Ứng dụng tích phân mờ trong xử lý thông tin

11 27 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:57

... nêu lên định nghĩa, định lý, tính chất chứng minh, ví dụ độ đo mờ tích phân mờ  Chƣơng IV: Ứng dụng tích phân mờ Chƣơng giới thiệu ứng dụng tích phân mờ thơng qua hai toán cụ thể Bài toán 1:... đo mờ, tích phân mờ ứng dụng, Hệ mờ ứng dụng, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 24-39 [2] Nguyễn Xuân Liêm (1994), Topo đại cương-độ đo tích phân, NXB Giáo dục [3] Hồng Tuỵ (2006), Hàm thực giải tích. .. QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ …………… NGUYỄN TIẾN ĐỨC ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN MỜ TRONG XỬ LÝ THƠNG TIN Ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 1.01.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng tích phân mờ trong xử lý thông tin, Ứng dụng tích phân mờ trong xử lý thông tin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay