Thực trạng hỗ trợ việc làm cho trẻ em khuyết tật (Nghiên cứu tại Trung tâm dạy nghề Nhân Đạo và Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa)

11 10 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:54

Header Page of 27 Thực trạng hỗ trợ việc làm cho trẻ em khuyết tật (Nghiên cứu Trung tâm dạy nghề Nhân Đạo Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa) Phạm Thị Kiều Lê Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn ThS Công tác xã hội: 60 90 01 01 Người hướng dẫn : GS.TS Phạm Tất Dong Năm bảo vệ: 2014 104 tr Abstract Nghiên cứu, phân tích hiệu hoạt động hỗ trợ trẻ em khuyết tật hai trung tâm, bao gồm hoạt động vấn hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu tạo việc làm Đánh giá khó khăn hoạt động hỗ trợ việc làm cho trẻ em khuyết tật hai trung tâm bao gồm khó khăn chủ quan sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ giáo viên dạy nghề cho trẻ hai trung tâm khó khăn khách quan chế tuyển dụng lao động doanh nghiệp, khủng hoảng kinh tế Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động hỗ trợ việc làm cho trẻ khuyết tật Keywords.Công tác xã hội; Hỗ trợ việc làm; Trẻ em khuyết tật; Trung tâm dạy nghề Content Lý chọn đề tài Lý chọn đề tài: Trong năm qua, vấn đề tạo việc làm xã hội, tạo thu nhập cho người lao động để thực xóa đói giảm nghèo, giúp người có hồn cảnh khó khăn tiếp cận với nguồn lực kinh tế để có điều kiện tham gia lao động sản xuất trở thành vấn đề thiết nước ta Như vậy, vấn đề lao động, việc làm người khuyết tật trở thành điểm nóng Để giảm dần sức ép lao động người khuyết tật, vấn đề đặt từ độ tuổi vị thành niên, trẻ khuyết tật phải tạo điều kiện tiếp cận hòa nhập vào sở xúc tiến việc làm để đến tuổi lao động, emviệc làm cụ thể, có mức thu nhập để sống điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, việc làm bấp bênh thu nhập mong manh Thực tế chứng minh, em dạy nghề, em làm tốt nhiều cơng việc, đóng góp tích cực cho thân, gia đình xã hội Tuy Footer Page of 27 Header Page of 27 nhiên trình dạy học nghề phù hợp với yếu tố thể chất, nhu cầu hội tiếp cận việc làm trẻ vấn đề đáng bàn luận gặp nhiều khó khăn Nghề cơng tác xã hội phát triển nhanh chóng năm gần Việt Nam phát huy vai trò to lớn việc hỗ trợ đối tượng yếu nói chung trẻ em khuyết tật nói riêng Trước tình hình đó, em chọn nghiên cứu thực trạng hỗ trợ việc làm cho trẻ khuyết tật làm đề tài luận văn thạc sĩ công tác xã hội, qua đóng góp vài ý kiến để nâng cao chất lượng hỗ trợ việc làm cho trẻ em khuyết tật trung tâm dạy nghề Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1 Trên giới 1.1.1 Một số mơ hình hỗ trợ người khuyết tật giới  Phần Lan Hệ thống an sinh xã hội Phần Lan hướng đến bao bọc toàn dân cư, đặc biệt đối tượng yếu xã hội có người tàn tật  Thụy Điển Hệ thống bảo hiểm xã hội Thụy Điển đảm bảo người tàn phế khuyết tật chăm lo để trở lại lao động làm việc[22] Chính sách trợ cấp, hỗ trợ Thụy Điển trọng trường hợp sau:  Trợ cấp gia đình đơng Trợ cấp nhà Trợ cấp người khuyết tật Trợ cấp sức lao động Cộng hòa liên bang Đức Nước Đức có hệ thống giáo dục dành cho trẻ khuyết tật đại, đương nhiên họ ý đến dạy nghề cho đối tượng Nếu trẻ khuyết tật nước Đức lớn lên gặp cảnh thất nghiệp hay kiếm việc làm sách an sinh xã hội với quỹ bảo hiểm thất nghiệp họ đảm bảo cho người khuyết tật phương diện nói để họ hòa nhập với xã hội [22]  Úc Trong quốc gia phát triển, mơ hình dịch vụ việc làm cho người khuyết tật Úc coi định hướng thành công sống người khuyết tật định hướng hòa nhập xã hội họ Định hướng không giúp đỡ cá nhân người khuyết tật mà hướng đến giúp đỡ doanh nghiệp có lao động người khuyết tật  Nhật Bản Footer Page of 27 Header Page of 27 Trong 1/4 kỷ qua, Chính phủ Nhật Bản quan tâm nhiều đến người khuyết tật, dành khoản tài lớn để trợ cấp cho người khuyết Mức trợ cấp tùy thuộc vào mức độ thương tật người khuyết tật Về giáo dục Mặc dù Nhật Bản thực giáo dục hoà nhập từ 30 năm qua, tồn hai hình thức giáo dục chuyên biệt giáo dục hoà nhập Như vậy, quốc gia giới, vấn đề đào tạo, dạy nghề hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật nói chung, trẻ khuyết tật nói riêng quan tâm từ lâu Nhiều mơ hình hỗ trợ trẻ khuyết tật học nghề tìm kiếm việc làm phù hợp với khả tay nghề phù hợp với thực tế tiên tiến Bên cạnh hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội dành cho trẻ khuyết tật, công tác xã hội phát triển nước Úc, Canada, Mỹ song hành việc hỗ trợ trẻ khuyết tật Nếu An sinh xã hội đưa sách, đường lối cơng tác xã hội cụ thể hóa hành động thực tế để trẻ khuyết tật hỗ trợ toàn diện 1.1.2 Một số nghiên cứu giới người khuyết tật World report on disability 2011 (Báo cáo Người khuyết tật giới WHO Ngân hàng giới (WB) Báo cáo Người khuyết tật giới WHO Ngân hàng giới (WB)công bố năm 2011 cung cấp tranh toàn diện người khuyết tật giới Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu thực trạng người khuyết tật dựa số liệu xác  The state of the world‟s children 2013 (Tình hình trẻ em giới năm 2013) Trong báo cáo tình hình trẻ em giới 2013 UNICEF công bố cho thấy trẻ em khuyết tật bị lấy nhiều thứ mà em đáng hưởng Trẻ khuyết tật có nguy cao phải đối mặt với nghèo đói, thất học, bị bạo hành, có hội tiếp cận điều kiện tối thiểu nước sạch, vệ sinh môi trường  Báo cáo tổng kết dự ánPEPDEL& INCLUDE: Dự án „Thúc đẩy việc làm bền vững cho người khuyết tật thông qua khung pháp lý hiệu quả‟ ( Promoting the imployability and employment of people with disabilities through effective legislation – PEPDEL) dự án „Thúc đẩy việc làm bền vững cho người khuyết tật thông qua dịch vụ hòa nhập‟ Promoting decent work for people with disabilities through a disability inclusion support service (INCLUDE): Mục tiêu dự án thúc đẩy hòa nhập xã hội người khuyết tật sách, chương trình dịch vụ thơng qua việc thí điểm thành lập hoạt động Ở Mỹ, Margeret S.Malone viết “ Agenda for Social Security: Chalenges for the new congress and the new administration (Social security advisory board, February, 2001) ( Chương trình an sinh xã hội: Những thách thức cho đại hội quyền mới, Hội đồng cố vấn an sinh xã hội, tháng năm 2011) , nói Footer Page of 27 Header Page of 27 nhiều đến an toàn thu nhập người khuyết tật, lưu ý thiếu công với người khuyết tật, người không khả làm việc [56] Nhiều nhà nghiên cứu phúc lợi xã hội đặt vấn đề sách xã hội gia đình, đặc biệt gia đình nghèo, bị tai nạn bị khuyết tật (Lundqvist 2007; Lundvist & Roman 2008…), quan tâm đến cơng sách an sinh, điều kiện để bình đẳng việc việc làm thu nhập, có người yếu tàn tật (Ralph Dollgoff, Donald Feldstein, Mark J.tern ) 1.2 Trong nước Trong giai đoạn 2005 – 2010, vấn đề dạy nghề xúc tiến việc làm cho trẻ khuyết tật bắt đầu quan tâm nghiên cứu phương diện lý luận, vấn đề thực hành Nguyễn Đăng Các với cán nghiên cứu tật học nghiên cứu chuyển sách giáo khoa từ chữ in thường sang chữ (Braille) Sau năm, nhóm tác giả đạo khoa học Nguyễn Đăng Các chuyển sách giáo khoa từ lớp đến lớp 12 sang chữ Braille sách chữ bắt đầu dùng toàn quốc Đây sở để trẻ khiếm thính tiếp tục học nghề sau phổ thơng Năm 2005, đạo Phạm Tất Dong, tập thể khoa học nghiên cứu mơ hình dạy nghề cho trẻ khuyết tật.Năm 2007, Giáo sư Phạm Tất Dong thành lập Tổ chức Hỗ trợ Giáo dục trẻ thiệt thòi Việt Nam (OSEOC), trực tiếp lãnh đạo mở trung tâm trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Việt Trì, Hà Nội… Về thực trạng lao động việc làm trẻ khuyết tật có báo cáo khoa học Lê Sinh Nha, Nguyền Tiến Dũng nhiều cộng tác viên Hội thảo khoa học bàn việc hướng nghiệp, dạy nghề, phổ cập giáo dục cho trẻ khuyết tật Lào Cai (2007), Hà Tĩnh (2008), Thái Nguyên (2009)…Cùng cộng tác nghiên cứu với chuyên gia có Đỗ Văn Ba sâu vào lĩnh vực lao động việc làm cho trẻ câm điếc (2005), Nguyễn Văn Hường với viết học lao động trẻ mù (2007)… Một số báo cáo khoa khảo sát, cơng trình nghiên cứu khoa học liên quan đến trẻ khuyết tật vấn đề việc làm cho trẻ khuyết tật năm gần đây: Báo cáo Phân tích tình hình trẻ em Việt Nam 2010 xây dựng năm với cộngtác chặt chẽ UNICEF Chính phủ Việt Nam phân tích lấy cách tiếp cận dựa quyền người, xem xét tình hình trẻ em dựatrên quan điểm ngun tắc quyền người bình đẳng, khơng phânbiệt đối xử trách nhiệm giải trình Footer Page of 27 Header Page of 27 Báo cáo nghiên cứu Kiến thức, Thái độ, Thực hành (KAP) vấn đền hòa nhập xã hội cho trẻ khuyết tật (TKT) UNICEF Việt Nam hỗ trợ tài kỹ thuậtdo TS, BS Trịnh Thắng cộng thực nghiên cứu định tính trẻ khuyết tật Đồng Nai, An Giang đưa kết luận chung tình hình trẻ em khuyết tật có đánh giá vấn đề đào tạo nghề việc làm cho trẻ em khuyết tật Các nghiên cứu nước trẻ khuyết tật nói chung nhiều nhiên nghiên cứu dạy nghề cho trẻ em khuyết tật chưa nhiều chưa có nhiều phát đồng thời cách tiếp cận vấn đề chưa đa dạng giải pháp đưa để hỗ trợ cho trẻ khuyết tật phần chưa hiệu chưa đáp ứng nhu cầu trẻ Đặc biệt nước ta thiếu nghiên cứu vấn đề hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật nghiên cứu trung tâm dạy nghề cụ thể Ý nghĩa nghiên cứu 2.1 Ý nghĩa khoa học Đóng góp vào nghiên cứu khoa học nước trẻ khuyết tật nói chung vấn đề việc làm cho trẻ khuyết tật nói riêng, góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng sách an sinh xã hội giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước đề xuất vài ý kiến vào hướng giải vấn đề năm tới 2013 – 2020 2.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu thực trạng hoạt động hỗ trợviệc làm trẻ khuyết tật, khó khăn gặp phải hoạt động hỗ trợ việc làm cho trẻ khuyết tật từ đưa giải pháp hỗ trợ trẻ khuyết tật học nghề tìm kiếm việc làm phù hợp với nhu cầu Kết góp phần vào việc hồn thiện mơ hình trợ giúp trẻ khuyết tật học nghề trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật Mục đích nghiên cứu Trên sở khảo sát hoạt động hỗ trợ việc làm cho trẻ em khuyết tật hai sở dạy nghề dành cho trẻ có loại tật khác nhau, đánh giáhiệu hoạt độnghỗ trợ việc làm cho trẻ khuyết tật, đề xuất biện pháp hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật hướng nghiệp học nghề để có việc làm đến tuổi lao động - Footer Page of 27 Đối tượng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Những hoạt động hỗ trợ việc làm cho trẻ em khuyết tật Hiệu hoạt động hỗ trợ mang lại 4.2 Khách thể nghiên cứu: Header Page of 27 - Người thực hình thức, hoạt động hỗ trợ đó: Cán quản lý trung tâm dạy nghề, thầy giáo sinh viên tình nguyện Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp tiếp cận Nghiên cứu sử dụng ba cách tiếp cận tiếp cận hướng nghiệp giám định lao động, tiếp cận thị trường lao động để tìm hiểu thực trạng hỗ trợ việc làm cho trẻ khuyết tật, nhu cầu trẻ khuyết tật việc làm tương lai dựa biến đổi thị trường lao động, qua đưa giải pháp phù hợp 5.1.1 Tiếp cận hướng nghiệp giám định lao động 5.1.2 Tiếp cận thị trường lao động 5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 5.2.1 Quan sát 5.2.2 Phỏng vấn sâu 5.2.3 Nghiên cứu tài liệu Phạm vi nghiên cứu 6.1 Mẫu nghiên cứu: Chỉ giới hạn ba loại trẻ khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính tật vận động, khuyết tật trí tuệ 6.2 Địa bàn nghiên cứu: Hai sở dạy nghề từ thiện cho trẻ khuyết tật địa bàn Hà Nội: Trung tâm dạy nghề nhân đạo, Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa - Câu hỏi nghiên cứu: Những hình thức hoạt động hỗ trợ việc làm cho trẻ khuyết tật nào? Hiệu hoạt động hỗ trợ đáp ứng nhu cầu trẻ khuyết tật hay chưa? Làm để hoạt động hỗ trợ hiệu hơn? DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Ban điều phối hoạt động hỗ trợ người khuyết tật việt nam (nccd), Báo cáo thường niên năm 2012 hoạt động trợ giúp người khuyết tật Việt Nam , Nhà xuất lao động xã hội, tháng năm 2013 Ban điều phối hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam, Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 Footer Page of 27 Header Page of 27 Ban công tác xã hội Trung ương hội chữ thập đỏ, ngày 4/2/2010, Báo cáo tổng kết dự án kế hoạch việc làm cho người khuyết tật nhóm người dễ bị tổn thương khác Quảng Ninh, Hòa Bình Lâm Đồng, Báo cáo trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI Đảng Bộ Lao động- Thương binh Xã hội, Dự thảo Chiến lược An sinh xã hội giai đoạn 2011-2020, năm 2010 Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Kỷ yếu mười năm thực giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật việt nam, Hà Nội - 2005 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2006), Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006 - 2010, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Unicef (2000), Khảo sát khuyết tật trẻ em Việt Nam năm 1998, báo cáo cuối cùng, Hà Nội, tháng năm 2000 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Hội trợ giúp người tàn tật Việt Nam VNAH (2007), Tài liệu hướng dẫn xây dựng triển khai đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010, Hà Nội - 2007 10 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2003), Báo cáo điều tra đánh giá sơ năm thực pháp lệnh người tàn tật, Hà Nội Nxb Chính trị Quốc gia (2001), Thập kỷ người khuyết tật khu vực Châu Á Thái Bình Dương 1993 - 2002, Hà Nội 11 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2005), Tài liệu hội thảo “ An sinh xã hội 2005”, 12 Bộ Lao động- Thương binh Xã hội (2010), Dự thảo Chiến lược An sinh xã hội giai đoạn 2011-2020, năm 2010 13 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2012), Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 14 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải; Bộ Thông tin Truyền thông; Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Tổng cục Dạy nghề số Bộ, ngành khác (2012), Báo cáo kết hoạt động trợ giúp người khuyết tật năm 2012 Bộ, ngành Footer Page of 27 Header Page of 27 15 Bùi Thị Xuân Mai, Giáo trình Nhập mon cơng tác xã hội, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 16 Degener, T G Quinn (2002), Khảo sát Cải cách Luật pháp Quốc tế So sánh Khu vực liên quan đến Người khuyết tật, 2002 17 Dạy nghề giải việc làm cho người khuyết tật: Thực trạng vấn đề đặt ra, 04/12/2012, Ths Nguyễn Ngọc Toản, http://www.molisa.gov.vn/news/detail/tabid/75/newsid/56212/seo/Day-nghe-vagiai-quyet-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat-Thuc-trang-va-nhung-van-de-datra/language/vi-VN/Default.aspx 18 Eric Rosenthal (2009), Đưa Luật pháp Việt Nam phù hợp với Công ước Liên Hiệp quốc Quyền Người khuyết tật Tháng 12, 2009 19 Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam số tổ chức khác (2012), Báo cáo kết hoạt động trợ giúp người khuyết tật năm 2012 20 Nguyễn Hữu Hải, Giáo trình Nhập môn An sinh xã hội, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 21 Nguyễn Thị Mỹ Lộc , chủ nhiệm khoa Sư phạm (ĐHQG Hà Nội ), hội thảo "Đối thoại vấn đề hướng khoa học giáo dục hướng nghiệp", tổ chức Hà Nội http://vietbao.vn/Giao-duc/Bat-dau-dao-tao-chuyengia-tu-van-huong-nghiep/40063139/202/ 22 Mạc Văn Tiến (2005), “An sinh xã hội phát triển nguồn nhân lực”, Nhà xuất lao động- xã hội 23 Mạc Văn Tiến (2010), “ An sinh xã hội Phúc lợi xã hội- cách tiếp cận lý thuyết thực tiễn”, Tạp chí BHXH, 2010 24 Phạm Tất Dong – Lê Ngọc Hùng, Xã hội học, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội 25 Trần Văn Kham, Bài viết “Việc làm cho người khuyết tật: Một số cách tiếp cận” ,http://kham.tv/viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat-mot-so-cach-tiep-can/, 20/09/2011 26 Trần Văn Kham, Bài viết “Mơ hình cơng tác xã hội với trẻ khuyết tật Úc: Định hướng hòa nhập xã hội”,http://kham.tv/mo-hinh-cong-tac-xa-hoi-voitre-khuyet-tat-o-uc/ 20/09/2011 Footer Page of 27 Header Page of 27 27 Trần Xuân Kỳ, Giáo trình trợ giúp xã hội, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 28 Nhà nước phúc lợi Thụy Điển, Viện khoa học xã hội Việt Nam, 2006 29 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17 tháng năm 2010 30 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, Bộ luật Lao động số 35-L/CTN ngày 23 tháng năm 1994 chương 2, chương 31 Quốc hội khóa XI,Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 Ngày 29 tháng 11 năm 2006 32 Quốc hội khóa XI, Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ngày 15 tháng năm 2004 33 Thúc đẩy dịch vụ xã hội cho nhóm yếu , http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/newsdetail/ansinh_xahoi/20772/news.htm,Th ứ Tư, 12/09/2012 34 Tổ chức Lao động quốc tế (2008), Báo cáo khảo sát đào tạo nghề cho người khuyết tật Vn, tháng năm 2008 35 Tổ chức lao động quốc tế (2009), Hòa nhập người khuyết tật việt nam - việc làm bền vững cho người khuyết tật, tháng năm 2009 36 Tổ chức lao động quốc tế (2004), Tài liệu hướng dẫn hướng tới hội việc làm bình đẳng cho người khuyết tật thông qua hệ thống pháp luật 37 Tổ chức lao động quốc tế (2002), Quản lý sở hòa nhập người khuyết tật 38 Tổ chức lao động quốc tế ( 2012), Báo cáo việc làm giới năm 2011, 2012 39 Trung tâm dạy nghề Nhân đạo (2012), Báo cáo tổng kết hoạt động Trung tâm dạy nghề Nhân đạo 2012 40 Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa (2012), Báo cáo tổng kết hoạt động Trung tâm năm 2012 41 Trung tâm Thông tin - Thống kê lao động xã hội (2000), Số liệu thống kê lao động - thương binh xã hội Việt Nam 1996 - 2000, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 42 Trịnh Thắng, Nghiên cứu định tính trẻ khuyết tật An Giang Đồng Nai 2011 Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 43 Nguyễn Ngọc Toản, Dạy nghề giải việc làm cho người khuyết tật: Thực trạng vấn đề đặt ra, http://www.molisa.gov.vn, http://www.molisa.gov.vn/news/detail/tabid/75/newsid/56212/seo/Day-nghe-vagiai-quyet-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat-Thuc-trang-va-nhung-van-de-datra/language/vi-VN/Default.aspx, Ngày 4/12/2012 44 Sử dụng lao động người khuyết tật số doanh nghiệp Nhật Bản, Tống Thùy Linh, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, http://cjs.inas.gov.vn, http://cjs.inas.gov.vn/index.php?newsid=704, Ngày 27-07-2013 45 Unicef (2009), Báo cáo Trẻ khuyết tật Gia đình Trẻ khuyết tật Đà Nẵng Kiến Thức - Thái Độ - Hành Vi 46 Unicef, Báo cáo phân tích tình hình trẻ em Việt Nam năm 2010 47 UNFPA, Người khuyết tật Việt Nam – Một số kết chủ yếu từ tổng điều tra dân số nhà Việt Nam năm 2009 48 Vài nét sách An sinh xã hội Phần Lan, Trịnh Cường, www.tapchicongsan.org.vn/Home/, 24/04/2012 49 Vài nét thực trạng vấn hướng nghiệp Việt Nam, Đỗ Thị Lệ Hằng, Tạp chí tâm lý học, số (122), 5-2009 50 Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề (2011), Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2011 51 Viện nghiên cứu phát triển xã hội (2006), Báo cáo người khuyết tật Việt Nam Tài liệu tiếng nước ( Tiếng Anh): 52 Australian Institute of Health and Welfare (2004), Children with disabilities in Australia 53 Emily S Andrews, July 2011 Ilo, Evaluation summaries Promoting the employability and employment of people with disabilities through effective legislation (PEPDEL) & Promoting decent work for people with disabilities through a disability inclusion support service (INCLUDE) 54 Employment, Social Affairs & Inclusion Filand (2012), Your social security rights in Finland 7/2012 Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 55 Heikki niemela and Kari Salminen (2007), Social security in filand 56 Margeret S.Malone, Agenda for Social Security: Chalenges for the new congress and the new administration, 2011 57 Malcolm Payne, Modern social work Theory 58 Ministry of Health and Social Affairs Swenden (May 2013), A strategy for the implementation of disability policy 2011–2016 59 The United States Agency for International Development (MAY 2005), VIETNAM DISABILITY SITUATION ASSESSMENT AND PROGRAM REVIEW 60 Unicef in nocenti research centre (2007), Promoting the Rights of Children with Disabilities 61 Unicef 2013 The state of the world‟s children 2013 – Children with disabilities 62 WHO & WB (2011), World report on disability 2011 Footer Page 11 of 27 ... tình hình trẻ em khuyết tật có đánh giá vấn đề đào tạo nghề việc làm cho trẻ em khuyết tật Các nghiên cứu nước trẻ khuyết tật nói chung nhiều nhiên nghiên cứu dạy nghề cho trẻ em khuyết tật chưa... trẻ khuyết tật từ đưa giải pháp hỗ trợ trẻ khuyết tật học nghề tìm kiếm việc làm phù hợp với nhu cầu Kết góp phần vào việc hồn thiện mơ hình trợ giúp trẻ khuyết tật học nghề trung tâm hỗ trợ trẻ. .. khuyết tật trí tuệ 6.2 Địa bàn nghiên cứu: Hai sở dạy nghề từ thiện cho trẻ khuyết tật địa bàn Hà Nội: Trung tâm dạy nghề nhân đạo, Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa - Câu hỏi nghiên cứu: Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hỗ trợ việc làm cho trẻ em khuyết tật (Nghiên cứu tại Trung tâm dạy nghề Nhân Đạo và Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa), Thực trạng hỗ trợ việc làm cho trẻ em khuyết tật (Nghiên cứu tại Trung tâm dạy nghề Nhân Đạo và Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay