Xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

11 6 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:58

Header Page of 27 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục…………………………………………… .…………….…………… i Danh mục chữ viết tắt Error! Bookmark not defined Danh mục bảng, biểu Error! Bookmark not defined Danh mục hình Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu Những điểm đề tài .3 Luận điểm bảo vệ Cơ sở tài liệu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Cấu trúc luận án Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu quy hoạch bảo vệ mơi trƣờngError! Bookmark not defined 1.1.1 Trên giới Error! Bookmark not defined 1.1.2 Trong nước Error! Bookmark not defined 1.1.3 Tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Error! Bookmark not defined 1.1.4 Cơng trình nghiên cứu liên quan đến nội dung luận án địa bàn huyện Phú Lộc Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở khoa học lập quy hoạch bảo vệ môi trƣờngError! Bookmark not defined 1.2.1 Các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội môi trường QHBVMTError! Bookmark not defined 1.2.2 Dự báo diễn biến môi trường môi trường Error! Bookmark not defined 1.2.3 Phân vùng môi trường Error! Bookmark not defined 1.2.4 Các bước xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường cấp huyệnError! Bookmark not defined i Footer Page of 27 Header Page of 27 1.3 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.3.1 Quan điểm tiếp cận nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined Chƣơng ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƢỜNGError! Bookmark not defined 2.1 Vị trí địa lý Error! Bookmark not defined 2.2 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Error! Bookmark not defined 2.2.1 Điều kiện tự nhiên Error! Bookmark not defined 2.2.2 Một số tai biến thiên nhiên Error! Bookmark not defined 2.2.3 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu nước biển dâng Error! Bookmark not defined 2.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội Error! Bookmark not defined 2.3.1 Dân số, lao động Error! Bookmark not defined 2.3.2 Cơ sở hạ tầng Error! Bookmark not defined 2.3.3 Thực trạng phát triển ngành kinh tế Error! Bookmark not defined 2.3.4 Phát triển đô thị điểm dân cư tập trung Error! Bookmark not defined 2.3.5 Phát triển tiểu vùng lãnh thổ Error! Bookmark not defined 2.4 Tình hình khai thác sử dụng nguồn tài nguyênError! defined Bookmark not 2.4.1 Tình hình khai thác sử dụng tài nguyên đất Error! Bookmark not defined 2.4.2 Tài nguyên nước Error! Bookmark not defined 2.4.3 Tài nguyên rừng Error! Bookmark not defined 2.4.4 Tài nguyên biển đầm phá Error! Bookmark not defined 2.4.5 Tài nguyên khoáng sản Error! Bookmark not defined 2.4.6 Tài nguyên du lịch Error! Bookmark not defined 2.4.7 Tài nguyên nhân văn Error! Bookmark not defined 2.5 Hiện trạng môi trƣờng Error! Bookmark not defined 2.5.1 Các nguồn thải Error! Bookmark not defined 2.5.2 Hiện trạng mơi trường khơng khí Error! Bookmark not defined 2.5.3 Hiện trạng môi trường đất Error! Bookmark not defined 2.5.4 Hiện trạng môi trường nước Error! Bookmark not defined 2.5.5 Thực trạng thu gom chất thải rắn Error! Bookmark not defined 2.5.6 Các nhân tố gây biến đổi môi trường huyện Phú LộcError! defined ii Footer Page of 27 Bookmark not Header Page of 27 2.6 Phân vùng môi trƣờng huyện Phú Lộc Error! Bookmark not defined 2.6.1 Hệ thống phân vùng môi trường huyện Phú Lộc Error! Bookmark not defined 2.6.2 Ký hiệu, tên gọi phân vùng môi trường huyện Phú LộcError! Bookmark not defined 2.6.3 Kết phân vùng môi trường huyện Phú Lộc Error! Bookmark not defined Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TỔNG THỂ HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020Error! Bookmark not defined 3.1 Quan điểm, mục tiêu quy hoạch bảo vệ môi trƣờng huyện Phú Lộc Error! Bookmark not defined 3.1.1.Quan điểm quy hoạch Error! Bookmark not defined 3.1.2 Mục tiêu quy hoạch Error! Bookmark not defined 3.2 Phân tích tổng quát quy hoạch liên quan Error! Bookmark not defined 3.2.1 Các quy hoạch quan Trung ương liên quan đến huyện Phú Lộc Error! Bookmark not defined 3.2.2 Các quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến huyện Phú Lộc Error! Bookmark not defined 3.2.3 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Phú Lộc đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 3.3 Diễn biến vấn đề môi trƣờng trọng tâm Error! Bookmark not defined 3.3.1 Phân tích xu hướng biến đổi mơi trường huyện Phú Lộc đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 3.3.2 Dự báo xu hướng biến đổi môi trường huyện Phú Lộc đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 3.3.3 Phân tích số tai biến thiên nhiên địa bàn huyện Phú Lộc Error! Bookmark not defined 3.3.4 Xác định vấn đề môi trường trọng tâm Error! Bookmark not defined 3.4 Định hƣớng không gian quy hoạch bảo vệ môi trƣờngError! defined Bookmark not 3.4.1 Không gian bảo vệ, bảo tồn Error! Bookmark not defined 3.4.2 Không gian phát triển thân thiện với môi trường Error! Bookmark not defined 3.4.3 Không gian tăng cường biện pháp quản lý môi trườngError! Bookmark not defined 3.4.4 Không gian cải tạo phục hồi môi trường Error! Bookmark not defined iii Footer Page of 27 Header Page of 27 3.5 Các giải pháp thực Error! Bookmark not defined 3.5.1 Giải pháp thể chế sách Error! Bookmark not defined 3.5.2 Giải pháp tổ chức Error! Bookmark not defined 3.5.3 Giải pháp giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường Error! Bookmark not defined 3.5.4 Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ Error! Bookmark not defined 3.5.5 Xã hội hố cơng tác bảo vệ mơi trường Error! Bookmark not defined 3.5.6 Giải pháp quy hoạch Error! Bookmark not defined 3.5.7 Giải pháp giám sát kiểm tra việc thực quy hoạch môi trường Error! Bookmark not defined 3.5.8 Giải pháp nguồn vốn công cụ kinh tế Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined a Kết luận Error! Bookmark not defined b Kiến nghị Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐLIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined iv Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Bảo vệ môi trƣờng phát triển bền vững trở thành mục tiêu quan trọng kế hoạch phát triển quốc gia nói chung địa phƣơng nói riêng kể từ sau Hội nghị Môi trƣờng Phát triển Liên hiệp quốc Rio de Janeiro (Brazil) năm 1992 Ngày nay, với phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tác động mạnh mẽ vào thiên nhiên, khai thác triệt để tài nguyên thiên nhiên, phá vỡ cân sinh thái, dần làm suy thoái nguồn tài nguyên thiên nhiên suy giảm chất lƣợng môi trƣờng sống Tại Việt Nam, hầu hết ngành kinh tế, địa phƣơng xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020 định hƣớng đến 2030 Nhiều cơng trình nghiên cứu đánh giá trạng môi trƣờng đề xuất biện pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng Tuy nhiên, thực tế đằng sau thành phát triển KT-XH tiếp tục làm suy kiệt nguồn tài ngun thiên nhiên, suy thối nhiễm mơi trƣờng Phải quy hoạch phát triển KT-XH khơng xem xét đến khía cạnh tài nguyên, môi trƣờng xã hội liên quan đến mục tiêu phát triển? Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng (QHBVMT) khái niệm mẻ Việt Nam, đến có số sáng kiến đƣợc áp dụng trƣờng hợp cụ thể, song chƣa đem lại thống chung làm để giải cách hài hòa mâu thuẫn tăng trƣởng kinh tế bảo vệ môi trƣờng Để giải vấn đề môi trƣờng từ hoạt động phát triển KT-XH cách không hợp lý cần thiết xây dựng QHBVMT cho lãnh thổ Cách tiếp cận truyền thống công tác quy hoạch phát triển đến lúc không đủ tính ƣu việt để giải có hiệu mối quan hệ đan xen, phức tạp nhân tố kinh tế, xã hội, tài nguyên môi trƣờng Những quan điểm PTBV chƣa đầy đủ, nhƣng thống rằng, nhà lập quy hoạch định thiết phải lồng ghép đƣợc nhân tố KT-XH, tài nguyên mơi trƣờng Phú Lộc – huyện nằm phía Đơng Nam tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng diện tích tự nhiên khoảng 72.092,23ha chiếm 14,4% diện tích tự nhiên tồn tỉnh dân số tính đến năm 2012 là 134.628 ngƣời chiếm 13,39% dân số toàn tỉnh Nằm trục giao thông quan trọng Quốc lộ 1A đƣờng sắt Bắc – Nam, điểm hai Footer Page of 27 Header Page of 27 thành phố quan trọng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Huế Đà Nẵng, đồng thời Phú Lộc nằm tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, trung tâm phát triển KT-XH, du lịch động tỉnh năm trở lại Trong quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hƣớng đến năm 2025, huyện Phú Lộc đƣợc xác định địa bàn trọng điểm, có ý nghĩa chiến lƣợc, tạo động lực cho phát triển KT-XH tỉnh [51] có điều kiện tự nhiên phong phú nơi hội tụ đầy đủ tiềm năng, mạnh biển, đầm phá, đồng bằng, gò đồi với đa dạng tài nguyên thiên nhiên tài nguyên nhân văn… Ngoài ra, Phú Lộc huyện tập trung nhiều tài nguyên phục vụ cho phát triển du lịch nhƣ bãi biển Lăng Cô, Cảnh Dƣơng, Vinh Hiền, VQG Bạch Mã, núi Hải Vân, đảo Sơn Chà, đầm Cầu Hai, đầm Lập An, Bù Lu - Cù Dù, Thiền Viện Trúc Lâm… Mặt khác, Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đƣợc đầu tƣ để trở thành trung tâm thƣơng mại quốc tế quan trọng đại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trung tâm du lịch, nghỉ dƣỡng mang tầm cỡ khu vực, quốc tế Tuy nhiên, Phú Lộc địa bàn có nguy nhiễm mơi trƣờng lớn hậu q trình phát triển kinh tế - xã hơi, vị trí nhạy cảm tai biến thiên nhiên môi trƣờng nhƣ: đƣờng bờ biển dài, diện tích đồi núi lớn, rạn san hô cỏ biển gần bờ, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ thủy sản, vƣờn Quốc gia (VQG) Bạch Mã Chính vậy, việc xây dựng giải pháp nhằm bảo vệ môi trƣờng cho địa phƣơng tƣơng lai phục vụ định hƣớng PTBV việc làm cấp thiết Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần thiết phải xây dựng cho huyện Phú Lộc QHBVMT để đảm bảo PTBV tƣơng lai xứng đáng trở thành trung tâm phát triển kinh tế, du lịch lớn tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung nƣớc, luận án đƣợc lựa chọn với tiêu đề “Xác lập sở khoa học phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác lập sở khoa học tự nhiên, KT-XH môi trƣờng để đề xuất định hƣớng QHBVMT nhằm mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện chất lƣợng môi trƣờng PTBV huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận phục vụ QHBVMT Footer Page of 27 Header Page of 27 - Nghiên cứu đặc thù tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, KT-XH vấn đề môi trƣờng, làm sở cho việc xây dựng đồ phân vùng môi trƣờng (PVMT) đề xuất định hƣớng QHBVMT huyện Phú lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế - Phân tích diễn biến ô nhiễm môi trƣờng địa bàn huyện Phú Lộc - PVMT đề xuất định hƣớng QHBVMT tổng thể huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU 4.1 Giới hạn không gian Giới hạn không gian nghiên cứu đƣợc lựa chọn địa bàn huyện Phú Lộc phần đất liền kéo dài đến vùng biển ven bờ với độ sâu 6m (bao gồm đảo Sơn Chà) 4.2 Giới hạn khoa học Đề tài giới hạn phạm vị nghiên cứu vấn đề sau: - Phân tích điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, vấn đề môi trƣờng KT-XH làm sở cho việc PVMT huyện Phú Lộc - Đề xuất định hƣớng QHBVMT tổng thể phục vụ cho định hƣớng PTBV huyện Phú Lộc đến năm 2020 NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu xây dựng đƣợc đồ PVMT huyện Phú Lộc tỉ lệ 1:50.000 theo tiếp cận địa lý, lƣu vực môi trƣờng - Đề xuất định hƣớng QHBVMT tổng thể huyện Phú Lộc đến năm 2020 làm sở cho công tác quản lý các hoa ̣t đô ̣ng phát triể n và bảo vê ̣ môi trƣờng LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ Luận điểm 1:Phú Lộc địa bàn có tính chất độc đáo với đầy đủ kiểu địa hình: núi, đồi, đồng bằng, đầm phá, biển Sự tƣơng tác yếu tố tự nhiên, môi trƣờng hoạt động khai thác tài nguyên phục vụ phát triển KT-XH ngƣời tạo nên phân hóa đa dạng lãnh thổ với lƣu vực (vùng ), 12 tiểu vùng 28 không gian môi trƣờng Luận điểm 2:Định hƣớng QHBVMT tổng thể không gian bảo vệ môi trƣờng đƣợc xây dựng dựa tiểu vùng CNMT phản ánh đầy đủ yếu tố tự nhiên, KT-XH, môi trƣờng, tai biến thiên nhiên BĐKH Đây sở khoa học Footer Page of 27 Header Page of 27 quan trọng để Phú Lộc xác định giải pháp tạo hài hòa phát triển KT-XH bảo vệ mơi trƣờng tƣơng lai, phù hợp định hƣớng phát triển bền vững CƠ SỞ TÀI LIỆU - Bản đồ địa hình huyện Phú Lộc tỷ lệ 1:25 000, lƣới chiếu VN2000 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng thành lập năm 2004 - Cơ sở liệu GIS thuộc dự án GIShue, đƣợc triển khai từ tháng 5/2006 hoàn thành tháng 6/2011, gồm hệ thống sở liệu tỷ lệ 1/50.000, 1/25.000 cho toàn tỉnh Mỗi sở liệu có lớp đồ (ranh giới, địa hình, địa danh, địa vật, thủy văn, giao thông lớp phủ bề mặt) Cơ sở liệu đồ dự án GIS Huế sở để xây dựng loại đồ hành cấp, đồ chuyên đề trạng sử dụng đất, đồ đất, loại đồ quy hoạch tổng thể, quy hoạch vùng; đồ thổ nhƣỡng, địa mạo, địa tầng, khoáng sản - Ảnh vệ tinh Landsatgiai đoạn từ 1989 - 2013.Ảnh viễn thám đƣợc sử dụng đề tài ảnh Landsat-7 Landsat -5, tải từ website http://glovis.usgs.gov/.Bộ ảnh viễn thám với độ phân giải không gian 30 m x 30 m gồm hai cảnh (Path 125; Row 049) (Path 124; Row 049), đƣợc chụp vào năm 1989 (do năm 1990 không thu nhận đƣợc ảnh viễn thám), riêng năm 2000, 2010 có cảnh (Path 125; Row 049) Với loại ảnh dùng để giải đoán đối tƣợng để thành lập đồ thảm thực vật đồ biến động thảm thực vật tỷ lệ trung bình (1:50.000 đến 1:25.000) - Báo cáo tổng thể quy hoạch phát triển KT-XH huyện Phú Lộc đến năm 2020 Báo cáo quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2020 - Các báo cáo quy hoạch ngành: giao thông, đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, phát triển đầm phá, du lịch,… - Chuỗi số liệu thống kê tình hình phát triển KT-XH huyện từ năm 2000 – 2013, đƣợc lấy từ báo cáo niên giám thống kê huyện, tỉnh báo cáo tình hình phát triển KT-XH huyện giai đoạn 2005-2013 - Số liệu thực trạng môi trƣờng đất, nƣớc, khơng khí giai đoạn từ năm 20002012, số liệu đƣợc công bố đề tài, dự án thực huyện Phú Lộc Các tài liệu khác: Footer Page of 27 Header Page of 27 - Các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, tai biến, biến đổi khí hậu, mơi trƣờng địa bàn huyện Phú Lộc - Các báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án địa bàn huyện Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN Kết nghiên cứu luận án tiếp tục hoàn thiện sở lý luận phƣơng pháp, bƣớc thực nội dung nghiên cứu xây dựng QHBVMT cho lãnh thổ cấp huyện Kết PVMT huyện Phú Lộc cách tiếp cận tổng hợp yếu tố tự nhiên, KT-XH môi trƣờng làm sở cho định hƣớng QHBVMT tổng thể đến năm 2020 Định hƣớng QHBVMT tổng thể tài liệu hữu ích cơng tác quản lý tài nguyên thiên nhiên môi trƣờng,là sở quan trọng định hƣớng quy hoạch phát triển KT-XH theo hƣớng bền vững huyện Phú Lộc tƣơng lai CẤU TRÚC LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, cấu trúc nội dung luận án gồm chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận quy hoạch bảo vệ môi trƣờng Chương 2: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội môi trƣờng huyện Phú Lộc Chương 3: Định hƣớng quy hoạch bảo vệ môi trƣờng tổng thể huyện Phú Lộc đến năm 2020 Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 UBND huyện Phú Lộc (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Phú Lộc đến năm 2020, Phú Lộc UBND huyện Phú Lộc (2013), Thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 UBND Huyện Phú Lộc (2013), Niên giám thống kê năm 2012, Phú Lộc UBND Huyện Phú Lộc (2006), Báo cáo Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2003 – 2010, Phú Lộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2005), Địa Chí Thừa Thiên Huế - Phần Tự nhiên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2004), Luận chứng khoa học kỹ thuật xây dựng khu bảo tồn biển Sơn Chà – Hải Vân tỉnh Thừa Thiên Huế, Huế UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2005), Quy hoạch tổng thể phát triển nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá ven biển Thừa Thiên Huế Huế UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2009), Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh (2014), Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Báo cáo tổng hợp, Quảng Ninh Viện Cơng nghệ mơi trƣờng (2011), Phân tích khía cạnh kỹ thuật quản lý tài nguyên, môi trường phục vụ phân vùng sử dụng đới bờ Thừa Thiên Huế, Huế 10 Viện Tài nguyên Môi trƣờng - Đại học Huế (2010), Số liệu phân tích chất lượng mơi trường khu vực Phú Lộc (lưu trữ), Huế 11 Viện KH&CNVN – Viện Địa lý (2005), Điều tra bản, tổng hợp có định hướng điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên huyện Phú Lộc, Báo cáo kết đề tài KHCN cấp tỉnh, Hà Nội 12 Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp (2001), Tài nguyên đất tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo kết đề tài KHCN cấp tỉnh 13 Viện quy hoạch Thiết kế Nơng nghiệp (2003), Báo cáo rà sốt, điều chỉnh quy hoạch nông – lâm nghiệp, thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Nội B Tài liệu tiếng nước 14 ADB (1991), Guidelines for Intergrated Regional Economic-com-Environmental Development Planning – A Review of Regional Environmental Development Planning Studies in Asia, Environment paper No 15 Anne R.Beer and Catherine Higgins (2005), Environmental Planning for Site Development, A manual for sustainable local planning and design, Taylor & Francis e-Library 16 Hartmut Bossel (1999), Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications, IISD, Canada Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 17 Susan Buckingham – Hatfield and Bob Evans (1996), Environmental Planning and Sustainability, John Wiley & Sons, New York 18 John M.Edington & M.Anne Edington (1977), Ecology and Environmental Planning, London, Chapman & Hall; John Wiley & Sons, New York 19 Andrew Farmer, Ian Skinner and David Wilkinson (1999), Environmental planning in the United Kingdom, Institute for European Environmental Policy, London, and Kevin Bishop, Department of City and Regional Planning, University of Wales, Cardiff 20 John Glasson and Tim Marshall (2007), Regional Planning, First published, by Routledge, Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RN 21 Peter Hall (2002), Urban and regional planning, Fourth edition published in 2002 by Routledge, 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE 22 Jahan Hansson (2005), Design of organizational procedures for working environmental planning, Department of Human Work Sciences, Division of Engineering Psychology, Lulea University of Technology-Germany, Doctoral Thesis 23 Malone, Lee Lai Choo (1997), Environmental Planning, National University of Singapore, 1997 24 New South Wales (1979), Environmental Planning and Assessment, 25 Ortolano, Leonard (1992), Environmental Planning John Wiley & Sons, New York 26 Taylor, N (1998), Urban Planning Theory since 1945, Sage, London 27 United State Environmental Protection Agency (1994), Environmental Planning for Small Communities – A Guide for Local Decision Makes Office of Regional Operations and state/Local Relations, Washington 28 United States Environmental Protection Agency (1994), Environmental planning for small communities, A Guide for local decision-Makers, office of regional operations and state/local relations washington, DC 20460, printed on recycled paper 29 WHO (1993), Assessment of Sources of Air, water, and land polution – part I, Geneva 30 WHO (1993), Assessment of Sources of Air, water, and land polution – part II, Geneva C Website 31 http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/V8350E/v8350e0f.htm 32 Ngô Thị Lƣ (2005), Về việc nghiên cứu sóng thần, đặc điểm hoạt động động đất có khả gây sóng thần số giải pháp xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần Việt Nam, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam http://www.idm.gov.vn/nguon_luc/xuat_ban/2005/a289/a28.htm 33 http://www.china-briefing.com/news/2011/12/23/china-unveils-12th-five-yearplan-on-environmental-protection.html Footer Page 11 of 27 ... lựa chọn với tiêu đề Xác lập sở khoa học phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác lập sở khoa học tự nhiên, KT-XH môi trƣờng để đề xuất... 2012, Phú Lộc UBND Huyện Phú Lộc (2006), Báo cáo Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2003 – 2010, Phú Lộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2005), Địa Chí Thừa Thiên. .. Chương 1: Cơ sở lý luận quy hoạch bảo vệ môi trƣờng Chương 2: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội môi trƣờng huyện Phú Lộc Chương 3: Định hƣớng quy hoạch bảo vệ môi trƣờng tổng thể huyện Phú Lộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay