Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tại tỉnh Phú Thọ hiện nay

13 36 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:58

... kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà n-ớc Tuy nhiên, vấn đề chung việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức với địa ph-ơng khác cần có yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức khác... trạng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh phú thä hiÖn 34 2.1 thực trạng đội ngũ cán bé, c«ng chøc tØnh Phó Thä hiƯn 34 2.2 Thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ 39... chung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ 50 Ch-ơng 3: Ph-ơng h-ớng giảI pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức t¹i tØnh phó thä Error! Bookmark not defined 3.1 Ph-ơng h-ớng xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tại tỉnh Phú Thọ hiện nay, Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tại tỉnh Phú Thọ hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay