Về áp dụng các tiêu chuẩn xử lý tài liệu ở thư viện đại học hướng tới xây dựng thư viện số

11 25 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:57

... cụ tiêu chuẩn trên, muốn thống phải có cách làm Đó thống TVĐH hệ thống tiêu chuẩn cho xử lý tài liệu dạng truyền thống dạng số thống xây dựng tài liệu hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn xử lý tài liệu; ... phần mềm xây dựng tiêu chuẩn quốc tế CNTT xử lý tài liệu dạng số - đối tượng số Các tiêu chuẩn TVS mà TVĐH nghiên cứu áp dụng lựa chọn phần mềm TVS thư ng tập trung vào số tiêu chuẩn siêu liệu sau:... Về chuẩn hóa cơng tác thư viện đại học Việt Nam”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, 4, tr.10-14 Vũ Dương Thúy Ngà (2010), “Quan niệm chuẩn hoá xử lý tài liệu biện pháp đảm bảo chuẩn hoá xử lý tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Về áp dụng các tiêu chuẩn xử lý tài liệu ở thư viện đại học hướng tới xây dựng thư viện số, Về áp dụng các tiêu chuẩn xử lý tài liệu ở thư viện đại học hướng tới xây dựng thư viện số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay