Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học 9

14 6 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:58

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ HẢO XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN SINH THÁI HỌC – SINH HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) Mã số : 60 14 01 11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Đinh Quang Báo HÀ NỘI – 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC Lời cảm ơn Error! Bookmark not defined Danh mục kí hiệu, chữ viết tắt Error! Bookmark not defined Mục lục Danh mục bảng Error! Bookmark not defined Danh mục sơ đồ, hình vẽ, biểu đồ Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan bồi dưỡng học sinh giỏi 1.1.1 Về bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS .7 1.1.2 Lược sử nghiên cứu việc xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 1.2 Cơ sở lý luận Error! Bookmark not defined 1.2.1 Học sinh giỏi Error! Bookmark not defined 1.2.2 Học sinh giỏi sinh học lớp với kiến thức phần Sinh thái học Error! Bookmark not defined 1.2.3 Khái niệm chuyên đề Error! Bookmark not defined 1.2.4 Bồi dưỡng Error! Bookmark not defined 1.2.5 Vai trò chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Error! Bookmark not defined 1.2.6 Tiếp cận hệ thống dạy học Sinh học Error! Bookmark not defined 1.3 Cơ sở thực tiễn Error! Bookmark not defined 1.3.1 Chương trình sách giáo khoa sinh học phần Sinh thái học Error! Bookmark not defined 1.3.2 Thực trạng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi huyện Error! Bookmark not defined CHƢƠNG X Â Y D Ự N G C H U Y Ê N Đ Ề B Ồ I D Ƣ Ỡ N G H Ọ C S I N H G I Ỏ I P H Ầ N SINH THÁI HỌC – SINH HỌC Error! Bookmark not defined 2.1 Xây dựng cấu trúc, nội dung chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần sinh thái học Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 2.1.1 Căn xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học Error! Bookmark not defined 2.1.2 Nguyên tắc xây dựng nội dung chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học Error! Bookmark not defined 2.1.3 Yêu cầu sư phạm chuyên đề dạy HSG sinh học Error! Bookmark not defined 2.1.4 Quy trình xây dựng chuyên đề Error! Bookmark not defined 2.1.5 Cấu trúc chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần sinh thái học – Sinh học Error! Bookmark not defined 2.2 Biện pháp sử dụng chuyên đề dạy HSG sinh học phần STH Error! Bookmark not defined 2.2.1 Biện pháp sử dụng chuyên đề dạy HSG nghiên cứu tài liệu phục vụ học Error! Bookmark not defined 2.2.2 Biện pháp sử dụng chuyên đề ơn tập, hệ thống hóa kiến thức Error! Bookmark not defined 2.2.3 Biện pháp sử dụng chuyên đề kiểm tra, đánh giá HSG Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM Error! Bookmark not defined 3.1 Mục đích thực nghiệm Error! Bookmark not defined 3.2 Đối tượng, thời gian địa bàn thực nghiệm Error! Bookmark not defined 3.2.1 Chọn trường thực nghiệm Error! Bookmark not defined 3.2.2 Chọn học sinh thực nghiệm Error! Bookmark not defined 3.3.3 Chọn giáo viên dạy thực nghiệm Error! Bookmark not defined 3.3 Nội dung thực nghiệm: Error! Bookmark not defined 3.4 Bố trí thực nghiệm Error! Bookmark not defined 3.5 Xử lý số liệu Error! Bookmark not defined 3.6 Phân tích kết thực nghiệm Error! Bookmark not defined 3.6.1 Phân tích định lượng kiểm tra Error! Bookmark not defined 3.6.2 Phân tích định tính Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 Footer Page of 27 Header Page of 27 PHỤ LỤC 12 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Xuất phát vai trò quan trọng cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi Chúng ta năm đầu kỷ 21, kỷ nguyên thời đại bùng nổ thông tin với kinh tế tri thức Trước phát triển giới, ngành giáo dục Việt Nam mang vai trọng trách nặng nề, cần có bước phát triển hướng nhảy vọt để tạo nguồn nhân lực trình độ hàm lượng chất xám cao, yêu cầu cấp bách đất nước nhằm đáp ứng yêu cầu nước hội nhập quốc tế Báo cáo Ban chấp hành TW toàn quốc lấn thứ IV rõ “Nâng cao chất lượng giáo dục nhằm mục tiêu hình thành phát triển nhân cách XHCN hệ trẻ, đào tạo đội ngũ lao động có văn hóa, có kỹ thuật giàu tính sáng tạo, đồng ngành nghề, phù hợp với phân công lao động xã hội” 1.2 Xuất phát từ thực trạng việc bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS Thực tế cho thấy rằng, giáo dục có ảnh hưởng to lớn đến hình thành phát nhân tài quốc gia Các trường THCS bước khởi nguồn, nơi phát đào tạo nhân tài cho đất nước Vì nhân tài không những phẩm chất bẩm sinh mà cần phải bồi dưỡng, tạo điều kiện để em phát huy tối đa phẩm chất thiên hướng q trình học tập nhà trường phổ thơng, cấp THCS giai đoạn lề 1.3 Xuất phát từ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS môn Sinh học Trong chương trình Sinh học cấp THCS lượng kiến thức đưa nhiều dừng lại mức thơng hiểu chính, cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi cơng tác giáo dục có tính mũi nhọn đào tạo chất lượng cao cấp học Thực tế cho thấy việc bồi dưỡng học sinh giỏi thường trọng số điểm: - Phát lựa chọn học sinh, thành lập đội tuyển - Tìm phương pháp bồi dưỡng phù hợp hiệu Phát chọn nhân tố thường tiến hành từ năm lớp 8, nhờ người giáo viên lập kế hoạch chiến lược cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời bước đầu tạo cho em định hướng hứng thú môn Sinh học Bên cạnh việc phát chọn nhân tố, việc lựa chọn nội dung, tìm phương pháp bồi dưỡng có tính định chất lượng đội tuyển Trong nội dung, tập phần môi trường hệ sinh thái nội dung trọng tâm thi Footer Page of 27 Header Page of 27 lựa chọn phát học sinh có khiếu mơn Sinh học, nguồn học sinh giỏi cho cấp học Sinh học mơn học đặc thù có tính chất riêng phương pháp nhận thức phương pháp dạy học, đòi hỏi người giáo viên sinh học phải có lực kỹ đặc thù tương ứng Đặc biệt, với công việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9, đỏi hỏi người giáo viên cần có trình độ, khơng chun mơn sâu mà cần có khả sư phạm tốt, đòi hỏi chịu khó, tìm tòi nhạy bén q trình bồi dưỡng học sinh giỏi Tuy nhiên nay, giáo viên vào nghề hay giảng dạy đáp ứng điều này, đa số giáo viên ơn Sinh học cấp THCS gặp nhiều khó khăn, lúng túng, đường thực mang tính tự phát, dựa vào kinh nghiệm Mặt khác, cấp THCS chưa có chương trình, tài liệu cấp quản lý quy định thức mà chủ yếu tìm tòi tự biên soạn nội dung bồi dưỡng giáo viên trường Do cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi gặp khó khăn, hạn chế định Để tháo gỡ phần khó khăn nhằm đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học với nội dung quan trọng phần sinh thái học, chọn đề tài luận văn là: “Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học 9” Mục đích nghiên cứu Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất: Cơ sở lý luận đề tài Trong phần này, đề tài sẽ ̣ thố ng hóa sở lý luâ ̣n thực tiễn về: chuyên đề, xây dựng chuyên đề; học sinh giỏi công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Thứ hai: Đánh giá thực trạng phân tích yếu tố , đặc biệt nội dung ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học Thứ ba: Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học Thứ tư : Xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình tổ chức thực nghiệm sử dụng chuyên đề soạn để bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu: Dạy học Sinh thái học cho HSG lớp Footer Page of 27 Header Page of 27 4.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài việc xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học Vấn đề nghiên cứu Đề tài tập trung vào nghiên cứu hai vấn đề sau: - Làm để nâng cao hiệu cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học 9? - Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học nào? Giả thuyết khoa học - Chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học nâng cao học sinh học theo chuyên đề xây dựng theo tiếp cận cấu trúc hệ thống Giới hạn phạm vi nghiên cứu Các nghiên cứu khảo sát tiến hành phạm vi trường THCS Liên Ninh THCS Tứ Hiệp huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội Số liệu sử dụng để nghiên cứu đề tài thu thập khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013, số liệu khảo sát điều tra năm 2014 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa lý luận đề tài : Cung cấ p cách rõ ràng và hệ thống sở lý luận vấn đề xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi - Ý nghĩa thực tiễn đề tài : Chuyên đề có thể đươ ̣c áp du ̣ng rô ̣ng raĩ với các trường THCS nước đáp ứng yêu cầu công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học giai đoa ̣n hiê ̣n Phƣơng pháp nghiên cứu 9.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu tài liệu cơng trình nghiên cứu để phân tích, lựa chọn nội dung làm sở lý luận cho đề tài 9.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 9.2.1 Phương pháp điều tra khảo sát Footer Page of 27 Header Page of 27 9.2.2 Phương pháp thực nghiệm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp trường THCS Tứ Hiệp, THCS Liên Ninh – Thanh Trì – Hà Nội theo chuyên đề bồi dưỡng HSG xây dựng 9.2.3 Phương pháp vấn giáo viên học sinh 9.2.4 Phương pháp điều tra bảng hỏi 9.2.5 Phương pháp thống kê toán học : xử lý số liệu thu từ khảo sát thực nghiệm 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn chia thành chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn việc xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học Chƣơng 2: Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học Chƣơng 3: Thực nghiệm sư phạm Footer Page of 27 Header Page of 27 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan bồi dƣỡng học sinh giỏi 1.1.1 Về bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS Nhìn lại lịch sử dân tộc Việt nam, từ đời xưa ông cha ta trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, đúc rút thành kinh nghiệm quý báu “Hiền tài nguyên khí quốc gia” Đến thăm Văn miếu Quốc Tử Giám thấy văn bia ghi: “Các bậc hiền nhân yếu tố cốt tử chỉnh thể Khi yếu tố dồi đất nước tăng tiến mạnh mẽ phồn thịnh Khi yếu tố quyền lực đất nước bị suy giảm” “Những người tài giỏi, có học thức sức mạnh đặc biệt đất nước” Ngay sau Cách mạng tháng tám thành công, ngày 20/11/1946, viết “Tìm người tài đức”, Hồ Chủ Tịch khẳng định: “Nước nhà phải kiến thiết, kiến thiết phải có người tài, số 20 triệu đồng bào khơng thiếu người có tài, có đức…” Thực tiễn trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc cho thấy, dân tộc Việt Nam có tiềm năng, trí tuệ vơ phong phú, có điều chưa phát hiện, chăm sóc, bồi dưỡng để phát huy hết tiềm trí tuệ tiềm ẩn Ngày nay, GD&ĐT ưu tiên, đặt giáo dục vị trí quốc sách hàng đầu Nhà nước xã hội có chế, sách khuyến khích cho giáo dục phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân Nghị 14 – NQ/TW Bộ trị cải cách giáo dục (tháng - 1979) rõ: “Cần coi trọng việc hứng thú, thói quen phương pháp tự học học sinh, hướng dẫn họ biết cách nghiên cứu sách giáo khoa, sách báo khoa học, thảo luận chuyên đề, tập làm thực nghiệm khoa học” [25], từ có nhiều cơng trình nghiên cứu vận dụng vào dạy học bồi dưỡng giáo viên phục vụ thay sách cải cách giáo dục Bồi dưỡng HSG nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục đào tạo, hoạt động mang tính đặc thù cao: Người học học sinh giỏi, có khiếu theo mơn học; người dạy giáo viên có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm giảng dạy Trong năm qua, ngành giáo dục đào tạo đóng góp nhiều nhân tài cho xã hội Nhờ có nội dung giáo dục tồn diện mà em có điều kiện bộc lộ khiếu, tài Nếu cha mẹ, bạn bè đặc biệt thầy, cô giáo cảm nhận, phát hiện, nâng đỡ, bồi dưỡng mầm mống khiếu, kích thích niềm say mê học tập biểu khiếu ngày rõ Năng khiếu Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 bồi dưỡng phát triển ngược lại khiếu không phát hiện, bồi dưỡng dần Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS để phát huy hết khả phát triển “tiềm tàng” học sinh, tạo nguồn học sinh giỏi cho cấp học tiếp theo, thực chiến lược “Bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước Mặt khác, kết học sinh giỏi tiêu chí để đánh giá phát triển trường THCS Thành tích học sinh giỏi khẳng định uy tín nhà trường Cơng tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi, đội ngũ công dân tương lai đất nước đồng hành với phát triển trí tuệ vượt bậc, tồn diện mục tiêu quan trọng ngành giáo dục đào tạo, Đảng Nhà nước ta coi ba mục tiêu chiến lược giáo dục nước nhà Bồi dưỡng học sinh giỏi giúp học sinh hoàn thiện tri thức, phát huy lực, khiếu Thực cơng việc bồi dưỡng học sinh giỏi tức giáo viên trực tiếp tác động đến học sinh việc truyền thụ tri thức, rèn luyện kỹ năng, hướng dẫn học sinh giải vấn đề, bổ sung kiến thức thiếu em, định hướng phát huy lực tự học, tự nghiên cứu…Việc bồi dưỡng học sinh giỏi cần thiết định đến hiệu cuối học sinh trang bị kiến thức vững từ tính sáng tạo em phát triển Thực tế cho thấy, trường THCS nay, việc bồi dưỡng học sinh giỏi thực với đầu tư lớn mang lại kết khả quan Hiện nay, nhận thức xác định rõ vai trò cơng tác giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Trung học sở, Nghị số 44/2009/NQ- HĐND ngày 02/12/2009 HĐND - UBND huyện Thanh Trì thơng qua 03 Đề án, có Đề án “Bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường Tiểu học Trung học sở huyện Thanh Trì giai đoạn 2009- 2015”, với mục tiêu phấn đấu năm huyện Thanh Trì đạt số lượng học sinh giỏi cấp là: - Cấp Thành phố có từ 30 - 50 học sinh đạt giải (Đối với cấp Tiểu học) có từ 50 - 70 học sinh đạt giải (Đối với cấp THCS 10 mơn học có mơn Sinh học) - Cấp Huyện có từ 450 - 470 học sinh đạt giải (Đối với cấp Tiểu học) có từ 380 - 400 học sinh đạt giải (Đối với cấp THCS 10 mơn học có môn Sinh học) [26] Để thực hiệu Đề án, Phòng giáo dục đào tạo quan tâm trọng đạo đổi công tác giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, từ việc xây Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 dựng kế hoạch đến việc triển khai thực kế hoạch, kết học sinh giỏi lớp cấp coi tiêu chí thi đua nhà trường, có mơn Sinh học Như vậy, vấn đề bồi dưỡng HSG cấp THCS chưa có cơng trình nghiên cứu nào, huyện Thanh Trì có Nghị HĐNDUBND huyện liên quan đến hoạt động 1.1.2 Lược sử nghiên cứu việc xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học - Nghiên cứu vai trò chuyên đề biện pháp dạy học: Bàn vấn đề nghiên cứu việc xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi dạy học Sinh học 9, có khơng nhà nghiên cứu quan tâm Trong phải kể đến tác giả Huỳnh Quốc Thành với “Bồi dưỡng học sinh giỏi luyện thi vào lớp 10 chuyên môn Sinh học” năm 2011, sách biên soạn nhằm hệ thống hóa, mở rộng nâng cao kiến thức Sinh học để tham dự kỳ thi HSG môn sinh học lớp thi vào lớp 10 chuyên sinh Trong đó, tác giả xây dựng phần thứ hai – Sinh vật môi trường với chuyên đề: Sinh vật môi trường; hệ sinh thái; người, dân số, môi trường, bảo vệ môi trường Mỗi chuyên đề tác giả trình bày theo trình tự thống nhất: Câu hỏi lý thuyết, phân loại dạng tập, tập mở rộng nâng cao [33] Cũng đề cập đến vấn đề trên, cần phải kể đến tác giả Nguyễn Văn Sang, Trần Tân Phú, Lê Sơn Hà với "108 câu hỏi tập Sinh học – THCS" năm 2005 [33], tác giả Ngô Văn Hưng với “Giới thiệu đề thi đáp án thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh” năm 2005 [18], tác giả Vũ Đức Lưu với "Luyện tập Sinh học 9" năm 2008 [22], tác giả Mai Sỹ Tuấn, Cù Huy Quảng với “Tài liệu chuyên sinh học trung học phổ thông – Sinh thái học” năm 2011[35], Phạm Văn Lập, Đỗ Thị Thanh Huyền với "Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học" năm 2013 [20], hay "Phương pháp giải nhanh dạng tập Sinh học" năm 2013 tác giả Phan Khắc Nghệ [24], "Một số vấn đề phương pháp dạy học sinh học" tác giả Đinh Quang Báo, Đặng Thị Dạ Thủy, Đỗ Thị Phượng, Nguyễn Thị Nghĩa năm 2006 [3], Tất tài liệu trên, nhiều đề cập đến vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi dạng chuyên đề, câu hỏi tập , nội dung kiến thức hệ thống tập xếp theo chương phân loại rõ ràng, nhằm mục đích phục vụ hiệu việc ôn luyện khắc sâu, nâng cao kiến thức phù hợp với đối tượng học sinh Footer Page 11 of 27 10 Header Page 12 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Quang Báo – Nguyễn Đức Thành (1998), Lý luận dạy học sinh học, NXB giáo dục Hà Nội Đinh Quang Báo (1981), Phát triển hoạt động nhận thức học sinh sinh học trường phổ thông Việt nam Luận án Phó tiến sĩ Đinh Quang Báo, Đặng Thị Dạ Thủy, Đỗ Thị Phƣợng, Nguyễn Thị Nghĩa (2006), Một số vấn đề phương pháp giảng dạy sinh học NXB Đại học sư phạm Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2012) Sách giáo khoa sinh học NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2012) Sách giáo viên sinh học NXB Giáo dục Bộ giáo dục đào tạo (2012), Sách giáo khoa Sinh Học 12, NXB Giáo dục Bộ giáo dục đào tạo (2012), Sách giáo viên Sinh Học 12, NXB Giáo dục Hoàng Chúng (1983), Phương pháp thống kê toán học khoa học giáo dục NXB Giáo dục Công văn số 555/BGD&ĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 Bộ Giáo dục Đào tạo 10 Công văn số 9847/SGD &ĐT – GDTrH ngày 19/9/2014 Sở GD&ĐT Hà Nội 11 Đại học Quốc gia Hà Nội, Trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên Đề thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên KHTN năm môn Sinh học 12 Vũ Cao Đàm (1997), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 13 Trịnh Nguyên Giao, Trần Bá Hoành (2007), Đại cương phương pháp dạy học Sinh học, NXB Đại học sư phạm Hà Nội 14 Đỗ Thị Hà (2002) Sử dụng tiếp cận hệ thống hình thành khái niệm Sinh học chương trình STH 11- CCGD Luận văn thạc sỹ giáo dục học 15 Trƣơng Vũ Thu Hằng (2013), Vận dụng tiếp cận hệ thống để tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường dạy học sinh thái học cấp độ thể, Sinh học 12 trung học phổ thông, luận văn thạc sĩ sư phạm Sinh học 16 Hiệp hội trƣờng đại học cao đẳng ngồi cơng lập, Trung tâm kiểm định đo lƣờng đánh giá chất lƣợng giáo dục (2009), Đo lường đánh giá thành học tập, Lê Đức Ngọc biên tập Footer Page 12 of 27 11 Header Page 13 of 27 17 Tô Duy Hợp (2001), “Lí thuyết hệ thống - Nguyên lí vận dụng”, Tạp chí Triết học, 127 (9), tháng 12, tr 45-46 18 Ngô Văn Hƣng (2005), Giới thiệu đề thi đáp án thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn sinh NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 19 Ngô văn Hƣng (chủ biên), Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thu Hƣơng (2009), Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kỹ chương trình giáo dục phổ thơng môn sinh học lớp 6,7,8 cấp THCS 20 Phạm văn Lập, Đỗ Thị Thanh Huyền (2013), Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn Sinh học, NXB Giáo dục Việt Nam 21 Nguyễn Thị Huyền Linh (2011), Xây dựng sử dụng hệ thống, tập để bồi dưỡng HSG nội dung kiến thức di truyền biến dị cấp độ phân tử Sinh học 9, Luận văn thạc sỹ sư phạm Sinh học 22 Vũ Đức Lƣu, (2008), Luyện tập sinh học NXB Giáo dục 23 Phan Thị Bích Ngân (2003), Tổ chức hoạt động học tập tự lực dạy học STH 11- THPT, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục 24.Phan Khắc Nghệ, Phương pháp giải nhanh dạng tập sinh học 25 Nghị số 14-NQ/TW ngày 11/01/1979 Bộ Chính trị ban chấp hành Trung ương Đảng(Khóa IV) cải cách giáo dục 26 Nghị số 44/2009/NQ-HĐND ngày 02/12/2009 HĐND-UBND huyện Thanh Trì việc thông qua 03 Đề án 27 Lê Thanh Oai (2003)“Sử dụng CH - BT để tích cực hóa hoạt động nhận thức HS dạy - học STH lớp 11 - THPT”, luận án tiến sỹ 28 Hoàng Phê (2000) Từ điển Tiếng Việt NXB Giáo dục 29 Đỗ Thị Phƣợng (2005), Xây dựng sử dụng câu hỏi – tập để tổ chức hoạt động học tập tự lực học sinh dạy học sinh sinh thái học – THPT Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục 30 Nguyễn Ngọc Quang (1980) Lý luận dạy học trường phổ thông NXB Giáo dục 31 Nguyễn Văn Sang, Trần Tân Phú, Lê Sơn Hòa (2005), 108 câu hỏi tập Sinh học – THCS, NXB Đà Nẵng 32 Dƣơng Tiến Sỹ (2010), Tích hợp giáo dục môi trường dạy học sinh học trường THPT, chuyên đề cao học K19 khoa Sinh học, ĐHSP Hà Nội Footer Page 13 of 27 12 Header Page 14 of 27 33 Huỳnh Quốc Thành (2011), bồi dưỡng học sinh giỏi luyện thi vào lớp 10 chuyên môn Sinh học NXB Đại học Sư phạm 34 Lê Đình Trung, Trịnh Nguyên Giao (2004), Tuyển tập Sinh học 1000 câu hỏi tập, NXB Hà Nội 35 Mai Sỹ Tuấn, Cù Huy Quảng (2011), Tài liệu chuyên sinh học trung học phổ thông - Sinh thái học, NXB Giáo dục Việt Nam 36 Từ điển tiếng Việt phổ thông – Viện ngôn ngữ học, NXB Phương Đông 37.Website: Administrator Trắc nghiệm IQ Mesa Đan Mạch http://www.iqtest.dk 38 Website: Đỗ Ngọc Thống Một số quan điểm học sinh giỏi nước giới http://www.toantieuhoc.violet.vn 39 Kenneth D Bailey (2006) Living systems theory and social entropy theory Systems Research and Behavioral Science, 22, 291–300 40 Kenneth D Bailey, (1994) Sociology and the new systems theory: Toward a theoretical synthesis Albany, NY: SUNY Press PHỤ LỤC Footer Page 14 of 27 13 ... dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học 9? - Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học nào? Giả thuyết khoa học - Chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh. .. phần sinh thái học, chọn đề tài luận văn là: Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học 9 Mục đích nghiên cứu Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh. .. dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học - Nghiên cứu vai trò chuyên đề biện pháp dạy học: Bàn vấn đề nghiên cứu việc xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi dạy học Sinh học 9, có khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học 9, Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học – Sinh học 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay