Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:54

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN o0o LƢƠNG ĐỨC TUYẾN THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG, TỈNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÀ NỘI - 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN o0o LƢƠNG ĐỨC TUYẾN THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG, TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60850103 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NINH MINH PHƢƠNG Hà Nội, 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, đầy đủ chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc nghiên cứu thực tế địa phương để thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Lƣơng Đức Tuyến i Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước hết, xin chân thành cảm ơn TS Ninh Minh Phương trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn góp ý chân thành thầy, giáo khoa Địa Lý trường Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn phòng Tài ngun Mơi trường, Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương giúp đỡ thời gian nghiên cứu, thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới người thân gia đình đồng nghiệp khích lệ, tạo điều kiện tốt cho trình thực đề tài Một lần tơi xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Lƣơng Đức Tuyến ii Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH VẼ Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Tính cấp thiết đề tài Error! Bookmark not defined Mục tiêu nghiên cứu Error! Bookmark not defined Nhiệm vụ nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined Cấu trúc luận văn Error! Bookmark not defined CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined 1.1 Đăng đất đai bất động sản Error! Bookmark not defined 1.1.1 Đất đai, bất động sản, thị trường bất động sảnError! Bookmark not defined 1.1.2 Đăng đất đai, bất động sản Error! Bookmark not defined 1.1.3 Cơ sở đăng đất đai, bất động sản Error! Bookmark not defined 1.1.4 Hệ thống đăng đất đai bất động sản Việt NamError! Bookmark not defined 1.2 Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất Error! Bookmark not defined 1.2.1 Cơ sở pháp lý tổ chức hoạt động VPĐKError! Bookmark not defined 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, vai trò Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất Error! Bookmark not defined iii Footer Page of 27 Header Page of 27 1.2.3 Mối quan hệ Văn phòng đăng quyền sử dụng đất với quan đăng đất đai quyền địa phương Error! Bookmark not defined 1.3 Mơ hình tổ chức đăng đất đai, bất động sản số nướcError! Bookmark not defined 1.3.1 Australia: Đăng quyền (hệ thống Toren).Error! Bookmark not defined 1.3.2 Cộng hòa Pháp Error! Bookmark not defined 1.3.3 Thụy Điển Error! Bookmark not defined 1.4.Thực trạng hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất nước ta.Error! Bookm 1.4.1 Tình hình thành lập Error! Bookmark not defined 1.4.2 Cơ cấu tổ chức Văn phòng đăng quyền sử dụng đất Error! Bookmark not defined 1.4.3 Nguồn nhân lực Văn phòng đăng quyền sử dụng đất Error! Bookmark not defined 1.4.4 Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng đăng quyền sử dụng đất Error! Bookmark not defined 1.4.5 Tình hình triển khai thực nhiệm vụ VPĐK Error! Bookmark not defined 1.4.6 Đánh giá chung tình hình hoạt động VPĐKError! Bookmark not defined Chƣơng THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thành phố Hải DươngError! Bookmark 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên Error! Bookmark not defined 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội Error! Bookmark not defined 2.1.3 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội huyện Error! Bookmark not defined 2.2 Tình hình chung quản lý đất đai địa bàn thành phốError! Bookmark not defined 2.2.1 Cơ cấu sử dụng đất Error! Bookmark not defined iv Footer Page of 27 Header Page of 27 2.2.2 Tình hình quản lý đất đai Error! Bookmark not defined 2.3 Thực trạng tình hình hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương Error! Bookmark not defined 2.3.1 Tổ chức máy Văn phòng đăng quyền sử dụng đất Error! Bookmark not defined 2.3.2 Cơ chế hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương Error! Bookmark not defined 2.3.3 Kết hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất Error! Bookmark not defined Chƣơng ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG Error! Bookmark not defined 3.1 Đánh giá chung hoạt động Văn phòng đăng QSD đất thành phố Hải Dương Error! Bookmark not defined 3.1.1 Mức độ cơng khai thủ tục hành Error! Bookmark not defined 3.1.2 Thời gian thực thủ tục Error! Bookmark not defined 3.1.3 Thái độ mức độ hướng dẫn cán bộError! Bookmark not defined 3.1.4 Các khoản lệ phí phải đóng Error! Bookmark not defined 3.1.5 Nhận xét Error! Bookmark not defined 3.2 Nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất Error! Bookmark not defined 3.2.1 Chính sách pháp luật đất đai Error! Bookmark not defined 3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ Error! Bookmark not defined 3.2.3 Tổ chức, chế hoạt động Error! Bookmark not defined 3.2.4 Đối tượng giải Error! Bookmark not defined 3.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất Error! Bookmark not defined 3.3.1 Giải pháp sách pháp luật Error! Bookmark not defined 3.3.2 Giải pháp tổ chức Error! Bookmark not defined v Footer Page of 27 Header Page of 27 3.3.3 Giải pháp nhân lực Error! Bookmark not defined 3.3.4 Giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ Error! Bookmark not defined 3.3.5 Giải pháp đầu tư sở vật chất kỹ thuậtError! Bookmark not defined 3.3.6 Giải pháp chế Error! Bookmark not defined 3.3.7 Giải pháp cải cách thủ tục đăng đất đaiError! Bookmark not defined KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined Kết luận Error! Bookmark not defined Kiến nghị Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO vi Footer Page of 27 Header Page of 27 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản ĐKĐĐ Đăng đất đai GCN Giấy chứng nhận HSĐC Hồ sơ địa PTTH Phở thơng trung ho ̣c SDĐ Sử dụng đất VPĐK Văn phòng đăng THCS Trung học sở UBND Uỷ ban nhân dân TN&MT Tài nguyên Môi trường vii Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tình hình thành lập VPĐK cấp Error! Bookmark not defined 1.2 Nguồn nhân lực VPĐK nước Error! Bookmark not defined 2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 thành phố Hải DươngError! Bookmark not defin 2.2 Tình hình biến động sử dụng đất thời kỳ 2007 - 2014Error! Bookmark not defined 2.3 kết thẩm định hồ sơ chuyển QSD đất năm 2007 đến năm 2014Error! Bookmark no 2.4 Kết đăng kí biến động khác từ năm 2007 đến năm 2014Error! Bookmark not defin 2.5 Hiện trạng hệ thống đồ địa thành phố Hải DươngError! Bookmark not defin 2.6 Tình hình lập hồ sơ địa thành phố Hải DươngError! Bookmark not defined 2.7 Tổng hợp diện tích loại đất theo đơn vị hành chínhError! Bookmark not defined 3.1 Đánh giá tiến độ giải hồ sơ Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 3.2 Error! Bookmark not defined Đánh giá thái độ tiếp nhận hồ sơ cán Error! Bookmark not defined viii Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Giáo dục Đào tạo (2000), Khoa học Môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ (2004), Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức Văn phòng đăng quyền sử dụng đất Bộ Tài chính, Bộ tài ngun Mơi trường (2005), Thơng tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ người sử dụng đất thực nghĩa vụ tài Nguyễn Đình Bồng, Đại học Nơng nghiệp Hà Nội (2010) Quản lý thị trường bất động sản, Giáo trình (dụ thảo) Nguyễn Đình Bồng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai (1.2006), Nghiên cứu đổi hệ thống quản lý đất đai để hình thành thị trường bất động sản Việt Nam DTĐL.CNN 2002/15 Chính phủ (2001), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Hà Nội Chính phủ (2008), Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ban hành quy chế thực cửa, cửa liên thơng quan hành nhà nước địa phương Cục Đăng thống kê (2014), Nguồn nhân lực Văn phòng đăng nước Nguyễn Văn Chiến (2006), Nghiên cứu mơ hình phương thức hoạt động tổ chức đăng đất đai số nước khu vực số nước phát triển 10 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, năm 1992 11 Hiệp định ngăn ngừa sa mạc hóa - LHQ (1994) 12 Tơn Gia Hun, Nguyễn Đình Bồng (2007), Quản lý đất đai thị trường bất động sản, NXB Bản đồ 13 Luật dân năm 2005 Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 14 Luật Đất đai năm (1988) 15 Luật Đất đai năm (1993) 16 Luật Sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai (1998) 17 Luật Sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai (2001) 18 Luật Đất đai năm 2003, Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 19 Luật Đất đai năm 2013, Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 20 Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai 21 Tổng cục Quản lý đất đai (2009), “Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động hệ thống Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp nước”, Hà Nội 22 Tổng cục Quản lý đất đai (2009), “Tài liệu hội thảo đăng đất đai Pháp”, Hà Nội 23 Nguyễn Thanh Trà & Nguyễn Đình Bồng (2005), Quản lý thị trường bất động sản, NXB Nông nghiệp 24 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương (2008), Quyết định số 359/QĐ-UB việc lập Văn phòng đăng đất thành phố Hải Dương 25 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương (2006), Quyết định số 22/QĐ-UBND việc ban hành “Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Hải Dương” 26 Ủy Ban nhân dân thành phố Hải Dương (2010), Báo cáo thuyết minh kết kiểm kê đất đai năm 2010 địa bàn thành phố Hải Dương 27 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX (2001), NXB trị Quốc gia Tiếng Anh 28 All about the RGO (Registrar General’s Office of Australia (http://www.rgo.act.gov.au/ about.shtml) 29 Land Law and Registration S Rowton Simpson Cambridge University Press ISBN 0-521-20628-6 30 The new Swedish Land Registration Footer Page 12 of 27 ... XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG Error! Bookmark not defined 3.1 Đánh giá chung hoạt động Văn phòng đăng ký QSD đất thành phố. .. TUYẾN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG, TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60850103 LUẬN VĂN THẠC... not defined 2.3.2 Cơ chế hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương Error! Bookmark not defined 2.3.3 Kết hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Error! Bookmark not
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay