Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Lam

12 7 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:56

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Kim Ngọc Anh TÍNH TỐN CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG LƯU VỰC SÔNG LAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – Năm 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Kim Ngọc Anh TÍNH TỐN CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG LƯU VỰC SÔNG LAM Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: 60440224 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: HD1: PGS.TS TRẦN NGỌC ANH HD2: TS.ĐẶNG THANH MAI Hà Nội – Năm 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 Mục lục Danh mục hình Danh mục bảng Danh mục chữ viết tắt .5 MỞ ĐẦU Chương - TỔNG QUAN LƯU VỰC SÔNG LAM .9 1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên 1.1.1 Vị trí điạ lý 1.1.2 Đặc điểm địa hình 10 1.1.3 Đặc điểm địa chất thổ nhưỡng 11 1.1.4 Thảm phủ thực vật .13 1.1.5 Đặc điểm khí tượng thủy văn 13 1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 19 1.2.1 Dân cư 19 1.2.2 Tình hình phát triển ngành, lĩnh vực vùng miền .20 Chương - TỔNG QUAN VỀ CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG VÀ MÔ HÌNH MIKE BASIN .23 2.1 Tổng quan cân nước hệ thống 23 2.1.1 Hệ thống nguồn nước .23 2.1.2 Khái niệm cân nước hệ thống .23 2.1.3 Phương pháp tính tốn cân nước hệ thống 24 2.2 Footer Page of 27 Tình hình nghiên cứu cân nước ngồi nước 31 2.2.1 Tình hình nghiên cứu cân nước nước 31 2.2.2 Tình hình nghiên cứu cân nước Việt Nam [17] 35 Header Page of 27 2.2.3 2.3 Các nghiên cứu cân nước lưu vực sơng Lam 38 Mơ hình MIKE BASIN .39 2.3.1 Giới thiệu chung 39 2.3.2 Giới thiệu MIKE BASIN 40 2.3.3 Cơ sở lý thuyết mơ hình MIKE BASIN .41 2.3.4 Mô đun mưa - dòng chảy NAM 45 Chương - ÁP DỤNG MƠ HÌNH MIKE BASIN TÍNH TỐN CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG LƯU VỰC SÔNG LAM 48 3.1 3.2 3.3 Phân vùng tính cân nước 48 3.1.1 Quan điểm, ngun tắc phân vùng tính tốn cân nước 48 3.1.2 Các vùng cân nước .50 Tính tốn dòng chảy đến tiểu vùng 51 3.2.1 Tài liệu sử dụng mơ hình NAM 51 3.2.2 Hiệu chỉnh kiểm định mơ hình 51 3.2.3 Ứng dụng mơ hình khơi phục số liệu 54 Tính toán nhu cầu dùng nước tiểu vùng 55 3.3.1 Xác định, nhận diện hộ ngành sử dụng nước 55 3.3.2 Căn tính tốn nhu cầu sử dụng nước 56 1.1.1 Nhu cầu dùng nước tiểu vùng .58 3.4 Cân nước trạng lưu vực sông Lam 67 3.5 Tính tốn cân nước theo năm đại biểu nước 73 3.6 Tính tốn cân nước theo phương án quy hoạch đến năm 2020 76 Footer Page of 27 3.6.1 Lượng nước đến theo phương án quy hoạch đến năm 2020 76 3.6.2 Nhu cầu sử dụng nước theo phương án quy hoạch đến năm 2020 77 Header Page of 27 3.7 Tính toán cân nước với kịch đến năm 2050 .85 3.8 Những vấn đề tồn tại, định hướng giải pháp 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 Footer Page of 27 Header Page of 27 Danh mục hình Hình Bản đồ lưu vực sơng Lam Hình Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn lưu vực sơng Lam 18 Hình Sơ đồ làm việc mơ hình CROPWAT [17] 27 Hình Sơ đồ phân tích hệ thống [17] 31 Hình Sơ đồ mơ tả cấu trúc mơ hình MIKE BASIN [17] 44 Hình Cấu trúc mơ hình NAM 45 Hình Sơ đồ phân vùng tính cân nước lưu vực sơng Lam 49 Hình Đường q trình lưu lượng thực đo tính tốn Trạm Yên Thượng giai đoạn 1975-1986 53 Hình Đường q trình lưu lượng thực tính tốn Trạm Yên Thượng giai đoạn 1987-1998 53 Hình 10 Đường trình lưu lượng thực đo tính tốn trạm Nghĩa Khánh giai đoạn 1975-1981 53 Hình 11 Đường trình lưu lượng thực đo tính tốn trạm Nghĩa Khánh giai đoạn 1982-1989 53 Hình 12 Đường q trình lưu lượng thực đo tính tốn trạm Hòa Duyệt giai đoạn 1961-1970 54 Hình 13 Đường trình lưu lượng thực đo tính tốn trạm Hòa Duyệt giai đoạn 1971-1981 54 Hình 14 Đường trình lưu lượng thực đo tính tốn trạm Sơn Diệm giai đoạn 1961-1970 54 Hình 15 Đường trình lưu lượng thực đo tính tốn trạm Sơn Diệm giai đoạn 1971-1980 54 Hình 16 Cơ cấu nhu cầu nước hộ dùng nước chủ yếu lưu vực sông Lam 67 Hình 17 Sơ đồ thiết lập tính tốn MIKE BASIN cho trạng lưu vực sông Lam 68 Hình 18 Đường q trình lưu lượng thực đo tính tốn trạm Dừa năm 2011 69 Footer Page of 27 Header Page of 27 Hình 19 Đường q trình lưu lượng thực đo tính tốn trạm Yên Thượng năm 2011 70 Hình 20 Đường trình lưu lượng thực đo tính tốn trạm Hòa Duyệt năm 2011 70 Hình 21 Các tiểu vùng thiếu nước trạng (năm 2011) .72 Hình 22 Lượng nước thiếu năm 2011 theo tháng 73 Hình 23 Lượng nước thiếu năm 2011 theo tiểu vùng 73 Hình 24 Lượng nước thiếu năm đại nước biểu theo tháng 75 Hình 25 Lượng nước thiếu năm đại biểu nước theo tiểu vùng 75 Hình 26 Sơ đồ thiết lập tính tốn MIKE BASIN theo phương án quy hoạch đến năm 2020 80 Hình 27 Lượng nước thiếu theo phương án quy hoạch đến năm 2020 theo tháng 83 Hình 28 Lượng nước thiếu theo phương án quy hoạch đến năm 2020 tiểu vùng 83 Hình 29 Các tiểu vùng thiếu nước phương án quy hoạch đến năm 2020 85 Hình 30 Lượng nước thiếu tháng theo kịch đến năm 2050 89 Hình 31 Lượng nước thiếu theo kịch đến năm 2050 tiểu vùng .89 Hình 32 Các tiểu vùng thiếu nước theo kịch đến năm 2050 .90 Danh mục bảng Bảng Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng 2011 14 Bảng Lượng mưa tháng năm 2011 16 Bảng Phân bố diện tích số nhánh lớn hệ thống sơng Lam 18 Bảng Tình hình dân số lưu vực sông Lam năm 2011 [2,3] 20 Bảng Kết thực nghiệm nhu cầu nước lúa (mm) 37 Bảng Các thơng số mơ hình 46 Bảng Tổng hợp tiểu vùng tính tốn cân nước lưu vực sông Lam 50 Bảng Bộ thông số mơ hình MIKE NAM 52 Bảng Đánh giá kết hiệu chỉnh kiểm định 53 Footer Page of 27 Header Page of 27 Bảng 10 Kết tính tốn lưu lượng dòng chảy đến tiểu vùng năm 2011 từ mơ hình NAM 54 Bảng 11 Các hộ, ngành sử dụng nước lưu vực .55 Bảng 12 Định mức dùng nước sinh hoạt [15] 56 Bảng 13 Định mức dùng nước chăn nuôi [15] .56 Bảng 14 Định mức dùng nước công nghiệp chủ chốt [16] 57 Bảng 15 Nhu cầu nước cho sinh hoạt tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam 58 Bảng 16 Hệ số trồng Kc lúa 59 Bảng 17 Hệ số trồng Kc trồng cạn 60 Bảng 18 Nhu cầu nước cho nông nghiệp thủy sản tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam 61 Bảng 19 Nhu cầu dùng nước cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam 62 Bảng 20 Nhu cầu nước cho dịch vụ du lịch, hoạt động đô thị tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam 63 Bảng 21 Nhu cầu nước cho giao thông thủy bảo vệ môi trường tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam 64 Bảng 22 Tổng cộng nhu cầu sử dụng nước tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam năm 2011 66 Bảng 23 Các hồ chứa thiết lập mơ hình [19] 68 Bảng 24 Kết kiểm nghiệm mơ hình MIKE BASIN số nút 69 Bảng 25 Lượng nước thiếu hụt trạng tiểu vùng năm 2011 70 Bảng 26 Chọn năm đại biểu theo tần suất tương ứng 74 Bảng 27 Lượng nước thiếu hụt tiểu vùng năm đại biểu nước (năm 2010) 74 Bảng 28 Kết tính tốn lưu lượng dòng chảy đến tiểu vùng năm 2020 từ mơ hình NAM 76 Footer Page of 27 Header Page of 27 Bảng 29 Tổng cộng nhu cầu sử dụng nước tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam theo phương án quy hoạch đến năm 2020 79 Bảng 30 Lượng nước thiếu tiểu vùng theo phương án quy hoạch đến năm 2020 82 Bảng 31 Kết tính tốn lưu lượng dòng chảy đến tiểu vùng năm 2050 từ mơ hình NAM 86 Bảng 32 Tổng cộng nhu cầu sử dụng nước tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam theo kịch đến năm 2050 .87 Bảng 33 Lượng nước thiếu tiểu vùng theo theo kịch đến năm 2050 .88 Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 Danh mục chữ viết tắt CROPWAT Mơ hình tính nhu cầu tưới trồng theo tiêu sinh thái GIBSI Bộ mơ hình tổng hợp Canada (Gestion Intégrée des Bassins versants l’aide d’un Système Informatisé) IQQM Mơ hình mơ nguồn nước ISIS Mơ hình thủy động lực học (Interactive Spectral Interpretation System) MIKE Bộ mơ hình thủy lực thủy văn lưu vực Viện Thủy lực Đan Mạch NAM Mô hình mưa - dòng chảy Đan Mạch (Nedbor-AfstromningsModel) QUAL2K Mơ hình chất lượng nước (Water Quality version 2) SSARR Mơ hình hệ thống diễn tốn dòng chảy Mỹ (Streamflow Synthesis and Reservoir Regulation) SWAT Mơ hình mơ dòng chảy mặt qua độ ẩm đất (Soil and Water Assessment Tool) TANK Mơ hình bể chứa Nhật Bản WUP Chương trình sử dụng nước WEAP Mơ hình hệ thống đánh giá phát triển nguồn nước (Water Evaluation and Planning System) Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Quốc Anh (2010), Nghiên cứu quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Cả, Luận văn thạc sĩ kĩ thuật, Trường Đại học Thủy Lợi Chi cục thống kê tỉnh Hà Tĩnh (2012), Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2011, NXB Thống kê Chi cục thống kê tỉnh Nghệ An (2012), Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An, năm 2011, NXB Thống kê Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước (2009), Quy hoạch tài nguyên nước vùng Kinh tế trọng điểm miền trung, Hà Nội Dự án Hỗ trợ Chương trình ngành nước (WSPS) (2006), Tiểu hợp phần 3.2 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Cả, DANIDA Nguyễn Tiền Giang (2010), Phân tích hệ thống nguồn nước – Tập giảng cho học viên cao học nghiên cứu sinh ngành Thủy văn, Khoa KTTV&HDH, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Nguyễn Ngọc Hà (2012), Nghiên cứu áp dụng mơ hình WEAP tính cân nước lưu vực sông Vệ, Luận văn thạc sỹ khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Nguyễn Phương Nhung (2011), Tính tốn cân nước hệ thống lưu vực sơng Cầu mơ hình MIKE BASIN, Luận văn thạc sỹ khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Quyết định số 197/2007/QĐ-TTg ngày 28/12/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020 10 Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 11 Nguyễn Thanh Sơn (2003), Tính tốn thuỷ văn , NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 96 Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 12 Nguyễn Thanh Sơn (2005), Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 13 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (2014), Kế hoạch năm giai đoạn 2016 - 2020 ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn 14 TCVN - 1990, Định mức quy hoạch nông nghiệp công nghiệp thực phẩm 15 TCVN – 1995, Tiêu chuẩn Việt Nam tiêu dùng nước chất lượng nước 16 TCXDVN 33:2006, Cấp nước – Mạng lưới đường ống cơng trình tiêu chuẩn thiết kế 17 Ngơ Chí Tuấn (2009), Tính tốn cân nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị, luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên 18 Nguyễn Đăng Túc & nkk (2007), Nghiên cứu giải pháp sử dụng hợp lý tài ngun, bảo vệ mơi trường phòng tránh thiên tai lưu vực Sơng Cả, Viện Địa chất 19 Hồng Thanh Tùng (2011), Nghiên cứu dự báo mưa, lũ trung hạn cho vận hành hệ thống hồ chứa phòng lũ - Ứng dụng cho lưu vực sông Cả, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Thủy Lợi 20 Trung tâm Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước quốc gia (2014), Điều tra đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông biên giới Việt Nam - Lào thuộc lưu vực sơng Mã, sơng Cả 21 Hồng Minh Tuyển & nkk (2006), Nghiên cứu xây dựng khung hỗ trợ định quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Cả, Viện khoa học khí tượng thuỷ văn mơi trường 22 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2011), Báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020 Tiếng Anh 23 DHI ( 2011), Reference Manual MIKE 11 24 DHI (2011), User's Guide MIKE BASIN 25 DHI (2011), Uses Manual MIKE BASIN 26 WEAP User Guide, Jan 2011(www weap21.org/downloads/ WEAP_User_ Guide.pdf) 97 Footer Page 12 of 27 ... BASIN TÍNH TỐN CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG LƯU VỰC SÔNG LAM 48 3.1 3.2 3.3 Phân vùng tính cân nước 48 3.1.1 Quan điểm, ngun tắc phân vùng tính tốn cân nước 48 3.1.2 Các vùng cân nước. .. niệm cân nước hệ thống .23 2.1.3 Phương pháp tính tốn cân nước hệ thống 24 2.2 Footer Page of 27 Tình hình nghiên cứu cân nước ngồi nước 31 2.2.1 Tình hình nghiên cứu cân nước nước... triển ngành, lĩnh vực vùng miền .20 Chương - TỔNG QUAN VỀ CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG VÀ MÔ HÌNH MIKE BASIN .23 2.1 Tổng quan cân nước hệ thống 23 2.1.1 Hệ thống nguồn nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Lam, Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Lam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay