Tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

14 26 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:56

... xác minh nhận dạng ngƣời dựa vào đặc trƣng sinh học ngƣời 1.1.2 Hệ thống nhận dạng khuôn mặt Hệ thống nhận dạng khuôn mặt hệ thống đƣợc thiết kế để tìm thơng tin ngƣời Kĩ thuật nhận dạng kiểm... vị trí khuôn mặt vv Giới hạn số ảnh cần thiết cho việc nhận dạng, tập học bao quát đƣợc tất biến đổi có khuôn mặt ngƣời cần nhận dạng giới thực 1.1.6 Sai số hệ nhận dạng [20] Hệ nhận dạng sinh... Luyện mơ hình mặt Error! Bookmark not defined Nhận dạng khuôn mặt ngƣời ảnh Error! Bookmark not defined Tìm kiếm khuôn mặt ngƣời ảnh Error! Bookmark not defined Các dạng mô hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh, Tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay