Tính tích cực học tập của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu so sánh theo giới tính

16 7 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:56

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC  VÕ BÌNH NGUN TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐHQG TP.HCM: NGHIÊN CỨU SO SÁNH THEO GIỚI TÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội – Năm 2014 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC  VÕ BÌNH NGUYÊN TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐHQG TP.HCM: NGHIÊN CỨU SO SÁNH THEO GIỚI TÍNH Chuyên ngành: Đo lƣờng đánh giá giáo dục Mã số: 60 14 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Quyết Hà Nội – Năm 2014 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC Trang MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Những đóng góp đề tài Đối tượng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Khách thể nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu 10 Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 10 6.1 Câu hỏi nghiên cứu 10 6.2 Giả thuyết nghiên cứu 10 Phạ m vi nghiên cứu 10 Phương pháp nghiên cứu 10 8.1 Phương pháp nghiên cứu định tính: 10 8.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 11 Cách thức chọn mẫu 11 9.1 Chọn mẫu đối tượng khảo sát bảng hỏi 11 9.2 Chọn mẫu đối tượng vấn sâu 12 10 Mô tả mẫu 12 11 Cấu trúc luận văn 12 CHƢƠNG TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 14 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 14 1.1.1 Các xu hướng nghiên cứu tính tích cực học tập sinh viên 14 1.1.2 Nghiên cứu yếu tố giới tính tính tích cực học tập sinh viên 19 Footer Page of 27 Header Page of 27 1.2 Cơ sở lý luận 22 1.2.1 Khái niệm tính tích cực 22 2.2 Quá trình phát triển tính tích cực 27 1.2.3 Khái niệm tính tích cực học tập 28 1.2.4 Biểu tính tích cực học tập 29 1.3 Khái niệm giới tính, giới 32 1.3.1 Khái niệm giới tính 32 1.3.2 Khái niệm giới 32 1.3.3 Quan điểm giới TTC xã hội 32 Tiểu kết chương 36 CHƢƠNG QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Bối cảnh địa bàn nghiên cứu 37 2.1.1 Mơ hình đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 37 2.1.2 Các đơn vị đào tạo, nghiên cứu, phục vụ trực thuộc 39 2.1.3 Hoạt động đào tạo 40 2.1.4 Công tác nghiên cứu khoa học 41 2.2 Cách thức tiến hành nghiên cứu 42 2.3 Thiết kế công cụ đo lường 42 2.4 Khảo sát thử nghiệm đánh giá độ tin cậy công cụ đo lường 44 2.5 Khảo sát thức 48 Tiểu kết chương 50 CHƢƠNG PHÂN TÍCH SO SÁNH TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN THEO GIỚI TÍNH TẠI ĐHQG TP.HCM 51 3.1 Mức độ tích cực học tập sinh viên 51 3.2 So sánh tính tích cực học tập nam nữ sinh viên ĐHQG TP HCM 53 3.2.1 So sánh tính tích cực học tập nam nữ sinh viên lớp học 54 3.2.1.1 Hoạt động “đi học giờ” theo giới tính 55 3.2.1.2 Hoạt động “chăm nghe giảng chép đầy đủ” theo giới tính 56 3.2.1.3 Hoạt động tham gia phát biểu xây dựng theo giới tính 57 3.2.1.4 Giới tính hoạt động làm việc riêng học 58 Footer Page of 27 Header Page of 27 3.2.1.5 Hoạt động trao đổi đổi với giảng viên vấn đề chưa hiểu theo giới tính 59 3.2.1.6 Hành vi ngủ gật lớp theo giới tính 59 3.2.2 So sánh tính tích cực học tập nam nữ sinh viên lên lớp 60 3.2.2.1 Hoạt động tìm hiểu kỹ mục tiêu, lập kế hoạch có phương pháp học tập cụ thể theo giới tính 61 3.2.2.2 Hoạt động chuẩn bị trước đến lớp, nộp hạn theo giới tính 62 3.2.2.3 Giới tính hành vi nghỉ buổi học, thi học 63 3.2.2.4 Giới tính tìm tài liệu phục vụ học tập, tham dự buổi thảo luận, thuyết trình chuyên đề 64 3.2.2.5 Hành vi tham gia nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức cách sáng tạo vào sống theo giới tính 65 3.2.2.6 Giới tính hành vi dành nhiều thời gian cho việc học 66 3.2.2.7 Giới tính hành vi nghiêm túc tự đánh giá kết học tập thân 67 3.2.3 So sánh theo giới tính động học tập sinh viên 68 3.2.4 Giới tính mức đáp ứng điều kiện sở vật chất nhà trường 72 3.3 Phân tích so sánh tính tích cực học tập sinh viên nhóm ngành theo giới tính 74 3.4 Phân tích so sánh tính tích cực học tập sinh viên theo giới tính năm học 77 3.5 Phân tích so sánh tính tích cực học tập nam nữ sinh viên theo nơi cư trú 80 Tiểu kết chương 82 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 92 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong bối cảnh hội nhập, tồn cầu hố nay, mà tồn cộng đồn g nhân loại, dân tộc cá nhân phải tự định vận mệnh tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hố, văn minh, u cầu xây dựng nhân cách, bồi dưỡng người có lực tự đào tạo, phát huy nội lực trở nê n tất yếu cấp thiết Ngày nay, sống thời kỳ bùng nổ thông tin khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ lúc hết, với lượng tri thức ngày phong phú đa dạng, nhu cầu nhận thức người vô cùng, đời s ống cá nhân lại bị giới hạn không gian thời gian Hơn nữa, thời gian đào tạo trườn g có hạn hình thức giáo dục truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế, khối lượng kiến thức ứng dụng người đào tạo lĩ nh vực cụ thể có khoảng 20% kiến thức học nhà trường truyền thống; 80% số kiến thức trống nhu cầu công việc đời sống không học (Nguyễn văn Quang 2010) Rõ ràng, thời đại ngày đòi hỏi người khơng nắm tri thức sách mà cần có tri thức mang tính sáng tạo để giải vấn đề thực tiễn, kỹ sống Thực tiễn lại đặt điều mẻ buộc ta phải tích cực cập nhật tri thức để ứng xử, đáp ứng yêu cầu đặt xã hội đại Ở trườ ng đại học, học tập sinh viên trình nhận thức đặc biệt sinh viên đóng vai trò chủ thể hoạt động Tính tích cực học tập có vai trò định hiệu học tập sinh viên Sinh viên hiểu sâu sắc tài liệu học tập biến thành giá trị riêng họ kiên trì nỗ lực hoạt động trí tuệ học tập để tự “khám phá” phát tri thức Lòng khao khát hiểu biết, tính tích cực cao hoạt động nhận thức khả tự rèn luyện thân nhữ ng đức tính cần phát triển giáo dục cho sinh viên ghế nhà trường Giải thành công nhiệm vụ trước hết tạo tiền đề chắn cho việc nắm vững sâu sắc tài liệu học tập Đồng thời đảm bảo Footer Page of 27 Header Page of 27 điều kiện để sinh viên tiếp tục rèn luyện thân cách có hệ thống khơng ngừng học tập Mặt khác hoạt động dạy học, tính tích cực học tập không tồn trạng thái, điều kiện mà kết hoạt động học tập, mục đích q trình dạy học Tính tích cực học tập phẩm chất nhân cách, thuộc tính q trình nhận thức giúp cho q trình nhận thức ln ln đạt kết cao, giúp cho người có khả học tập không ngừng Một câu hỏi đặt có hay khơng khác t ính tích cực học tập nam nữ sinh viên? Khi mà xã hội tồn phát triển sức đóng góp phụ nữ nam giới Trong sống hàng ngày, phụ nữ nam giới sinh sống làm việc mối quan hệ mật thiết song họ lại có k hác biệt rõ rệt thể lực, chức sinh sản, tính cách, phạm vi giao tiếp, thu nhập địa vị xã hội Người ta cho rằng, khác biệt tự nhiên, bẩm sinh Nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học giới cho thấy khác biệt khác phân cơng lao động, tiếp cận kiểm sốt nguồn lực lợi ích, nhu cầu quyền định nam nữ Vậy, xét đơn phương diện giới tính khác biệt nam nữ ảnh hưởng đến tính tích cực học tập n ào? Có ảnh hưởng yếu tố giới tính đến kết học tập? Việc tìm ảnh hưởng yếu tố ảnh giới tính đến tính tích cực học tập sinh viên khơng có ý nghĩa mặt lý luận mà có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, đặc biệt giai đoạn nay, tiến hành đổi toàn diện Giáo dục Đào tạo để bước nâng cao chất lượng giáo dục ngang tầm khu vực quốc tế Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài nghiên cứu: “ Tính tích cực học tập sinh viên ĐHQG Tp.HCM: Nghiên cứu so sánh theo giới tính” Đề tài nghiên cứu sở lý luận TTC học tập sinh viên, khảo sát đánh giá thực trạng TTC học tập sinh viên ĐHQG TP.HCM Footer Page of 27 Header Page of 27 giai đoạn thơng qua yếu tố giới tính Phân tích nhằm làm rõ ảnh hưởng yếu tố giới tính đến TTC học tập sinh viên ĐHQG TP.HCM nay, khác biệt TTC học tập theo giới tính trường thành viên ĐHQG TP.HCM theo số đặc trưng cụ thể Trên sở gợi ý giải pháp, sách nhằm tăng cường TTC học tập sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhà trường Mục đích nghiên cứu đề tài Chúng tơi hy vọng đề tài góp phần hệ thống hố sở lý luận tính tích cực học tập kết đề tài giú p cho người dạy, người học nhà quản lý nhận rõ tầm ảnh hưởng yếu tố giới tính đến TTC hoạt động học sinh viên, từ có phương pháp dạy, phương pháp học quản lý dạy học có hiệu cao Những đóng góp đề tài Đây cơng trình nghiên cứu theo phương diện so sánh ảnh hưởng yếu tố giới tính đến TTC học tập sinh viên đại học nói chung sinh viên ĐHQG TP.HCM nói riêng Vì kết nghiên cứu góp phần : - Làm sáng tỏ vấn đề l ý luận TTC TTC học tập củ a sinh viên biểu yếu tố ảnh hưởng - Nghiên cứu thực trạng kiểm chứng độ ảnh hưởng yếu tố giới tính đến TTC học tập sinh viên giai đoạn - Là để thiết kế chương trình hành động phù hợp học tập rèn luyện, xây dựng biện pháp nhằm nâng cao TTC học tập sinh viên trường thành viên thuộc ĐHQG TP.HCM Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu so sánh tính tích cực học tập sinh viên nam với sinh viên nữ ĐHQG TP.HCM 4.2 Khách thể nghiên cứu Nghiên cứu tập trung vào sinh viên đại học hệ quy học tập Footer Page of 27 Header Page of 27 số trường thành viên thuộc ĐHQG TP.HCM Giới hạn nghiên cứu Căn vào giới hạn không gian thời gian: nghiên cứu tiến hành phân tích, đánh giá ảnh hưởng yếu tố giới tính đến TTC học tâp sinh viên trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Tp HCM Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 6.1 Câu hỏi nghiên cứu - Câu hỏi 1: Có khác TTC học tập sinh viên nam so với sinh viên nữ ĐHQG TP.HCM hay không? - Câu hỏi 2: Sự ảnh hưởng giới tính đến TTC học tập sinh viên diễn theo nhóm trường, nhóm ngành, khóa học theo số yếu tố đặc trưng khác? 6.2 Giả thuyết nghiên cứu H1: Sinh viên nữ có TTC học tập cao so với sinh viên nam ĐHQG TP.HCM H2: Có khác biệt TTC học tập sinh viên nam sinh viên nữ theo nhóm trường, nhóm ngành, khóa học nơi cư trú trước vào đại học Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đại học Quốc gia Thành phố HCM - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực vào đầu năm 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính định lượng 8.1 Phương pháp nghiên cứu định tính: Phương pháp hồi cứu tài liệu: Luận văn thực s ưu tầm nghiên u tài liệu lý luận kết nghiên cứu thực tiễn (bài báo, tạp chí, luận văn, nghiên u ngồi nước) vấn đề có liên quan đến đề tài Các tư liệu nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa sử dụng đề tài xếp thành thư mục tham khảo Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 Phỏng vấn sâu: Đề tài tiến hành vấn chuyên gia có kinh nghiệm giáo dục đại học nói chung quản lý đào tạo nói riêng ) nhằm thu thập thêm thông tin cho câu hỏi mở, thông tin thu tổng hợp, phân loại để làm trích dẫn luận văn nhằm làm sáng rõ thêm vấn đề nghiên cứu Ngoài ra, kỹ thuật thảo luận nhóm sử dụng nghiên cứu dùng để khám phá bổ sung mơ hình 8.2 Phương pháp nghiên cứu định lượ ng Nghiên cứu thức thực thơng qua phương pháp nghiên cứu định lượng, dùng kỹ thuật thu thập thông tin trực tiếp cách vấn sinh viên (phiếu điều tra) Mục đích nghiên cứu vừa để sàng lọc biến quan sát, vừa để xác định thành phần g iá trị độ tin cậy thang đo kiểm định mơ hình lý thuyết Việc kiểm đị nh thang đo với lý thuyết đề hệ số tin cậy Cronbach Alpha phần mềm Quest Phân tích tương quan, kiểm định ANOVA, kiểm định giá trị trung bình, v.v dựa kết xử lý số liệu thống kê qua phần mềm Microsoft Office 2007, SPSS version 20 Quest / Conquest Cách thức chọn mẫu 9.1 Chọn mẫu đối tượ ng khảo sát bảng hỏi Luận văn thực phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo cụm đơn vị trực thuộc ĐHQG TP.HCM Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – đại diện cho Khối ngành Khoa học Xã hội Nhân văn; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – đại diện cho Khối ngành Tự nhiên; Trường Đại học Kinh tế - Luật – đại diện cho Khối ngành Kinh tế; Khoa Y – đại diện cho khối ngành Khoa học sức khỏe Căn vào tỷ lệ phần trăm sinh viên theo giới tính tổng số sinh viên, đơn vị chọn khoa thuộc khóa đào tạo năm thứ năm thứ ba đại diện cho nhóm ngành khác Số sinh viên phát phiếu hỏi lấy ngẫu nhiên từ danh sách lớp, tổng số sinh viên phát phiếu hỏi 720 Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 9.2 Chọn mẫu đối tượng vấn sâu Tại khoa, chọn ngẫu nhiên 04 sinh viên (02 sinh viên đại diện cho năm thứ 02 sinh viên đại diện cho năm thứ ba) Ngồi ra, q trình vấn chọn mời số giảng viên, cán có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực giáo dục – đào tạo làm đối tượng vấn sâu 10 Mơ tả mẫu Sau thu lại phiếu hỏi có 657 phiếu hợp lệ Trong số 657 SV tham gia trả lời bảng hỏi có 1 SV nam, SV nữ Số lượng điều tra cụ thể trường sau: + Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: Chọn 58 sinh viên thuộc khoa Khoa học vật liệu (trong gồm 91 sinh viên nam 67 sinh viên nữ); + Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn: Chọn 62 sinh viên thuộc khoa Xã hội học (trong gồm 56 sinh viên nam 106 sinh viên nữ); + Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật: Chọn 160 sinh viên thuộc khoa Quản trị kinh doanh (trong gồm 71 sinh viên nam 89 sinh viên nữ); + Tại Khoa Y: Chọn 177 sinh viên thuộc ngành Y đa khoa (trong gồm 93 sinh viên nam 84 sinh viên nữ); Kết phân tích cho thấy số sinh viên đến từ nơng thơn nhiều thành thị: với 427 em có nơi cư trú trướ c vào đại học vùng nơng thơn (chiếm 65%), 230 em có nơi cư trú trước vào đại học vùng thành thị (chiếm 35%) Kết học tập sinh viên mức trung bình khá, điểm tổng kết trung bình học kỳ gần thời điểm khảo sát sinh viên 3,61 11 Cấu trúc luận văn Mở đầu Nội dung: Chương 1: Tổng quan Cơ sở lý luận Chương 2: Quy trình Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Phân tích so sánh TTC học tập sinh viên theo giới tính ĐHQG TP.HCM Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 Chương 4: Phân tích so sánh TTC học tập sinh viên nhóm ngành, năm học nơi cư trú th eo giới tính ĐHQG TP.HCM Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục 10 Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Thị Bích (2007) , Định hướng giá trị lối sống sinh viên số trường đại học thành phố Hồ Chí Minh , Luận văn thạc sĩ Tâm lý học Nguyễn Ngọc Chinh (2010), “Phát huy tính tích cực sinh viên việc học ngoại ngữ: Một giải pháp hữu hiệu việc đổi phương pháp giảng dạy”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, ĐH Đà Nẵng, Số 1(36).2010 Đỗ Thị Coỏng (2004), Nghiên cứu tính tích cực học tập môn tâm lý học sinh viên Đại học Sư phạm Hải Phòng, Luận án Tiến sĩ Phạm Minh Hạc (1978), Tâm lý học liên xô, NXB Tiến Maxcơva Phạm Minh Hạc (1983), Nhập môn tâm lý học , Nxb Giáo dục, HN Đỗ Thu Hà (2010), Nghiên cứu việc sử dụng quy thời gian lên lớp sinh viên số trường đại học địa bàn Hà Nội, T rung tâm nghiên cứu giáo dục Đại học Nghề nghiệp , Viện Khoa học giáo dục Việt Nam Nguyễn Văn Hoà (1997), Cơ sở lý luận việc tổ chức tình học tập hướng dẫn học sinh tích cực, tự lực chiếm lĩnh tri thức, Thông báo Khoa học số 3, ĐHQGHN, ĐHSPHN Ngô Cơng Hồn (1996), Tâm lý học trẻ em, NXB Giáo dục Nguyễn Ánh Hồng, (2002) Phân tích mặt tâm lý lối sống sinh viên Tp Hồ Chí Minh giai đoạn nay, Luận án TS tâm lí học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 10 Lê Thị Xuân Liên, Phát huy tính tích cực học sinh – sinh viên dạy, học toán trường Cao đẳng sư phạm, http://www.qtttc.edu.vn/nghiencuukhoahoc/74-hoi-thao-hoi-nghi/171-hi-tho-qimi-ppdh-cac-mon-khoa-hc-t-nhienq.html, cập nhật ngày 30/03/2010 11 Nguyễn Văn Lượt (2005), “ Tính tích cực xã hội sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Hà Nội”, Tạp chí Tâm lý học, ISSN:1859-0098, số 11/2005, tr.48-tr.52 12 Vũ Thị Tuyết Mai (2011), Tính tích cực học tập học viên cao học: Tác 11 Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 động yếu tố cá nhân yếu tố môi trường đào tạo , Luận văn thạc sỹ Xã hội học, Hà Nội 13 Quốc hội (2012), Luật Giáo dục Đại học, số: 08/2012/QH13 14 Nguyễn Văn Quang (2010), Một vài suy nghĩ tự học tự bồi dưỡng , Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh, http://www.hatinh.edu.vn/, cập nhật ngày 14/01/2010 15 Trần Thị Lệ Quyên (2011), Vai trò phụ nữ Quản trị đại học , Luận văn Thạc sĩ ĐLĐG GD 16 Võ Thị Tâm (2010) Các yếu tố tác động đến kết học tập sinh viên quy trường Đại h ọc Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Luận văn Thạc sĩ ĐLĐG GD 17 Đinh Văn Thạch (2011) Ảnh hưởng kiểm tra – đánh giá kết học tập đến phương pháp học tập sinh viên số trường đại học địa bàn Tp HCM, Luận văn Thạc sĩ ĐLĐG GD 18 Nguyễn Quý Thanh & Nguyễn Trung Kiên (2012), Tính tích cực học tập sinh viên: Một phân tích khoảng cách nhận thức thực hành, Tạp chí Tâm lý học, số (161) tr 41-54, 2012 19 Nguyễn Quý Thanh (2008), Nhận thức, thái độ thực hành sinh viên với phương pháp học tập tích cực, Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Phạm Xn Thanh (2011), Mơ hình Rasch Phân tích liệu phần mềm QUEST (trang 43- 44), Cục KT&ĐBCL Giáo dục – Bộ GD&ĐT 21 Nguyễn Thiết, Phát huy tính tích cực sinh viên dạy – học học phần Đại số tuyến tính theo chương trình Cao đẳng sư phạm mới, http://www.qtttc.edu.vn, cập nhật ngày 29/03/2010 22 Trịnh Tri Thức (1994) Nghiên cứu giới Việt Nam - Q trình xu hướng, Tạp chí Cộng sản, http://www.tapchicongsan.org.vn/, cập nhật ngày 6/3/2007 23 Nguyễn Xuân Thức (1997), Nghiên cứu tính tích cực giao tiếp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hoạt động vui chơi , Luận án phó tiến sĩ khoa học sư phạm – tâm lý, Hà Nội 12 Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27 24 Vũ Hồng Tiến (2007 ), Một số phương pháp dạy học tích cực , website: dayhocintel.net, < http://www.dayhocintel.net/diendan/showthread.php?t=94> 25 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS tập I, II, Nxb Hồng Đức, Tp Hồ Chí Minh 26 Phạm Văn Tuân (2011), “Một số biện pháp nâng cao tính tích cực học tập sinh viên trường Đại học Trà Vinh”, Khoa Kinh tế, Luật & Ngoại ngữ, ĐH Trà Vinh 27 Thái Duy Tuyên (1999), Những vấn đề giáo dục học đại NXB Giáo dục, Hà Nội 28 Thái Duy Tuyên (2003), Phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức người học, Tạp chí Giáo dục, số 48, tr.13-16 29 Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành (1997), Tâm lý học đại cương , NXB ĐHQGHN Tiếng Anh 30 Ackhanghenxki L.M ( 1983), Chủ nghĩa xã hội nhân cách, NXB sách giáo khoa Mac- Lênin, HN 31 Abdullah (2011), Factors Affecting Business Students’ Performance in Arab Open University: The Case of Kuwait, International Journal of Business and Management, 6(5),146-55 32 Babanxki Iu.K (1981), Tích cực hố q trình dạy học, Cục đào tạo bồi dưỡng, Bộ Giáo dục Hà Nội 33 Carroll E.Jzard (1992), Những cảm xúc người , NXB Giáo dục 34 Checchi, D., Franzoni, F., Ichino, A and Rustichini, A (2000), College Choice and Academic Performance , Paper prepare for the conference on "Politiche pubbliche per il lavoro" in Pavia 35 Chet Meyers and Thomas B.Jone, Promoting active learning: strategies for the college classroom,http://www.josseybass.com, cập nhật ngày 26/03/2010 36 Côvaliôp A.G (1971), Tâm lý học cá nhân , Tập 1,2,3, NXB Giáo dục, HN 13 Footer Page 15 of 27 Header Page 16 of 27 37 Evans, M (1999) Schools-leavers, Transition to Tertiary Study: A Literature Review Working paper no 3/99 Department of Econometrics and Business Statistics, Monash University, Australia 38 Hijazil Syed Tahir and Naqvi Raza (2006), Factors affecting students Performance: A Case Of Private Colleges, Bangladesh e- Journal of Sociology, 3(1)1-10 39 Katheleen McKinney, Cross Chair, Active learning, http://www.cat.ilstu.edu/additional, cập nhật ngày 27/03/2010 40 Kharlamốp I.F (1979), Phát huy tính tích cực học tập học sinh nào, NXBGD, HN 41 Michael Prince, Does active learning work? A review of the research, journal of engineering education, http://www4.ncsu.edu, cập nhật ngày 29/03/2010 42 Nunnally, J (1978), Psycometric Theory, New York, McGraw-Hill 43 Peterson, R (1994), “A Meta-Analysis of Cronbach’s Coefficient Alpha”, Journal of Consumer Research, No 21 Vo.2 44 Ruđich P.A (1980), Tâm lý học thể dục thể thao, NXB Thể dục thể thao, HN 45 Slater, S (1995), “Issues in Conducting Marketing Strategy Research”, Journal of Strategic 46 V Ôkôn (1976), Những sở dạy học nêu vấn đề , NXB Giáo dục, HN 47 Wilbert McKeachie (1998), Strategies, research and theory for college and University teachers, Houghton – Mifflin, http://courses.science.fau.edu, cập nhật ngày 29/03/2010 48 X.L.Rubinxtein Về tư & đường nghiên cứu tư NXB, 1985 14 Footer Page 16 of 27 ... PHÂN TÍCH SO SÁNH TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN THEO GIỚI TÍNH TẠI ĐHQG TP.HCM 51 3.1 Mức độ tích cực học tập sinh viên 51 3.2 So sánh tính tích cực học tập nam nữ sinh viên. .. thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu so sánh tính tích cực học tập sinh viên nam với sinh viên nữ ĐHQG TP.HCM 4.2 Khách thể nghiên cứu Nghiên cứu tập trung vào sinh viên đại học. .. 74 3.4 Phân tích so sánh tính tích cực học tập sinh viên theo giới tính năm học 77 3.5 Phân tích so sánh tính tích cực học tập nam nữ sinh viên theo nơi cư trú 80 Tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính tích cực học tập của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu so sánh theo giới tính, Tính tích cực học tập của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu so sánh theo giới tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay