gian không gian hệ Kinh tế - Xã hội - Môi trường Error! Bookmark not defined Hình 1.4 Mơ hình phát triển bền vững WCED 1987 Error! Bookmark not defined Hình 1.5 Mơ hình phát triển bền vững Ngân hàng giới Error! Bookmark not defined Hình 1.6 Mơ hình phát triển bền vững Việt Nam Error! Bookmark not defined Hình 1.7 Sơ đồ xuất bền vững Error! Bookmark not defined DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 So sánh tốc độ tăng trưởng xuất Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.2 Chỉ số cạnh tranh Việt Nam Trung Quốc ngành dệt may 101 Biểu đồ 2.3 Tốc độ tăng GDP xuất Việt Nam giai đoạn 20002008 Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.4 Tốc độ tăng trưởng xuất nhập giai đoạn 2000-2008 (%) .Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.5 Xuất nhập cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 106 Biểu đồ 2.6 Diễn biến diện tích rừng ngập mặn ni tơm qua năm Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Danh mục cụm từ viết tắt tiếng Anh Chữ viết tắt ACFTA Giải nghĩa tiếng Anh ASEAN - China Free Trade Area Giải nghĩa tiếng Việt Khu vực mậu dịch tự ASEAN - Trung Quốc AFTA Asian Free Trade Area Khu vực Mậu dịch tự ASEAN APEC Asia Pacific Economic Cooperation Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương The Association of South East Asian Hiệp hội nước Đông Nations Nam Á ASEM Asia-Europe Meeting Diễn đàn hợp tác Á - Âu CAFTA Central America Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự ASEAN Trung Mỹ CEPT Common Effective Preferential Tariff Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung Trade in Endangered Species Cơng ước bn bán quốc tế lồi động, thực vật hoang dã nguy cấp EC European Commission Uỷ ban châu Âu EU European Union Liên minh Châu Âu FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước CITES Footer Page of 27 Convention on International Header Page 10 of 27 FTA Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự GATT General Agreement on Tariffs and Hiệp định chung thuế quan Trade mậu dịch GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GMS Greater Mekong Subregion Khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng GNP Gross National Product Tổng sản phẩm quốc dân HACCP Hazard Analysis and Critical Control Hệ thống phân tích mối nguy Points kiểm soát điểm tới hạn HDI Human Development Index Chỉ số phát triển người HFI Human Free Index Chỉ số tự người IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế ISO International Organization for Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế Standardization IUCN International Union for Conservation Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên of Nature Quốc tế Organization for Economic Tổ chức hợp tác phát triển Co-operation and Development kinh tế RCA Revealed Comparative Advantage Chỉ số lợi so sánh hiển thị R&D Reseach & Development Nghiên cứu triển khai SIDA Swedish International Development Tổ chức hợp tác phát triển Cooperation Agency quốc tế Thụy Điển Standard International Trade Danh mục phân loại thương OECD SITC Footer Page 10 of 27 Header Page 28 of 27 Quan điểm phát triển bền vững khoa học khác với quan điểm phát triển coi trọng mặt hay mặt khác PTBV Hiện nay, mặt lý thuyết, người ta cơng nhận mơ hình PTBV, thực tế, nhiều người tôn sùng quan điểm ưu tiên cho mục tiêu kinh tế [25] Trong bối cảnh tồn cầu hóa nay, mà chạy đua phát triển quốc gia, khu vực kinh tế giới diễn ngày gay gắt, khốc liệt, khuynh hướng “phát triển với giá nào” tôn sùng thực tế, đặc biệt nước phải đối đầu với nghèo đói, lạc hậu, kinh tế chậm phát triển Người ta dễ có khuynh hướng hy sinh mơi trường yếu tố khác cho phát triển kinh tế Những người sốt ruột trước tình trạng lạc hậu, phát triển nước thường lập luận “cứ phát triển kinh tế tính sau” Đây quan điểm “Làm bẩn -Làm giàu - Làm sạch”, tức giải vấn đề môi trường sau đạt trình độ phát triển định kinh tế [28,tr.32] Ngược lại với khuynh hướng khuynh hướng “tăng trưởng không âm” (Zero or Negative Growth) để bảo vệ nguồn tài nguyên hữu hạn, “chủ nghĩa bảo vệ” chủ trương không can thiệp vào nguồn tài nguyên sinh học để bảo vệ chúng hay “chủ nghĩa bảo tồn” (Conservation) chủ trương không đụng chạm vào thiên nhiên, địa bàn chưa điều tra, nghiên cứu đầy đủ Tất khuynh hướng, quan điểm không tưởng, đặc biệt nước phát triển, nơi mà tài nguyên thiên nhiên nguồn vốn cho hoạt động phát triển người [25] Một quan điểm khác gây tranh luận mối quan hệ phát triển bền vững phát triển đồng (công bằng) [51,41] Quan điểm thể bất đồng hai nhóm nước phát triển phát triển việc Footer Page 28 of 27 Header Page 29 of 27 chia sẻ lợi ích thương mại lợi ích mơi trường chúng Các nước phát triển cho rằng, nguyên nhân xuống cấp mơi trường tồn cầu phát triển nóng, gia tăng dân số nước phát triển Ngược lại, nước phát triển lập luận suy thối mơi trường tồn cầu, đói nghèo có ngun nhân từ việc bất bình đẳng thương mại quốc tế Do vậy, vấn đề phát triển bền vững giải sở phát triển cơng bằng, chia sẻ cách bình đẳng lợi ích nước Quan điểm bổ sung cho cách tiếp cận PTBV: tiếp cận liên quốc gia (quốc tế) Footer Page 29 of 27 Header Page 30 of 27 1.1.2 Nội dung tiêu chí đánh giá phát triển bền vững Phát triển bền vững phát triển dựa giải hài hoà mối quan hệ kinh tế - xã hội - mơi trường, lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài, tự nhiên người Tiêu chí để đánh giá phát triển bền vững tăng trưởng kinh tế ổn định; thực tốt tiến công xã hội; khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường sống 1.1.2.1 Phát triển bền vững kinh tế Kinh tế phát triển bền vững kinh tế tăng trưởng liên tục, ổn định, có cấu hợp lý, chuyển dịch theo hướng tiến bộ, đáp ứng nhu cầu ngày cao người dân, tránh suy thối đình trệ tương lai, tránh để lại gánh nợ cho hệ mai sau Phát triển kinh tế bền vững phải đảm bảo khơng gây suy thoái nguồn tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường Độ đo kinh tế phát triển bền vững kinh tế tính giá trị GDP GNP Tuy nhiên, số khơng tính đến suy giảm chất lượng mơi trường suy thoái tài nguyên thiên nhiên Từ GNP người ta đưa số SNP (tổng sản phẩm quốc dân bền vững) số SNI (tổng thu nhập quốc dân bền vững) Để tính SNP SNI phải sử dụng nguyên tắc quản lý môi trường, người gây ô nhiễm phải trả tiền (PPP) người sử dụng môi trường phải trả tiền (UPP) Một số tổ chức quốc tế quốc gia đưa tiêu phát triển kinh tế bền vững Chẳng hạn, Hội Đồng Phát triển bền vững Liên Hợp Quốc số tổ chức quốc tế khác đưa tiêu phát triển bền vững kinh tế gồm (1) chủ đề công bằng, mẫu hình sản xuất tiêu dùng (2) chủ đề nhánh: Hiện Footer Page 30 of 27 Header Page 31 of 27 trạng kinh tế, tình trạng tài chính, tiêu dùng vật chất, sử dụng lượng, xã thải quản lý xã thải, giao thông vận tải (3) tiêu: GDP bình quân đầu người, Tỷ lệ đầu tư GDP, Cán cân thương mại hàng hóa dịch vụ, Tỷ lệ nợ GDP, tổng viện trợ ODA nhận viện trợ ODA so với GNP, Mức độ sử dụng vật chất, tiêu thụ lượng bình quân đầu người, Tỷ lệ tiêu dùng lượng tái sinh, Mức độ sử dụng lượng, Xả thải rắn công nghiệp đô thị, Chất thải nguy hiểm, Chất thải phóng xạ…[5,tr.61] Bộ số mô tả phụ lục Việt Nam xây dựng tiêu phát triển kinh tế bền vững Theo đó, tiêu phát triển bền vững kinh tế xây dựng theo nhóm tiêu, mơ tả chi tiết phụ lục [5,tr.153] Nhóm tiêu tăng trưởng kinh tế tốc độ tăng sản phẩm quốc nội GDP; tốc độ giá trị tăng thêm ngành công nghiệp xây dựng, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ Nhóm tiêu cấu kinh tế tỷ trọng ngành GDP, tỷ trọng khu vực kinh tế Nhóm tiêu liên quan đến cân đối lớn kinh tế tích lũy tiêu dùng; GDP bình quân đầu người; tiêu dùng bình quân đầu người; tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách; tỷ lệ đầu tư, thu chi nhân sách Nhóm tiêu sản xuất cơng nghiệp: Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp; Cơ cấu sản xuất ngành công nghiệp; Tỷ lệ giá trị sản phẩm sản xuất doanh nghiệp công nghệ cao công nghệ tổng giá trị sản xuất công nghiệp; Tốc độ đổi công nghệ sản xuất công nghiệp theo hướng PTBV (công nghệ sạch, công nghệ cao); Khối Footer Page 31 of 27 Header Page 32 of 27 lượng sản xuất số sản phẩm công nghiệp chủ yếu lượng, khai khoáng, vật liệu xây dựng, sản phẩm chế biến, chế tạo máy móc, thiết bị… Nhóm tiêu sản xuất nông nghiệp: Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp; Cơ cấu sản xuất ngành nông lâm ngư nghiệp; Tỷ lệ giá trị sản phẩm sản xuất phương pháp công nghệ sinh học công nghệ tổng giá trị sản xuất công nghiệp; Tốc độ đổi áp dụng quy trình cơng nghệ, quy trình sản xuất nơng lâm ngư nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa; Khối lượng sản xuất số sản phẩm nông, lâm ngư nghiệp chủ yếu tổng sản lượng lương thực có hạt, sản lượng lương thực bình quân đầu người, sản phẩm cơng nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản… Nhóm tiêu ngành dịch vụ: Tốc độ tăng trưởng giá trị ngành dịch vụ, Khối lượng vận chuyển, luân chuyển hàng hoá, hành khách, giá trị doanh thu vận tải, Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá, dịch vụ thị trường, Giá trị kim ngạch xuất khẩu, cấu mặt hàng xuất khẩu, Tỷ trọng mặt hàng xuất qua chế biến, Giá trị kim ngạch nhập khẩu, cấu mặt hàng nhập 1.1.2.2 Phát triển bền vững môi trường Phát triển bền vững môi trường phát triển bảo đảm tính bền vững hệ sinh thái, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, có biện pháp để cải thiện quản lý môi trường Độ đo môi trường phát triển bền vững đánh giá thơng qua chất lượng thành phần mơi trường khơng khí, nước, đất, sinh thái; mức độ trì nguồn tài nguyên tái tạo; việc khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên không tái tạo; nguồn vốn xã hội dành cho hoạt động bảo vệ môi Footer Page 32 of 27 Header Page 33 of 27 trường; khả kiểm sốt quyền hoạt động kinh tế xã hội, tiềm ẩn tác động tiêu cực môi trường, ý thức bảo vệ môi trường người dân v.v Để đo mức độ bền vững môi trường phát triển người ta dùng số mức độ nhiễm mơi trường đất, khơng khí, nước, mức độ suy giảm đa dạng sinh học, diện tích rừng tự nhiên rừng trồng Hội Đồng Phát triển bền vững LHQ số tổ chức quốc tế khác đƣa tiêu phát triển bền vững môi trƣờng với mục tiêu xây dựng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN (2004), Nghị số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 Bộ Chính trị bảo vệ mơi trường thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, http://222.255.31.179: 8080/tiengviet/ tulieuvankien/vankiendang Bộ Kế hoạch Đầu tư (2009), Tác động hội nhập kinh tế sau hai năm Việt Nam gia nhập WTO, Báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư trình Chính phủ, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư (2003), Kinh nghiệm xây dựng thực chương trình nghị 21 phát triển bền vững Trung Quốc, www.mpi.gov.vn Bộ Kế hoạch Đầu tư (2006) Chất lượng tăng trưởng Việt Nam số nước Đông Á, Trung tâm thông tin dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, www.mpi.gov.vn Bộ Kế hoạch Đầu tư, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch, Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy Footer Page 33 of 27 Header Page 34 of 27 Điển (2006), Đại cương phát triển bền vững, Dự án VIE/01/021, Viện nghiên cứu sư phạm, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thơn (2005), Kế hoạch hành động an tồn thực phẩm kiểm dịch động thực vật Việt Nam, Hà Nội Bộ Tài Nguyên Môi trường (2003), Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020”, www.monre.gov.vn Bộ Tài nguyên Môi trường (2004), Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2005), Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam, (Chương trình nghị 21) ban hành kèm theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg, ngày 17/8/2004 Thủ tướng Chính phủ, http://www.monre.gov.vn/monreNet/ 10 Bộ Thương mại (2002), Chiến lược xuất nhập Việt Nam thời kỳ 2001-2010, www.moit.gov.vn 11 Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (2008), Vượt qua khủng khoảng để tiếp tục cất cánh, http//:www.fetp.edu.vn 12 Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (2008), Thay đổi cấu: Giải pháp kích thích có hiệu lực nhất, http//:www.fetp.edu.vn 13 Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (2008), Nguyên nhân sâu xã mặt cấu bất ổn vĩ mơ, http//:www.fetp.edu.vn 14 CIEM, UNDP (2003), Chính sách phát triển kinh tế: Kinh nghiệm học Trung Quốc, Tập I, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội 15 CIEM, UNDP (2004), Chính sách phát triển kinh tế: Kinh nghiệm học Trung Quốc, Tập III, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội Footer Page 34 of 27 Header Page 35 of 27 16 CIEM-FES (2004), Kết hợp tăng trưởng kinh tế với công xã hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững Việt Nam, Thông tin chuyên đề, số 7, Hà Nội 17 Cục bảo vệ Môi trường (2005), Báo cáo trạng môi trường Việt Nam năm 2005, Hà Nội 18 Cục Mơi trường (2002), Hành trình phát triển bền vững 19721992-2002 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 David Dapice (2002), Thành công thất bại: Lựa chọn đường cho tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, http//:www.fetp.edu.vn 20 David Dapice (2003), Nền kinh tế Việt Nam: Câu chuyện thành công hay tính hai mặt dị thường? Một phân tích SWOT, http//:www.fetp.edu.vn 21 David Dapice (2008), Lựa chọn thành công: Bài học từ Đông Á cho Việt Nam, http//:www.fetp.edu.vn 22 Diamond J (2007), Sụp đổ, Nxb Tri thức, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, http://222.255.31.179:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang 24 Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh (2005), Giáo trình kinh tế quốc tế, Nxb Thống kê, Hà Nội 25 Đặng Như Tồn (1996), Kinh tế mơi trường, Nxb Giáo dục, Hà Nội 26 Đinh Văn Ân (2005), Quan niệm thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội tốc độ nhanh, bền vững chất lượng cao Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội 27 Hội đồng lý luận TW (2007), Khi Việt Nam vào WTO, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 28 Hồ Trung Thanh (2003), Cơ sở khoa học giải mối quan hệ sách thương mại sách mơi trường đảm bảo phát triển thương mại bền vững, Đề tài khoa học cấp Bộ, Bộ Thương mại, Hà Nội Footer Page 35 of 27 Header Page 36 of 27 29 Hồ Trung Thanh (2004), Tác động đến môi trường nuôi trồng thủy sản nước ta nay, Tạp chí Thương mại, số 45, tháng 11/2004 30 Hồ Trung Thanh (2005), Báo cáo trạng môi trường hoạt động thương mại Việt Nam giai đoạn 2001-2005, Đề tài khoa học cấp bộ, Bộ Thương mại, Hà Nội 31 Hồ Trung Thanh (2006), Phát triển thương mại vấn đề môi trường sinh thái nước ta nay, Tạp chí quản lý nhà nước, số 131, tháng 12/2006 32 Hồ TrungThanh (2008), Các quy định mơi trường số nước nhóm hàng xuất chủ yếu Việt Nam, Nxb Thế giới, Hà Nội 33 Joseph E.Stiglitz Shahid Yusuf (2002), Suy ngẫm lại thần kỳ Đơng Á, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34 Koos Neefjes (2003), Môi trường sinh kế: Các chiến lược phát triển bền vững, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2001), Quản lý môi trường cho phát triển bền vững, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 36 Manfred Schreiner (2002), Quản lý môi trường, đường kinh tế dẫn đến kinh tế sinh thái, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 37 MUTRAP (2008), Đánh giá tác động tổng thể Việt Nam trở thành thành viên WTO đến thay đổi xuất nhập thể chế, Hà Nội 38 Nans-Rimbert Hemmer (2002), Tồn cầu hóa với nước phát triển, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 39 Ngân hàng giới (1999), Xanh hố cơng nghiệp: Vai trò cộng đồng, thị trường Chính phủ Báo cáo nghiên cứu sách Ngân hàng giới, www.worlbank.org.vn Footer Page 36 of 27 Header Page 37 of 27 40 Ngân hàng giới (2001), Việt Nam: Đẩy mạnh đổi để tăng trưởng xuất khẩu, www.worldbank.org.vn 41 Ngân hàng giới (2002), Báo cáo phát triển 2003, Việt Nam thực cam kết, www.worldbank.org.vn 42 Ngân hàng Thế giới (2002), Tồn cầu hố, tăng trưởng đói nghèo, Nxb Văn hố thơng tin, Hà Nội 43 Ngân hàng giới (2003), Chất lượng tăng trưởng nhìn từ Đơng Á, Nxb Thế giới, Hà Nội 44 Ngân hàng Thế giới (2006), Báo cáo phát triển Thế giới 2006, 2005, Công phát triển, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 45 Ngân hàng giới (2003), Diễn biến môi trường Việt Nam năm 2003, Hà Nội 46 Nguyễn Chu Hồi (2003), Một số vấn đề phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam, Chương trình Nghị 21 cho Việt Nam, Hà Nội 47 Nguyễn Đức Khiển (2002), Quản lý môi trường, Nxb Lao động, Hà Nội 48 Nguyễn Thế Chinh (2003), Giáo trình kinh tế & quản lý mơi trường, Nxb Thống kê, Hà Nội 49 Nguyễn Văn Lịch (2005), Nghiên cứu cán cân thương mại điều kiện cơng nghiệp hóa Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội 50 Nguyễn Văn Nam (2006), Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam điều kiện tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 51 Nguyễn Văn Thanh (2001), Thương mại công bằng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Footer Page 37 of 27 Header Page 38 of 27 52 Nguyễn Văn Thường (2005) Tăng trưởng kinh tế Việt Nam: rào cản cần vượt qua, Tạp chí Lý luận trị, Hà Nội 53 Nguyễn Văn Tiến (2003), Tài quốc tế đại kinh tế mở, Nxb Thống kê, Hà Nội 54.Phạm Đức Thành, Trương Duy Hòa (2002), Kinh tế nước Đông Nam Á: Thực trạng Triển vọng, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 55 Phạm Quang Thao (1998), Thương mại - Môi trường phát triển bền vững, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 56 Peter Nolan (2005), Trung Quốc trước ngã ba đường, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 57 Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam (1996), Luật khống sản, http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/ 58 Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam (2004), Luật bảo vệ phát triển rừng, http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/ 59 Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam (2004), Luật Thủy sản, http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/ 60 Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam (2005), Luật Bảo vệ mơi trường, http://www.monre.gov.vn/monreNet/ 61 Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam (2005), Luật Thương mại, http://www.moit.gov.vn/web/guest/vanban 62 Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam (2007), Luật đa dạng sinh học, http://www.monre.gov.vn/monreNet/ 63 Ruffor (2003), Một nghề bất trắc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Footer Page 38 of 27 Header Page 39 of 27 64 Thaddeus C Trzyna (2001), Thế giới bền vững: định nghĩa trắc lượng phát triển bền vững, Viện Nghiên cứu chiến lược sách khoa học - cơng nghệ, Hà Nội 65 Thời báo Kinh tế Việt Nam (2008), Kinh tế Việt Nam 2007-2008, Hà Nội 66 Thủ tướng Chính phủ (1993), Pháp lệnh thú y, http://www.chinhphu.vn/portal/ 67 Thủ tướng Chính phủ (2001), Quyết định 46 Kế hoạch phát triển xuất giai đoạn 2001-2006, http://www.moit.gov.vn/web/guest/vanban/ 68 Thủ tướng phủ (2002), Chiến lược xuất nhập Việt Nam giai đoạn 2001-2010, http://www.moit.gov.vn/web/guest/vanban/ 69 Thủ tướng phủ (2002), Nghị định Chính phủ số 11/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002, http://www.chinhphu.vn/portal/ 70 Trần Đình Thiên (2002), Cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam: Phác thảo lộ trình, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 71.Trần Văn Thọ (2006), Biến động kinh tế Đông Á đường công nghiệp hoá, Nhà xuất Trẻ, TP HCM 72 Trương Quang Học (2008), Từ phát triển đến phát triển bền vững nhìn từ góc độ giáo dục nghiên cứu khoa học, Bài viết đăng sách "Khoa học Phát triển: Lý luận Thực tiễn Việt Nam", Nxb Thế giới, Hà Nội, tr.207-226 73 Vương Trung Minh (2004), Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Nxb Lao động, Hà Nội 74 Veena Jha (2001), Tiếp cận môi trường thương mại Việt Nam, Tài liệu Liên hợp quốc, Hà Nội Footer Page 39 of 27 Header Page 40 of 27 75 Viện nghiên cứu Lâm nghiệp (2003), Hiện trạng sử dụng đất độ che phủ rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2002, Báo cáo quốc gia rừng ngập mặn, Hà Nội 76 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2001), Kinh tế Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 77 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2002), Khả chịu đựng thâm hụt cán cân toán vãng lai Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội 78 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2004), Kinh tế Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 79 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2008), Kinh tế Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 80 Viện Nghiên cứu Thương mại (2004), Các quy định môi trường EU nhập hàng nông thủy sản khả đáp ứng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 81 Ủy ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế (2007), Các cam kết gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 82.www.gso.gov.vn 83.www.vi.wikipedia.org 84.www.monre.gov.vn 85.www.moit.gov.vn 86.www.agroviet.gov.vn 87.www.mpi.gov.vn 88.www.molisa.gov.vn Footer Page 40 of 27 Header Page 41 of 27 Tiếng Anh 89 Baumol W., Oates M (1998), The Theory of Environmental Polic, Oxford University Press 90 Chen M (1998), Monitoring and Enforcement of Environmental Policy, Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University, August 91 Cline, William (2004), “The world trade policy and poverty” International Institute of economics, Washington 92 Dasgupta S., Laplante B and N Mamingi N (1999), Trade Policy Responses to Environmental Performance in Developing Countries World Bank 93 ESCAP (2002), Trade Effect of Eco-Labelling 94 Hanrahan D., Keene M., Shaman D and Wheeler D (1998), Developing Partnerships for Effective Pollution Management, Environment Matters at the World Bank, Annual Review 95 Ian Coxhead (2006), International Trade and the Natural Resource “curse” in Southeast Asia: does China’ growth threaten Regional Development, University of Wisconsin 96 International Trade Centre (2007) Competitivnes Report 2007 97 International Trade Centre (2008), Statistics Database 2008 98 IISD-UNEP (2002), Environment and Trade - A Handbook 99 Veena Jha (2001), Greening Trade in Vietnam, United Nations 100 Weiss, john (2002), Industrialization and Globalization: Theory Evidence form developing countries, Routledge, London and New York 101 World Bank (2000), Indonesia's Public Information Program For Environmental Management 102.World Bank (2001), World Development Report 200, Development and the Environment, Washington/Oxford: IBRD/Oxford University Press 103 World Bank (2002), Vietnam Environment Monitor 2002 104.UNCTAD (2008), Staticstics Handbook 2008 Footer Page 41 of 27 Header Page 42 of 27 Footer Page 42 of 27 ... PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Error! Bookmark not defined 3.1 Bối cảnh quốc tế nƣớc ảnh hƣởng đến phát triển xuất bền vững Việt Nam giai đoạn... luận thực tiễn xuất bền vững Chương 2: Thực trạng phát triển xuất bền vững Việt Nam Chương 3: Quan điểm số giải pháp phát triển xuất bền vững Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế Footer Page... thương mại hội nhập kinh tế quốc tế Về thời gian: Giai đoạn nghiên cứu từ năm 1995 - 2008 Đây giai đoạn Việt Nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, giai đoạn đẩy mạnh xuất để tăng trưởng kinh tế Giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Xuất khẩu bền vững ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Xuất khẩu bền vững ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay