Tóm tắt đa văn bản dựa vào trích xuất câu

39 19 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:56

... tắt đa văn bản dựa vào trích xuất câu nói riêng Tóm tắt đa văn dựa vào trích xuất câu Hƣớng tiếp cận tốn tóm tắt đa văn Như biết tóm tắt văn bản nói chung tóm tắt đa văn bản nói riêng... giá cao cộng đồng nghiên cứu tóm tắt văn bản Tóm tắt đa văn dựa vào trích xuất câu Tóm tắt đa văn bản dựa vào trích xuất câu phương pháp giải qút tốn tóm tắt đa văn bản theo hướng tiếp... tốn tóm tắt văn bản đơn tập trung vào hai loại tóm tắt là: tóm tắt theo trích xuất tóm tắt theo tóm lược Tóm tắt theo trích xuất Đa số phương tóm tắt theo loại tập trung vào việc trích xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt đa văn bản dựa vào trích xuất câu, Tóm tắt đa văn bản dựa vào trích xuất câu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay