Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành tại bệnh viện của sinh viên điều dưỡng (Nghiên cứu trường hợp trường Đại học Điều dưỡng Nam Định)

17 5 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:58

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC DƢƠNG ĐÌNH DŨNG XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG HỌC THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƢỠNG (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH) LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2014 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC DƢƠNG ĐÌNH DŨNG XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG HỌC THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƢỠNG (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH) Chuyên ngành: Đo lƣờng đánh giá Giáo dục Mã số: 60140120 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN QUÝ THANH Hà Nội - 2014 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC BẢNG Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ý nghĩa thực tiễn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Câu hỏi nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Phương pháp tiếp cận nghiên cứu Thời gian, địa điểm phạm vi nghiên cứu .9 Ý nghĩa nghiên cứu CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan nghiên cứu liên quan Error! Bookmark not defined 1.2 Các khái niệm liên quan Error! Bookmark not defined 1.2.1 Chất lượng chất lượng giáo dục Error! Bookmark not defined 1.2.2 Tiêu chuẩn - tiêu chí Error! Bookmark not defined 1.2.3 Năng lực Error! Bookmark not defined 1.2.4 Hoạt động học thực hành bệnh viện Error! Bookmark not defined 1.3 Cơ sở lý luận nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.3.1 Bộ tiêu chuẩn AUN Error! Bookmark not defined 1.3.2 Mơ hình CIPP Ủy ban Nghiên cứu Quốc Gia đánh giá Phi Delta Kappa Error! Bookmark not defined 1.3.3 Mơ hình Kirkpatrick Donald L Kirkpatrick Error! Bookmark not defined 1.3.4 Quy trình điều dưỡng Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.3.5 Bộ chuẩn lực điều dưỡng Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.3.6 Bộ Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Error! Bookmark not defined 1.3.7 Chuẩn đầu điều dưỡng trình độ đại học.Error! Bookmark not defined 1.4 Mơ hình lý thuyết nghiên cứu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Đặc trưng trường đại học Điều dưỡng Nam Định Error! Bookmark not defined 2.2 Dạng thiết kế nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.3 Công cụ thu thập liệu tư liệu Error! Bookmark not defined 2.4 Quy trình thu thập liệu xử lý số liệu Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 2.5 Mẫu phương pháp chọn mẫu Error! Bookmark not defined 2.6 Xử lý phân tích số liệu Error! Bookmark not defined 2.7 Sai số phương pháp khắc phục sai số Error! Bookmark not defined 2.8 Khía cạnh đạo đức nghiên cứu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG ĐỀ XUẤT CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN CỦA SINH VIÊN ĐIÊU DƢỠNG TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ THỬ Error! Bookmark not defined 3.1 Kết vấn sâu giảng viên sinh viên Error! Bookmark not defined 3.2 Kết khảo sát định lượng giảng viên cần thiết tiêu chí Error! Bookmark not defined 3.3 Kết khảo sát định lượng sinh viên cần thiết tiêu chí Error! Bookmark not defined 3.4 Độ tin cậy thang đo Error! Bookmark not defined 3.5 Cấu trúc thang đo Error! Bookmark not defined 3.6 Các nhân tố công cụ Error! Bookmark not defined 3.7 Sử dụng tiêu chí mơ hình Rasch để đánh giá công cụ Error! Bookmark not defined 3.8 Đề xuất công cụ cách thức sử dụng Error! Bookmark not defined 3.9 Kết luận chương Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, chuyên ngành điều dưỡng phát triển thành ngành học đa khoa Trên giới, nghề điều dưỡng phát triển thành ngành dịch vụ thiết yếu Nhu cầu dịch vụ chăm sóc có chất lượng ngày gia tăng quốc gia, đặc biệt quốc gia phát triển Di cư điều dưỡng diễn từ nước phát triển sang nước phát triển nước phát triển Các Thỏa thuận thừa nhận lẫn để hỗ trợ cho di cư điều dưỡng đặt tiến trình hội nhập trở thành cam kết phủ Mười quốc gia khu vực Đông Nam Á ký kết thỏa thuận khung công nhận dịch vụ điều dưỡng Ở nước ta, dịch vụ chăm sóc điều dưỡng cung cấp đóng vai trò quan trọng dịch vụ y tế Hiện nay, ngành Điều dưỡng có phát triển nhanh chóng Điều dưỡng trở thành ngành học với nhiều cấp Hiện có nhiều sở đào tạo điều dưỡng đại học sau đại học Các sách điều dưỡng viên chuẩn mực hành nghề điều dưỡng bổ sung, hồn thiện Vai trò vị nghề nghiệp điều dưỡng viên có thay đổi Tuy nhiên, ngành điều dưỡng đứng trước nhiều thách thức phát triển: thiếu đội ngũ giáo viên điều dưỡng, chưa theo kịp tiến Điều dưỡng giới; người điều dưỡng chưa đào tạo để Footer Page of 27 Header Page of 27 thực thiên chức chăm sóc mang tính chủ động chuyên nghiệp; nguồn nhân lực điều dưỡng cân đối cấu dẫn đến sử dụng chưa phân biệt rõ trình độ đào tạo, kỹ năng, kỹ xảo; vị hình ảnh người điều dưỡng xã hội có thay đổi chưa định hình rõ ràng Trước tình hình đó, số văn quy định chức năng, nhiệm vụ điều dưỡng ban hành Ngày 27 tháng năm 2008, Bộ Y tế ban hành thị số 06/2008/CT-BYT việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế Chỉ thị nêu rõ: quy mô đào tạo: tỷ lệ học sinh-sinh viên quy đổi số giáo viên-giảng viên quy đổi không vượt định mức: 20 học sinh/giáo viên đào tạo trung cấp; 15 sinh viên/giảng viên đào tạo cao đẳng; 10 sinh viên/giảng viên đào tạo đại học Đối với đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, sở thực hành bệnh viện đa khoa hạng trở lên bệnh viện đa khoa tuyến trung ương Các bệnh viện có học sinh - sinh viên điều dưỡng đến thực tập, thực hành phải đảm bảo tỷ lệ tối đa học sinhsinh viên quy đổi/giường bệnh Các sở thực hành công nhận sở thực hành khơng q sở đào tạo [61] Đại học Điều dưỡng Nam Định hợp tác với trường đại học bệnh viện nước Hà Lan (đại học Khoa học Sức khỏe – Đại học Các Khoa học Ứng dụng Saxion), Thái Lan (đại học Chulalongkon), Nhật Bản (đại học Meric)…để thực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nước xuất lao động sang môi trường quốc tế Sinh viên Điều dưỡng trường phải có ngoại ngữ tốt, tay nghề giỏi, thích ứng cao với mơi trường làm việc chuyên nghiệp để áp ứng yêu cầu khắt khe thị trường lao động Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hà Lan, Australia…và nước Đông Nam Á Bên cạnh tố chất ngoại ngữ giỏi, tư cách đạo đức tốt…thì yếu tố hàng đầu góp phần vào thành cơng công việc người Điều dưỡng tay nghề cao Tay nghề không việc thực kỹ thuật điều dưỡng mà tổng hòa nhiều lực cần thiết Những lực Footer Page of 27 Header Page of 27 sinh viên Điều dưỡng rèn luyện, trau dồi qua năm đại học Trong suốt thời gian đó, việc học thực hành đóng vai trò vơ quan trọng Sinh viên Điều dưỡng phải học thực hành phòng thí nghiệm, học kỹ thuật Điều dưỡng phòng mơ tiền lâm sàng học thực hành bệnh viện Khi thực hành bệnh viện, sinh viên có điều kiện để phát huy tối đa lực thân Giai đoạn này, sinh viên học tập giám sát chặt chẽ giảng viên nhân viên y tế tai bệnh viện Để sinh viên điều dưỡng trường có lực đáp ứng u cầu cơng việc, việc đảm bảo chất lượng học thực hành bệnh viện vô cần thiết Tuy nhiên, chưa có cơng cụ dùng để đánh giá đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành bệnh viện sinh viên điều dưỡng, dẫn đến khoảng trống lý thuyết Xuất phát từ thực tế trên, tác giả chọn đề tài: “Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng hoạt động học thực hành bệnh viện sinh viên điều dƣỡng (nghiên cứu trƣờng hợp trƣờng Đại học Điều dƣỡng Nam Định)” với mong muốn góp phần nhỏ công sức vào công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trường Ý nghĩa thực tiễn đề tài Hiện nay, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xây dựng chuẩn đầu dành cho đối tượng Tuy nhiên, chuẩn đầu trường đánh giá sinh viên trường, so sánh mức độ đạt sinh viên năm thứ 2, 3, Ngoài ra, chuẩn đầu xây dựng theo lĩnh vực riêng biệt kiến thức, kỹ năng, thái độ, chưa đánh giá sinh viên lực Bộ tiêu chuẩn mà tác giả thực cho phép đánh giá lực sinh viên, tức đánh giá tổng hợp lĩnh vực Hiện nay, trường hợp tác với tổ chức, sở đào tạo quốc tế để thực đào tạo nhân lực điều dưỡng chất lượng cao phục vụ nhu cầu nước quốc tế Việc xây dựng cơng cụ đánh giá cho phép có nhìn sơ trình đào tạo nhân lực điều dưỡng trường sở tiến hành xây dựng Footer Page of 27 Header Page of 27 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành sinh viên theo hướng tiếp cận thị trường quốc tế Mục đích nghiên cứu đề tài Luận văn thực nhằm mục đích: xây dựng cách thức tiêu chuẩn, tiêu chí dùng để đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành bệnh viện sinh viên điều dưỡng Câu hỏi nghiên cứu Xuất phát từ nhu cầu đánh giá hoạt động thực hành lâm sàng sinh viên, tác giả đưa câu hỏi nghiên cứu sau: - Để đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành bệnh viện sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cần tiêu chuẩn, tiêu chí nào? Những tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng dựa sở nào? Cách thức sử dụng tiêu chuẩn nào? - Dựa cách thức để đánh giá độ tin cậy tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành bệnh viện sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định? Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu giảng viên (giảng viên lâm sàng) sinh viên (sinh viên từ năm thứ hai) trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 5.2 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành bệnh viện sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, sở cách xây dựng – đánh giá độ tin cậy tiêu chuẩn Phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu Trong nghiên cứu có sử dụng số phương pháp tiếp cận nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tác giả sử dụng phương pháp thu thập tài liệu mạng Internet, tìm văn pháp quy Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Footer Page of 27 Header Page of 27 Đào tạo, báo có liên quan tạp chí tạp chí Y học thực hành, tạp chí Khoa học giáo dục, tạp chí Giáo dục, tạp chí chuyên đề điều dưỡng đào tạo điều dưỡng,các sách lĩnh vực đo lường đánh giá giáo dục, văn trường Đại học Điều dưỡng Nam Định ban hành, tài liệu lưu hành nội nội san trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phát hành - Phương pháp phân tích tổng hợp: tác giả sử dụng để phân tích tổng hợp vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến đề tài - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: tổng kết kết nghiên cứu kinh nghiệm lĩnh vực đo lường đánh giá giáo dục nói chung lĩnh vực đánh giá thực hành bệnh viện nói riêng - Phương pháp khảo sát bảng hỏi vấn bán cấu trúc - Phương pháp toán thống kê: sử dụng để xử lý liệu Thời gian, địa điểm phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực bốn bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định Bệnh viện Sản - Phụ khoa tỉnh Nam Định Thời gian nghiên cứu: từ tháng 10/2013 đến tháng 8/2014 Nghiên cứu khảo sát đối tượng: sinh viên năm thứ hai học thực hành bệnh viện giảng viên bô môn Y học lâm sàng trường đại học Điều dưỡng Nam Định Ý nghĩa nghiên cứu Nghiên cứu tổng hợp số vấn đề lý luận trọng tâm liên quan đến việc đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành bệnh viện sinh viên điều dưỡng Luận văn xác lập tiêu chuẩn tiêu chí dùng để đánh giá lực thực hành nghề nghiệp sinh viên điều dưỡng trường đại học Điều dưỡng Nam Định Bộ công cụ đưa chứng minh độ tin cậy áp dụng để định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành bệnh viện sinh viên trường đại học Điều dưỡng Nam Định Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo nƣớc Trương Tuấn Anh cs (2010), Khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Tạp chí Y học thực hành, (Số 731), tr.213 Nguyễn Hữu Châu (2008), Chất lượng giáo dục - vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Giáo dục Nguyễn Đức Chính, cs (2002), Kiểm định Chất lượng Giáo dục đại học, NXB đại học Quốc Gia Hà Nội Lê Vinh Danh (2006), Một số vấn đề lý luận đảm bảo chất lượng đào tạo giáo dục đại học, Kỷ yếu hội thảo “Đảm bảo chất lượng đổi giáo dục đại học”, ĐHQG TP.HCM ĐHĐD NĐ, Đại học Baylor Hoa Kỳ (2013), Kỷ yếu hội thảo "Đào tạo điều dưỡng dựa mô phỏng" Nguyễn Kim Dung Phạm Xuân Thanh (2003), Về số khái niệm thường dùng đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, Tạp chí Giáo dục, số 66 Ninh Duy Dự (2007), Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định nhằm nâng cao chất lượng tay nghề cho học sinh sinh viên, Luận văn tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục Mai Thu Hằng Đỗ Đình Xuân (2007), Thực trạng hứng thú nghề nghiệp sinh viên cao đẳng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Nội san nghiên cứu khoa học trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, tr.100 - 109 10 Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 Bùi Hiền, Vũ Văn Tảo, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh (2013), Từ điển Giáo dục học, Nhà xuất Từ điển Bách khoa, tr.43, 72, 186, 188, 272 10 Châu Ngọc Hoa (2008), Dạy kỹ lâm sàng kỹ thực hành, Tạp chí Y học thực hành, Tập 12, Số 11 Nguyễn Thị Hoa (2009), Đánh giá mức độ thích ứng nghề nghiệp sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La, Luận văn tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Đo lường đánh giá giáo dục 12 Nguyễn Văn Khải (2013), Phương pháp kiểm tra đánh giá lâm sàng sinh viên ngành y, Tạp chí Quản lý giáo dục (Số 44), tr.43-45 13 Nguyễn Văn Khải (2013), Quản lý chất lượng dạy học lâm sàng cho điều dưỡng viên trình độ đại học trường đại học y Việt Nam, Luận văn Tiến sỹ Quản lý giáo dục, Mã số: 62.14.05.01, Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 14 Nguyễn Văn Khải (2013), Xây dựng “chuẩn đầu ra” điều dưỡng viên trình độ đại học, Tạp chí Quản lý giáo dục (Số 303), tr 46-47 15 Nguyễn Văn Khải, Lê Đức Ngọc (2012), Ứng dụng quản lý chất lượng tổng thể quản lý dạy học lâm sàng cho cử nhân điều dưỡng bậc đại học, Tạp chí Quản lý giáo dục (Số 42), tr.42-45 16 Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Thanh Xuân (2011), Thực trạng dạy học lâm sàng cử nhân điều dưỡng bậc đại học hệ quy trường Đại học Y Hải Phòng, Tạp chí Y học thực hành (Số 827-828), tr 292-296 17 Nguyễn Công Khanh (2013), Báo cáo Đổi kiểm tra đánh giá học sinh theo cách tiếp cận lực 18 Nguyễn Kỳ (1994), Phương pháp giáo dục tích cực, NXB Giáo dục 19 Hồng Lương Đỗ Đình Hồ (2000), Xây dựng mơ hình hệ thống thực hành nhằm nâng cao chất lượng thực hành sinh viên điều dưỡng, Nội san nghiên Nội san nghiên cứu khoa học kỷ niệm 40 năm trường Cao đẳng Y tế Nam Định, tr - 20 Phạm Đức Mục (2004), Điều dưỡng học nguyên lý Điều dưỡng, Thông tin Điều dưỡng, (Số 20), trang 12-15 11 Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 21 Nguyễn Phương Nga (2010), Giáo trình “Kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam – Hệ thống sách văn quy phạm pháp luật”, NXB đại học Quốc Gia Hà Nội 22 Lê Đức Ngọc (2001), Đổi tư để phát triển giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, Báo cáo Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo, Đà Lạt 23 Lê Đức Ngọc (2004), Giáo dục đại học - Quan điểm giải pháp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 24 Lê Đức Ngọc (2005), Đo lường Đánh giá thành học tập 25 Nguyễn Ngọc Sáng cs (2012), Một số yếu tố ảnh hưởng đến học lâm sàng sinh viên đa khoa quy Trường Đại học Y Hải Phòng, Tạp chí Thơng tin y dược 26 Phí Thị Nguyệt Thanh, Nghiên cứu thái độ nghề nghiệp học sinh, sinh viên điều dưỡng, đề xuất giải pháp can thiệp, Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Y tế công cộng, MS: 62727601, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương 27 Nguyễn Quý Thanh (2007) Nhận thức, thái độ thực hành sinh viên với phương pháp học tích cực, Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN 28 Nguyễn Văn Thanh (2006), Đào tạo Điều dưỡng nước Đông Nam Á, Thông tin Điều dưỡng, (Số 31), tr 49-52 29 Phạm Xuân Thanh (2005), Hai cách tiếp cận đánh giá chất lượng giáo dục đại học, Giáo dục đại học: Chất lượng đánh giá, tr 337-356 30 Phạm Xuân Thanh, Quality of Postgraduate Training in Vietnam: Definition, Criteria and Mesurement scales Master Thesis University of Melbourne 2000 31 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức 32 Trần Thị Thuận cs (2007), Điều dưỡng I, NXB Y học, tr 33 – 43 33 Nguyễn Dũng Tuấn cs (2013), Kết tự đánh giá so với dự thảo chuẩn đầu bộy tế sinh viên y khoa năm thứ khóa 2007-2013 trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM 12 Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 34 Lê Thanh Tùng cs (2012), Đánh giá kỹ thực hành nghề sinh viên đại học điều dưỡng quy đào tạo trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Tạp chí Y học thực hành (Ssố 818), tr 687 - 690 35 Đỗ Đình Xuân cs (2004), Đánh giá thực trạng nhân lực giáo viên trường, khoa đào tạo điều dưỡng công tác đào tạo điều dưỡng nước ta, Nội san nghiên cứu khoa học trường Đại học Điều dưỡng Nam Định Tài liệu tham khảo nƣớc 36 Margaret A Chambers (1998), Some issues in the assessment of clinical practice: A review of the literature, Journal of Clinical Nursing, (Volume 7, Issue 3), Pg 201–208 37 Crystal A Wilkinson (2013), Competency Assessment Tools for Registered Nurses: An Integrative Review, The Journal of Continuing Education in Nursing, (Volume 44, Issue 1), Pg 31-37 38 Carrie B Lenburg (2011), Implementing the COPA Model in Nursing Education and Practice Settings: Promoting Competence, Quality Care, and Patient Safety, Nursing Education Perspectives, (Vol 32, No 5), Pg 290-296 39 Pamela Baxter and Geoff Norman (2011), Self-assessment or self deception? A lack of association between nursing students’ self-assessment and performance, Journal of Advanced Nursing, (Volume 67, Issue 11), Pg 2406–2413 40 Mary Brosnan (2006), Implementing objective structured clinical skills evaluation (OSCE) in nurse registration programmes in a centre in Ireland: A utilisation focused evaluation, Nurse Education Today, (Volume 26, Issue 2), Pg 115–122 41 Linda Cronenwett (2007), Quality and safety education for nurses, Nursing Outlook, (Volume 55, Issue 3), Pg 122–131 42 Green D (1994), What is quality in higher education? Concepts, Policy and Practice in Green (ed) What is quality in higher education? London; SRHE/Open University Press 13 Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 43 Helen E Rushforth (2007), Objective structured clinical examination (OSCE): Review of literature and implications for nursing education, Nurse Education Today, (Volume 27, Issue 5), Pg 481–490 44 Peter F.Oliva (2005), Nguyễn Kim Dung biên dịch, Xây dựng chương trình học (Xuất lần thứ 4), NXB Giáo dục, Tr.664 - 674 45 Hetty Holfman and Pamela Wright, Lê Thu Hòa Nguyễn Hữu Cát biên dịch (2005), Học tích cực – Bước để tăng cường giáo dục y khoa Việt Nam, Dự án Việt Nam – Hà Lan: "Tăng cường giảng dạy hướng cộng đồng tám trường đại học Y Việt Nam" 46 Tracy Levett-Jones (2006), Enhancing nursing students' clinical placement experiences: A quality improvement project, Contemporary Nurse, (Volume 23, No 1), Pg 58-71 47 Tracy Levett-Jones (2011), Implementing a clinical competency assessment model that promotes critical reflection and ensures nursing graduates’ readiness for professional practice, Nurse Education in Practice, (Volume 11, Issue 1), Pg 64–69 48 Li-Ling Hsua and Suh-Ing Hsiehb (2013), Development and psychometric evaluation of the competency inventory for nursing students: A learning outcome perspective, Nurse Education Today, (Volume 33, Issue 5), Pg 492–497 49 Bernard M Garrett (2013), Evaluation of an eportfolio for the assessment of clinical competence in a baccalaureate nursing program, Nurse Education Today, (Volume 33, Issue 10), Pg 1207–1213 50 Bodil Mannevaara (2011), Advanced practice nurses’ scope of practice: a qualitative study of advanced clinical competencies, Scandinavian Journal of Caring Sciences, (Volume 25, Issue 4), Pg 661–670 51 Bridie Mc Carthy and Siobhan Murphy (2008), Assessing undergraduate nursing students in clinical practice: Do preceptors use assessment strategies?, Nurse Education Today, (Volume 28, Issue 3), Pg 301–313 14 Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27 52 Mary Pat Butlera (2011), Competency assessment methods – Tool and processes: A survey of nurse preceptors in Ireland, Nurse Education in Practice, (Volume 11, Issue 5), Pg 298–303 53 Anthony Ryan (2010), Using standardized patients to assess communication skills in medical and nursing students, BMC Medical Education, (Volume 10), p24 54 M Saarikoskia (2007), Student nurses’ experience of supervision and Mentorship in clinical practice: A cross cultural perspective, Nurse Education in Practice, (Volume 7, Issue 6), Pg 407–415 55 M Star Mahara (1998), A perspective on clinical evaluation in nursing education, Journal of Advanced Nursing, (Volume 28, Issue 6), Pg 1339–1346 56 Gibbons SW (2002), Clinical evaluation in advanced practice nursing education: using standardized patients in Health Assessment, The Journal of Nursing Education, (Volume 41, Issue 5), Pg 215-221 57 Ton Vroeijenstijnm (2009), AUN – QA Sổ tay thực hướng dẫn đảm bảo chất lượng mạng lưới trường đại học Đông Nam Á, Mai Thị Quỳnh Lan cs biên dịch, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 59 - 60 58 Roger Watson (2002), Clinical competence assessment in nursing: a systematic review of the literature, Journal of Advanced Nursing, (Volume 39, Issue 5), Pg 421–431 59 Sok Ying Liaw (2012), Assessment for simulation learning outcomes: A comparison of knowledge and self-reported confidence with observed clinical performance, Nurse Education Today, (Volume 32, Issue 6), Pg 35–39 Các văn pháp quy 60 Bộ Nội Vụ, Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều dưỡng, Ban hành kèm theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV, ngày 22- 4- 2005 Bộ trưởng Bộ Nội Vụ 61 Bộ Y tế (2008), Chỉ thị số: 06/2008/CT-BYT việc tăng cường đào tạo nhân lực y tế 15 Footer Page 15 of 27 Header Page 16 of 27 62 Bộ Y tế (2008), Tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế, ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 Bộ trưởng Bộ Y tế 63 Bộ Y tế (2009), Dự thảo quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống đào tạo y tế đến năm 2020, Vụ KH – Đào tạo 64 Bộ Y tế (2012), Chuẩn lực Điều dưỡng Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số: 1352/QĐ-BYT ngày 21 tháng năm 2012 Bộ Y tế 65 Hội Điều dưỡng Việt Nam (2012), Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên, ban hành kèm theo Quyết định số: 20/QĐ-HĐD ngày 10 tháng 09 năm 2012 Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam 66 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Chuẩn đầu chương trình đào tạo, ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-ĐDN ngày 27/11/2013 67 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Quy định dạy – học thực hành lâm sàng, 2013 16 Footer Page 16 of 27 Header Page 17 of 27 17 Footer Page 17 of 27 ... việc đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành bệnh viện sinh viên điều dưỡng Luận văn xác lập tiêu chuẩn tiêu chí dùng để đánh giá lực thực hành nghề nghiệp sinh viên điều dưỡng trường đại học. .. 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC DƢƠNG ĐÌNH DŨNG XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG HỌC THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƢỠNG (NGHIÊN CỨU... thức để đánh giá độ tin cậy tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành bệnh viện sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định? Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành tại bệnh viện của sinh viên điều dưỡng (Nghiên cứu trường hợp trường Đại học Điều dưỡng Nam Định), Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành tại bệnh viện của sinh viên điều dưỡng (Nghiên cứu trường hợp trường Đại học Điều dưỡng Nam Định)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay