Về áp dụng các tiêu chuẩn xử lý tài liệu ở thư viện đại học hướng tới xây dựng thư viện số

11 6 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:57

Header Page of 27 VỀ ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN XỬ LÝ TÀI LIỆU Ở THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG THƯ VIỆN SỐ ThS Nguyễn Văn Hành* Tóm tắt: Khái quát lại việc áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ xử lý tài liệu dạng truyền thống AACR2, MARC21, DDC thư viện đại học (TVĐH) Bước đầu khảo sát áp dụng tiêu chuẩn xử lý tài liệu số TVĐH, mối liên hệ tiêu chuẩn, đề xuất giải pháp chuẩn hóa cơng tác xử lý tài liệu số xây dựng thư viện số (TVS) Từ khóa: Tiêu chuẩn nghiệp vụ; AACR2; MARC21; DDC; Xử lý tài liệu; Xử lý tài liệu số Mở đầu Ngành Thông tin Thư viện (TTTV) nước ta năm gần dần chuẩn hoá theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế Thư viện trường đại học (TVĐH) thư viện khoa học chuyên ngành, có khối lượng nguồn tin khoa học công nghệ, khoa học xã hội nhân văn phong phú chuyên sâu, phục vụ đối tượng người dùng tin có trình độ cao, u cầu chuẩn hố lại cấp thiết Các thư viện đại học Việt Nam nhận thức rõ vấn đề chuẩn hóa tiêu chuẩn nghiệp vụ hoạt động mình, để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ TTTV phục vụ cho nghiệp đào tạo nghiên cứu khoa học trường đại học [8] Mặt khác, muốn sử dụng tài nguyên thông tin quan TTTV giới ngược lại muốn chia sẻ tài nguyên thông tin mình, TVĐH Việt Nam phải bắt buộc tiến tới áp dụng tiêu chuẩn quốc tế Chuẩn hố cơng tác thư viện đại học bao gồm tiêu chuẩn hoá nhiều mặt hoạt động TVĐH, đề cập đến vấn đề áp dụng tiêu chuẩn công tác xử lý tài liệu truyền thống bước đầu khảo sát áp dụng tiêu chuẩn xử lý tài liệu số TVĐH, mối liên hệ tiêu chuẩn Về áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ xử lý tài liệu truyền thống, tiền đề cho xây dựng thư viện số Trong hoạt động TTTV tiêu chuẩn nghiệp vụ xử lý, lưu trữ phục vụ thông tin ưu tiên hàng đầu, điều kiện tự động hóa cơng tác TTTV tảng công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ Cho đến nay, sau nhiều lựa chọn, TVĐH nước ta đến đồng thuận áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến giới vào hoạt động tạo tiến * Nguyên Phó Giám đốc, Trung tâm Thơng tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội Footer Page of 27 Header Page of 27 đáng kể chất sản phẩm dịch vụ TTTV mình, người dùng tin đánh giá cao Đó tiêu chuẩn Biên mục: Khổ mẫu MARC 21; Qui tắc biên mục Anh – Mỹ AACR2 mà phần mô tả, dựa tiêu chuẩn quốc tế mô tả thư mục ISBD; Bảng phân loại DDC Đặc biệt phần mềm quản trị thư viện mà thư viện sử dụng xây dựng dựa tiêu chuẩn quốc tế CNTT, việc xử lý tài liệu tra cứu CSDL công nghệ WEB trở nên dễ dàng Còn nội dung Biên mục theo chủ đề lập Tiêu đề chủ đề (Subject Heading) TVĐH phía Nam áp dụng, số TVĐH phía Bắc nghiên cứu thí điểm áp dụng Việc thiết lập Tiêu đề chủ đề cần thiết cho máy tra cứu thư viện nói chung thư viện đại học nói riêng Tuy nhiên, chưa có Tiêu đề chủ đề thức cho thư viện nước ta Chuẩn tiêu đề chủ đề, mà lấy Bộ Subject Heading Thư viện Quốc hội Mỹ làm gần thừa nhận cộng đồng thư viện giới, thư viện Việt Nam tiến tới áp dụng chuẩn biên mục tài liệu [11] Việc áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ xử lý tài liệu xây dựng CSDL TVĐH Việt Nam hàng chục năm qua tạo sản phẩm dịch vụ TTTV có chất lượng cho bạn đọc- người dùng tin, đồng thời để lại kinh nghiệm quý báu tiền đề quan trọng cho giai đoạn xây dựng thư viện số Đó là, thời gian tiến tới thống tồn hệ thống thư viện Việt Nam nói chung TVĐH nói riêng tiêu chuẩn biên mục khổ mẫu MARC21, quy tắc biên mục AACR2, bảng phân loại DDC,… kéo dài hàng thập kỷ, tháng năm 2007, tiêu chuẩn thức quan quản lý nhà nước khuyến cáo thư viện đưa vào áp dụng [1], [10] Việc lập Tiêu đề chủ đề, nhiều TVĐH chưa áp dụng, nguyên nhân quan trọng, chưa có cơng cụ Bộ Tiêu đề chủ đề, thức Việt Nam biên soạn biên dịch Hệ lụy làm cho biểu ghi CSDL tài liệu dạng truyền thống TVĐH chưa thống nhất, việc chia sẻ khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng CSDL tài liệu số sau này, TVĐH bắt đầu xây dựng sưu tập số cho TVS Về áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ xây dựng sưu tập số thư viện số, nghiên cứu trường hợp Trong năm gần đây, nhiều thư viện đại học lớn nước ta tiến hành xây dựng sưu tập số - tảng Thư viện số (TVS) Ở nhiều cấp độ khác nhau, thư viện số xây dựng bước đầu thể cập nhật công Footer Page of 27 Header Page of 27 nghệ TVĐH, phần đáp ứng yêu cầu dùng tin “mọi lúc, nơi” người dủng tin Tuy nhiên chưa có thống chung vấn đề áp dụng tiêu chuẩn cho xây dựng thư viện số thư viện Việt Nam nói chung TVĐH nói riêng [6], có số hội thảo TVĐH đề cập đến vấn đề [5] Khi nói đến TVS phải nói đến phần mềm (software) Hiện thị trường có loại phần mềm TVS: phần mềm TVS mã nguồn mở, ví dụ GreenStone, Dspace,…; phần mềm TVS thương mại, phần mềm thư viện số Libol 6.0 công ty Tinh Vân, phần mềm Ilib-Di công ty CMC, phần mềm quản lý tài nguyên số tập đoàn Exlibris, phần mềm Content ProIRX cơng ty Innovative Interface Nhìn chung phần mềm xây dựng tiêu chuẩn quốc tế CNTT xử lý tài liệu dạng số - đối tượng số Các tiêu chuẩn TVS mà TVĐH nghiên cứu áp dụng lựa chọn phần mềm TVS thường tập trung vào số tiêu chuẩn siêu liệu sau: DC (Dublin Core), METS (Metadata Encoding and Transmission Standard - Chuẩn chuyển giao mã hóa liệu), MODS (Metadata Object Description Schema - Sơ đồ mô tả đối tượng siêu liệu), EAD (Encoded Archival Description - Mơ tả lưu trữ mã hóa),…[2] Trong đề cập đến số vấn đề áp dụng chuẩn DC- siêu liệu mô tả mà theo Chan, Lois Mai (2014, tr.172) “thường sử dụng rộng rãi toàn giới” Các TVĐH Việt Nam sử dụng DC biên mục tài liệu số phần mềm TVS chuẩn liên quan nhiều đến chuẩn biên mục tài liệu truyền thống DC (Dublin Core) chuẩn siêu liệu mơ tả hình thành lần vào năm 1995 Sáng kiến Yếu tố Siêu liệu Dublin Core (Dublin Core Metadata Element Initiative) Tháng 9/2001 yếu tố siêu liệu Dublin Core ban hành thành tiêu chuẩn Mỹ, gọi tiêu chuẩn “The Dublin Core Metadata Element Set” ANSI/NISO Z39.85-2001 Ở Việt Nam, năm 2008, Bộ KH&CN ban hành thành TCVN: 2008 (tương đương ISO 15836 : 2003) “Thông tin tài liệu: Bộ phần tử siêu liệu Dublin Core” Tập hợp yếu tố siêu liệu gọi “cốt lõi” (core) thiết kế đơn giản bao gồm 15 yếu tố mô tả cốt lõi Dublin Core Metadata bao gồm 15 yếu tố tham chiếu tới MARC21, với yếu tố mô tả biên mục dựa AACR2 Bảng minh họa cho tham chiếu DC MARC21: Dublin Core Marc 21 Footer Page of 27 Header Page of 27 Nhan đề 245 00$aNhan đề (Title) 700 1#$a(Tiêu đề bổ sung-Tên cá nhân) | $eTác giả Tác giả 710 2#$a(Tiêu đề bổ sung-Tên tổ chức | $eTác giả (Creator) 711 2#$a(Tiêu đề bổ sung-Tên hội nghị | $eTác giả Chủ đề 653 ##$a Thuật ngữ chủ đề khơng kiểm sốt (Subject) 650 #7$a Thuật ngữ chủ đề có kiểm sốt) | $2Nguồn Mơ 520 ##$a: Mơ tả tóm tắt nội dung tài liệu tả(Description) 505 0#$a: Phụ nội dung định dạng 260 ##$b (Nhà xuất bản, phát hành, in ấn ) Nhà xuất 700 1#$a (Tiêu đề bổ sung – Tên cá nhân) | $eNhà xuất bản(Publisher) 710 2#$a (Tiêu đề bổ sung – Tên tổ chức) | $eNhà xuất 711 2#$a (Tiêu đề bổ sung – Tên hội nghị) | $eNhà xuất 700 1#$a(Tiêu đề bổ sung – Tên cá nhân) | $eĐồng trách nhiệm Tác giả 710 2#$a(Tiêu đề bổ sung – Tên tổ chức) | $eĐồng trách phụ(Contributor) nhiệm 711 2#$a (Tiêu đề bổ sung – Tên hội thảo, hội nghị) | $eĐồng trách nhiệm Ngày 260 ##$g (Ngày in, ngày sản xuất) tháng(Date) Loại tài 655 #7(Thuật ngữ chủ đề - Thể loại/hình thức | $2Nguồn liệu(Type) Mô tả thuật ngữ vật 856 ##$qVị trí kiểu truy cập lý(Format) 300 ##$a Mơ tả vật lý 024 8#$a(Các số/mã nhận dạng chuẩn khác) Định 856 40$u(Định danh tài nguyên thống nhất): URI (Uniform danh(Identifier) Resource Identifier) 020 ##$a (ISBN: International Standard Book Number) Footer Page of 27 Header Page of 27 022 ##$a (ISSN: International Standard Serial Number) Nguồn 786 0#$o (Nguồn liệu/Phụ chú) gốc(Source) URI: 786 0#$o (Nguồn liệu/Chỉ số nhận dạng khác) Ngôn 546 ##$a (Phụ ngôn ngữ) ngữ(Language) 041$4 (Mã ngôn ngữ: ISO 639-2) 787 0#$n (Quan hệ không đặc thù/ Phụ chú) URI: 787 0#$o (Quan hệ không đặc thù/ số nhận dạng Liên khác) kết(Relation) 776 0#$n (Hình thức vật lý bổ sung/ Phụ chú) 776 0#$o (Hình thức vật lý bổ sung/ Chỉ số nhận dạng khác) 500$a (Phụ chung) Diện bao 522##$aKhông gian (Phụ diện bao quát địa lý) quát(Coverage) 513##$bThời gian (Phụ dạng báo cáo thời kỳ nói tới) Bản quyền(Rights) 540 ##$a (Phụ điều kiện sử dụng tái bản) URL: 856 42$u (Địa điện tử truy cập/Vị trí tài nguyên thống nhất) | $3Đặc tả tài liệu (Nguồn: http://nlv.gov.vn/tai-lieu-nghiep-vu/xml-metadata-va-dublin-coremetadata.html http://www.loc.gov/marc/dccross_199911.html ) Mặc dù hầu hết phần mềm TVS sử dụng Dublin Core để biên mục tài liệu số Tuy nhiên có cách hiểu khác mở rộng yếu tố siêu liệu DC, vận dụng không hết yếu tố mở rộng DC nên việc tổ chức sưu tập số chưa thật khoa học, chưa thuận lợi cho người dùng tin Những tài liệu tham chiếu có ích cho người biên mục biên mục tài liệu số theo DC Có thể thấy giống yếu tố mô tả DC MARC21[7]: MARC 21 Dublin Core siêu liệu (dữ liệu liệu) dùng để mô tả tài liệu; có mục đích trao đổi liệu thư viện với nhau; có yếu tố mô tả thư mục như: tác giả, nhan đề, chủ đề, tóm tắt, nhà xuất bản, thời gian, kiểu loại tài liệu ; sản phẩm đầu liệu thư mục; liệu biểu ghi xử lý theo Qui tắc biên mục AACR2 Còn khác nhau, kể đến: So với MARC21, biên mục theo Dublin Core dễ dàng hơn; Dublin Core có trường (15 trường) khơng có trường con, Footer Page of 27 Header Page of 27 khơng có thị trường; MARC 21 có nhiều trường (hơn 200 trường nhiều trường con) với cấu trúc phức tạp, người sử dụng cần đào tạo quy; MARC 21 thường sử dụng cho biên mục tài liệu in ấn; để trao đổi liệu dạng thư mục với biểu ghi MARC phải hiển thị thật giống Với ưu điểm bật tính linh hoạt, thân thiện với người biên mục, chức cho phép người biên mục mở rộng yếu tố chuẩn Dublin Core Yếu tố chủ đề DC mở rộng để sử dụng đầy đủ kết biên mục theo nội dung tài liệu Phân loại tài liệu Định tiêu đề chủ đề tài liệu Việc có lợi cho việc tìm tin theo nội dung tài liệu việc tổ chức kho tài liệu số cán TTTV, số lượng biểu ghi lớn Các biểu ghi lấy làm minh chứng đây, cho thấy kết biên mục theo DC sưu tập số vài TVĐH có khác thể rõ mối liên hệ chuẩn biên mục tài liệu truyền thống Phần mô tả yếu tố thư mục: tên tác giả, nhan đề, xuất bản,… kỹ thuật biên mục giống biên mục tài liệu in ấn truyền thống Trong biểu ghi đây, Yếu tố siêu liệu dc.contributor.author xử lý trường 700 Tiêu đề bổ sung - tác giả cá nhân MARC21 áp dụng theo qui tắc lập tiêu đề AACR2, nhiên xử lý thị trường áp dụng MARC21 Biểu ghi 1: Trường DC Ngôn Giá trị ngữ dc.contributor.author Trần, Đình Quế - dc.date.accessioned 2014-08-18T10:18:23Z - dc.date.available 2014-08-18T10:18:23Z - dc.date.issued 2013 - dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1263 - dc.language.iso vi vi dc.publisher Học viện cơng nghệ Bưu Viễn thơng vi dc.subject Phân tích vi dc.subject Thiết kế vi dc.subject Hệ thống thông tin vi Footer Page of 27 Header Page of 27 dc.subject Công nghệ phần mềm dc.title Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống vi vi thơng tin dc.type Book vi Bộ sưu tập: CƠNG NGHỆ THÔNG TIN (Nguồn: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/) Phần biên mục theo chủ đề, hai biểu ghi (1&2) này, Yếu tố siêu liệu dc.subject dùng từ khóa tự từ khóa kiểm sốt (có tham khảo Bộ từ khóa Trung tâm TTKH&CNQG Bộ từ khóa Thư viện Quốc gia Việt Nam biên soạn), chưa có Bộ tiêu đề chủ đề (SH) thức áp dụng TVĐH nước ta Biểu ghi 2: DC Field Value dc.contributor.author Nguyễn, Thị Thu Hà dc.date.accessioned 2016-03-29T04:12:48Z dc.date.available 2016-03-29T04:12:48Z dc.date.issued 2015 dc.identifier.citation 89 tr dc.identifier.uri http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5067 dc.language.iso other dc.publisher Đại học Quốc gia Hà Nội dc.subject Quản lý đất đai dc.subject Đất đai Footer Page of 27 Header Page of 27 dc.subject Giá đất dc.subject Biến động giá đất dc.subject Huyện Thanh Oai dc.title Nghiên cứu biến động giá đất huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội trước sau sáp nhập địa giới hành dc.title.alternative Research fluctuations in the price of land in Thanh Oai district, Ha Noi city before and after the merger of the administrative boundary dc.type Appears Thesis in Theses and Dissertations (LIC) Collections: Nguồn: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5067?mode=full So sánh với biểu ghi Thư viện Học viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology- MIT) Hoa Kỳ, biên mục theo Dublin Core phần mềm Dspace cho thấy kết biên mục theo nội dung sử dụng triệt để: bảng phân loại DDC, bảng phân loại TV Quốc hội Mỹ LCC, Bảng Đề mục chủ đề TV Quốc hội Mỹ LCSH, thể qua Yếu tố siêu liệu dc.subject mở rộng Biểu ghi dc.contributor Kowalik, Janusz S dc.date.accessioned 2002-10-03T20:52:49Z dc.date.available 2002-10-03T20:52:49Z dc.date.copyright 1985 en dc.date.issued 1985 en dc.identifier.isbn 0262111012 en Footer Page of 27 en Header Page of 27 dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1721.1/1745 dc.description Includes bibliographies and index en dc.description.statementofresponsibility edited by J.S Kowalik en dc.format.extent 411 p en dc.format.extent 41003543 bytes dc.format.mimetype application/pdf dc.language.iso en_US dc.language.iso eng en dc.publisher MIT Press en dc.relation.ispartofseries The MIT Press series in scientific en computation dc.subject.ddc 001.64 en dc.subject.lcc QA76.8.D436 en dc.subject.lcsh Denelcor HEP (Computer) en dc.subject.lcsh Parallel processing (Electronic en computers) dc.title Parallel MIMD computation : the HEP supercomputer and its applications (Nguồn: http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/1745) Biểu ghi (3) thư viện MIT có đầy đủ yếu tố biên mục theo nội dung (phân loại, định tiêu đề chủ đề) biểu ghi (1&2) TVĐH Việt Nam lấy làm ví dụ Bởi tiêu chuẩn biên mục theo nội dung tài liệu thư viện Mỹ coi trọng áp dụng triệt để, biên mục tài liệu dạng truyền thống tài liệu số Footer Page of 27 en Header Page 10 of 27 Như việc biên mục tài liệu số theo DC dễ dàng so với biên mục tài liệu truyền thống theo MARC21 Tuy nhiên, người biên mục phải nắm vững kiến thức biên mục tiêu chuẩn, quy tắc biên mục tài liệu truyền thống Do DC có 15 yếu tố, nên đơi người biên mục lúng túng xác định phạm vi mở rộng yếu tố, để đảm bảo độ xác liệu, cần thiết phải xây dựng Tài liệu hướng dẫn biên mục theo DC sở tham chiếu tiêu chuẩn biên mục tài liệu truyền thống, AACR2, MARC21 Trên phạm vi rộng hơn, cần biên soạn Bộ Tiêu đề chủ đề (SH) cho thư viện Việt Nam, để có đầy đủ cơng cụ theo tiêu chuẩn quốc tế biên mục theo chủ đề, giúp cho việc biên mục tài liệu hoàn thiện Rút kinh nghiệm thời kỳ áp dụng tiêu chuẩn biên mục tài liệu truyền thống, nhiều TVĐH nhóm TVĐH tự xây dựng hướng dẫn áp dụng chi tiết tiêu chuẩn áp dụng, nên có không thống CSDL thư mục tạo lập, ảnh hưởng đến việc kiểm sốt tính thống biên mục bình diện hệ thống TVĐH Nên chăng, cần có đạo tập trung cho việc xây dựng tài liệu hướng dẫn chung cho việc áp dụng tiêu chuẩn biên mục tài liệu số hệ thống TVĐH mức độ rộng cho thư viện Việt Nam Kết luận Việc chuẩn hoá tiêu chuẩn nghiệp vụ TVĐH nước ta có cơng cụ tiêu chuẩn trên, muốn thống phải có cách làm Đó thống TVĐH hệ thống tiêu chuẩn cho xử lý tài liệu dạng truyền thống dạng số thống xây dựng tài liệu hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn xử lý tài liệu; phối hợp chia sẻ sản phẩm trình xử lý tài liệu, xây dựng sưu tập số Tóm lại, để chuẩn hố tiêu chuẩn nghiệp vụ xử lý tài liệu TVĐH giai đoạn phải thực có chế hợp tác chia sẻ tồn diện tạo sản phẩm dịch vụ TTTV TVĐH Việt Nam có chất lượng cao, đặc biệt sản phẩm dịch vụ thư viện số TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Văn hóa – Thơng tin (2007), Công văn 1597/BVHTH-TV việc “ Áp dụng chuẩn nghiệp vụ thư viện Việt Nam” ban hành ngày 07/05/2007 Cao Minh Kiểm (2006), Tìm hiểu số vấn đề chuẩn khổ mẫu liệu cho thư viện điện tử Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường cơng tác tiêu chuẩn hóa Footer Page 10 of 27 10 Header Page 11 of 27 hoạt động thông tin tư- liệu Hà Nội, ngày 16-17 tháng 11 năm 2006, tr.27-39 Chan, Lois Mai (2014), Phân loại biên mục : Cataloging and Classification Hà Nội : Thế giới, 2014, 780 tr Đoàn Phan Tân (2015), Dspace, giải pháp phần mềm cho thư viện điện tử quản lý khai thác nguồn thông tin nội sinh trường đại học nay, Tạp chí Thư viện Việt Nam, 1(51), tr.23-28 Liên hiệp TVĐH khu vực phía Bắc (2009), Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển chia sẻ nguồn tài nguyên số Thư viện Đại học nghiên cứu Hà Nội, 128 tr Nguyễn Hoàng Sơn (2011), “Thư viện số hai thập kỷ phát triển giới : Bài học kinh nghiệm định hướng phát triển cho Việt Nam”, Tạp chí Thơng tin Tư liệu,2, tr.2-20 Nguyễn Minh Hiệp (2005), MARC hay Dublin Core?: việc chuyển đổi MARC – Dublin Core Dublin Core – MARC, Bản tin Thư viện- Công nghệ thông tin, 3, tr.2-7 Nguyễn Văn Hành (2010), “Về chuẩn hóa cơng tác thư viện đại học Việt Nam”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, 4, tr.10-14 Vũ Dương Thúy Ngà (2010), “Quan niệm chuẩn hoá xử lý tài liệu biện pháp đảm bảo chuẩn hoá xử lý tài liệu Việt Nam nay”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, 4(24), tr.15-18 10 Vũ Văn Sơn (2009), “Tiến tới xây dựng tiêu đề chủ đề cho thư viện Việt Nam”, Tạp chí Thơng tin Tư liệu, 2, tr.21- 27 11 Library of Congress (1999), Dublin Core/MARC/GILS Crosswalk Truy cập từ http://www.loc.gov/marc/dccross_199911.html (5.12.2016) 12 TVQG Việt Nam (2000?), XML, Metadata Dublin Core Metadata Truy cập từ http://nlv.gov.vn/tai-lieu-nghiep-vu/xml-metadata-va-dublin-coremetadata.html (30.11.2016) 13 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/1745) Footer Page 11 of 27 11 ... cụ tiêu chuẩn trên, muốn thống phải có cách làm Đó thống TVĐH hệ thống tiêu chuẩn cho xử lý tài liệu dạng truyền thống dạng số thống xây dựng tài liệu hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn xử lý tài liệu; ... phần mềm xây dựng tiêu chuẩn quốc tế CNTT xử lý tài liệu dạng số - đối tượng số Các tiêu chuẩn TVS mà TVĐH nghiên cứu áp dụng lựa chọn phần mềm TVS thư ng tập trung vào số tiêu chuẩn siêu liệu sau:... Về chuẩn hóa cơng tác thư viện đại học Việt Nam”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, 4, tr.10-14 Vũ Dương Thúy Ngà (2010), “Quan niệm chuẩn hoá xử lý tài liệu biện pháp đảm bảo chuẩn hoá xử lý tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Về áp dụng các tiêu chuẩn xử lý tài liệu ở thư viện đại học hướng tới xây dựng thư viện số, Về áp dụng các tiêu chuẩn xử lý tài liệu ở thư viện đại học hướng tới xây dựng thư viện số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay