Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành tại bệnh viện của sinh viên điều dưỡng (Nghiên cứu trường hợp trường Đại học Điều dưỡng Nam Định)

17 31 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:58

... việc đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành bệnh viện sinh viên điều dưỡng Luận văn xác lập tiêu chuẩn tiêu chí dùng để đánh giá lực thực hành nghề nghiệp sinh viên điều dưỡng trường đại học. .. 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC DƢƠNG ĐÌNH DŨNG XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG HỌC THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƢỠNG (NGHIÊN CỨU... thức để đánh giá độ tin cậy tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành bệnh viện sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định? Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành tại bệnh viện của sinh viên điều dưỡng (Nghiên cứu trường hợp trường Đại học Điều dưỡng Nam Định), Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động học thực hành tại bệnh viện của sinh viên điều dưỡng (Nghiên cứu trường hợp trường Đại học Điều dưỡng Nam Định)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay