Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tại tỉnh Phú Thọ hiện nay

13 9 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:58

Header Page of 27 đại học quốc gia hà nội khoa luật nguyễn thị THU TRANG XÂY DựNG Đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh phú thọ luận văn thạc sĩ luật học Hà Nội - 2010 Footer Page of 27 Header Page of 27 đại học quốc gia hà nội khoa luật nguyễn thị thu trang xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh phú thọ Chuyên ngành: Lý luận lịch sử Nhà n-ớc Pháp luật Mã số : 60 38 01 luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: GS.TS PHạm hồng thái Hµ Néi - 2010 Footer Page of 27 Header Page of 27 Mục lục Mở ĐầU Ch-¬ng 1: MéT Sè VÊN Đề Lý LUậN Về CáN Bộ, CÔNG CHứC VIệT NAM HIÖN NAY 1.1 quan niƯm vỊ c«ng vơ 1.2 quan niệm cán bộ, công chức 12 1.3 yêu cầu nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 21 Ch-ơng 2: Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh phú thọ 34 2.1 thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phó Thä hiƯn 34 2.2 Thùc tr¹ng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ 39 2.3 Đánh giá chung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ 50 Ch-ơng 3: Ph-ơng h-ớng giảI pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh phú thọ Error! Bookmark not defined 3.1 Ph-ơng h-ớng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ 56 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phó Thä 62 KÕt luËn Error! Bookmark not defined Danh mơc tµi liƯu tham kh¶o Footer Page of 27 Header Page of 27 Mở ĐầU Tính cấp thiết đề tài Từ năm đầu thập niên 80 kỷ XX đến nay, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ làm biến đổi sâu sắc tất lĩnh vực đời sống xã hội, mở thời đại phát triển kinh tế tri thức Đặc tr-ng kinh tế tri thức nguồn nhân lực có trí tuệ, có kỹ năng, đ-ợc đào tạo bản, vËy vai trß cđa “ngn lùc ng­êi” ng¯y tăng, hàm l-ợng trí tuệ sản phẩm lao động ngày cao, giá trị tri thức ngày đ-ợc khẳng định quốc gia, dân tộc toàn giới Hội nhập kinh tế giới, đất n-ớc ta thực b-ớc vào sân chơi kinh tế tri thức, điểm xuất phát kinh tế - xã hội đất n-ớc ta thấp, nh-ng Đảng ta vững vàng lãnh đạo Nhà n-ớc nhân dân chủ động tham gia vào trình toàn cầu hóa, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh kinh tế với tất quốc gia, dân tộc, tổ chức kinh tế toàn giới Trong trình đó, phải đối mặt với nguy cơ, thách thức ngày nhiều hơn, song mở cho đất n-ớc ta hội lớn để tắt, đón đầu, giúp cho đất n-ớc ta nhanh chóng thoát khỏi tình trạng phát triển, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất n-ớc mục tiêu dân giàu, n-ớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững b-ớc lên chủ nghĩa xã hội Mục tiêu cao Đảng ta khởi x-ớng lãnh đạo trở thành thực hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chất l-ợng nguồn nhân lực mà đặc biệt nguồn nhân lực có chất l-ợng cao đất n-ớc yếu tố quan trọng Chính đ-ờng lối lãnh đạo điều hành đất n-ớc, Đảng Nhà n-ớc ta trọng tới việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tình hình thực tiễn đất n-ớc giai đoạn cách mạng nh- yêu cầu tất u kh¸ch quan cđa nỊn kinh tÕ tri thøc Trong đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, làm cho đội ngũ cán bộ, công chức đất n-ớc thực có đủ đức tài, giữ vững vai trò nòng cốt, gốc công việc [40] nh- lời Bác Hồ dạy Vai trò nguồn lực cán bộ, công chức kinh tế tri thức đ-ợc khẳng định nhân tố quan trọng hàng đầu phát triển kinh tế xã héi, nh- nghÞ Footer Page of 27 Header Page of 27 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX xác định: "Hoàn thiện chế độ công vụ, quy chế cán bộ, công chức, coi trọng lực đạo đức; bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực thi tuyển cán bộ, công chức Đào tạo, bồi d-ỡng cán bộ, công chức, tr-ớc hết cán lãnh đạo, cán quản lý đ-ờng lối, sách, kiến thức kỹ quản lý hành Nhà n-ớc Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo chức danh, tiêu chuẩn" Do vậy, nâng cao chất l-ợng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức đ-ợc coi khâu đột phá chiến l-ợc phát triển kinh tế - xã hội ®Êt n-íc Phó Thä lµ tØnh thc khu vùc miỊn nói trung du phÝa B¾c, n»m khu vùc giao l-u vùng Đông Bắc, đồng sông Hồng Tây Bắc (vị trí địa lý mang ý nghĩa trung tâm tiểu vùng Tây - Đông Bắc), cầu nối giao l-u kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật tỉnh đồng Bắc Bộ với tỉnh miền núi Tây Bắc Nền kinh tế tỉnh năm qua có b-ớc phát triển, nhiên ch-a ổn định vững chắc, ch-a t-ơng xứng với tiềm năng, lợi vùng Kinh tế chủ yếu phát triển theo chiều rộng, chuyển dịch cÊu kinh tÕ vµ øng dơng tiÕn bé khoa häc kỹ thuật vào sản xuất chậm; tình hình an ninh, trị trật tự xã hội có nhiều yếu tố tiềm ẩn khó l-ờng Vì vậy, công xây dựng phát triển kinh tế xã hội, củng cố tăng c-ờng quốc phòng an ninh; xây dùng hƯ thèng chÝnh trÞ ë tØnh Phó Thä vững mạnh nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt phải nhanh chóng xây dựng nâng cao chất l-ợng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh, đồng bộ, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất n-ớc Tr-ớc yêu cầu thiết v thực tế địa phương nên chọn đề ti: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ lm đề ti Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận lịch sử Nhà n-ớc Pháp luật Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề xây dựng nâng cao chất l-ợng đội ngũ cán bộ, công chức đ-ợc nhà nghiên cứu khoa học xã hội, nhà hoạt động trị n-ớc n-ớc quan t©m nh- “Ln cø khoa häc cho viƯc n©ng cao chất l-ợng đội ngũ cán bộ, công chức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước PGS.TS Nguyễn Phú Trọng PGS.TS Trần Xuân Sầm, NXB Chính trị quốc gia, 2003; Xây dựng đội ngũ cn bộ, công chức đp ứng đĩi híi Footer Page of 27 Header Page of 27 Nhà n-ớc pháp quyền x hội chủ ngha dân, dân, dân TS Thang Văn Phúc TS Nguyễn Minh Ph-ơng, NXB Chính trị quốc gia, 2004; Công vụ, công chức Những khía cạnh pháp lý hành GS.TS Phạm Hồng Thái, 2004; Hệ thèng c«ng vơ v¯ xu h­íng c°i c²ch cđa mét số n-ớc giới TS Thang Văn Phúc – TS Ngun Minh Ph-¬ng – TS Ngun Thu Hun, NXB Chính trị quốc gia, 2004; Về chế độ công vụ Việt Nam PGS.TS Nguyễn Trọng Điều chủ biên, NXB Chính trị quốc gia, 2007 Vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đ-ợc đặc biệt quan tâm luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, cử nhân d-ới nhiều góc độ khác nh- Ln ¸n tiÕn sü lt häc “Tr²ch nhiƯm ph²p lý công chức điều kiện xây dựng nh nước php quyền tác giả Ngô Hải Phan (2004); Luận văn thạc sỹ luật học Nâng cao chất lượng đội ngũ cn bộ, công chức chnh quyền cc x miền núi đặc biệt khó khăn đa bn tỉnh Bắc Giang tác giả Lê Đình Vỹ (2005); Đề tài khoa học cấp tỉnh Nghiên cøu c²c gi°i ph²p vỊ ®¯o t³o nh´m ph²t triĨn nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Phú Thọ ThS Nguyễn Quang Hậu (2008-2009); Luận văn thạc sỹ luật học Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành nhà n-ớc theo yêu cầu cải cách hành tỉnh Bình Phước tác giả Giang Thị Ph-ơng Hạnh (2009) Nhìn chung, công trình nghiên cứu nêu đề cập đến vấn đề cán bộ, công chức, dạng chung đặt nằm phạm vi nghiên cứu cụ thể cung cấp nhiều t- liệu quý báu sở lý luận, kiến thức, kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà n-ớc Tuy nhiên, vấn đề chung việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức với địa ph-ơng khác cần có yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức khác phù hợp thực tiễn địa ph-ơng giai đoạn cách mạng, ch-a có công trình nghiên cứu việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ Chính vậy, vấn đề thiết cần đ-ợc nghiên cứu cách cụ thể, toàn diện ph-ơng diện lý luận thực tiễn nhằm góp phần phơc vơ sù nghiƯp ph¸t triĨn kinh tÕ - x· hội tỉnh nhà Mục đích, nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích luận văn Footer Page of 27 Header Page of 27 Lµm râ số vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng, đề xuất ph-ơng h-ớng giải pháp chủ yếu xây dựng nâng cao chất l-ợng đội ngũ cán bộ, công chức địa bàn tỉnh Phú Thọ đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 3.2 Nhiệm vụ luận văn Để thực đ-ợc mục đích nêu trên, luận văn có nhiệm vụ cụ thể sau đây: + Hệ thống hóa vấn đề lý luận xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức + Phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ qua nêu vấn đề tồn cần khắc phục nh- phân tích nguyên nhân, hạn chế + Đề xuất ph-ơng h-ớng giải pháp xây dựng nâng cao chất l-ợng đội ngũ cán bộ, công chức địa bàn tỉnh Phú Thọ đáp ứng với yêu cầu năm Phạm vi nghiên cứu luận văn Luận văn tập trung nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003-2008 đề xuất giải pháp đến năm 2015, định h-ớng đến năm 2020 Ph-ơng pháp nghiên cứu - Dựa ph-ơng pháp luận Chủ nghĩa Mác- Lênin, t- t-ởng Hồ Chí Minh công tác cán bộ, trình nghiên cứu sử dụng ph-ơng pháp luận Duy vật biện chứng Duy vật lịch sử; ph-ơng pháp thống kê, so sánh, phân tích, quy nạp, diễn dịch ph-ơng pháp thực chứng để phân tích làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu - Kế thừa có chọn lọc phát huy kết công trình nghiên cứu tác giả khác có liên quan đến vấn đề nghiên cứu nh-: Luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu, viết đăng tạp chí, báo, Đóng góp khoa học ý nghĩa luận văn 6.1 Đóng góp khoa học luận văn - Khái quát có hệ thống, phân tích đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ năm gần Footer Page of 27 Header Page of 27 - Đề xuất số ph-ơng h-ớng giải pháp nhằm nâng cao chất l-ợng đội ngũ cán bộ, công chức địa bàn tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 6.2 ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Luận văn góp phần làm rõ số vấn đề sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ, đặc biệt giai đoạn đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hoá đất n-ớc tham gia hội nhập quốc tế - Luận văn làm t- liệu tham khảo việc nghiên cứu, giảng dạy tr-ờng trị tỉnh trung tâm bồi d-ỡng trị huyện, thành, thị uỷ toàn tỉnh Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ch-ơng, tiết Footer Page of 27 Header Page of 27 Danh mơc tµi liệu tham khảo Ban Chấp hành Trung -ơng Đảng (1996), Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung -ơng Đảng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội Ban Chấp hành Trung -ơng Đảng (1997), Nghị Hội nghị lần thứ ba, (kho VIII) Về chiến lược cn thời kỳ đẩy mnh công nghiệp hóa, hóa đất nước, Hà Nội Ban Chấp hành Trung -ơng Đảng (1998), Nghị Hội nghị lần thứ 7, khoá VIII Về tổ chức, my hệ thống chnh tr v tiền lương trợ cấp xã hội thuộc ngân sch Nh nước, Hà Nội Ban Chấp hành Trung -ơng Đảng (2007), Nghị số 14- NQ/TW ngày 30/7/2007 Hội nghị lần thứ năm, khoá X Về tăng cường công tc kiểm tra, gim st Đng, Hà Nội Ban Chấp hành Trung -ơng Đảng (2007), Nghị Hội nghị Trung -ơng 5, khóa X Về tiếp tục đổi phương thức lnh ®³o cđa §°ng ®èi víi ho³t ®éng cđa hƯ thèng chnh tr, Hà Nội Ban Chấp hành Trung -ơng Đảng (2007), Nghị Hội nghị Trung -ơng 5, khóa X Về đẩy mnh ci cch hnh chính, nâng cao hiƯu lùc, hiƯu qu¶ qu°n lý cđa bé m²y nh¯ nước, Hà Nội Ban Chấp hành Trung -ơng Đảng (2009), Nghị số 31-NQ/TW ngày 02/02/2009 Hội nghị lần thø chÝn, khãa X “VỊ mét sè nhiƯm vơ, gi°i pháp lớn nhằm tiếp tục thực thắng lợi Nghị Đại hội toàn quốc lần thứ X Đng, Hà Nội Ban Chấp hành Trung -ơng Đảng (2009), Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 Hội nghị lần thứ chÝn, khãa X “VỊ tiÕp tơc ®Èy m³nh thùc hiƯn chiến lược cn từ đến năm 2020, Hà Néi Ban Th-êng vơ TØnh ủ Phó Thä (2002), Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20/8/2002 Về triển khai thực công tc luân chuyển cn bộ, Phú Thọ 10 Ban Th-êng vơ TØnh ủ Phó Thä (2003), KÕ ho¹ch số 42-KH/TU ngày 9/10/2003 Về luân chuyển cn cấp huyện v cấp x, đồng thời h-ớng dẫn cấp uỷ đảng, quan, đơn vị triển khai thực công tác luân chuyển cn bộ, Phú Thọ 11 Ban Th-êng vơ TØnh ủ Phó Thä (2005), ChØ thÞ số 31-CT/TU ngày 8/3/2005 Về công tc quy hoch cn lnh đo, qun lý thời kỳ đẩy mnh công nghiƯp ho², hiƯn ®³i ho²“, Phó Thä 12 Ban Th-êng vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ (2007), Quyết định số 543-QĐ/TU ngµy Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28/12/2007 “VỊ ph©n cÊp qu°n lý tỉ chøc v¯ c²n bé“, Phó Thä Ban Th-êng vơ Tỉnh uỷ Phú Thọ (2007), Quyết định số 544-QĐ/TU ngày 28/12/2007 Về đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý, Phú Thä Ban Th-êng vơ TØnh ủ Phó Thä (2001), NghÞ số 05-NQ/TU Về việc tiếp tục tăng c-ờng đổi công tác đào tạo, bồi d-ỡng cán công chức giai đoạn 2001-2005, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đon mới, Phú Thọ Ban Th-êng vơ TØnh ủ Phó Thä (2003), KÕt ln sè 529-KL/TU ngày 29/7/2003 kết thực Nghị số 05- NQ/TU Về đo tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 1998-2002, ph-ơng h-ớng nhiệm vụ v cc gii php đến năm 2010, Phú Thọ Ban Th-ờng vơ TØnh ủ Phó Thä (2004), KÕt ln sè 215- KL/TU “VỊ viƯc ®¯o t³o båi d­ìng c²n bé x±, phường, th trấn, Phú Thọ Ban Chấp hành Đảng tỉnh Phú Thọ (2005), Nghị Đại hội Đảng tØnh Phó Thä lÇn thø XVI (2005- 2010), Phó Thä Ban Th-êng vơ TØnh ủ Phó Thä (2008), B¸o c¸o tổng kết việc thực Nghị Trung -ơng 3, khoá VIII chiến l-ợc cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất n-ớc ph-ơng h-ớng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, Phú Thọ Ban Tỉ chøc TØnh ủ Phó Thä (2007), B¸o tỉng kết công tác xây dựng Đảng năm 2007 ph-ơng h-ớng, nhiệm vụ năm 2008, Phú Thọ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ (2008), Báo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2008 ph-ơng h-ớng, nhiệm vụ năm 2009, Phú Thọ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ (2009), Báo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2009 ph-ơng h-ớng, nhiệm vụ năm 2010, Phú Thọ Chính phủ (2003), Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02 cđa Thđ t-íng ChÝnh phđ vỊ viƯc ban hµnh Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, Hà Nội Chính phủ (2003), Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg ngày 11/7 Thủ t-ớng Chính phủ việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi d-ỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003-2010, Hà Nội Chính phủ (2003), Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 4/8 Thủ t-ớng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi d-ỡng cán bộ, công chức, Hà Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 25 26 27 28 29 30 31 Néi ChÝnh Phđ (2003), NghÞ định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10 chế độ công chức dự bị, Hà Nội Chính Phủ (2003), Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10 tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị, sở nghiệp Nhà n-ớc, Hà Nội Chính Phủ (2003), Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10 Về tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức quan nhà nước, Hà Nội Chính Phủ (2004), Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg ngày 7/01 Thủ t-ớng Chính phủ phê duyệt định h-ớng quy hoạch đào tạo, bồi d-ỡng cán bộ, công chức xã, ph-ờng, thị trấn đến năm 2010, Hà Nội Chính phủ (2005), Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11 quy định công tác phối hợp quan hành nhà n-ớc xây dung kiểm tra việc thực sách, chiến l-ợc, quy hoạch, kế hoạch, Hà Nội Chính Phủ (2008), Quyết định số 770/2008/QĐ-TTg ngày 23/6 Thủ t-ớng Chính phủ phê duyệt ch-ơng trình xây dựng, nâng cao chất l-ợng đội ngũ cán bộ, công chức hành nhà n-ớc giai đoạn 2008-2010, Hà Nội Công báo (1950), Sắc lệnh số 76/SL ngày 22/5 quy định chế độ công chức n-ớc Việt Nam dân chủ cộng hòa, Hà Nội 32 Nghiêm Đằng, Vũ Văn Uyên (1967), Hành chánh học, Hội nghiên cứu hành chánh Sài Gòn 33 Nguyễn Trọng Điều (2007), Về chế độ công vụ Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Giang Thị Ph-ơng Hạnh (2009), Xây dựng đội ngũ cn bộ, công chức hnh nhà n-ớc theo yêu cầu cải cách hành tỉnh Bình Ph-ớc nay, Luật học 35 Vũ Văn Hiền (2007), Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất n-ớc, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Trần Đình Hoan (2009), Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Hội đồng quốc gia, Từ điển Bách khoa toàn th-, Website: dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 38 TrÇn Qc Huy (2009), “Suy nghÙ vỊ ba mũi đột ph công tc cn bộ, Tạp chí xây dựng Đảng- 2009 39 Vũ Khoan (2007), Công tc cn tình hình mới, Tạp chí xây dựng Đảng-2007 40 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 5, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 6, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Thang Văn Phúc - Nguyễn Minh Ph-ơng Nguyễn Thu Huyền (2004), Hệ thống công vơ v¯ xu h­íng c°i c²ch cđa mét sè n­íc giới, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Thang Văn Phúc - Nguyễn Minh Ph-ơng (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cn bộ, công chức, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Quốc hội n-ớc CHXHCN Việt Nam (năm 2008), Luật cán bộ, công chức, Hà Nội 45 Sở Nội vụ Phú Thọ (2007), Báo cáo tổng kết công tác năm 2007, ph-ơng h-ớng nhiệm vụ công tác tổ chức nhà n-ớc năm 2008, Phú Thọ 46 Sở Nội vụ Phú Thọ (2008), Báo cáo tổng kết công tác năm 2008, ph-ơng h-ớng nhiệm vụ công tác tổ chức nhà n-ớc năm 2009, Phú Thọ 47 Sở Nội vụ Phú Thọ (2009), Báo cáo tổng kết công tác năm 2009, ph-ơng h-ớng nhiệm vụ công tác tổ chức nhà n-ớc năm 2010, Phú Thọ 48 Sở Nội vụ Phú Thọ (2007), Báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ công tác tổ chức nhà n-ớc năm 2007, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2008, Phú Thọ 49 Sở Nội vơ Phó Thä (2008), B¸o c¸o tỉng kÕt thùc hiƯn nhiệm vụ công tác tổ chức nhà n-ớc năm 2008, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2009, Phú Thọ 50 Së Néi vơ Phó Thä (2009), B¸o c¸o tỉng kết thực nhiệm vụ công tác tổ chức nhà n-ớc năm 2009, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2010, Phú Thọ 51 Phạm Hồng Thái (2004), Công vụ công chức Khía cạnh pháp lý hành chính, Hà Nội 52 Phạm Hồng Thái - Đinh Văn Mậu (2009), Luật hành Việt Nam, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 56 UBND tỉnh Phú Thọ (2001), Quyết định số 3003- QĐ/UBND Về ban hnh quy hoạch đào tạo, bồi d-ỡng cán công chức tỉnh Phó Thä 20012005“, Phó Thä 57 UBND tØnh Phó Thä (2002), Quyết định số 2870- QĐ/UBND ngày 05/9/2002 Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 “VÒ ban hnh đề n công tc sinh viên đ tốt nghiệp Đi học, Cao đẳng làm việc t¹i x·, ph­êng, thÛ trÊn“, Phó Thä UBND tØnh Phó Thọ (2006), Kế hoạch số 1256/KH-UBND ngày 13/7/2006 Về ci c²ch h¯nh chÚnh nh¯ n­íc giai ®o³n 2006- 2010“, Phó Thọ UBND tỉnh Phú Thọ (2006), Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 Về quy hoch đo to, bồi dưỡng cn bộ, công chức nh nước giai đon 2006- 2010, Phú Thọ UBND tỉnh Phú Thọ (2009), Quyết định số 2639/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 Về việc ban hnh quy đnh tiêu chuẩn, ngnh đo to, chế độ quy chế quản lý cán bộ, công chức đ-ợc cử đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ đến năm 2020, Phú Thọ UBND tỉnh Phú Thọ (2009), Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 “VỊ viƯc quy ®Ûnh møc ­u ®±i thu hót người có trình độ cao tỉnh công tc, Phú Thọ UBND tỉnh Phú Thọ (2009), Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 Về việc quy đnh mức hỗ trợ cho cn bộ, công chức, viên chức học, Phú Thọ UBND tỉnh Phú Thọ (2009), Quyết định số 2959/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 Về việc ban hnh quy đnh chế độ trách nhiệm thi hành nhiệm vụ, công vụ ng-ời đứng đầu quan, đơn vị nhà n-ớc t³i Phó Thä“, Phó Thä UBND tØnh Phó Thä (2009), Quyết định số 3900/2009/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 "Về việc ban hành Quy định kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực chức trách nhiệm vụ đ-ợc giao", Phú Thọ Uỷ ban Th-ờng vụ Quốc hội (2003), Pháp lệnh CB, CC (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội Hồ Đức Việt (2008), Một số nhiệm vụ trước mắt công tc cn bộ, Tạp chí xây dựng Đảng- 2008 Ngô Đức V-ợng (2008), Đổi phương thức lnh đo tổ chức sở Đng Phú Thọ, Tạp chí xây dựng Đảng - 2008 www.phutho.gov.vn, cỉng giao tiÕp ®iƯn tư Phó Thä Footer Page 13 of 27 ... kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà n-ớc Tuy nhiên, vấn đề chung việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức với địa ph-ơng khác cần có yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức khác... trạng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh phú thä hiÖn 34 2.1 thực trạng đội ngũ cán bé, c«ng chøc tØnh Phó Thä hiƯn 34 2.2 Thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ 39... chung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ 50 Ch-ơng 3: Ph-ơng h-ớng giảI pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức t¹i tØnh phó thä Error! Bookmark not defined 3.1 Ph-ơng h-ớng xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tại tỉnh Phú Thọ hiện nay, Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tại tỉnh Phú Thọ hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay