Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học 9

14 33 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:58

... dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học 9? - Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học nào? Giả thuyết khoa học - Chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh. .. phần sinh thái học, chọn đề tài luận văn là: Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học 9 Mục đích nghiên cứu Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh. .. dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học - Nghiên cứu vai trò chuyên đề biện pháp dạy học: Bàn vấn đề nghiên cứu việc xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi dạy học Sinh học 9, có khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học 9, Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay