Tích hợp kiến thức Ngữ Văn trong dạy học bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Ngữ văn 10, tập 2)

16 44 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:54

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRỊNH THỊ HẢI QUỲNH TÍCH HỢP KIẾN THỨC NGỮ VĂN TRONG DẠY HỌC BÀI PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT” (NGỮ VĂN 10 - TẬP 2) LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ... dạy học theo quan điểm tích hợp kiến thức Ngữ - Văn, luận văn đề xuất cách tích hợp kiến thức Ngữ với Văn vào dạy học Phong cách ngơn ngữ nghệ thuật chương trình Ngữ văn lớp 10, giúp GV có định... tập theo hướng tích hợp kiến thức Ngữ - Văn 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: nghiên cứu hoạt động dạy học Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Ngữ văn 10 - tập 2) theo hướng tích hợp kiến thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp kiến thức Ngữ Văn trong dạy học bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Ngữ văn 10, tập 2), Tích hợp kiến thức Ngữ Văn trong dạy học bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Ngữ văn 10, tập 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay