Xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

11 20 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:58

... lựa chọn với tiêu đề Xác lập sở khoa học phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác lập sở khoa học tự nhiên, KT-XH môi trƣờng để đề xuất... 2012, Phú Lộc UBND Huyện Phú Lộc (2006), Báo cáo Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2003 – 2010, Phú Lộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2005), Địa Chí Thừa Thiên. .. Chương 1: Cơ sở lý luận quy hoạch bảo vệ môi trƣờng Chương 2: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội môi trƣờng huyện Phú Lộc Chương 3: Định hƣớng quy hoạch bảo vệ môi trƣờng tổng thể huyện Phú Lộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay