Tích hợp tụ điện sắt điện màng mỏng PbZr0,4Ti0,6O3 chế tạo bằng phương pháp dung dịch trên đế đơn tinh thể

20 39 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:54

... Hình 3.16: Phổ nhiễu xạ tia X màng mỏng PZT chế tạo đế đơn tinh thể Pt/STO(111) Error! Bookmark not defined Hình 3.17: Ảnh SEM màng mỏng PZT chế tạo đế đơn tinh thể Pt/STO(111) Error!... điện sắt điện Pt/PZT/Pt/TiO2/SiO2/Si sau ủ điện cực Pt 49 Hình 3.13: Phổ nhiễu xạ tia X màng mỏng Pt chế tạo đế đơn tinh thể STO(111) 50 Hình 3.14: Ảnh SEM màng mỏng Pt chế tạo. .. trúc tinh thể màng mỏng PZT đế Pt/STO(111) Error! Bookmark not defined 3.3.4 Hình thái bề mặt màng mỏng PZT đế đơn tinh thể Pt/STO(111) Error! Bookmark not defined 3.3.5 Tính chất điện tụ điện sắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp tụ điện sắt điện màng mỏng PbZr0,4Ti0,6O3 chế tạo bằng phương pháp dung dịch trên đế đơn tinh thể, Tích hợp tụ điện sắt điện màng mỏng PbZr0,4Ti0,6O3 chế tạo bằng phương pháp dung dịch trên đế đơn tinh thể

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay