Tìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam Đảo

12 26 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:56

... SCHOOL (Tìm hiểu yếu tố gây lo lắng học sinh lớp 10 học đọc hiểu tiếng Anh trường THPT Tam Đảo) M.A MINOR PROGRAMME THESIS Field: English Teaching Methodology Code: 60140111 Supervisor: Assoc... POST-GRADUATE STUDIES TRIỆU THỊ HOÀI THU AN INVESTIGATION INTO FACTORS CAUSING THE 10TH STUDENTS’ ANXIETY IN ENGLISH READING COMPREHENSION CLASSES AT TAM ĐẢO HIGH SCHOOL (Tìm hiểu yếu tố gây lo lắng. .. Reading (2nd ed.), 497-508 10 Grabe, W (1991) Current developments in second language reading research TESOL Quaterly, 25(3), 375-406 doi :10. 2307/3586977 Grellet, F (1981) Developing Reading Skills
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam Đảo, Tìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam Đảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay